Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. május 19. Minden jó és nagylelkű szeretet cselekedet számít a szememben

2020. május 19. 08:26 - Andre Lowoa

Minden jó és nagylelkű szeretet cselekedet számít a szememben

 
2016. február 3.

Egek Ura, jólétünk Kezese, Te, aki fenntartás nélkül leszálltál az égből, hogy rendelkezéseidre és határozataidra emlékeztess minket, hogy jobban megtartsuk és kövessük Szavadat, taníts minket arra, hogy szabályaidnak engedelmeskedve Neked szenteljük magunkat. Mert ahogy Szavad feltárul előttünk, fényével beragyogja és megvilágosítja lelkünket, hogy képesek legyünk teljesen megérteni Téged.
Tudom, hogy nem vagy megelégedve teremtményeiddel.[1]

Ó, Vassula! Patakokban folynak a könnyeim, mert sokan figyelemre se méltatják szeretet törvényemet és irgalmam törvényét. Meddig kell még néznem, ahogy a gonosz legyőzi egyik nemzetet a másik után? Az egyetemes béke az, ami hiányzik.

Mondd, Uram, mit tehetek még? Támogass, és védelmezz, ahogy mindig is tetted, és hajtsd végre általam azt, amit akarsz!

Tarts ki, gyermekem, és a benned lévő buzgóság váljék izzó szenvedéllyé házamért, mely lángjával elborítva arra serkent téged, hogy félelem nélkül haladj előre, és mindenkit emlékeztess arra, hogy térjen meg, szüntelenül imádkozzon, és szeressen engem, a ti Isteneteket. Végül nagy lesz az én győzelmem.
Teljes lényemmel utánad vágyakozom, arra indítottad lelkemet, hogy mindig Veled kívánjak lenni. Akik nem ismernek Téged, nem szeretnek, nem vágyakoznak utánad, és nem bánják meg bűneiket. Miként lehetne őket megtéríteni?
Vassulám, születésétől fogva mindenki meg van hívva Istennek, az ő Teremtőjének látására! De kevesen követik az utat, amelyet nekik szántam. Ezért, ha elidegenednek tőlem, legnagyobb bánatomra és fájdalmamra, vajon hogyan ismernek és szeretnek meg engem? Én szüntelenül bűnbánatra hívom őket! A bűnbánat megtisztítja a szívüket és megszülethetnek bennem. Akkor egyesülök a lelkükkel, és elárasztom őket fénnyel. Hogyan lehetne megtéríteni őket, kérdezed. Elfelejtetted hogyan? Ugyan kérlek! Imával…szeretet cselekedetekkel, nagy jóvátételekkel, értük felajánlott áldozatos szeretettel! A rózsafüzérrel! És sok „kyrie eleison”-nal azért, hogy irgalmat gyakoroljak irántuk, mert kegyelmem által a megkeményedett szívük meglágyul ….
Kedves lélek, figyelj, te elbűvölsz engem, amikor bepillantok a szívedbe. Te, aki azzá váltál, amivé kegyelmem által akartam, hogy váljál! Imádkozz azokért, akik jobban szeretik a világ dicsőségét, ami elidegenítette őket tőlem. Ők félnek keresztemtől, mert keresztem az az eszköz, amely megdicsőített engem. Akik elutasítják, hogy átöleljék keresztemet, máris elválasztották magukat tőlem. Én egy vagyok a keresztemmel! Amint egyszer mondottam nektek: „ha engem átöleltek, a keresztemet is átölelitek”.
Uram! Én megesküdtem, hogy megtartom törvényedet. Mégis újíts meg engem mindig, amint azt Szavad megígérte!
Megteszem, mindig irányítani fogom lépteidet. Szeretetem meg fog vigasztalni, sohasem foglak megfosztani Szeretetemtől…. igen? Mondd!
Panaszkodni szeretnék, Uram. Noha sokan megtértek Üzeneted által, ők mégsem adni, hanem inkább kapni szeretnek, ahogy Te fogalmazol.[2] Annak idején azt mondtam: „Nagyobb boldogság adni, mit kapni…” (ApCsel 20,35), de ez nem valósul meg a gyakorlatban. Meg kell halnia az egojuknak! Nagyon kevesen vannak, akik szívesen adnak, akik segítenek ismertté tenni az Üzeneteidet, vagy akik segítenek a Beth Miriam házakban, de azért van néhány nagylelkű segítő.[3]
Minden jó és nagylelkű szeretet cselekedet számít az én szememben. Az én napomon minden lelket megítélek, feltárom összes cselekedetüket, és ami a szívükben van. Örömömet lelem azokban a lelkekben, akik nagyrabecsülést tanúsítanak irántam, és akik nem felejtkeznek meg arról, hogy imájuk mellett szeretet cselekedeteikkel is köszönetet mondjanak nekem.
Erről a tíz leprás jut eszembe, akiket meggyógyítottál, és akik közül csak egy ment vissza hozzád, hogy köszönetet mondjon neked, ugye?
Igen, a Szentírásban olvastad, hogy amikor útban voltam Jeruzsálem felé, tíz leprás várakozott rám. Odakiáltottak nekem, mivel betegségük miatt nem mertek túl közel jönni hozzám. Amikor megláttam őket, visszakiáltottam, hogy sietve menjenek el a papokhoz, és mutassák meg magukat. Szívük mélyén tudták, hogy útközben meg fognak gyógyulni. És amint elmentek, meg is gyógyultak. De egyikük sem törődött azzal, hogy visszajöjjön, és köszönetet mondjon nekem. Kivéve egyet, egy szamaritánust, aki kimutatta háláját, dicsőítette Istent, és leborult a lábaim elé…
Te nagylelkűen olyan sok ajándékot adsz az emberiségnek, amit nem méltányolnak. Te sohasem szűnsz meg adni, Szereteted nem tud várni. Olyan nagyszerű és magasztos, hogy leszállsz a Földre, és sokaknak nyíltan kinyilvánítod magad, nem keresztényeknek is, mert örökké lángol a Szíved, és nem tud várni – nem tudsz ellenállni!
Te mérhetetlenül nagylelkű vagy, még saját tanítványaid is csodálkoztak, miért teszel annyi jót és csodát a pogányoknak, a szamaritánusoknak, és mindenkinek. Meg voltak botránkozva, amiért bensőségesen és barátként bántál velük. Kérdőre vontak téged! Megkérdőjelezték a tekintélyedet! Kérlek, hadd válaszoljanak a Te jóságodra mindazok, akiket meggyógyítottál, akik csak rád számítanak.
Vassula, egy dicsőséges nemzet támad majd Keletről. Ez a nemzet dicsőíteni fog engem! Igen, valóban kinyilvánítottam magam nem keresztények számára is! Azért, hogy az emberek lássák, megismerjék, megjegyezzék és megértsék, hogy irgalmam végtelen és magasztos. Szeretetem végtelen! Azt mondom majd nekik: „Ne féljetek, mert én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”. Azután megmutatom nekik dicsőségemet és ők áhítattal kérdezik majd tőlem: „Lehetek a tanúd?” És én ezt válaszolom nekik: „Igen, legyél a tanúm, aki kimutatja, mennyire örül ennek a találkozásnak.” Tehát Vassula, ne szomorítson el, amiért szerinted késleltetem a visszatérésemet. Légy türelmes, kicsim, egyetlen ország sem született meg egy nap alatt! Légy olyan, mint egy olajfa, mely az Udvaromban növekszik! Futásodnak nincs még vége… pihentesd meg lelkedet bennem, Istenedben! Nem vagy egyedül. Legyél egy velem! Mi ketten?
Igen, mi ketten.
Én, Jézus, megáldalak. IC

[1] Még nem fejeztem be a mondatot, amikor Jézus félbeszakított, és Ő beszélt

[2] Jézus átvette a szót, hogy elmondja azt, amit le akartam írni

[3] nem anyagiakra, hanem tettekre gondolok

http://ichtys.hu/index.php/117-2016-februar-3

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 19. 05:44 - Andre Lowoa

A FÖLD ÉS AZ ÉG

A Föld és az Ég asztalunknál összeér.
Értünk lett élet ez a bor és a kenyér.
Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk.
Tied vagyunk, Tied vagyunk, Tied vagyunk.

Ments meg minket!
Táplálj minket!
Ments meg minket!
A megdicsőülés helye nem pihenőhely, ahol elandaloghat az ember. Fegyverkezést és erőgyűjtést jelent, hatalmas szenvedések, nehézségek leküzdésére.A természet tövisek közé rekeszti a gyenge rózsát, nem azért, hogy szaggassa, hanem, hogy oltalmazza.

Pázmány Péter


Annyira lefoglal minket az igyekezet, hogy megadjuk gyermekeinknek mindazt, amit mi nem kaphattunk meg, hogy nem marad időnk annak továbbadására, amit viszont megkaptunk.

James Dobson


Az ész azt mondja, vajon van-e értelme az imádságnak, a szív pedig imádkozik.
Klug I.Az imádság az ember párbeszéde Istennel.
Nisszai Szt. GergelyAz imádságban Isten megnyitja szívünket, hogy megtisztult szívvel, állhatatos hittel és gyermeki merészséggel imádkozzunk. Imádság által tanulunk meg imádkozni.

Jézus a szív megtérését hangsúlyozza: a kiengesztelődést a testvérrel, a szívből való megbocsátást, az ellenség szeretetét, a szív tisztaságát, az Ország keresését. Ez a megtérés az Atyára irányul. Életünk gyermeki odaadása az Atyának. Ez az odaadás azért vált lehetővé, mert a szeretett Fiú megnyitotta nekünk az Atyához vezető utat. A szív, amely így kész a megtérésre, megtanul imádkozni a hitben.
Az igaz imádság tehát nem csupán abban áll, hogy mondogatjuk: "Uram, Uram", hanem sokkal inkább a szív készségében az Atya akaratának teljesítésére.

"Mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már meg is kaptátok." Mk 11.24 Miként Jézus imádkozik az Atyához, és hálát ad, még mielőtt megkapja ajándékait, az Atyához megtért szív is birtokolja e gyermeki merészséget. A hálával és bizalommal teljes szív mer kérni és tud feltételek nélkül elfogadni, elfogadja a felé irányuló szeretetet.

A hit a szeretetben termi meg gyümölcsét: Jézus tanításának és parancsainak megtartását, az egységet Ővele az Atyában, aki minket Őbenne annyira szeret, hogy bennünk marad. A Szentlélekben a keresztény imádság a szeretet közössége az Atyával, nem csupán Krisztus által, hanem Krisztusban: Felismerjük Benne a mi hangunkat, és az Ő hangját mibennünk.

Tekintsünk most Jézus Édesanyjának imádságára. Mária, akit a Mindenható kegyelemmel teljessé tett, önmaga teljes odaadásával válaszol: "Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint." Szűz Mária imádságát "legyen"-jében a nagylelkű teljes önfelajánlás jellemzi.
A "legyen" igazi keresztény imádság: egészen odaadni magunkat Istennek jóban és rosszban, világosságban és sötétségben, örömben és bánatban, békében és szorongattatásban, azaz minden körülményben, mert Ő egészen a miénk és mi az Övéi vagyunk.

Ha az emberek naponta többször fordulnának Istenhez, megváltozna az életük. Nem szabad belefáradni az imádságba. Nem mindig fogod érezni, hogy szeretsz, hogy imádkozol, de ki kell tartanod. A nehéz időkben mutatod meg igazán, hogy szeretsz.„Az Isten Fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)

Egy hinduból kereszténnyé lett indiai orvos szavai csengnek a fülemben: Csak Jézus! Egyedül Jézus! Azt kérdeztem tőle, hogy ő – mint ázsiai – ugye vallja, minden vallás tulajdonképpen ugyanazt az Istent keresi. Kutatni valóban sokféleképpen lehet, de megtalálni őt csak egy módon tudod – hangzott a felelet. Szavai egybecsengtek a galatákat győzködő apostol vallomásával. Hinni sokféleképpen lehet, de élni csupán a Krisztus által, aki meghalt és feltámadott, hogy nekünk üdvösséget szerezzen.
(B. Pintér Márta)„Az Úr türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2Pt 3,9)

Isten még mindig türelmes és vár. Bűneink miatt már rég elveszhettünk volna, de ő irgalmas, és megbocsát, ha bevalljuk neki vétkeinket. Szeretne örök élettel megajándékozni minket, ezért kaptunk kegyelmi időt. Ezáltal lehetőségünk van arra, hogy igazán, teljes szívből megtérjünk Istenhez, elhagyjuk régi életünket, megváltozzon a gondolkodásmódunk. Kövessük Krisztust, és örök életre jutunk!
(Juhászné Szabó Erzsébet)Egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3:14)

Mindenkinek van múltja. Sőt, nem ritkán súlyos terheket, fájdalmat, nyomorúságot magában foglaló ez a múlt. Mit kezdünk vele? Pál apostolnak is volt múltja. Volt egy Krisztus nélküli életszakasza. Sőt, üldözte a keresztyéneket. De megtért és Krisztus által reményteljes jövőt kapott. A múltat nem siratta, önmagát nem marcangolta azért, amit tett korábban, hanem a kereszt alá vitte imában, és a tanulságokat levonva lezárta azt, ami elmúlt. Lehet, hogy neked is erre van szükséged? Ami elmúlt nem jön vissza már. Tanulj belőle, okulj, de zárd le és lépj tovább! Tekints előre! Tűzz ki célokat magad elé és Isten segítségével élj céltudatos, Krisztusközpontú életet!

