Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. szeptember 11. 06:28 - Andre Lowoa

A barátod az, aki mindent tud rólad, és mégis szeret. (Elbert Hubbard)


Akkor leszünk mindenre képesek, ha van megbízatásunk és elegendő bátorságunk Istent szavánál fogni. (Spurgeon)„Amiket emberkéz alkot, azok nem istenek.” (ApCsel 19,26)

Az efezusi kis ezüst Artemisz-templomok helyett ma is van bőségesen sok más, emberkéz alkotta tárgy, amely oltárként, istenségként áll lelkünk főhelyén. Vágyottak, amelyekért még küzdenünk kell, és már elért célok, megszerzett tárgyak, dédelgetett „isteneink”. Mindig lesznek, akik azt sugallják, kiáltják világszerte, hogy Pál nagy tömegeket nyer meg és vezet félre (lásd ApCsel 19,26), amikor csak egy Istenről és egy Megváltóról, Jézus Krisztusról tud. Az efezusi ötvösök félelmére „ez a Pál” erővel telve hirdette Krisztust, s Krisztus egyháza ma is él – Isten dicsőségére!
(Kőháti Dóra)
„„Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek.”” (Mt 10,27)

Jézus ezt a tanítványainak mondja akkor, amikor felkészíti őket a róla való tanúskodásra. Igénk előtt is és azt követően is nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ne féljenek a világtól, az emberektől. Ez azt jelenti, hogy Krisztus ügye, az evangélium ügye mindig veszélyeknek van kitéve a világban; sokszor üldözik, a hirdetőit el nem viselhetik. Azonban minden tiltás és fenyegetés ellenére sem tudják elnémítani, lehetetlenné tenni! Bátran tegyünk tehát mi is tanúságot Krisztusról, a róla szóló evangéliumról!
(Isó Zoltán)Az igazi szeretet önzetlen: csendes.


ISTENBE VETETT HITED

Ne várd a csodát, ha nem hiszed,
hogy véled van az Istened.
Minden napon és éjjelen,
őrzi álmod, s a védtelen lépted
kíséri, s figyeli léted.

Mosolyogj és nyújtsd kezed,
ha kérik segítségedet.
Gyógyítsd meg a szíveket,
keresd meg, ha elveszett.
Emeld fel, ha elesett.

És ne engedd, hogy elmúljon,
hogy a szívekből kihunyjon,
az éltető, a mozgató,
a szíveken át áramló,
igaz tiszta szeretet,
az Istenbe vetett hited.


Istenünk, segíts megbocsátani magunknak, ahogy másoknak megbocsátunk. Ámen


József és Nikodémus Jézus sírjánál találtak egymásra.


„Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42)

Hittanosoknak, konfirmandusoknak fontos megtanítani azokat az ismertetőjeleket, amelyekről az első keresztények felismerhetők voltak. A Római Birodalom kegyetlen, rabszolgatartó világában az egymás iránti szeretet volt a leglátványosabb ismertetőjelük. Valamint az, hogy együtt hallgatták az igét, imádkoztak, úrvacsorai és vagyonközösségben voltak egymással. Útmutatás számunkra ez az igevers. Az egyház megmaradása és missziója rejlik ebben a mondatban: a mai, egyre embertelenebb, szekularizált világban újra így éljék meg hitüket a keresztények. Higgyük el, hogy a teremtett világ ma is sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését (Róm 8,19).
(Menyes Gyula)


Megaláztatásaim az Isten kegyelmei voltak.

Baudelaire


„Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni.” (Ézs 55,2)

Ha meglátogatjuk a szüleinket, a hazaútra mindig telepakolják az autónkat mindenfélével: zöldséggel a kertből, lekvárral a kamrából, saját csirke vagy disznó húsával a fagyasztóból, házi pálinkával a dugi készletből. Semmi olyasmit nem kapunk tőlük, amit odahaza ne tudnánk megvenni a boltban. De igazuk van. „Az nem olyan!”
(Zsíros András)


Minél közelebb vagyunk a Naphoz, annál jobban látjuk magunkon a foltokat.


Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani. (Seneca)

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. szeptember 10. 03:33 - Andre Lowoa

A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni! (Pam Brown)A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat. (Teréz anya)A fiatal sólyom elmondta az anyjának, hogy komoly tervei vannak.
- Mik a terveid? - kérdezte az anyja.
- Be akarom repülni az egész világot, el akarok jutni olyan helyekre, ahol még nem járt madár.
- Jól van, csak tanulj szorgalmasan!
Attól fogva a fiatal sólyom megszakítás nélkül gyakorolta a repülést. Ám eközben semmi mással nem foglalkozott, semmi más nem érdekelte.
Egy reggel így szólt hozzá az anyja:
- Gyere, menjünk, keressünk táplálékot!
- Nem, anyám nem megyek, menj egyedül. Én nem alacsonyodom le ilyesfajta dolgokhoz.
- Már miért nem?
- Anyám, ne háborgass hiábavalóságokkal! Te is arra serkentettél, hogy szorgalmasan tanuljak és felkészüljek a világ körüli utazásra.
- Igen, gyermekem - felelte az anyja -, de a vágyad soha nem válik valóra, ha nem vagy képes rá, hogy táplálékot szerezz magadnak. Az első nap még csak éhes leszel, a másodikon már nem tudsz tovább repülni, a harmadikon pedig éhen halsz.