Napi Ige és gondolat levelezőlistaEgyszerűen kell imádkozni, ilyenféleképp: Istenem, itt van egy szegény lélek, akinek nincs semmije, aki semmit sem tud tenni. Add meg nekem, aki senki vagyok, azt a kegyelmet, hogy szeresselek, megismerjelek és szolgáljalak!
Vianney Szent JánosEmberi kapcsolataink és Istenhez való viszonyunk szoros párhuzamban vannak, a legkisebb hatás is kölcsönös és megérezhető… Míg a felnőtt ember nem szenteli életét egy másik lénynek, legyen az hitves, gyerek, vagy az egész emberiség, könnyen nagyon távolinak érezheti Istent. Nem egy távoli elérhetetlen ideálból, hanem a valóságból kiindulva lehet jól imádkozni…
Jálics FerencHa gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messze akarsz jutni, menj a többiekkel.Ha napközben Isten iránti teljes odaadással, Istenen csüngve, híven teljesítettük kötelességünket, és azt imitt-amott egy-egy fohásszal vagy jó szándékkal meg is mutatjuk, akkor az annyi, mintha egész nap imádkoztunk volna. Istent nyelvünkkel mindig nem dicsőíthetjük, ill. dicsérhetjük, azt azonban, hogy életünkkel dicsőítsük, mindig megtehetjük.
Szent ÁgostonImádkozni nem annyi, mint Istenhez szólni, hanem hallgatni Istenre, ki hozzád szól.
Luis EvelyLelkünknek az az ima, mint a földnek az eső.
Vianney Szent János


Még az imádság is színpadias cselekménnyé fajulhat, mely az emberek elismerő tapsát keresi. (Fosdick)


Megfigyeltem, a felnőttek időnként összetévesztik a szép szavakat a nagy szavakkal. Fogalom-zavarodottak. Pedig tudhatnák mi a különbség. A nagy szavak hazudnak. A szép szavak pedig egyszerűen csak igazak, és néha védtelenné tesznek. Ettől félnek. A néhától.

Vavyan Fable


Mindig többet teljesíts, mint amennyiért megfizetnek, és egy napon majd többet fognak fizetni, mint amennyi a teljesítményed volt.


Nincsen hiába elmondott imádság.
XXIII. János pápa


Szolgálok hát, mint a köszörűkő, mely az acélnak jó élt ád, noha ő maga metszeni tompa. (Horatius)


„Vessetek le minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást.” (1Pt 2,1)

Megdöbbentő bűnlajstrom. Nem a kívülállók vétkeit sorolja az apostol, hanem a gyülekezetben élőkét. Rólunk van szó. Aki nem harcol a lelke mélyén Krisztussal az igazért, a jóért, az őszinte magatartásért, azt könnyen elsodorja esendő emberi természetének árja. Ezért mint a szennyes ruhát, úgy kell messze hajítani azt a vétekhalmazt, amellyel embertársaink életét megkeseríthetjük, egymás közti kapcsolatainkat pedig tönkretehetjük. Urunk szégyenkezhet miattunk, a hozzá közelítő, kezdő lépéseket már megtevő társaink pedig megtorpannak az úton. Mindez meggondolatlan magatartásunk miatt… Kyrie eleison.
(D. Szebik Imre)

2020. május 18. A könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma

2020. május 18. 08:48 - Andre Lowoa

A könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma

  1. március 1.

Uram!

Én vagyok! Jelenlétem veled van. Vassulám, meggyógyítom sebeidet. Kiválasztottalak téged az emberek közül, hogy hirdesd Szavamat ennek a generációnak. Nem szabad elcsüggedned! Segítségedre jövök.

Próbára tesznek Engem! Bátorság gyermekem… Ezt mondom az egyházaknak:

Ugyanúgy visszautasítja a te korod és korszakod a Szentlélek ajándékait, amint a múltban tették, pedig az egyház előnyére válna, és fejlődését szolgálná. A ti visszautasításotok utálatos a szememben. Ez egyfajta lelki halál, mely belétek lopódzott. A hitehagyás az, ami felbosszantja Szentlelkemet. Ők azok, akik szellemi restségbe és eretnekségbe estek. Érted? Hogyan tudna megmaradni bennük a Szentlélek, mikor tele vannak nemtörődömséggel és más vétkekkel? Hogyan lennének képesek bármikor is Szentlelkem világosságával látni, mikor a szívükben ellenségeskedést, és oly sok bűnt hordoznak?

Mondom neked, ez csakis Szentlelkem kegyelmének köszönhető, hogy az igazságot felfedjük előttük. Nagy bánatom, mikor oly sok papom nem keres Engem. Még ennél is rosszabb az, amikor látják, hogy az isteni szeretet lángra gyújt egy lelket Irántam, aki Bennem leli örömét és nem a világban, jobban szeret Engem minden evilági hiúság felett, és szerelmes a jelenlétembe – ezt papjaim még nehezebben viselik. Az általam választott lelkeket, akiket megajándékozok, azokat eltapossák szellemi irigységgel vagy racionális indokokkal. Nem fogadják el a nyelvet, melyen tanítalak benneteket, mert az ő testi nyelvük csak a testit érti, miközben én lelki témákról beszélek nekik lelkileg. Ahogyan az Írás mondja róluk: „A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie.”[1] A lelki vakság soha nem engedi majd meghalni az egójukat, hogy megértsék a legmagasztosabb erényt, ami a könyörületesség. A könyörületesség, mely a legnagyobb erény, és melynek mércéjével mindnyájan megmérettek az idők végén.

Vassula, helyes az a nézet, hogy amikor tanúságot teszel a Nevemben, minden hit és remény egyetlen erényben összpontosul, a jócselekedetekben. Akik jószívűek, szeretnek, irgalmasok és alázatos szívűek, meglátják majd az Istent, és ők öröklik a királyságom. Másszóval: a tisztaszívűek[2]. Igen. Isten szava megváltás, megment titeket. Isten ismerete csak azoknak adatik meg, akik birtokolnak Minket[3]. Ami igazán Isten szava, az a szeretet. És a szeretet miatt lettem emberré, a szeretet miatt hordoztam a keresztet. Sokaknak elhomályosult a tekintete, mikor látták, hogy feltámadtam.

- a könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma, és mindaz, amit képviselek.

- a jótékonyság több, mint a jólét. Igen.

- a könyörületesség sokkal ragyogóbb, mint a nap, mert átsüt minden erényen fényesség tekintetében,

- a könyörületesség egy kimeríthetetlen kincsestára az emberiségnek, mert sokkal több örömet szeret adni, mint kapni,

- a könyörületben nincs önérdek, csak az önátadás az egész emberiség számára.

Mindenki, aki ennek az erénynek a birtokában van, Velem kormányoz. Ezt az isteni hatalmat Én adom nektek a könyörületességetek mértéke szerint. Elmélkedjetek azon, hogy mi jó és mi rossz, és találjatok okokat. Találjátok meg annak az okát, hogy miért vonakodtok meghalni magatoknak, hiszen ekkor könyörületet nyertek, és ha megszereztétek ennek a koronáját, elvezetlek majd benneteket az örökké tartó legyőzhetetlen szentségre, mert az örökkévalóságig győzedelmeskedtek.

Tehát ne fertőzzétek meg elméteket zülléssel és rosszakarattal, ne leljétek kedveteket a gonosz tettekben. Mondom nektek, éljetek tisztán, hogy Szentlelkem által megragadhassam lelketeket, akit ti a láthatatlan Egynek hívtok. Nem vethettek szilárd alapot, sem mély gyökeret Bennem, hacsak nem vagytok könyörületesek.

- a könyörületesség olyan, mint a hajó kormányrúdja, mely a cél felé irányít. Enélkül bármely áramlat elsodor benneteket, és elvesztek.

- a könyörület az igazi célotok felé fog vezetni, és az Én vagyok. Képessé tesz arra, hogy felismerjetek Engem az embertársatokban, és szeressétek őt. Mit használ nektek, ha nincs bennetek szeretet a szomszédotok iránt és buzgalom az egyházam iránt? Gyertek tehát, lélegezzetek be Engem, és fogadjátok el ajándékaimat és ezeket az erényeket.

Generáció, szükségem van a teljes elköteleződésetekre, és napról napra növekedni fogok bennetek, miközben saját magatok, az akaratotok egyre kisebb lesz. Így foglak kiemelni titeket ebből a korrupt világból, hogy beléphessetek a Szívembe. Legyetek mindnyájan áldottak, akik most hajlandóak vagytok engedelmeskedni törvényimnek! IC

 

[1] 1Kor. 2,14.

[2] Mt. 5,8.

[3] a Szentháromságot

http://ichtys.hu/index.php/132-2010-marcius-1

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 18. 05:06 - Andre Lowoa

A munka a láthatóvá tett szeretet. (Kahlil Gibran)A szeretet az otthonainkban kezdődik; a szeretet az otthonokban lakik és ezért van a sok szenvedés és szerencsétlenség a világban... Úgy tűnik, manapság mindenki szörnyű sietségben van, türelmetlenül a minél nagyobb siker, fejlődés, gazdagság és más hasonlók elérésében, a gyermekeknek pedig szüleik idejéből oly kevés jut. A szülőknek nincs idejük egymásra és így a családokban kezdődik a világ békéjének felbomlása. - Kalkuttai Teréz Anya

Az érett személyiség kialakulásának feltételei: a bizalom, a másik feltételek nélküli elfogadása a családban. - A szülő és a gyermek harmonikus kapcsolata a bizalom ősforrása, amelyet a házastársak közötti viszony alapoz meg. A bizalmi kapcsolat teszi lehetővé a másik feltétel nélküli elfogadását, azaz szeretetét. Ugyancsak ez a feltétele, hogy másokban el tudjuk fogadni a másságot, a különbözőséget, adott esetben a betegséget, a korlátozottságot, a testi-lelki hibákat is. A család a személy egyik fontos szükségletének, a biztonságnak legfőbb garanciája kell, hogy legyen, ahol valóban otthon és biztonságban érezheti magát. Ezt a biztonságot nem a szülői és családi környezet puszta megléte garantálja elsősorban, hanem az ezen belül meglévő szeretetteljes érzelmi kapcsolatok.

Az ember fejlődésében kiemelt fontossága van a kötődésnek. Ha közelebbről megvizsgáljuk, mi is a kötődés valójában, nyilvánvaló, hogy a csecsemő esetében elsősorban fizikai kontaktusról, a szoptatással, a gondozással együtt járó fizikai, ízérzéshez kapcsolódó és szagingerek által közvetített benyomások együtteséről van szó. Később a kötődés éltetője egyre inkább a kommunikáció lesz, ezen belül is elsősorban a nem verbális kommunikáció, s csak később kerül előtérbe a felnőtt kötődésekre jellemző verbális kommunikáció. A családon belüli kommunikáció jelentősége közismert. A családon belüli kommunikáció minőségét és mennyiségét javító bármilyen változás a család eredeti funkciójának erősítését is szolgálja.
Az a jelenlegi gyakorlat, hogy a családi beszélgetések helyét a közös (vagy egyéni) tévénézés veszi át, a családok bensőséges életébe való meglehetősen brutális beavatkozásnak is minősíthető. A családok többsége ugyanis felkészületlen a televízió tolakodó jelenlétével szemben. A családon belüli kommunikáció javítása jelszó marad csupán, ha ennek érdekében konkrét cselekvések nem történnek.
A beszélgetések tartalmát együttes élmények is szolgáltathatják. Az együttes élmény olyan az emberi kapcsolatokban, mint a csapadék a szomjas földnek. Jól működő családok közös élményekre is törekszenek. A kommunikáció, az együttes élmények az egészséges családi élet biztosítékai.

Az egyén cselekvéseinek legáltalánosabb mozgatórugói az értékek. Az értékek nem annyira a dolgokban, hanem bennünk rejlenek. A család eligazítást nyújt az értékek tekintetében és arra is képes, hogy toleranciát fejlesszen ki más értékekkel szemben. A családok értéknevelő funkciója különösen hangsúlyos olyan korszakokban, mint amilyen a miénk is, amelyre az "értékválság" kifejezés jellemző.
Világszerte kísérletet tesznek a családi életre nevelésnek az iskolai oktatásban való bevezetésére. A család valódi szerepének félreértése vezetett ahhoz, hogy ezen a címen többnyire csak szexuális felvilágosítás folyik. Ahol a szexuális hűséget nem mint értéket jelenítik meg, hanem, mint az AIDS megelőzésének egyik fontos eszközét. A családi életre nevelésnek értékeket kell felmutatnia, amelyek a családhoz kötődnek, a családban valósulnak meg: az odaadó és elfogadó, az elkötelezett és hűséges, a megbocsátó és áldozatos, felelősségteljes szeretet értékét.

A kötelék, mely az igaz családot összefűzi, nem a vér, hanem a szeretet. Imádkozzunk minden nap családjaink egységéért és békéjéért, hogy Isten áldása legyen családjainkon, amely élteti és erősíti a családtagok szeretetét.


„A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.” (Róm 15,5–6)

Koncertek előtt a zenekar hangol. Egyetlen hangszerhez igazodik a többi. Micsoda hangzavar van ott, ahol ez elmarad! Sok, magát kereszténynek valló közösség – család vagy éppen gyülekezet – szolgálatából ugyanúgy hiányozhat a harmónia, ha köztük széthúzás, türelmetlenség van. Az apostol őket figyelmezteti. Hangolódjanak rá a Szentlélek Istenre, akinek a vezetésével átélhetik a csodát: az „egységes hangzást”.
(B. Pintér Márta)
Aki a szerencsére bízza magát, az a vacsorában sem lehet biztos.


Amit tagadunk, az nem gyógyítható.

Klaus Douglass


Az igazság nincs időponthoz kötve. Mindig időszerű, kiváltképpen akkor, amikor időszerűtlennek látszik. (A.Schweitzer)
Egyes veszélyeztetett csoportok a modern családmodellekben:

Az elkényeztetett, narcisztikus gyermek
A modern gyermeknevelési elvek egyik vadhajtása, a gyermek elfogadásának kritika nélküli érvényesítése hátterében az a téves beállítódás rejlik, amelyet így fogalmazhatunk meg: "ha egy személyt feltétel nélkül elfogadok (szeretek), akkor minden konkrét megnyilvánulását is el kell fogadnom". Pedig a feltétel nélküli elfogadás a személynek szól, nem pedig egyes konkrét megnyilvánulásainak. E magatartás következménye a nárcisztikus, önimádó személyiség. A gyermek azt tapasztalja, hogy a szülő minden megnyilvánulását helyesli, minden igényét kielégíti. Ha nem sikerül a gyermek kedvében járnia, bűntudata van. Különösen kedvez a narcisztikus gyermek nevelésének az egyke-helyzet, amikor a szülő minden igyekezetét imádott (majomszeretett) egyetlenére pazarolhatja. A gyermek azt tanulja meg, hogy minden őérte van, minden az ő szükségletei szerint igazodik, a világ azért van, hogy őt szolgálja. Az ilyen gyermek, felnőtt korára, kikerülve az életbe, súlyos veszélynek van kitéve, hiszen a világ nem az általa tanult és megismert törvényszerűségek szerint működik.

A dolgozó nők
Különösen veszélyeztetettek a családanyák. A mai társadalomban, szemben a férfiakkal, rájuk többes szerepelvárás nehezedik: családanya-, feleség- és hivatás-szerep. Természetesen nem arról van szó, hogy a "nő maradjon a főzőkanál mellett". Nyilvánvaló azonban, ha a női munkavállalás amiatt történik, mert anyagilag a család nem tudja nélkülözni, akkor súlyos diszfunkcióról van szó. A társadalom önfenntartása alapvető érdek. Ha egy társadalom az önfenntartását biztosító nőknek a munkavállalást nem lehetőségként, hanem kényszerként kínálja fel, öngyilkos módon viselkedik - olyan ez, mintha a tojásain ülő madarat párja nem táplálná többé, mondván, keresse meg saját maga az ennivalót. Nem véletlen, hogy a gyermekeikkel GYES miatt otthon lévő anyák mentális veszélyeztetettsége kiugróan magas: hivatásbeli tevékenységük kényszerűen szünetel, a nyomást azonban változatlanul érzik magukon.
Amennyiben a családanya-mivoltot a társadalom a foglalkozási hivatásokkal egyenrangúnak ismeri el (mind anyagiakban, mind erkölcsileg), legalább lehetőség nyílik arra, hogy azok, akik vállalják, teljes életet élhessenek anyaként is.

Az idősek
A családok szétesésének egyik legsúlyosabb következménye, hogy az idős kor értékeinek, mintaadó szerepének felmutatására, megismerésére és elsajátítására nincs lehetőség. Idős korban sokan vetnek véget életüknek. Ebben az öregek elmagányosodása, szerepük leértékelődése igen fontos tényező.
A családok működési zavaraira utal azok megtartó erejének drámai csökkenése. A mai családok nem képesek öregjeiket, betegeiket, sok esetben még gyermekeiket sem felvállalni, gondozni. A családból való kihullás vagy kitaszíttatás fenyegeti ezeket a rétegeket. Közismert, hogy az intézetbe, kórházba kerülő idős személy halálozási esélye sokkal nagyobb, mint a családban maradóé.
A társadalom nagyon drágán fizeti meg, hogy a családokat nem támogatja megtartó erejük növelésében. A szociális otthonok, bölcsődék, elmeintézetek, börtönök fenntartása inhumánusabb és sokkal többe kerül, mint az, ha a családok képesek lennének integrálni gyengéiket és elesettjeiket.

A gyermekek
Legnagyobb veszélyben mégis a gyermekek vannak. Biológiai és szocializációs feladatait teljesíteni nem, vagy csak hiányosan képes családokból lelkileg sérült személyek kerülnek ki.
Minden jogi, gazdasági intézkedésnek figyelembe kellene vennie, hogy a gyermek (és mindannyiunk) érdeke a családban való létfeltételek biztosítása.


„Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire.” (Zsolt 105,5)

Ezen az ünnepen Isten megfejthetetlen titka előtt hódolunk. Imádjuk őt nagy tetteiért, amelyekkel választott népét szétszórattatásában is megőrzi, amelyekkel szabadulást hoz az önzésben, hatalomvágyban, pénz- és önimádatban vergődő posztmodern embernek is. Imádjuk őt a teremtésben megmutatott hatalmáért, a teremtett világ szépségéért és harmóniájáért, a Krisztus személyében adott új életszemlélet esélyéért és a Szent Lélek titokzatos, de mégis valós munkájáért.
(D. Szebik Imre)
Ha a kegyelem trónjához jössz, ne csak kiálts irgalomért és kegyelemért, ne állj fel térdeidről addig, míg ezt meg nem nyerted.


Ha elég erősen akarjuk, mindenben meglátjuk az áldást, minden piszkos edényben, mosatlan ruhában, még a csokoládétól maszatos hűtőszekrény ajtajában is. Ezek a dolgok arra emlékeztetnek, hogy részei vagyunk egy családnak, jóban-rosszban.


„Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem.” (Péld 16,8)

Sokszor látjuk környezetünkben, hogy bizonyos személyek mekkora vagyont halmoztak fel, micsoda kastélyban élnek, micsoda elegáns kocsival száguldanak, s néha bizony elfog bennünket az irigység, hogy egyeseknek milyen jó dolguk van, s úgy tűnik, nem is dolgoznak. Kergessük el rossz gondolatainkat, és arra figyeljünk, hogy minket mennyi mindennel áldott meg az Úr. Nap mint nap megtapasztaljuk bőkezűségét, gondoskodását. Dicsérjük Istent, köszönjük meg jótéteményeit! Ne irigykedjünk, elégedjünk meg azzal, amit kaptunk!
(Juhászné Szabó Erzsébet)Legyen készséges és hajlékony Isten kezében! Tudja, hogy ehhez mit kell tenni: békességben és teljes nyugalomban maradni, soha nem aggódni, semmi miatt nem nyugtalankodni, elfelejteni a múltat, úgy élni, mintha a jövő nem létezne, Jézusnak élni a jelen pillanatban… Szándékosan soha ne gondoljunk önmagunkra, lelkünk gondját hagyjuk egyedül Jézusra. Tartson távol minden félelmet, és helyettesítse ezt az érzelmet a szeretettel, mindenben cselekedjen szelíden, kedvesen, higgadtan, hevesség és lobbanékonyság nélkül; ha szükséges tettese magát halottnak, s így haladjon szelíden, ráhagyatkozással, bizalommal telve.

P. Fracois-Marie-Jacob Limermann


Minden uralkodó hatalom akkor legerősebb, mikor legigazabb és akkor legállandóbb, mikor legirgalmasabb!
(Bessenyei György)


Olyan kevés kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Ezért kevés a boldog ember, mert mindenki sokat akar, és a kevés már eszébe sem jut.

2020. május 17. Ezek azok az idők, amikor meggondolatlan nemzedéketeknek táplálékra van szüksége a Mennyből

2020. május 17. 12:38 - Andre Lowoa

Ezek azok az idők, amikor meggondolatlan nemzedéketeknek táplálékra van szüksége a Mennyből

  1. február 4.

Vassulám! Nem az Én Kezem táplált téged?

De igen, Uram, a Te Kezed táplált engem….

Igen!  Nem az Én udvaraimban tanítottalak bölcsességgel?

De igen, ez is így volt, dicsőség Szent Nevednek. A Te Hatalmad mindenek felett áll!

Szívem öröme, munkálkodj tovább ezen az aratáson a barátaiddal együtt, akiket melléd adtam, és ne félj!

Kezdettől fogva az volt a Sátán terve, hogy arcátlan, erőszakos, arrogáns és öntelt módon tönkretegye a tervemet benned, és felbujtsa azokat, akik nem keresnek Engem. Én vagyok a Hatalom mindenek felett. Te kegyelmet találtál a szememben, és szeretetem mindig megsegít, amikor majdnem elbotlasz. Én vagyok a te Sziklád.

Látod, Vassula, ezek azok az idők, amikor ennek a meggondolatlan nemzedéknek táplálékra van szüksége a Mennyből. Félre vannak vezetve, elfelejtették Arcomat, elfelejtették gyökereiket, a dicsőségemet is kikezdik. Mennyire sajnálom azokat a fiatal lelkeket, akik teljesen elvesztették a hitüket, és eladták magukat a Sátánnak! Az alvilág állandóan tele van a halál bűzével. Füstjével, mint egy folytonosan jól megrakott óriási kemence füstje, percről percre egyre nagyobb sötétségbe borítja az eget és a földet… A fájdalmam, amit ez miatt érzek, minden emberi értelmet meghalad. Jelenlétem és istenségem megtagadása ezek ellen a lelkek ellen tanúskodik.

Ó, Én népem! Én fiataljaim, akiket elcsábított és ural a Sátán, a vesztetekbe rohantok! De hallgassatok Rám: Én a ti napjaitokban is folytatom a Lelkem kiárasztását az egész emberiségre, hogy megújítsam teremtésemet. Ez történik most.

Igen, Uram, Te megadtad nekünk a látást és az értelmet, hogy ezt meglássuk és megértsük. De akkor miért nem ismerték fel a tanult emberek, hogy ezek azok az idők, amikor megújítod a teremtésedet?

Ezek a dolgok el vannak rejtve a nagy és öntelt szónokok elől, ezek csak az alázatosak, a töredelmes és őszinte szívűek előtt vannak feltárva. Ezekre az időkre mondja a Szentírás, hogy Én, az örökké jelenlévő Isten, új módon fogok köztetek élni.¹ És köztetek fogok lakást venni.² Mert ezek azok az idők, amikor az egész teremtésemet megújítom. Ezen az új módon közeledem most mindnyájatokhoz. De jaj azoknak, akik üldözik Lelkemet! Ők az alvilágban végzik, hacsak meg nem bánják a bűneiket. Mindazokat, akik készek bűnbánatot tartani, bőséges kegyelemben fogom részesíteni. Imádkozz a konok lelkekért, hogy tágítsák ki a szívüket, és fogadják be Világosságomat!

Beszélj a Nevemben, hogy megnyilvánuljon általad az Én dicsőségem és hatalmam! Kiálts félelem nélkül, és mondd el mindenkinek, hogy „Isten közel van hozzád, és szeret téged!”³

Ezek voltak az őrangyalom első szavai hozzám!

Igen! Akinek szívét megérintik a szavaim, azokra leszállok hatalommal, és táplálni fogom őket, ahogy a pásztor táplálja a nyáját. És mindnyájukat Szentséges Szívembe zárom. Menj hát Vassulám, és tégy tanúságot a Nevemben, terjeszd művemet minél szélesebb körben! Én veled vagyok. Most folytasd a tennivalóidat.⁴ Mindig veled vagyok…. JC

1 Az Úr mindig itt volt velünk a Szent Eucharisztiában, de az Eucharisztiában való jelenlétén kívül most, ezekben a végidőkben, új módon közelít hozzánk üzenetek, kinyilatkoztatások és jelenések által, melyekre eddig soha nem volt példa a történelemben.

2 Jel.21

3 Ezeket a szavakat mondta nekem legelőször Dániel, az őrangyalom

4 A bőröndömbe pakoltam be a következő útra

http://www.ichtys.hu/index.php/175-2015-februar-4

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 17. 05:17 - Andre Lowoa

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, amikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő-érzékedet. (Weöres Sándor)A kereszténység húsvéti történet, a hit története. A húsvéti eseménynek nincs szemtanúja, hanem tanúi vannak. Péter apostol pünkösdi beszédében a kereszténység igazságát tömören így foglalta össze: "A Názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, a hatalmas csodákkal és jelekkel. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, s ezt a Jézust feltámasztotta, akinek mi mind tanúi vagyunk." (Ap.Csel.2.)