Tanulság: Napjaink ne csak munkából és tanulásból, ne csak imádkozásból, ne csak pihenésből, játékból vagy más kikapcsolódásból, hanem ezek harmonikus egységéből álljanak. Mindent szeretetből tegyünk, a legjelentéktelenebb dolgokat is, így életünk Istennek tetsző imádsággá válik...
A szemet-szemért vakítja meg az egész világot.

Mahatma Gandhi


Ahhoz, hogy egyetértsünk valakivel, időnként arra van szükség, hogy belehelyezkedjünk a másik gondolatvilágába, hogy elfogadjuk, másképpen is lehet látni a dolgokat, mint ahogyan én látom. Segítsen bennünket ebben a következő történet:

Egy faluban mindenki vak volt. Egy napon a falu lakói közül hatan találkoztak egy emberrel, aki elefántháton jött feléjük. A hat ember megkérte az utazót, engedje meg, hogy megérintsék a nagy állatot, nem tudták ugyanis, hogyan néz ki egy elefánt, és úgy akartak visszamenni a faluba, hogy el tudják ezt mesélni a többieknek. Az utazó beleegyezett, és a hat embert az elefánt különböző testrészeihez vezette. A vakok alig várták, hogy visszaérjenek, és elmeséljék a faluban, hogy mit tapasztaltak.
Az első, aki az állat oldalánál állt, ezt mondta: - Az elefánt olyan, mint egy nagy fal.
- Nem úgy van, - vágott közbe a második, aki az elefánt agyarát fogta - az elefánt kicsi, kerek, sima és hegyes.
A harmadik, aki az elefánt fülét fogta, tiltakozott: - Az elefánt egyáltalán nem ilyen! Olyan, mint egy hatalmas levél.
- Nem értek egyet veletek, - mondta a negyedik, aki az ormányát fogta - az elefánt olyan, mint egy cső.
Az ötödik nem értette, hogy miért mondják ezt. Ő az állat egyik lábát fogta. - Az elefánt kerek és vastag, mint egy fatörzs.
A hatodiknak megengedte az utazó, hogy felüljön az elefánt hátára. Ő így szólt: - Egyik megállapítás sem jó! Az elefánt olyan, mint egy nagy mozgó hegy.

Mindannyian másképp látjuk a dolgokat, és sokszor nem lehet azt mondani, hogy nekem van igazam, vagy neked. Több részből áll össze az egész. Mindnyájan a saját "szemüvegünkön" keresztül nézzük egymást, a helyzeteket, és Istent is!Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. (Kolossé 3:13)

Hogy milyen fontos szerepet tölt be életünkben a megbocsátás, erre nézve hadd mondjak el egy történetet:
Egy tanár minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért, aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek, és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.
Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezniük azt.
A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit, akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben...
Feltűnt nekik időközben, hogy a ládikó egyre súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is.
Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani ezt, vigyázzanak arra, nehogy az üzletekben, az autóbuszban, az étteremben, találkozón, ebédlőben, fürdőben felejtsék azt, főképp mert minden egyes hallgató neve és lakcíme valamint a kísérlet témája rá volt írva a ládikóra. Ráadásul, a karton doboz is kezdett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve: nehezen cipelve súlyos terhét.
Mindannyian gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált elmagyarázni nekik a hét végén, vagyis, annak a ládikónak a súlya, amit egy héten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magunkkal cipelt lelki nehézség súlyát képviseli, akkor amikor gyűlöletet, irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk másoknak megbocsátva. A valóságban azonban, ez a legnagyobb szívesség, amit önmagunknak tehetünk!

A te ládikódban hány barack van... és mit szándékozol velük tenni?!
Ne csak önmagadért, hanem embertársaidért is gyakorold a megbocsátást!Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.


Épp azáltal tökéletesedik az ember, hogy fényt derít önnön tökéletlenségére.

Augustinus


Ha te magad naponként megengeded az Úrnak, hogy Ő vezessen, a gyermekeid is engedni fogják, hogy te vezesd őket.Isten igaz gyermekei nem annyira az Isten áldásaival törődnek, hanem csak a lábainál akarnak ülni, közösségben akarnak Vele lenni, mert érzik, hogy ez a legdicsőbb dolog a világon.


Isten ígéretei telt korsójából csak a hit keze tölthet. A hitetlenség kilyukasztja a fenekét.„Krisztus mondja: „Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa.”” (Lk 6,20)

Sok mindent fel tudnék sorolni, ami boldoggá teszi az embert, de a szegénység, az éhezés, a gyűlölet és a kiközösítés biztos, hogy nem lenne közötte. Miért lehetek mégis boldog szegényen, nyomorúságban, igazságtalanságot megélve? Azért, mert velem van Krisztusom, aki vigasztal, aki megerősít, aki javamra fordítja még a szenvedést is, aki karjaiba emelve visz át az élet legnehezebb időszakain.
(Isó Dorottya)„Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!” (Zsolt 33,22)