Szent János apostol az evangéliumában felvette a küzdelmet kora földhözragadt elgondolásával, mely szerint Jézus Krisztus istenségében nem szenvedhetett és nem halhatott meg, mert az Isten nem szenvedhet és nem halhat meg. Valójában Isten a világban a feltámadott Jézusban jelent meg. A húsvéti történetben az igazi Isten képe tárult fel előttünk, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban az értünk emberré lett Isten szenvedett és halt meg a mi üdvösségünkért, akit az Atya feltámasztott a halálból, hogy új életünk legyen.

Egy kapu mindig bezárul, amikor az ember bűnt követ el, vagyis elfordul Istentől. Sajnos mi még jól be is csaptuk magunk mögött az ajtót. A világ ettől az ajtócsapkodástól hangos. Húsvét egy új kapu nyitása, amely örökre nyitva marad, mert szemöldökfájára új szó került: irgalom.

Az új istenkép lényeges elemei:
• "Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied." (Lk.22,43)
• "Istenem, Istenem, miért hagytál el?" (Mk.15,34)
• "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." (Mk.23,46)
• "Ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok!" (Jn.12,32)
• "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." (Jn.20,25)
• "Tamás: nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő." (Jn.20,27)

Kozma Imre atya


A szeretetnek az iránymutatója eredetileg nem ránk mutatott, hanem tőlünk el. A Sátán fordította felénk. (Shürman)


Az élet hit nélkül sivár puszta, remény nélkül sötét éjszaka, szeretet nélkül üres tarisznya.


Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át. Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára. Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad.

Teilhard de Chardin


Az élet barátok nélkül olyan, mint a kert virágok nélkül.


„Az Úr erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, hogy megszabadítson ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket.” (Lk 1,69,71)

Az az erős Üdvözítő, akit az Úr küldött, ma is él és munkálkodik. Szabadítása, gyógyítása nemcsak a bibliai időkre volt jellemző, hanem most is és mindörökké érvényes. Imádkozzunk hozzá, mert nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyatva! Jézus él! Bízzunk benne, kérjük, szabadítson meg minket irigyeinktől, támadóinktól, rossz szándékú embertársainktól! Imádkozzunk, hogy a jó győzedelmeskedjen mindenekben. Szeressünk! Ő ebben is segít!
(Juhászné Szabó Erzsébet)Gondjai mindenkinek vannak, de súlyúk nemcsak a nagyságuktól függ. Mire is gondolok? Ez a történet megvilágítja: A fura kis emberke a kurzus első perceiben leült egy pohár vízzel a kezében és azt kérte, tippeljék meg a víz súlyát. Mondtak mindenféle számokat ötven grammtól kétszáz grammig, de nem nagyon jutottak dűlőre. Ő azonban kifejtette a súlya teljesen relatív, hiszen attól függ hány percig tartjuk a kezünkben. Ha egy perc telik el még könnyű a pohár, ha tíz, akkor már egyre nehezebbé válik, fél óra után pedig fájnak és remegnek a kezünk izmai, és alig várjuk, hogy letehessük. Emberünk a vizet a problémáinkhoz hasonlította, amelyeket hordozunk magunkkal és a súlyuk az évek során egyre nagyobbra nő stresszt és szomorúságot okozva ezzel. A kis tanítás lényege tehát az: hogy minden dolgot, amely feszültséget okoz a lelkünkben, el kell engedni, a múltban történt sérelmeket el kell felejteni, hiszen az évek során problémákat okozhatnak mind lelki, mind testi szinten. Testvér! Kicsinek tűnő terhek alatt is megszakadhatsz, ha sokáig nyomják válladat! Tedd le hát az Úr elé, és ne vedd vissza többé! Ez minden gondra, nyomorúságra egyaránt vonatkozik. Nézz magadba: most éppen mit tehetnél le, hogy könnyebb legyen az életed?

Napi Ige és gondolat levelezőlista


Gondoltál már arra, milyen lenne, ha a nap egyszer csak megállana az égen? Megállana, és nem mozdulna többet. Minden megállana: a patak, a szél, a fű növése, az ember lába, minden. A madár a levegőben. A hal a vízben. Amit az ember gondol, és minden. Milyen lenne?
Úgy elgondolkoztam ezen néha: semmivel sem lenne több, mint amikor egy ember meghal. Valaki. Nem is egy ember, csak úgy: egy ember. Valaki. Aki hozzád tartozik. Aki minden. Aki a mindennél is több. Én azt hiszem, ez olyan egy kicsit, mint amikor a világnak vége van. (...)

Wass Albert


Ha az Úr választottja imára kulcsolja a kezét, feledjen el mindent: a mindennapok szürke gondját, a világ kérődző vágyait és egyedül egy érdekelje: a belülvaló Élet. Csak az az Egy érdekelje, akihez imádkozik.

Szent Bonaventúra


Isten megvilágítja sötétségünket, hogy mint az Ő világosságának visszatükröződése, mi is világossággá lehessünk azok számára, akik még mindig sötétben vannak.


„Jézus Krisztusé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom.” (1Tim 6,16)

Mára elkopott az emberek egymás iránti tisztelete. Naponta lehetünk fültanúi annak, hogyan pocskondiázzák egymást a türelmetlen autósok. De hiányzik a tisztelet a gyermekekben is szüleik, tanáraik iránt. Kicsiben ott az a kigyomlálatlan mag, amely később elbizakodottsággá, sőt önzéssé terebélyesedik. Azt képzeli az ember, körülötte forog a világ. Önvizsgálatra és alázatra késztet az apostol vallomása. Micsoda megtiszteltetés, hogy az az örökkévaló Isten, akié minden hatalom, egyáltalán szóba áll az emberi „porszemmel”?!
(B. Pintér Márta)


„Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10)

Sorsát senki nem ismerheti, a jövőben bekövetkező eseményeket nem lehet kiszámítani, jósolni sem. Ezért életünket, jövendő sorsunkat egészen Isten kezébe helyezhetjük. Ott jó helyen van. Ő pedig elsősorban hűséget vár tőlünk – az élet koronájának ígéretével, a legszebbel, amit ő adhat. Bárcsak mindnyájan megbízhatónak bizonyulnánk, ő pedig így szólna: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Mt 25,21)
(D. Szebik Imre)Nincs veszedelmesebb dolog, mint Bibliát olvasni anélkül, hogy engedelmeskedj neki.

2020. május 16. Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani

2020. május 16. 08:20 - Andre Lowoa

Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani

  1. április 27.

Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, legszeretőbb és leggyengédebb Atya.

Igen, Jahve meg fog könyörülni ezen a nemzedéken! Hamarosan meglátogatja, és az örök életre vezető ösvényre tereli az Ő népét…

Leányom! Én, Jahve, kiárasztom rád áldásomat. Ne utasíts vissza Tőlem semmit, sohase mondd, hogy „feladom”.

Miért? Hallottad valaha is, hogy ezt mondtam?

Nem, tőled nem hallottam ezt a szót, másoktól viszont igen. Téged példaként küldtelek a többiek közé. Figyelj és írd:

Magamhoz láncoltalak téged a testemben. Akik újjászületnek a Lélekben, azok test az Én testemből, csontok az Én csontjaimból, ezért ők mindenfajta segítséget megkapnak Tőlem. Őket fogják korszakotok hőseinek nevezni. A Magasságbeli áldott ivadékai ők, Jahve szőlőskertjének munkásai. Igen, az Én szőlőskertem abban a házban van, amelyben Fiam, Jézus Krisztus lakozik…

Figyelj és írd le ezt az imát:

„Jahve, én Uram!

Segítségül hívlak, oltalmazz meg engem!

Esedezve jövök Hozzád, térj be az én házamba!

Felemelem két kezemet, mint az esti fohásznál,

és eléd tárom gondjaimat.

Imáim tömjénként szálljanak fel

a Te Mennyei Udvaraidba.

Hallgasd meg segélykiáltásomat!

Ámen?”

Igen, tárd elém minden gondodat! Soha ne engedd, hogy lelked cserbenhagyjon! Ott leszek veled és mindig vezetni foglak. Fényed világítani fog a Világosságban, és eggyé válik a Világossággal.

Vassulám! Öröktől fogva ismerlek téged, már akkor tudtam, hogy hárfám leszel, és dalaimat, melyeknek vibráló hangjai morajló folyamként fognak hallatszani, meg fogja hallgatni a Szavamtól elidegenedett nép, egy távoli sokaság. Igen, a szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani. A lélekben szegények dicsérni fogják dalaimat. Akik sohasem ismertek, azok új dalként fognak fogadni Engem. Ők sohasem fognak kételkedni, és menedékre találnak Bennem.

Emlékezz Szentségemre, gyermekem, és dicsőíts Engem! Engem szolgálni udvaraimban és az Én jelenlétemben, nagy megtiszteltetés számodra, gyermek!

Hiszen tudom én ezt, drága Uram! Tudom, hogy Te vagy a Mindenható a világ felett, és messze felülmúlsz minden más istent! A Te Jelenlétedben tündöklő ragyogás és fenség, felülmúlhatatlan szépség és hatalom van!

Kapaszkodj Belém, Szívemnek öröme, szenteld magad az Én művemnek, és továbbra is szolgálj engem! Kitaszítottalak téged karjaimból, mint liliomot a bogáncsok közé. Sokak számára rejtély, mások számára misztérium vagy. De te légy bátor, és ne engedd, hogy a nyomasztó helyzet, vagy azok hátráltassanak, akik el akarnak választani az Üzenetemtől! Mert a te egész lényedbe bele van írva, bele van vésve az Én Üzenetem. Te vagy az Én Üzenetem hordozója, és mivel egy vagy vele, elválaszthatatlan vagy tőle, és ha valaki lelki szemekkel látna, akkor látná, hogy minden egyes általam kiejtett Szó pecsétként beléd van jegyezve. Ezért egyik a másik nélkül nem létezhet, ugye?

Maradj jelenlétemben, gyermek, mindig vezetni foglak tanácsaimmal.

Vassula, csendesítsd le e nemzedék iránti haragomat, és engeded meg, hogy használjam a kezedet és az idődet Üzeneteim leírására! A Szeretet mindig melletted van, leányom.

http://ichtys.hu/index.php/148-2018-aprilis-27

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 16. 05:41 - Andre Lowoa

A legkedvezőbb táptalaj a lélek növekedéséhez a hála.


A lélek számára felüdülés a természet szemlélése. (Cicero)


Az evangélium nem törvény, nem kötelességek tára, hanem felszabadító örömhír.


Biztos vagyok abban, hogy sem térbeli távolság, sem halál vagy távollét szét nem választhatja azokat, akiket egy Lélek éltet, egy Szeretet fűz össze.

Szent Bernát


Egyetlen ismeret van,

a többi csak toldás:

Alattad a föld,

fölötted az ég,

s benned a létra. (Weörös Sándor)

 


ELŐTTED JÉZUSOM, LEBORULOK

Előtted Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó, kérlek, hogy nékem malasztot adj,
Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy.

Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas, és meghallgass,
Mennyei erőddel, ó, támogass!

Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,
Földről az ég felé felsóhajtok:
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,
Hogy helyet ne adjon a véteknek.

Vádolom magamat, mert vétettem,
Fölséges színedet megsértettem.
Hozzád, ó, Jézusom, fohászkodom,
Hogy többé nem vétek, megfogadom.

Esengő szavamat meghallgassad,
Ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add:
Hogy végső órámban kiálthassam,
Szent Neved, Jézusom, kimondhassam.Emberekkel szemben a jóság kötelesség. Ha nem vagy jó az emberekkel szemben, akkor rossz vagy és felkelted bennük a rosszaságot. (Tolsztoj)


Ha bárhol emberrel találkozom, akárkivel, akinek emberarca van, meg kell értenem, hogy szeretnem kell őt. (Shürman)Krisztus, Te fölajánlod nekünk, hogy kiengesztelődött emberként éljünk Testednek, az egyháznak közösségében. Kiragadsz minket elszigeteltségünkből és lehetővé teszed, hogy egész egyházad hitére támaszkodjunk kezdve az első keresztényektől, az apostolokon és Márián át azokig, akik ma hisznek. Köszönjük, hogy arcod fénye ragyog fel arcunkon - minden gyermeked tekintetében - s így előttünk is föltárul titokzatos jelenléted. Titkos valóság módjára átéljük Isten országának valóságát: a szív túlcsorduló gazdagságát.

Roger testvér


Még a legjobb kapcsolatokban is küzdünk az önzőséggel. Ezért olyan fontos, hogy Istenre nézzünk mint példára, mikor problémákba ütközünk. Ha Jézushoz akarunk hasonlítani, nekünk kell lenni az önzetlennek egy kapcsolatban. Küzdeni fogunk az önzőséggel, de ha Istenre nézünk, aki megmutatja, hogyan kell cselekednünk, és ha Jézustól erőt kérünk, akkor helyesen tudunk dönteni. És ahelyett, hogy egyre romlanának a kapcsolataink, egyre jobbakká válnak.

 

„Megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot.” (1Krón 28,9a)

Isten mindenhatósága abban is rejlik, hogy mindeneket ismer. Bennünket is, még jobban, mint mi saját magunkat. Előtte nem vehetjük fel álarcunkat, előtte semmi nem marad titokban. Ő gyűlöli a hamisságot, a bűnt. Csendesedjünk el, mélyedjünk magunkba, és őszintén tárjuk fel előtte életünk gyarlóságait, fájdalmait, kéréseit! A szabadító Isten segítségünkre siet, megerősít, tiszta szívet teremt bennünk! Higgyünk!
(Juhászné Szabó Erzsébet)Ne azt várjuk, hogy először a többiek váljanak jókká, hanem mi magunk haladjunk előre a jóra való megtérésben.

Szent II. János Pál pápa„Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Mt 6,24)

A pénz nagyra értékelése mindnyájunk számára az egyik legnagyobb kísértés, akár bevallja valaki, akár nem, akár fukar vagy takarékos, akár bőkezű vagy tékozló. Urunk nem tud elégszer figyelmeztetni bennünket arra, hogy Istenünk helyére senki és semmi nem léphet. Vagy Istennek szolgálunk, és ő megadja azt, amire szükségünk van, vagy az anyagiak válnak életünk középpontjává, és sohasem lesz elég belőlük, mert mindig többet akarunk. Pedig ő jól tudja, mire és mennyire van szükségünk. Merjük bátran az ő szolgálatába állítani magunkat! (D. Szebik Imre)

2020. május 15. Azt akarom, hogy elismerjenek Engem Istenüknek és Atyjuknak

2020. május 15. 11:39 - Andre Lowoa

Azt akarom, hogy elismerjenek Engem Istenüknek és Atyjuknak

  1. november 17.

Uram?

Egyesülök veled, drága lélek! Igen, a szeretet egyesít téged Velem. Csak egyet kérek teremtményeimtől, hogy szeressenek, hogy Engem szeressenek, és Én leveszem vállukról a bűneik terhét. A szeretet azt jelenti, hogy elviseled a viharokat, amikor rád törnek. Ezzel a kitartással bizonyítod, hogy Tőlem származol, Vassula. Láttad, hogy Kezem által megvalósult köztetek mindaz, ami lehetetlennek tűnt számotokra.

Most itt vagyok, hogy megvigasztaljalak, és az Erőmről biztosítsalak. Az Én Királyságom erő, amely a gyengeségben, a szegénységben nyilvánul meg! Eljöttem hozzád, hogy megmutassam kívánságaimat, megosszam veled vágyaimat. Nem akarom, hogy úgy gondolj Rám, mint aki csak kihasznál téged. Gondolj Rám úgy, mint megmentődre, mint Istenedre, mint hűséges barátodra, aki ellenállhatatlan szeretetet érez irántad. Azáltal, hogy felajánlod magad a világnak, megmutatod az Én jóságomat, kegyelmemet. Egyedül ez ébreszti fel bennük a vágyat, hogy dicsőítsenek Engem, a ti Isteneteket.

Megtanítottalak arra, hogyan add tovább nem csak az Üzeneteimet, hanem az Evangéliumot is, az Én Szavamat. Tegnap megértettem veled, hogy bízzál Bennem, és szerezz örömet Nekem. És ahogy mondtam, minden, ami történt, és történni fog, az Ítélet Napján fel lesz fedve, napvilágra kerül.

Ez a nap az Én napom lesz: egyedül az Isten Napja… És minden ellened irányuló vádló szót az Ítéletem Napján megcáfolok. Az emberi büszkeség térdre kényszerül, megalázkodik majd. És emlékezz, hogy a hited és bizalmad lesz a te védőpajzsod a gonoszok tüzes nyilaival szemben, melyek célbavesznek téged. Tehát higgyél és bízzál Bennem, mert Én meg tudlak védeni és óvni a Hatalmasságok és Erősségek ellen, melyektől a sötétség származik ebben a világban - a gonosz szellemi seregtől.

És ami téged illet, dicsőíts meg Engem azáltal, hogy osztozol köntösömön, és Velem jössz a résekbe, a hasadékokba és a völgyekbe, jó és rossz emberek közé. Elmegyünk azokhoz a nemzetekhez, akik még soha nem hallottak Rólam. Olyan elzüllött országokba, ahol virágzik a prostitúció és a kicsapongás. Olyan országokba, ahol elfeledtek Engem, és önző testi vágyaiknak élnek. Meg akarom gyógyítani a hűtlenségüket. Azt akarom, hogy elismerjenek Engem Istenüknek és Atyjuknak. Nem fogom elrejteni Arcomat, hanem meg fogom mutatni nekik, és amint felemelik a tekintetüket, megbocsátok nekik és meggyógyítom őket. A megértés kenyerét adom majd nekik.

Szívem készen áll Uram arra, hogy Benned maradjak, és Te énbennem. Igen, mutasd meg a Te dicsőségedet a földön! Hozz békét, és mentsd meg gyermekeidet!

Mostanában imádkozom és könyörgök az elnyomóimért, nem tudok többet tenni, de legalább megpróbálom!

Tudom, hogy hatalmas vagy, ezért minden ügyemet a Kezedben hagyok…

Nem lesz többé kifogás?

A Te segítségeddel megpróbálom feladni a kifogásaimat.

Akkor tehát ne szegd meg szavadat…

Ellent akarok állni!

Habár gyakran visszaesel, felemellek, mivel jók a szándékaid. Megtanítalak arra, hogyan legyél erős, hogy amikor a kígyók harapása beléd mar, ezt tudd mondani: képes legyél kimondani: „Megütöttek, ugye? De nem fájt. Megvertek? Nem érzek semmit. Megrágalmaztak, és aztán? Hadd csinálják! .., na és? Hadd tegyék! Ugye megköveztek? Mikor? Nem éreztem fájdalmat…” Én veled tartok. Rengeteget utazunk, fáradunk, de soha nem mondod: „Elég! Feladom!” Miért?

Azért, mert velem vagy!

Igen. Mert az erődet Belőlem meríted. Az erődet Általam kapod, hogy soha ne legyél túl gyenge, és ne add fel. Hadd maradjak örökre a kertedben.

És engedd meg, hogy menedéket találjak Benned!

Pihenj meg Bennem, Istenedben. Én mindenkinek menedéke vagyok! Mindenki Hozzám jöhet, hogy letegye szívének terheit, és Én megvigasztalom őket, menedéket adok nekik! Íme, Én veled vagyok, fogadd békémet.

http://ichtys.hu/index.php/174-2014-november-17

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 15. 05:57 - Andre Lowoa

„A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott. És nagy öröm volt abban a városban.” (ApCsel 8,6.8)

Fülöp Krisztust hirdette Samáriában. Sokan megtértek és meggyógyultak. Mindez örömmel töltötte el az egész várost. Bizony nagy öröm van egyetlenegy megtérésén, hazatalálásán, hiszen megtalálta a földi és örök boldogság útját. Tiszta beszéddel, igaz szóval él a városban, cselekedetei pedig a segítőkészségről, a lelkiismeretesen végzett munkáról tanúskodnak. Hitének és tisztességének hogyne örülne az egész város?!
(D. Szebik Imre)A Szentlélek szerint hirdetett evangélium vagy meggyőz, vagy felingerel. (Russel)A veréb irigykedve figyelte a sast: Milyen méltóságteljes, milyen magasan szárnyal! Szinte megérintheti a Napot. És valóban, a faágról, ahol a veréb ült, úgy tűnt, mintha a Nap magába szívná, körbeölelné a fénye által bearanyozott sast. „Én talán kevesebbet érek csak azért, mert kicsi és szürke vagyok?”
Elhatározta, hogy olyan magasra repül, és olyan közel a Naphoz, ahová még a sas is hiába vágyik. Repült, repült, repült, egyre magasabbra. Már a felhők felett járt - gyenge szárnyai alig bírták a terhet, de ő minden erejét megfeszítve csak emelkedett tovább. A levegő ritkulni kezdett. Furcsa módon minél közelebb került a Naphoz, annál hidegebb lett. És ő mégis repült, csak repült... Aztán nem bírta tovább. Szárnyai összefagytak, nem kapott levegőt. Ilyen közel a Naphoz még senki sem jutott, gondolta, aztán már csak zuhant, zuhant...Az ateizmus gyenge pontja: nincs kinek hálát adni.


Az emberiség ma egy könnyebb megváltást keres, ami teljesíthetőbb, mert a jézusit nem tudja teljesíteni. Olyan megváltásra vágyik, ami mellett lehet bármit cselekedni, hisz van rá magyarázat. De mégsem megy. (Borsos Miklós)Egyedül abban lehetünk biztosak, hogyha a holnap keresztet fog hozni, Ő, aki küldi, meg tudja, és meg is fogja adni a kegyelmet az elhordozására. (Ryle püspök)Fel sem fogjuk, hogy gyötrődéseinkben milyen nagy a szerepük a gondolatainknak. Minél előbb megállítod a rossz gondolatok "támadását", annál könnyebb lesz átrendeződni és visszatérni a helyes útra. Nos, bár az elgondolás egyszerű, mégsem könnyű megvalósítani...Isten jó atya, olvas a szívekben. Siessünk hozzá tiszta szándékkal, s Ő mindig megvigasztal minket.


JÉZUS ADD, HOGY HOZZÁD TÉRJEK!


Jézus, világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia,
Szent kereszted szívem hívja:
Jézus add, hogy Hozzád térjek,
Veled haljak, Veled éljek!

Általszegve kezed-lábad,
Átvert tested roskad, bágyad.
Mezítelen tépett melled!
Ó, siratlak, ó, ölellek!

Virágoknak szép virága,
Honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott,
Édes orcád vérrel ázott.

Aszú földet harmatozván,
Vérzel, vérzel a keresztfán.
Úgy piroslik tested róla,
Mint a most nyílt, piros rózsa.

Szent karjaid széjjeltárod,
Tán az embereket várod,
Kiken vérrel könyörültél,
Betegekért betegültél.

Ím, én magam Hozzád vettem,
Magunk vagyunk, Uram, ketten.
Szent fejedet hozzám hajtsad,
Szóljon hozzám kékült ajkad.

Jézusom, ha jön a végnap,
Ismerj engem magadénak.
Homlokomon piros véred:
Tied vagyok, úgy ítélj meg!
Jézus add, hogy Hozzád térjek,
Veled haljak, Veled éljek!
Nem nagy hitre, hanem a nagy Istenben való hitre van szükségünk.„Ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát.” (1Sám 3,18)

Éli főpap ezekkel a rezignált szavakkal nyugtázta Isten üzenetét, amelyet az ifjú Sámuel tolmácsolt feléje. Neki és fiainak bűnhődniük kell majd az elkövetett visszaélésekért. Keserűen, de mégis elfogadja Isten akaratát, mert tudja, hogy az ő döntései szentek és mindenkor jók. Nekünk is Jézus keresztjére néző hittel kell Isten kezéből mindent elfogadnunk, amikor például a betegség, a gyász vagy a magány sötét árnyéka vetül életünkre. „Mit Isten tesz, mind jó nekem, és bölcs minden végzése.” Ez legyen a mai napunk (akár egész életünk) mottója.
(Sághy Balázs)„Pál írja: Kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, ebben jussatok még előbbre!” (1Thessz 4,1)

Pál apostol kérése ismerős mindnyájunknak. Tudjuk, hogyan kellene Istennek tetsző életet élni, elméletben már nagyon képzettek vagyunk. A baj a gyakorlati megvalósítással van. Tudom, hogy mit kell tennem, de mégsem azt teszem, amit akarok, hanem azt, ami ellen küzdök. Csatázom saját magammal, és azt látom, hogy újra és újra elbukom. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy erősítsen meg minket a jó véghezvitelében, hogy hiteles keresztények lehessünk, ne csak meghallói, hanem végrehajtói is a törvénynek!
(Juhászné Szabó Erzsébet)

2020. május 14. Egyesíteni fogom Keleti és Nyugati házamat

2020. május 14. 07:23 - Andre Lowoa

Egyesíteni fogom Keleti és Nyugati házamat

2016. február 9.