Az Isten és ember közötti kapcsolat szeretetkapcsolat, amely kölcsönösségen alapszik. Az Úr – ígérete szerint – velünk van, még ha sokszor rejtőzködve is. Mi pedig benne reménykedünk. Ha ez a kapcsolat részünkről megsérül, akkor ott kishitűség, hitetlenség, szeretetlenség támad. A zsoltárvers nem elemzi ezt az egymásrautaltságot, hanem egyszerűen csak nyugtázza, kijelenti mint az ember válaszát Isten szeretetére. Milyen idilli ez a kép! Jó lenne, ha e megállapítás nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szinten is megvalósulna mindannyiunk életében.
(Menyes Gyula)


„Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5,10)

Egy – két éve megjelent – dokumentumkötet máig megoldatlan, brutális gyilkossági ügyet göngyölített fel a rendőrségi iratok alapján. A ’70-es évek óta elévült a tett. A gyilkos akár elő is állhatna: „Igen, én tettem!” Nem ítélhetné el földi bíróság. Milyen visszásság, milyen rossz sugallata van ennek! Megdöbbentőek a földi törvények, olykor elborzadunk rajtuk. Isten igéje nem hagy kétséget afelől, hogy mindenért felelnünkkell előtte. Igazsága fényében ki állhat meg? Egyedül Krisztusban van esélyünk, reményünk és (örök) életünk…
(Kőháti Dóra)„Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20)

Vicuska nem bírta kivárni, hogy elérkezzen a születésnapja: már napokkal korábban besurrant szülei hálószobájába, és megleste a ruhásszekrénybe rejtett ajándékát. Egy hintapóniló volt, az a gyönyörű szürke bársonyborítású, fésülhető sörényű fajta, amilyenre már régóta vágyott! Hangtalanul felsikoltott, aztán óvatosan visszacsukta a szekrényajtót, majd kiosont a szobából. Nem tehette meg, hogy elmondja a szüleinek az öröme okát, hiszen az egyenlő a lebukással. Ő végül mégis odaszaladt édesanyjához, átkarolta a lábát, és szinte könnyek között rebegte: „Köszönöm, köszönöm!” Sajnos csak az a fajta öröm titkolható el, amely nem a szívből jön.
(Zsíros András)


Ó! Ha nagy dolgokat kellene végbevinnünk, mennyire sajnálatra méltóak lennénk: De milyen boldogok vagyunk, hogy Jézus hagyja, hogy a legkisebb dolgokkal láncoljuk magunkhoz... Olyan jó segíteni Jézusnak, könnyű áldozatainkkal, segíteni neki lelkeket menteni, akiket vére árán váltott meg és akik csak a mi segítségünkre várnak, hogy ne zuhanjanak a mélységbe…

Kis Szent Teréz


Szívembe hintetted bűnbánat szikráját,
S én kérlek Uram, szíts belőle máglyát.
Égesd ki szívemből vágyát a bűnnek,
Eztán megmaradjak szeretetben hűnek.
Arra vezesd utam, ahol jót tehetek,
Ezáltal Tenéked jó szolgád lehetek.
Öröm a szívemnek, lelkemnek jutalom,
Hogy gyarló fejemre ily nagy az irgalom.
Áldassék a neved mindenségnek Ura,
Hogy nem zárult reám pokolnak kapuja,
A bűnös emberre irgalommal nézel,
És ha feléd fordul, megtöltöd reménnyel.


Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? Dicsérj meg másokat...! Vágysz kedvességre? Légy kedves!

Böjte Csaba

Minél jobban utálnak benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket Isten 20180910

2019. szeptember 09. 18:33 - Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, nem tudod, hogy minél jobban követed Üzeneteimet, annál jobban fognak téged gyötörni azok, akik el akarják hallgattatni Hangomat?

Mivel ez a Küldetés szeretett Atyám Parancsára folytatódik, minden erőfeszítést meg fognak tenni azok – különösen földi Egyházamban -, akik ellenzik ezeket a Szent Üzeneteket, arra kényszerítve téged, hogy hagyd abba az Üzenetek követését. Ezek az ellenvetések növekedni fognak, és mindenféle kiforgatott logikát, az Igazság arrogáns tagadását és hamisított teológiát fel fognak használni arra, hogy elfojtsák Isten Hangját.

Minél jobban utálnak benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket Isten, mert csak azok, akik követnek Engem és életüket Tanításaim szerint élik, fognak ilyen módon szenvedni. Ha a világ felmagasztal, előnyben részesít és élő szentként választ ki benneteket, mint olyanokat, akikben nem talál hibát, vagy amikor utatok tévedését nyilvánosan nem tárják fel, akkor ti nem Isten kiválasztottjai vagytok, mert pontosan azzal szegültök szembe, amit Isten elvár szolgáitól. Ha nem nyilvánítjátok ki az Igazságot, és amikor Igazságomat elferdítitek csak azért, hogy a világ szemében kitűnjetek, akkor félre lesztek dobva, miközben Én igaz szolgáimat keresem.


Igaz szolgáim szeretnek Engem, és a Szentlélek
lendületbe hozza őket. A bánat, amelyet szemük kifejezésre juttat, mert Velem együtt szenvednek, világosan látható azok számára, akik maguk is megkapták a Szentlélek Ajándékát. Ezek a tiszta lelkek sohasem ítélnek el másokat, és Isten Szavát sem próbálják megakadályozni, mert ők képtelenek erre.Nektek kitartóan kell imádkoznotok ebben az időben – mindnyájatoknak –, mert ezek a szent Szolgáim Miattam vannak támadás alatt. Én velük Vagyok, de sokan fognak elesni és összeroskadni a rájuk nehezedő nyomás miatt, hogy maradjanak csendben, amikor arra fogják őket kényszeríteni, hogy a közelgő hazug tanokat bemutassák nyájaiknak.

 

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/minel-jobban-utalnak-benneteket-tanitvanyaim-annal-jobban-szeret-benneteket-isten/

—–
Római katolikus:

2018-09-1023. évközi hét hétfő

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Bűneinktől Krisztus halála megtisztított minket: nem lehet közösségünk többé a bűnnel.
Testvéreim!
Azt hallottuk, hogy megtűrtétek a paráznaságot, mégpedig olyan esetben, amely a pogányoknál sem fordul elő, hogy tudniillik valaki saját apjának feleségével él. Ti még kérkedtek? Nem kellene inkább szomorkodnotok, és azon lennetek, hogy kiközösítsétek azt, aki ilyesmit tesz?
Én ugyan testileg távol, de lélekben közel, mintha köztetek volnék, már kimondtam az ítéletet afölött, aki így viselkedett: a mi Urunk Jézus Krisztus nevében egyesülve – ti és én – Urunk Jézus hatalmával zárjuk ki az ilyent a közösségből, hogy teste bűnhődésével lelke végül is üdvözüljön Urunk Jézus Krisztus napján.
Dicsekvéstek tehát nem helyes. Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok, (vagyis megtisztultatok)! Hiszen a mi húsvéti Bárányunkat, Krisztust feláldozták. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével!
Ez az Isten igéje.
1Kor 5,1-8

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Istenem, vezess engem * igazságod útján! 9a. vers. – 4 g. tónus.
Előénekes: Istenem, te a rosszat nem akarhatod, † a gonosz nem lakhat közeledben, * színed előtt álnok meg nem állhat.
Hívek: Istenem, vezess engem * igazságod útján!
E: Minden gonosztevőt megvetsz, † és megsemmisíted a képmutatót, * utálod, Uram, a vérszomjas és álnok embert.
H: Istenem, vezess engem * igazságod útján!
E: Örvendjenek mind, akik benned bíznak, * ujjongjanak szünet nélkül.
Te véded őket, ők magasztaljanak téged, * és akik nevedet szeretik, örvendezzenek.
H: Istenem, vezess engem * igazságod útján!
Zsolt 5,5-7.12

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra; * ismerem őket, és ők a nyomomban járnak.” Jn 10,27 – 1 D2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A farizeusok szemmel tartják Jézust, és még jótetteiben is csak azt keresik, hogy mit fordíthatnak ellene.
Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett.
Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra.
Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította tehát a béna kezű embert: „Kelj fel, és állj ide a középre!” Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: „Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?”
Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az megtette, és meggyógyult a keze.
Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 6,6-11″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-10


——
Görög katolikus:

28 Testvéreim, ti Isten gyermekei vagytok, akik szellemi értelemben Isten ígérete alapján születtetek — akárcsak Izsák. 29 De ahogyan annak idején a természetes módon született gyermek üldözte azt, aki a Szent Szellem ereje által született, ma is ugyanez történik. 30 Mit mond erről az Írás? „Kergesd el a rabszolganőt a fiával együtt, mert az a fiú nem fog együtt örökölni a szabad asszony fiával!”[a] 31 Tehát, testvéreim, szellemi értelemben mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony leszármazottjai vagyunk.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+4%3A28-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Ragaszkodjatok a szabadsághoz!

5 Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni! Figyeljetek rám! Én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, akkor Krisztus nem jelent semmi áldást számotokra. Megismétlem: aki körülmetélkedik, annak a Törvény minden egyes parancsát pontosan meg kell tartania! Akik közületek a Mózes Törvénye által akarnak Isten számára elfogadhatókká lenni, azok elszakították magukat Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből.

Mi ugyanis a Szent Szellem általi újjászületésben, a hit alapján bizakodva várjuk, hogy Isten elfogad bennünket. Ha ugyanis a Krisztus Jézusban vagyunk, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, csakis az a hit, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg.

A futásotok igazán szépen indult. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem Istentől való, aki elhívott titeket. Egy kevés kovász is megkeleszti az egész tésztát.[a] 10 Bízom az Úrban, hogy végül mégsem fogtok eltérni attól a gondolkodástól, amelyre tanítottalak benneteket. De aki összezavar titeket — bárki is legyen —, megkapja méltó büntetését!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+5%3A1-10&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

“… 54 Amint kiszálltak a bárkából, az emberek azonnal felismerték Jézust. 55 Amikor ugyanis meghallották, hogy valahol megjelent, mindenhonnan odasiettek, hogy hozzá vigyék a hordágyakon fekvő betegeket. 56 Bárhová is ment — falvakba, városokba vagy tanyákra — az emberek kitették betegeiket a piactérre, és könyörögtek neki, hogy legalább a ruhája szélét érinthessék. Akik pedig megérintették őt, meg is gyógyultak.”https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+6%3A54-66&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Isten szava fontosabb, vagy az emberi hagyományok?