Uram, én Istenem, oly sokszor mondtad már nekünk, hogy Téged úgy ismernek, mint aki királyságokat dönt meg, városokat tesz a földdel egyenlővé, ha felkeltik haragodat, vagy ha akadályozzák, hogy átvonulj néped között. A legnagyobb tisztelettel adózva Szentségednek szeretném szóvá tenni, hogy most már több, mint 30 éve újra és újra azt mondod, hogy várjunk türelemmel a megváltásunkra és dicsőséged eljövetelére. Azt is mondod, hogy „egy ország sem született meg egy nap alatt” és hogy „egy város sem épült még fel egy nap alatt”. Ezekkel azt akarod kinyilvánítani, hogy várni kell, és nem szabad sietni. De 30 év alatt már bizonyára felépült volna egy város, és bizonyára egy ország lakosai is már 30 évesek lennének. Plusz a gyerekeik?
Vassula! Igazad van, ha türelmetlen vagy?
Egyre jobban növekszik a gonoszság, és üldöznek minket.
Vajon tűzben pusztítva elvegyem most a Föld lakói három harmadának az életét? Vagy inkább megkönyörüljek rajtuk?
Uram, látsz bármilyen erőfeszítést részünkről, hogy tartózkodunk a bűntől és hajlunk a bűnbánatra?
Visszatartom a haragomat,
egy cérnaszállal?
Nem, azon szívek miatt, akik buzgón imádkoznak a világ megtéréséért, és akik felajánlják nekem áldozatos szeretetüket. És akik követik vértől ázott lábam nyomait. Ezek a lelkek testestül-lelkestül, teljes valójukat odaszentelik testvéreik jólétének és megtérésének. Hamarosan meglátogatlak benneteket, de egy idő előtti ítélet senkinek sem válna javára. Tűz általi ítéletem azonban nincs már messze tőletek. Nem mondtam le végleg az ítéletemről! Szabad utat fogok engedni ítéletemnek. Tudod, Vassula, korlátolt az ember könyörülete, ugyanígy a türelme is, egyikük sem terjed túl saját énjén, az én könyörületem azonban minden élőre kiterjed. Bátorság! Türelem! Nem fognak darabokra tépni!
Uram, hozz békét a világnak, hozz egységet a Házadba és kiengesztelődést!
Figyelj rám! Szent Nevemért egyesíteni fogom Keleti és Nyugati házamat. Vajon nem ezt jövendöltem meg nektek?[1] Megmondtam, hogy tekintsétek magatokat áldottnak, mert Atyám hamarosan csodákat fog művelni, és titeket, akik az egységért fáradoztok, példátlan győzelemben fog részesíteni. Leányom, ez azok miatt lesz így, akik hűséges szívvel az egységért imádkoznak, igen! Megmondtam, hogy Isten jóindulata hamarosan meg fog mutatkozni…
Ebből kifolyólag falaim újra fel fognak épülni, állni fognak, mint egykor, te pedig Keleti házam kicsiny hajtása, állj biztosan a lábadon, légy olyan, mint egy gyémánt a koronámon. Senki sem lehet hűebb a szavához, mint én, Jézus Krisztus, aki az Igazság vagyok. Osztozz barátságomban, és ne légy olyan, mint egy fal kettőnk között! Gyönyörűséget lelek közelségedben. Jutalmazz meg vele, és folytasd hűségesen küldetésedet: emlékeztesd a nemzeteket túláradó szeretetemre, végtelen irgalmamra és gyengédségemre! Tégy tanúságot rólam..
Imádkozz, és szeress engem! Én, Jézus, mindened vagyok, amire szükséged van. IC

[1] 2015. június 2-i üzenet

http://ichtys.hu/index.php/118-2016-februar-9

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 14. 05:34 - Andre Lowoa

A kereszt az a kereszteződés, ahol Isten és az ember mindig találkozhat.


A te hatásod erre a világra attól függ, hogy milyen hatással volt reád a Biblia. (Kilburn)


Amikor megalkotta Isten az embert, egy érdekes irányultságot teremtett mindnyájunk földi lényébe: előre felé néző arccal ajándékozott meg, és mozgásunk, járásunk iránya is előre mutat. Hátul nincs szemünk, napunk nagyobbik részében elképzelésünk sincs, mi zajlik a hátunk mögött. Talán túlontúl lekerekített, de vehetjük úgy, hogy számunkra az a valóság, ami előttünk van. Isten így látta jónak, hogy ilyennek teremtsen bennünket. Nyílván okkal történt ez. Jelzi ez, hogy előre felé kell néznünk, ez a cselekvésünk, tervezésünk iránya és valódi életterünk az előrefelé. S ha ez felborul, jönnek a bajok. Ki ne látott volna már olyan paródiát, amiben a főszereplő úgy akart előrefelé menni, hogy közben nekiment valami oszlopnak és összetörte magát. Annyira bámészkodott hátrafelé, hogy pórul járt. Bizony nem jó hátrafelé tekintgetni! Abból bajok szoktak származni. Persze szükség van például visszapillantó tükörre - mondjuk az autóban. A visszapillantó tükör segíti az előrehaladást. De ha valaki túl sokat bámészkodik benne, akkor a baleset ugyanúgy elkerülhetetlen...

Berencsi Balázs


Bárki mond rólatok kritikát – jót vagy rosszat – tudnotok kell, hogy ez elsősorban az illető önvallomása. (M.P.)Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Gyökössy Endre


BŰNBÁNÓKNAK MENEDÉKE

Bűnbánóknak menedéke,
Trónusodhoz eljövünk,
Ah, mert máshol nincs üdv s béke:
Jézus, irgalmazz nekünk!

Szenvedésed drága árán
Váltottad meg életünk,
Ó, ne hagyj el minket árván:
Jézus, kegyelmezz nekünk!

Hisszük Uram mindazt, amit
Üdvünk végett hinni kell;
Amit a szentegyház tanít:
Ebben élünk, halunk el.

Kenyeret, s bort áldozatul
Felajánlván teneked,
Kérünk, add meg bő jutalmul
Megtérésre szent kegyed.

Jézus teste s vére által,
Mit a kenyér s bor jelent,
Add, hogy küzdvén a halállal
Nyerjünk babért odafent.

Szent vagy Uram! Örökké szent,
Mi Megváltó Istenünk!
Mit a szentek zengnek ott fent:
Add nekünk is zengenünk.
Köszönöm Jézusom, hogy enyém lettél,
Hogy a szívembe beköltöztél!
Ne hagyj magamra hosszú utamon,
Legyél vigaszom, oltalmazóm!
Erősíts a gyengeségben,
Adj támaszt egyedüllétben,
Soha ne engedd el kezemet,
Fogadd el szerető szívemet!
Ámen„Én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.” (Ez 16,60)

Isten emlékezteti Ezékielt a kora ifjúságában történt szövetségkötésre, mert ő elfeledkezett róla. Isten bennünket is újra figyelmeztet a keresztségkor kifejezett örök szándékára: velünk akar maradni, velünk akar élni. Ne hárítsuk el közeledését, és ne feledkezzünk el biztos támaszt adó, fogódzót kínáló szövetségéről!
(D. Szebik Imre)Higgy nekem: nem bölcs dolog így gondolkodni: majd másképpen fogok élni. A másnap mindig már késő – élj ma! (Martialis)


„Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség!” (Ézs 5,20)

Már a bibliai időkben is léteztek hamis próféták, akik hazug jövendőmondással akartak népszerűséget szerezni maguknak, az igaz próféták pedig gyakran megszenvedték igazmondásukat. Az ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne ferdítsük el a dolgokat, ne hazudjunk. Még akkor is ki kell mondani a világosság szavát, ha az másoknak esetleg fáj, s magunknak is kellemetlenséget szerzünk. Ne csapjunk be senkit, kövessük az igazság útján Jézust!
(Juhászné Szabó Erzsébet)„Jézus egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.”” (Mt 26,39)

Martin Buber vallásfilozófus szerint az ember akkor lesz igazán önmaga, ha képes rácsodálkozni a másik lényére. Az ember akkor igazán ember, amikor az Istent szólítja „te”-nek. Az ember akarata akkor személyes és erős, ha feloldódik Isten akaratában. Jézus gyenge maradt volna, ha nem issza ki a szenvedés poharát. Akkor volt azonban a legerősebb, amikor ki tudta mondani: nem én, hanem te.
(Dr. Bácskai Károly)- Ne keressétek Istent - mondta a Mester -, csak nézzetek, és minden világossá válik számotokra.
- De hogyan nézzünk?
- Minden egyes alkalommal, ha néztek valamit, csak azt lássátok, ami valóban ott is van.
Mivel a tanítványok nem értették, a Mester megmagyarázta.
- Például ha a holdat nézed, csak a holdat lásd, és semmi mást.
- Hogy a csudába tudna valaki mást látni, mint a holdat, ha azt nézi'?
- Egy éhes ember sajtnak nézheti. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne.Néha elérhetetlennek tűnik a jövő, vagy a múlt bénít meg, de ekkor se adjuk fel és lépjünk egyet előre.


Nem helyesen értékel az, aki önmagát nem ismeri, aki mélységeibe bele nem tekintett.

Szent Bonaventúra


Úgy gondolkodjatok, mintha minden gondolatotokat lángbetűkkel írnák fel az azúrkék égre, hogy mindenki láthassa azokat. És ez így is van. Úgy beszéljetek, mintha az egész világ egyetlen fül volna, amely azt hallgatja, hogy mit mondotok. És ez így is van. Úgy cselekedjetek, mintha minden cselekedetetek a saját fejetekre szállna vissza. És ez valóban így is van. (Mikhail Naimy)Úgy képzelitek, hogy Krisztusban hinni, az valami lekötelező szívesség Vele szemben, valójában pedig Őbenne és szavaiban hinni – olyan megtiszteltetés és előjog, amelyhez csak komoly elmélyedés, megalázkodás és önmegtagadás árán jut el az ember.


„Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és az igaz beszédet is elcsavarja.” (2Móz 23,8)

Az elmúlt évek, évtizedek szomorú tapasztalata, hogy országunkban sok mindenki megvásárolható. De – bármennyire jólesne is – ezt az ősi intelmet nem alkalmazhatjuk pusztán korunk hatalmasaira. Minden emberhez szól, hiszen mindnyájan felelősséget hordozunk, döntéseinkkel egymás sorsát befolyásoljuk. Az ige figyelmeztet: ne a saját hasznunkat vagy az emberek tetszését keressük, hanem kérjük Isten bölcsességét és vezetését a mindennapjainkra. (Sághy Balázs)

2020. május 13. Uram, könyörülj rajtam, bűnösön!

2020. május 13. 07:16 - Andre Lowoa

Uram, könyörülj rajtam, bűnösön!

  1. március13.

 Vassula az alábbi Üzenetet küldi, melyet ma (2020. március 13-án) kapott Istentől!

hallgatható itt )

Szólítsd fel az embereket és mondd meg nekik: ha nem bánjátok meg a bűneiteket és nem imádkoztok őszintén, ez a gonosz jelenség (a jelenlegi baj) tovább fog tartani, mint gondoljátok. Forduljatok Hozzám, a ti Istenetekhez és tartsatok bűnbánatot! Az őszinte és egyetemes ima eljut Hozzám, Istenetekhez. A böjt elűzi a démonokat. Mindenfajta áldozatot elfogadok. Űzzétek el a fásultság lelkületét és tagadjátok meg gonosz útjaitokat, és kössetek békét Velem, Istenetekkel. Hadd halljam: “Uram, könyörülj rajtam, bűnösön!” (ld. Jézus-ima – ford. mj.) És Én könyörületes leszek veletek szemben. És áldások özönét fogom rátok árasztani. Jöjjetek, ne féljetek. Hallgatlak… IC

Isten meg fog hallgatni minket, ha megbánjuk bűneinket és megváltoztatjuk az Istennel szemben tanúsított langyosságunkat. Könyörületesen meg fogja adni nekünk a békét. Folyamatosan imádkozni fogunk a világért. Kérjük, hogy mutassa meg nekünk és ragyogtassa ránk az Ő Arcát. Esedezzünk, hogy fogadja kegyesen könyörgésünket… Azért is imádkozzunk, hogy gyorsan terjedjenek az IÉI Üzenetek, és olyan alázattal fogadják őket, amilyennel ti fogadtátok. Főleg Olaszországért imádkozzunk, ahol az IÉI Üzenetek - amint már említettem nektek -, teljesen süket fülekre találtak, és üldözik azokat.

http://ichtys.hu/index.php/172-2020-m%C3%A1rcius-13

2020. május 12. AZ ECCLESIÁT ÉN KELTEM ÚJ ÉLETRE

2020. május 12. 08:45 - Andre Lowoa

Róma, 1988. augusztus 9.

Jézus?

Én vagyok. Drága lélek, mennyire szeretlek!

Az Ecclesiát én keltem új életre. Mirhám, engedd meg, hogy általad nyilvánítsam ki magam! Illatozz nekem, Uradnak! Megmutattam neked Szentséges Szívemet. Azért jöttem hozzád, hogy megtanítsalak útjaimra, és az igazsághoz vezesselek. A ti nemzedéketek az igazságot keresi, pedig az igazság a szeretet . Nemzedéketekbõl azonban hiányzik a szeretet. Az én Nevem semmit sem jelent számukra.1 Már semmit sem jelent, mégis nagy az én irgalmam azok iránt, akik gyaláznak engem. Teremtésem elhagyta útjaimat, hagyta, hogy vak vezetõ vezesse. Fellázadt törvényem ellen. Olyan törvényt tanít, amely nem az enyém. Teremtés! Bárcsak tudnád, milyen közel állsz a bukáshoz! Szeressétek egymást2, ne üldözzétek egymást! Ismerjétek meg útjaimat, a bölcsesség t útját! Legyen minden cselekedetetek és gondolatotok szeretetteljes! Virágom! Hûséges õrzõd vagyok, higgy tehát nekem! Világosságomban õrizlek, éltetõ erõmmel táplállak. Bízzál bennem, Istenedben, mert erõsen kedveztem neked. Mindig melletted leszek és széppé teszlek. Én vagyok a teljes Hûség. Jöjj, mi ketten. Légy velem egy!