7.1 Eljött néhány farizeus és törvénytanító Jeruzsálemből, és Jézus köré gyűltek. Észrevették, hogy Jézus néhány tanítványa nem végzi el a kézmosás szertartását evés előtt. A farizeusok ugyanis — mint általában a zsidók — nem esznek addig, amíg szertartásosan kezet nem mosnak. Azért teszik ezt, mert ragaszkodnak őseik hagyományaihoz. Ha például vesznek valamit a piacon, előbb mindig megmossák, csak azután eszik meg. Sok más ehhez hasonló hagyományuk is van: hasonló szertartással „tisztítják meg” a poharakat, korsókat, rézedényeket, sőt az ágyakat is.[a]

Tehát a farizeusok és a törvénytanítók megkérdezték Jézust: „Tanítványaid miért nem követik őseink hagyományait? Miért nem végzik el a kézmosás szertartását, mielőtt esznek?”

Jézus így válaszolt nekik: „Milyen képmutatók vagytok! Igaza volt Ézsaiásnak, amikor rólatok prófétált:

»Ez a nép csak a szájával tisztel engem,
    de a szíve távol van tőlem.
Látszólag tisztelnek ugyan engem,
    de nem ér az semmit,
mert a tanításaik,
    csak emberi parancsok!
«[b]

Bizony, ti Isten parancsát semmibe veszitek, de ragaszkodtok az emberi hagyományokhoz.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+7%3A1-8&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/09/10
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html

“Szegény lelkeim, mennyire szenvedtek ateizmusotok jelvénye mögött.” 20170910

2019. szeptember 09. 17:38 - Andre Lowoa

Szegény lelkeim, mennyire szenvedtek ateizmusotok jelvénye mögött.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/mennyire-szenvedtek-ateizmusotok-jelvenye-mogott/

“Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához: „Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.”

Ez az Isten igéje.
Ez 33,7-10

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,15-20

2019. szeptember 9. FÁTYLAT TETTEM A SZEMED ELÉ

2019. szeptember 09. 08:56 - Andre Lowoa

1988. március 7.

Amint ott álltam, ránéztem az egész kinyilatkoztatásra. Hirtelen megdöbbentem terjedelme, és a lapokba fektetett munka láttán. Ezeket az oldalakat sohasem tudtam volna egyedül teleírni ilyen rövid idõ alatt. Furcsa érzés vett erõt rajtam, olyan volt, mint egy sokk! Olyan volt, mintha most kezdenék valamit mélyebben megérteni. Nagyon felkavart.

Jézus, mi valóban együtt dolgoztunk?

Vassula, igen, mi együtt dolgoztunk! 1 Megcsókolnál most?

Remegve felálltam, odabotorkáltam a szent lepel képéhez, és megcsókoltam Jézust.

Látod? Látod, hogy mit érzel, amikor éppen csak egy kicsit felemelem a fátylat, amelyet én tettem szemed elé? Jöjj és soha ne kételkedj Gondviselésem mûveiben! Mûveim arra valók, hogy megújítsák házamat, és összegyûjtsék bárányaimat. Arra valók, hogy meglocsolják virágágyásaimat. Jöjj, én, az Úr, mindig emlékeztetni foglak jelenlétemre. Vassula, mi ketten?

Ó, igen, Uram, mi ketten.

Jöjj!

 


1 A sokk hatására remegtem és sírtam.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. szeptember 09. 04:22 - Andre Lowoa

A gyertya csak akkor lesz valóban gyertya, ha meggyújtják. Azelőtt csak faggyú és kanóc volt.A malomkő egymagában nem képes lisztet őrölni, de egy másikkal hasznos munkát végez. – Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson és közösséget ápoljon. – A fenevad egymaga kóborol az erdőben, a juhok nyájba tömörülnek. (Spurgeon)Áldott az a bánat, mely arra késztet, hogy bűneink felett bánkódjunk.

Spurgeon


Az erőfeszítés akkor ér valamit, ha nem adja fel félúton, hanem a fáradtság ellenére is befejezi, amit elkezdett.Egy hajó sem járja az élet óceánját úgy, hogy ne találkozna viharral.


„Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: Uram, Istenem!” (Zak 13,9c)

Isten népének történelmében vannak pillanatok, amikor már csak az ítélet segít. Amikor Istennek pusztítania kell, hogy a maradék megtérjen; amikor Istennek büntetnie kell, hogy újra azt mondhassa eltévedt népének: népem ő. Ezért küldte Isten babiloni fogságba ószövetségi népét. De vajon mit tervez ma újszövetségi népével?
(Isó Dorottya)


„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7)

Tanévkezdés, gázáremelés, infláció, megélhetési problémák, munkahelyi konfliktusok, család – az élet minden területén nap mint nap gondok sokasága merül fel. Ha valamennyit, például az általunk megoldhatatlanokat is akár éveken át hurcoljuk magunkkal, testi vagy lelki bajokkal reagál rá még egy erősebb emberi szervezet is. Minden gondot Isten elé lehet vinni? Ezt számtalanszor tanítja nekünk a Biblia. Ne aggodalmaskodj! Elég minden napnak a maga baja. Istennél minden lehetséges. Reá vethetünk mindent! Jézus erre kér, erre biztat: higgyünk, és merjünk gondjainkkal hozzá menni!
(Kőháti Dóra)Nagyszerű dolog, veszedelmes viharban olyan hajón utazni, amelyikről tudjuk, hogy nem süllyedhet el. Életünk egy ilyen hajócska, amelyen Jézus Krisztus alszik, így tehát nem süllyedhet el. (Blaise Pascal)