Köszönöm Istenem! (Megpillanthattam Isten szépségét, és gyönyörûséggel éreztem, hogy Isten körülvesz.)


1 Az Õ Neve SZERETET.
2 Az egyházi személyek.Róma, 1988. augusztus 9.

Fiam, tiszteld Istenedet, és jó harcot harcolj! Viszonozd jósággal a gonoszságot! Légy áldott! Örülök, hogy szeretett papjaim között vagy. Azok közül választottalak ki, akik szeretettel fogják viszonozni a gonoszságot. Én, a te Szent Édesanyád, vezetlek téged. Nagyon közel állsz Szívemhez. A küzdelemnek nincs vége. Ha tudnád, hogy mennyi lélek jut minden nap a pokolba! A számuk ijesztõ!…

(Megkérdeztem, hogy kik.)

A bíborosoktól… 4 … a fiatal gyermekekig. A ti korszakotok valóban elfajult, ellenfelünk uralma alá került, aki teljes egészében kiterjesztette uralmát a Földön. Ó Vassula… Isten számlálja a napokat, amikor leszáll rátok, mint a harmat, hogy újból életre keltsen, új és termékeny kertjévé tegyen benneteket, ez lesz az új pünkösd. Jöjjetek, térdeljetek le mindannyian, és imádkozzatok az Úrhoz ezért a dicsõséges eseményért! Imádkozzatok eljöveteléért! Imádkozzatok, hogy visszatérjen a Szeretet! Vassula, én vagyok a Rózsafüzér Királynõje!

Szûzanyám, miért mutatkozol be így, van-e különleges jelentõsége üzenetednek?

Igen, még e korszak vége elõtt minden beteljesedik, amit Fatimában mondtam. Jöjj, pihenj meg most Szeplõtelen Szívemben és Jézus Szentséges Szívében! Szerezz örömet Jézusnak! Úgy szolgálj neki, ahogy most! Szeresd Õt, és ezzel adj elégtételt azokért, akik nem szeretnek bennünket. . Mi ketten?

Igen, mindörökre.


4 Szent Édesanyánk habozott, és éreztem, hogy gyötrõdik

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 12. 05:36 - Andre Lowoa

Abban hinni, hogy Isten igazat mond, nem volna szabad nehéznek lenni.


Az ember nem változtathatja meg az életét anélkül, hogy maga is meg ne változna.

Simon de Beauvoir


Az embereknek, ha teljesülne mindaz, amit kívánnak, nem válna javukra.Az evangélium nem törvény, nem kötelességek tára, hanem felszabadító örömhír.


Az evangéliumnak azért van sokak előtt a legcsekélyebb tekintélye, mert azt munkálja, hogy az elsők utolsók legyenek, és az utolsók elsők. (Luther Márton)Az Úr Jézus elárultatásának éjszakáján alapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát. Az Egyház az Eucharisztiát nem úgy kapta Krisztustól, mint egyet a többi ajándékok között, még ha a legértékesebbet is, hanem mint „az” ajándékot, mert Krisztus önmagát, saját személyét a maga szent emberségében, és egész üdvözítő művét adja benne. S mindez nem a múlté, Krisztus ugyanis és mindaz, amit minden emberért tett és elszenvedett, részesedik az isteni örökkévalóságban, ezért átöleli az egész időt.

Az Eucharisztia a Golgotán bemutatott áldozattal való bensőséges kapcsolata miatt sajátos értelemben áldozat, nem csupán általában, mintha Krisztus egyszerűen lelki táplálékul adná önmagát a hívőknek. Mindhalálig tartó szeretetének és engedelmességének ajándéka ugyanis a javunkra, sőt az egész emberiség javára fölajánlott ajándék, ugyanakkor mindenekelőtt az Atyának szóló ajándék: az Atya pedig elfogadta ezt az áldozatot, és Fiának teljes odaadásáért, mellyel engedelmes lett mindhalálig, a maga atyai ajándékát adta viszonzásul, azaz az új, halhatatlan életet a föltámadásban.
Az eucharisztikus áldozat természete szerint arra a bensőséges egyesülésre irányul, amely Krisztus és a hívők között jön létre a szentáldozásban: Őt vesszük magunkhoz, aki értünk áldozta föl magát; testét, melyet értünk adott oda a Kereszten, és a vérét, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára. Emlékezzünk csak Jézus szavaira: „Miként az Atya, akinek élete van önmagában, elküldött engem és én az Atya által élek, úgy az, aki engem eszik, általam fog élni.” Jn 6.57
Krisztus, amikor Egyházának ajándékozta áldozatát, magáévá akarta tenni annak az Egyháznak lelki áldozatát is, mely arra hivatott, hogy Krisztus áldozatával együtt önmagát is fölajánlja. - Amikor részt veszünk az eucharisztikus áldozatban, az egész keresztény élet forrásában és csúcspontjában, isteni Áldozatot ajánlunk fel Istennek, de ajánljuk föl vele együtt önmagukat is!
Krisztus Húsvétja a szenvedéssel és halállal együtt magában foglalja az ő föltámadását is. Az eucharisztikus áldozat nemcsak az Üdvözítő halálának és föltámadásának misztériumát jeleníti meg, hanem a föltámadás misztériumát is, ami megkoronázza az áldozatot. Csak az élő és föltámadott Krisztus lehet az Eucharisztiában az élet kenyere, az élő kenyér. - A kenyeret saját élő testének mondta, s betöltötte önmagával és az ő Lelkével.

Az Eucharisztia a hit misztériuma, minden elképzelésünket felülmúló misztérium, és csak hittel lehet elfogadni. A kenyérben és a borban nem az egyszerű és természetes elemeket kell látnunk, mert az Úr kifejezetten mondta, hogy az ő teste és vére lett belőlük: a hit biztosít efelől, bár az érzékeink mást mondanak.

Uram, te meghívsz asztalodhoz.
Megerősítesz adományaiddal.
Találkozol velünk embertársainkban.
Asztalt terítesz számunkra.
Erőt és életet ajándékozol.
Békédet kínálod mindenkinek.
Örömet készítesz számunkra.
Irgalmas vagy hozzánk.
Közénk jössz.
Maradj velünk egész életünkben.

Az oltáron a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé válik. Nem foglalható szavakba az az isteni szeretet, ami itt megnyilvánul. Milyen titokzatos az az isteni vágy, amely minden lehetőt megragad, hogy egyesüljön teremtményével.
A szentáldozás a gyógyulás, a szabadság, az élet forrása, amelyben Jézus megérinti sebeinket és eggyé forrasztja önmagával szívünket, lelkünket.

Az Eucharisztia a hit misztériuma, a Szentháromság misztériuma, mely annyira felülmúlja értelmünket, hogy a legtisztább ráhagyatkozásra kötelez Isten szava iránt.


„Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr!” (4Móz 11,29)

Az Úr parancsára Mózes kiválasztott a pusztában vándorló nép közül hetven vént, hogy vele osztozzanak a vezetés terheiben, és Isten akaratát közvetítsék. De Isten a kiválasztottakon kívül még másik kettőnek, Eldádnak és Médádnak is megadta a Szentlélek ajándékát, így azok is prófétálni kezdtek a táborban. Józsué meg akarta tiltani nekik a szolgálatot. Erre hangzik fel Mózes sóhajtása: bárcsak mindenki megkapná a prófétálás Lelkét! Isten Lelkének ma sem lehet határokat szabni. Hiszem, hogy a keresztény gyülekezetekben is számtalan lelki ajándék rejlik – sajnos többnyire kiaknázatlanul. A legtöbb helyen ugyanis még mindig úgy tekintenek a lelkészekre (és talán a lelkészek önmagukra is), mint magányos harcosokra, akik mai Mózesekként egyedül hordozzák a szolgálat minden terhét. Pedig tudom, hogy közösségeinkben vannak, akik megkapták a tanítás, a beteglátogatás, a lelkigondozás vagy a bizonyságtétel ajándékát, de a többiek elnémítják őket.
(Sághy Balázs)


„Egyedül te ismered minden embernek a szívét.” (1Kir 8,39)

Egy országosan ismert szívsebész úgy tartja, hogy a gyógyítás szent cselekmény, mert a teremtés legnagyszerűbb lényét kell megmenteni. Azért nyilatkozik így, mert nemcsak biológiai lénynek tekinti az embert, hanem Isten gyermekének is. Isten számára sem csak egy szerv a szívünk, hanem életünk regénye, melynek minden sorát kívülről tudja.
(Dr. Bácskai Károly)


Maradj velem Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok Tőled.

Maradj velem Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a Te erődre, hogy el ne essem annyiszor.

Maradj velem Uram, mert Te vagy az én életem és nélküled csökken az én buzgóságom.

Maradj velem Uram, hogy megmutasd nekem a Te akaratodat.

Maradj velem Uram, hogy haljam a Te hangodat és kövesselek.

Maradj velem Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig Veled lenni.

Maradj velem Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek Hozzád.

Maradj velem Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom a Te számodra a szeretet fészke legyen.

Maradj velem Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban, múlik az élet, közeledik a halál, az ítélet, az örökkévalóság. Szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne fogyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a keresztek, a szenvedések. Mennyire szükségem van Rád, hogy lássalak ebben a sötét éjszakában.

Maradj velem Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy ismerjelek meg, mint a tanítványok a kenyérszegésben, vagyis az eucharisztikus egyesülés legyen a világosság, mely eloszlatja a sötétséget. Első legyen, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek.

Maradj velem Uram, mert amikor jön a halál, akkor is Veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.

Maradj velem Jézus, nem kérem a Te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Tégedet és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökkévalóságban.


Pio atya szentáldozás utáni imádsága


Mutass nekem egy hálátlan, de mégis boldog embert! (Zig Ziglar)


Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit felebarátunk kér, hanem az, ha örömünket leljük abban, ami másoknak kedvére való.

Joseph Jonbert


„Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16)

Kereszténységünk múlik azon, kinek tartjuk Jézust, és hogyan viszonyulunk hozzá. A történelem nagyjai közé számítják a politológusok, vallásalapítóként emlegetik a tudósok, reformerként a szociológusok, lelki forradalmárként a pszichológusok, az emberiesség legnagyobb példaképének tartják a filozófusok. Kicsoda számodra, kedves Olvasó? Biztasson Péter tanúságtétele!
(D. Szebik Imre)„Szeressétek a jövevényt, mint magatokat!” (3Móz 19,34)

Gyerekkoromban megfigyeltem, hogy mikor etettem a csirkéket, kilökték maguk közül a többiek a beteget, az erőtlent, sőt még jól bele is csíptek a tarajába. Ugyanezt a jelenséget tapasztaltam a malacoknál is, a soványabbat az erősek arrébb taszították a moslékos vályútól, hogy nekik több jusson. Ha valaki már megtapasztalta, milyen fájdalom az, ha szeretne egy közösséghez tartozni, és ott valamilyen okból nem fogadják be, akkor a továbbiakban minden kirekesztett mellé oda fog állni, mert tudja, mit jelent ez az állapot. Fogadjuk be a jövevényt, a bebocsátást kérőt, mert Jézus erre tanít! Töltsük be az ő segítségével a második nagy parancsolatot: Szeresd felebarátodat, mint magadat!
(Juhászné Szabó Erzsébet)


Tévedni emberi dolog, de a tévedésben megmaradni: esztelenség. (Seneca)Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a türelmét, és összeveszik valakivel, vagy valami rosszat mond valakiről. Az első nap 37 szöget vert be a kerítésbe. A következő hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal egyszerűbb volt uralkodni az indulatain, mint beverni a szögeket a kerítésbe.

Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie a kerítésbe. Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki, hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe. Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor nem vesztette el a türelmét, és nem veszekedett senkivel sem, vagy meg tudta állni, hogy rosszat mondjon valakiről.

Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki: „Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok rád. Állj meg egy pillanatra, nézd csak, mennyi lyuk van a kerítésben. Ez a kerítés soha többé nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha veszekszel valakivel, vagy rosszat mondasz valakiről, megsebzed őt. Egy ugyanolyan sebet hagysz az ő szívében, mint ezek a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert, majd kihúzhatod a kést a hátából, a seb örökre ott marad. Akárhány alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb talán örökre ott marad. A szóbeli sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi. Nagyon nehéz meg nem történtté tenni meggondolatlanságból elkövetett dolgainkat. A kiengesztelődés és a megbocsátás titka az, ami segíthet a lyukak eltüntetésében.”


VONJ KÖZEL HOZZÁD


Vonj közel Hozzád, el nem hagylak már.
Mi bűn volt bennem, megbánom. - Mondjad nekem barátom.
Vágyom Rád Uram, soha el ne hagyj,
A szívem legyen lakhelyed, hadd érezzem melegséged.
Segíts mindinkább vissza Tehozzád.
Te vagy nekem, Te vagy nekem minden.
Szükségem van, Terád ó Istenem.