Nem a csoda a hit édesanyja, a csoda a hit gyermeke.REGGELI IMA A SZENTLÉLEKHEZ


Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke, Szentlélek Isten,
Veled, mert meg akarom szentelni általad, Megszentelő.
Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke,
mert semmit sem fogok elrontani,
de inkább mindent a legjobban tenni,
ha Te velem leszel Bölcsesség Lelke.

Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke,
mert minden percemnek értelme lesz
Isten szerint, ha Te velem leszel,
útitársam, Értelem Lelke.

Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke,
mert ha értelmem sötétben botorkálna,
miközben Krisztust, az Utat keresi, Te légy neki világosság,
az Igazság, a Tanács Lelke.

Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke,
mert semmiféle testi-lelki fáradtság le nem tör,
kísértés, kishitűség, meg nem értés, üldözés, szenvedés meg nem ejt,
el nem csüggeszt, szereteted győz bennem,
ha Te velem leszel, Erősség Lelke.

Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke,
mert minden kérdésben jártas leszek:
a mennyek országa mindent tudni szükséges titkát,
az „egy szükséges”-t ismerni fogom,
ha Te velem leszel, Tudomány Lelke.

Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke,
mert könnyű és boldogító lesz számomra az ima,
az elmélkedés, az önmegtagadás, az Istenkeresés,
ha Te Velem leszel, Jámborság Lelke.

Veled akarom kezdeni a napom, lelkem Lelke,
mert semmitől sem fogok félni, félreértéstől, rágalomtól,
lelki szárazságtól, betegségtől, haláltól, csupán csak a bűntől,
ha Te velem leszel, az Úr félelmének Lelke.

Hogyha szeretni vágyom, Te légy nekem szeretet Lelke;
piros szeretet fehér Lelke, szeress engem hét ajándékoddal,
hétszeresen szeress engem, szeresd azokat, akiket szeretnem kell.
Segíts nekem mindenkit Benned szeretni és mindenkiben Téged szeretni.
Ámen
Rossz katona az, aki sóhajtozva követi a hadvezért.

Seneca


„Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat.” (Hós 10,12b)

Régen a földművelő ember tudta, pihentetni kell a szántóföldet, hogy újra visszanyerje termőképességét. Ezalatt benövi a gyom, és az apró állatok is birtokba veszik. De a legtermékenyebb föld, új kezdet mégis akkor van, amikor az ember a természetből teljesen új területet vesz birtokba. Felszánt egy mezőt, vagy éppen erdőből hasít ki termőterületet. A próféta valami ilyesmire utal, amikor azt kéri, hogy kezdjünk teljesen újat az életünkben. Ne a régi, gyomos talajon próbáljuk termővé tenni életünket! Mert Isten áldást ígér a megtérőknek.
(Menyes Gyula)

EGER TÖRÖK OSTROMÁNAK EMLÉKNAPJA

2019. szeptember 09. 01:32 - Andre Lowoa

eger_var_ostroma_1552ben.jpg     1552. szeptember 9-én vette ostrom alá Ahmed budai pasa és Ali pasa egyesült serege Eger várát, melyet a Dobó István vezette maroknyi védősereg később sikeresen megvédett az oszmánoktól. Az egriek helytállása következtében I. Szulejmán (uralk. 1520-1566) 1552. évi hadjárata kudarccal fejeződött be, egyúttal pedig a magyar győzelem reményt, önbizalmat és hősies példát adott a végeken harcoló vitézek számára.

     „És most magam esküszöm – szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet és gondolatomat, minden csepp véremet! Esküszöm, hogy ott leszek a veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám!” (Részlet az Egri csillagok című regényből)  

Forrás (részlet)

                                                                                                                              Imádkozzunk értük, hogy segítsenek bennünket most, amikor újabb iszlám inváziónak vagyunk kitéve!

eger_q2.jpg

 

 

Minél jobban követed Üzeneteimet, annál jobban fognak téged gyötörni azok, akik el akarják hallgattatni Hangomat 20180909

2019. szeptember 08. 18:29 - Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, nem tudod, hogy minél jobban követed Üzeneteimet, annál jobban fognak téged gyötörni azok, akik el akarják hallgattatni Hangomat?

Mivel ez a Küldetés szeretett Atyám Parancsára folytatódik, minden erőfeszítést meg fognak tenni azok – különösen földi Egyházamban -, akik ellenzik ezeket a Szent Üzeneteket, arra kényszerítve téged, hogy hagyd abba az Üzenetek követését. Ezek az ellenvetések növekedni fognak, és mindenféle kiforgatott logikát, az Igazság arrogáns tagadását és hamisított teológiát fel fognak használni arra, hogy elfojtsák Isten Hangját.