2020. május 11. Azért jöttem hozzád, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól

2020. május 11. 07:00 - Andre Lowoa

Azért jöttem hozzád, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól

 

2015. december 13.

 

Uram, ne vedd figyelembe gyengeségemet és nyomorúságomat,
csak a szeretetet, amit irántad ébresztettél a szívemben.
 
Ó szelíd és alázatos Uram,
Te mennyei udvaraidba vittél engem
és meghívtál gazdag lakomádra.
Égi Mannával tápláltál és
kimondhatatlan Szereteteddel
megkoronáztad oly szegény lelkemet.
Benéztél szívem ablakán,
hogy tekinteteddel virágba borítsd
és meggyógyítsd annak minden zegzugát.
Szavaid megigézték szívemet
és arra késztették lelkemet,
hogy így kiáltsak fel:
 
’Az Úr az Ő könyörületében újjászült engem, hogy tiszta mirhát csepegtessen ajkamról, hogy tiszteljem és dicsérjem Őt, és Neki énekeljek…’
 
És én kedvesem, zafírokkal koronáztam lelkedet. Időnként kisajátítottalak, hogy csak az enyém légy. Ó, igen! Neked nem kell máshol barátságokat keresned, nem elég neked az én világosságom? Mi szükséged van evilági törődésre?  Sok olyan dologtól elválasztottalak, melyek zavartak engem, bár időnként akaratlanul ugyan, de küzdöttél azért, hogy folytathasd ezeket, mert a tested gyenge, de én, a te Királyod és Istened, legyőztem vágyaidat, melyek elbűvöltek téged.  Magamnak akarom az én edényemet, azt akarom, hogy edényem tiszta legyen, azt akarom, hogy edényem minden jónak az esszenciáját hordozza!
 
Saját érdekemben elűztem minden hanyagságot és más gyengeséget a lelkedből. Ezeket Lelkem adományaira cseréltem fel. Vassula, ha néhány elnyomód még mindig túl harsogónak tűnik, és meg vannak botránkozva a nyelvezetemen, sőt még ennél is jobban meg vannak botránkozva a választásomon, imádkozz értük, hogy ők is megkapják azt az örömet, amit a töredelmes szíveknek adok, amikor megnyitják szívüket, és befogadnak engem, elfogadják ezt az Üzenetet, mely megvilágosítja a szíveket, és közelebb vonzza őket hozzám. És amint helyreállítom e megkeményedett szíveket, helyreállítom teljességüket úgy, hogy magammal egyesítem őket és oly annyira elszegényedett lelküket. És miután gyökerestől kiírtom bűneiket, birtokba veszem őket. És ami egykor szennyes terület volt, most áldott, megtisztult és gyógyult lesz, minden gonosztól mentes! Ezek Bölcsességem útjai.
 
Virágom, légy olyan, mint a radar, hogy észre tudd venni, amikor a gonosz a hatósugaradba lép[1]! Legyél gyönyörű lélek!  Közelségem gyönyörűvé tudja tenni lelkedet, engedd, hogy elárasszam világosságommal, mely oly ragyogó fényt vet rád, hogy amikor téged látnak, engem látnak.  Egyesülésünk legyen tehát olyannyira teljes, hogy amikor kezedet mozdítod, kezed az én kezem legyen, a szemeid pedig az én szemem.
Tudja meg mindenki, aki még nem tudja, hogy senki sem illő, hogy közelemben, a ti Istenetek közelében legyen, de én, aki valamennyi teremtményem Vőlegénye vagyok, azt mondom, aki egyesül velem, menyasszonyommá válik, és igaz életet fog élni bennem. Én vagyok az Egyetlen, aki életet ad.
 
De én annyira jelentéktelen vagyok, és ez elképesztő, hogy Te nem csak rám néztél, hanem fel is fedted magadat előttem! Ennek a mai napig nem tudok a mélyébe hatolni, és nem tudom megérteni! Miként lehetséges, hogy a dicsőséges és örökkévaló Isten az Ő tündöklő ragyogásában rám tekintett, felfedte magát előttem, beszélt hozzám, és magához ölelt. Ez tényleg teljes oktalanság!
 
Ó, Vassula, én Atyád és Teremtőd vagyok, hát nem szerethetem a gyermekemet, akit én teremtettem? Te hozzám tartozol. Ti mindnyájan hozzám tartoztok! Én valóban bennetek vagyok, és ti énbennem. Szívem lelke, légy bizonyos afelől, hogy véghezviszem benned művemet, amely meghaladja képességedet.
 
Ne szűnj meg hát válaszolni hívásomra, és ne fáradj bele szeretet himnuszom írásába! Legyenek szavaim olyanok, mint a tűz, a szenvedély lángjai. Igen![2] Annak idején nem értetted meg, mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy szenvedélyesen fogsz szolgálni engem. A szenvedély őszinte megtérés után jön létre, beborít a szeretet lángjával, a szenvedély lángjával irántam, a ti Istenetek iránt, és azzal a vággyal, hogy megörvendeztessetek engem, és hogy érezzétek jelenlétemet. A szenvedély lángjai felmelegítik szíveteket, hogy rám, a ti Istenetekre szomjazzatok, és arra vágyjatok, hogy megismerjék Szent Nevemet. Szentlelkem által a szenvedély, mint a tűz, úgy ébreszti fel a vágyat, hogy egyedül az én akaratomat teljesítsétek, az én akaratomat, amely egykor arra kért téged, hogy újítsd meg Egyházamat, ékesítsd ismeretemmel, és egyesítsd.
 
Azért jöttem, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól. Isten vagyok, a Teremtő, és kijelentem nektek, hogy hatalmammal továbbra is meg fogom erősíteni ezt a virágot, melyet magamba oltottam, hogy senki se tudja gyökerestől kitépni, elfojtani vagy eltiporni, még akkor sem, ha ellenségem, az ördög, a leghevesebb hurrikánt támasztja ellene. Jól meggyökereztettelek Testemben, gyökereid szilárdak és jól tápláltak. Véremmel vannak átitatva, világosságommal megerősítve, és kezem védelmezi őket. Állandóan őrködni fogok feletted…
 
Engem, a méltatlant kimondhatatlan módon szeretsz, ezáltal akarod megmutatni feltétel nélküli Szereteted nagyságát, melyet az egész emberiség iránt érzel. Szereteted örömmel tölti el az ember szívét, atyai Szereteted arra készteti, hogy mindent feláldozzon a megváltás ügyéért.
 
Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!
 
Ezért legyél a Szeretetem és az Egység apostola! Maradj bennem, és én is benned maradok. Béke veled, add nekem mindig az idődet! IC
 
 
 
 

[1] Szeretem, amikor Jézus modern kifejezéseket használ, és Ő ezt tudja! Tudja, hogy ezzel mosolyra késztet, sőt meg is nevettet, ezért beszél így időnként, hogy kedvemre tegyen.

[2] Jézus arra emlékeztetett, hogy értsem meg végre, mire gondolt egykor az 1987. május 23-i üzenetben, amikor azt mondta: „Ha engem szolgálnál, semmi mást nem nyilvánítanék ki általad, mint szenvedélyt.” Mivel nem értettem, zavaromban csak megismételtem a szót: „szenvedélyt…”Erre Ő azt mondta: ” Igen, szenvedélyt…” Végre megértettem, igen, Ő szenvedélyesen szeret minket, és ha én Őt szolgálom, ezt a szenvedély tűzével, a Szeretet szenvedélyével teszem. Szenvedéllyel, hogy örömet szerezzek neki, hogy ismertté tegyem Szent Nevét, valamint az irántunk tanúsított végtelen Irgalmát és Szeretetét.<

http://ichtys.hu/index.php/116-2015-december-13

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. május 11. 01:50 - Andre Lowoa

A hit bizalom és engedelmesség.


A lélek számára felüdülés a természet szemlélése. (Cicero)


A Te Igéd olaja folyton sokasodik, és nem fogy el soha, amíg üres korsókkal járulunk hozzá. (Fulér Tamás)


Amikor elutasítjuk magunktól a Szeretetet, hasonló a pillanat ahhoz, amit Péter élt át, amikor megtagadta Jézust. S amikor a kakasszóra a Mester rátekintett, találkozott a tekintetük. Péter a napnál világosabban látta: megtagadtam azt az embert, aki megy, hogy meghaljon értem! Ekkor fakadt keserves sírásra. A bizalomnak, a szeretetnek, a barátságnak ezen visszautasítása és Jézus szeretetének minden mértéket meghaladó nagysága a látszólag érzelemmentes halászból is könnyeket képes előhozni.
Ezek a keresztény bűnbánatnak a gyökerei. A hívő ember fájdalma a bűn fölött, amely abból az elviselhetetlen élményből ered, hogy az előtt találom magamat, akit elutasítottam és megbántottam, akinek visszautasítottam a bizalmát, de aki most még nagyobb bizalommal és szeretettel közeledik felém, kezét nyújtja nekem.

Rácz Piusz OFM


Az evangélium nem törvény, nem kötelességek tára, hanem felszabadító örömhír.


Az igazi bűnbánat nem abban áll, hogy irgalmatlanul elítéljük, sokkal inkább abban, hogy Istenünk irgalmába helyezzük magunkat. Az igazi bűnbánatban elfogadjuk magunkat gyengeségeinkkel együtt is, az igazi bűnbánatban békére lel a szív. Az igazi bűnbánatban nem eltaszítjuk magunkat Istentől, hanem újra átadjuk magunkat Neki miközben elfogadjuk az Ő megbocsátását. Az igazi bűnbánatban nem a reménytelenség és a csüggedés, hanem a remény és az öröm virágai nyílnak ki lelkünkben. Az igazi bűnbánat ha fájdalmas is, a boldogság fájdalma él benne: végtelenül szeretve vagyok. Az igazi bűnbánat nem annyira a múltba, sokkal inkább a jövőbe mutat...


„Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róm 12,11b–12)

Jézus örömteli szolgálatra hívott el minket. Mindnyájan kaptunk Istentől valamilyen feladatot, amelyet csak mi tölthetünk be, senki más. Vigyázzunk arra, hogy ne irigykedjünk másra, ne vegyük el a másnak szánt szolgálatot! A ránk bízott munkát szorgalmasan, alázattal végezzük el, ne dicsekedve és kérkedve! Gondoljunk Jézusra, aki királyként sem röstellte megmosni a tanítványok lábát! Imádságban folyamatosan kérjük a teremtés Urától a megerősítést, hogy jó helyen vagyunk, életünknek értelme van!
(Juhászné Szabó Erzsébet)Előfordul, hogy az élet bonyolult, de a boldogság teljesen egyszerű.

Anderson


Emberekkel szemben a jóság kötelesség. Ha nem vagy jó az emberekkel szemben, akkor rossz vagy és felkelted bennük a rosszaságot. (Tolsztoj)Gyónni azt jelenti, elfogadom a bűneinkért meghalt Krisztus ajándékát: „Vegyétek a Szentlelket; akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer.”
Aki meggyónja bűneit, befogadja Isten irgalmát az élet valóságában, álarcok nélkül. Befogadja azt különösen ott, ahol az emberség esendő, gyenge, ahol gyógyulásra van szükség.„Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait.”” (Lk 8,10)

A tanítványság nem kevesebbet jelent, mint hogy betekintést nyerhetünk a legnagyobb titokba, Isten rejtélyes tervébe. Választ kapunk arra a legnehezebb kérdésre, hogy mi célból is élünk a földön. Jézus élete és tanításai megjelölik előttünk azt az utat, amelyet a föld legtöbb lakója hasztalanul keres. Sötét vallási praktikák, életre szóló fogadalmak, önsanyargatások és véres rituálék jellemzik azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel más világvallások hívei el akarják érni az üdvösséget. Jézus Krisztus által Isten megmutatta végtelen szeretetét: ingyen, kegyelemből ajánlja fel nekünk az örök életet.
(Sághy Balázs)Kezdem felfogni, hogy ha valaki iránt ellenszenvet érzünk, akkor ennek gyökerét az önutálatunkban kell keresnünk: szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

Etty Hillesum


„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6)

Pünkösd a Szent Lélek eljövetelének ünnepe. Amit a Teremtő rég megígért, most valóra váltja. Amit Jézus előre tudtul adott tanítványainak, most beteljesíti. Aki nyitott szívvel kész fogadására, az maga is átéli, hogy lelkében lakozik a Lélek. Mennyire szükségünk van reá, hogy zaklatott életünkben békességet teremtsen, erőnk fogytán erőt adjon, és keresztutak döntéseinél tanácsoljon!
(D. Szebik Imre)Nem szükséges ismernünk a jövőt. Amire szükségünk van, az a mai napra való erő.

Spurgeon


Szeress és tégy, amit akarsz!

Augustinus


„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!” (Lk 8,18a)

Ha csak a magunk élvezetére tartogatjuk Isten ajándékait, elveszítjük őket. Minél inkább továbbadjuk azonban, annál többet kapunk belőlük! Csak az igazán a mienk Isten javaiból, amit kamatoztatni tudunk. Jézus szava arra tanít, hogy nem csupán az igehirdetés minősége fontos, de az igehallgatásé is.
(Dr. Bácskai Károly)