Minél jobban utálnak benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket Isten, mert csak azok, akik követnek Engem és életüket Tanításaim szerint élik, fognak ilyen módon szenvedni. Ha a világ felmagasztal, előnyben részesít és élő szentként választ ki benneteket, mint olyanokat, akikben nem talál hibát,
vagy amikor utatok tévedését nyilvánosan nem tárják fel, akkor ti nem Isten kiválasztottjai vagytok, mert pontosan azzal szegültök szembe, amit Isten elvár szolgáitól. Ha nem nyilvánítjátok ki az Igazságot, és amikor Igazságomat elferdítitek csak azért, hogy a világ szemében kitűnjetek, akkor félre lesztek dobva, miközben Én igaz szolgáimat keresem.
 
Igaz szolgáim szeretnek Engem, és a Szentlélek lendületbe hozza őket. A bánat, amelyet szemük kifejezésre juttat, mert Velem együtt szenvednek, világosan látható azok számára, akik maguk is megkapták a Szentlélek Ajándékát. Ezek a tiszta lelkek sohasem ítélnek el másokat, és Isten Szavát sem próbálják megakadályozni, mert ők képtelenek erre.
Nektek kitartóan kell imádkoznotok ebben az időben – mindnyájatoknak –, mert ezek a szent Szolgáim Miattam vannak támadás alatt. Én velük Vagyok, de sokan fognak elesni és összeroskadni a rájuk nehezedő nyomás miatt, hogy maradjanak csendben, amikor arra fogják őket kényszeríteni, hogy a közelgő hazug tanokat bemutassák nyájaiknak.
Jézusotok” 

 

Kezdőének:
Igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Pártfogold szolgádat irgalmad szerint! (Zsolt 118,137.124)Könyörgés:
Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság? Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a siketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává.
Ez az Isten igéje.
Iz 35,4-7a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! 4g. tónus.
Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!
E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * az Úr fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!
E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!
Zsolt 145,7.8-9a.9bc-10

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből
Testvéreim!
Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt mondjátok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Lépj ide zsámolyomhoz!” Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva? Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?
Ez az Isten igéje.
Jak 2,1-5

ALLELUJA
Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Mt 4,23 – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 7,31-37″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-09


——
Görög katolikus:

Jézus feltámadásának örömhíre

24 A hét első napján, kora hajnalban az asszonyok kimentek a sziklasírhoz, és vitték az elkészített illatszereket is. A sír bejáratát egy nehéz kő zárta el, de mire odaértek, már félre volt gördítve. Így be tudtak menni a sziklasírba, de az Úr Jézus testét nem találták. Ezen nagyon elcsodálkoztak és nem tudták, mitévők legyenek. Ekkor hirtelen két férfi jelent meg mellettük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémülve lehajtották a fejüket, de azok így bátorították őket: „Miért a halottak között keresitek az élőt? Nincs itt, mert feltámadt! Emlékezzetek rá, hogy még Galileában megmondta nektek: »Szükséges, hogy az Emberfiát a bűnösök kezébe adják, keresztre feszítsék, és hogy a harmadik napon feltámadjon.«”

Ekkor az asszonyok visszaemlékeztek, hogy Jézus valóban ezt mondta nekik, majd visszamentek a városba, és mindent elmondtak a tizenegy apostolnak és a többieknek. 10 Az asszonyok csoportjában volt a magdalai Mária, Johanna és Mária, Jakab anyja, meg más asszonyok is, akik a feltámadás hírét hozták. 11 Az apostolok azonban nem hittek az asszonyoknak, és képtelenségnek tartották, amit mondtak. 12 Péter mégis felkelt, és elfutott a sírhoz. Ott lehajolva benézett a sírkamrába, de csak a vászonlepedőket látta. Azután elment, és azon töprengett, hogy vajon mi történhetett.[a]

 
 

Befejezés

11 Nézzétek csak, milyen óriási betűkkel írok most a saját kezemmel! 12 Akik megpróbálják rátok erőltetni, hogy körülmetélkedjetek, azok az emberek tetszését keresik. Attól félnek, hogy ha egyedül csak Krisztus keresztjét[a] hirdetik, akkor üldözni fogják őket. 13 Ők körül vannak metélve ugyan, de maguk sem tartják be a Törvény előírásait. Csak azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy majd ezzel a testi formasággal dicsekedhessenek.

14 Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével! A kereszten a világ meghalt a számomra, és én is meghaltam a világnak.[b] 15 Mert sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít. Kizárólag az új teremtménynek[c] van értéke. 16 Békesség és irgalom mindazoknak, akik ezen igazság szerint élnek, és Isten Izráelének!

17 Ezentúl senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert én olyan sebhelyeket[d] hordozok a testemen, amelyek világosan mutatják, hogy Jézusé vagyok.

18 Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek! Ámen.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+6%3A11-18&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

13 Soha senki sem ment fel a Mennybe, kivéve az Emberfiát,[a] azt az egyet, aki a Mennyből jött le.

14 Ahogyan Mózes fölemelte a rézkígyót a pusztában,[b] úgy fogják az Emberfiát is fölemelni, 15 hogy aki hisz benne, az örökké éljen.

16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. 17 Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A13-17&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Mert Isten az, aki ezt mondta: „Ragyogjon fel a világosság a sötétségből!”[a] Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is, akik hiszünk Jézusban. E világosság által ismerjük fel Isten dicsőségét Krisztus arcán.

Az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs! Ezt a kincset azonban „cserépkorsóban”, vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig tőlünk. Mindenfelől bajok vesznek körül és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk kétségbe! Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. 10 Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. 11 Életünk folyamán állandóan halálos veszélyeknek vagyunk kitéve Jézusért, hogy Jézus élete viszont látható legyen a mi halandó testünkben. 12 Ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek.

13 Az Írás azt mondja: „Hittem, azért szóltam.”[b] Bennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme van. Mi is azért szólunk, mert hiszünk, 14 mert tudjuk, hogy Isten, aki feltámasztotta Urunkat, Jézust a halálból, ugyanúgy bennünket is fel fog támasztani, és veletek együtt maga elé állít. 15 Mindez értetek történik. A célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja el és adja tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségéért.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+4%3A6-15&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

35 Egyikük, aki törvénytanító volt, próbára akarta tenni Jézust, és megkérdezte tőle: 36 „Mester, melyik a legfontosabb parancs a Törvényben?”

37 Ő így válaszolt: „»Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel!«[a] 38 Ez az első és legfontosabb parancs. 39 A második is hasonló: »Úgy szeresd embertársadat,[b] mint saját magadat!«[c] 40 Ez a két parancsolat az egész Törvény és a próféták írásainak az alapja.”

A Messiás Dávidnak a Fia és az Ura

41 Amíg a farizeusok együtt voltak, Jézus is feltett nekik egy kérdést: 42 „Mit gondoltok a Messiásról? Kinek a fia?”

„Dávid fia” — felelték.

43 Jézus tovább kérdezett: „Akkor hogyan lehet az, hogy Dávid a Szent Szellem által Urának hívja őt? Ugyanis ezt mondta:

44 »Így szólt Uramhoz az Örökkévaló:
    Ülj mellém jobb felől,
amíg ellenségeidet
    hatalmad alá[d] kényszerítem!«[e]

45 Ha Dávid Urának nevezi a Messiást, hogyan lehet a Messiás a fia?” 46 Erre azonban egyik farizeus sem tudott válaszolni. Így attól a naptól kezdve már senki sem merte őt kérdésekkel próbára tenni.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+22%3A35-46&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

——

https://oca.org/readings/daily/2018/09/09

Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni. 20170909

2019. szeptember 08. 17:04 - Andre Lowoa

szeretet,
igazi szeretet ,
Isten Szeretete,
házasság,
béke,
nyugtalanság,
szakadás,
harmónia,
Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-igazi-szeretet-istentol-szarmazik-amikor-valaki-nem-szereti-elegge-istent-akkor-keptelen-egy-masik-emberi-lenyt-az-igazi-szeretet-teljessegeben-szeretni/
"Testvéreim! 
Egykor idegenek voltatok, és gonosz tetteitek miatt ellenséges érzülettel voltatok Istennel szemben; de Krisztus most értetek is engesztelést nyújtott emberi testében az ő halála által, hogy az Atya előtt szentek, szeplőtelenek és feddhetetlenek legyetek.
Csak tartsatok ki szilárdan és rendületlenül a hitben, és el ne tántorodjatok az evangéliumi reménységtől, amelyet hallottatok és az ég alatt minden teremtménynek hirdettek. Ennek vagyok én, Pál is a szolgája.
Ez az Isten igéje. 
Kol 1,21-23"

"Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből." 20160909

2019. szeptember 08. 16:33 - Andre Lowoa

"Sohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohase-fenyegessetek-egymast-az-en-nevemben/ VÖ.:
"Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre?"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-09-09


http://www.ibj.com/articles/60229-franciscan-to-remove-saints-names-from-a-dozen-hospitals VÖ.:
"12. Tüntessétek el az egyházi naptárból a szenteket, bizonyos időben mindig néhányat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy a szentekről prédikáljanak, kivéve, ha azok az evangéliumban szerepelnek. Mondjátok, hogy a templomban esetleg jelenlévő protestánsok megütköznének rajta. Kerüljetek mindent, ami a protestánsokat zavarná.

13. Az evangélium olvasásakor hagyjátok ki a „szent” szót, pl. „Evangélium szent János szerint” helyett mondjátok egyszerűen „Evangélium János szerint”. Ez azt jelzi majd az embereknek, hogy már nem kell őket tisztelni. Írjatok folyamatosan új bibliákat, amelyek azonosak a protestáns bibliákkal. Hagyjátok el a Szentlélekkel kapcsolatban a „szent” szót. Ez megnyitja majd az utat. Hangsúlyozzátok Isten női jellegét, mint szerető anyáét. Ne engedjétek az „Atya” szó használatát."
http://www.katolikus-honlap.hu/0904/szabad.htm
HÍREK: 
Soros György
http://24.hu/kulfold/2016/09/08/el-sem-hinne-kiket-penzel-soros-gyorgy/ Talán ezért postolták újra ezt az üzenetet:
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2016/09/07/i-wish-to-call-upon-all-of-gods-children-in-the-united-states-of-america-2/ ÉS
http://888.hu/article-globalis-kaoszt-akar-eloidezni-soros?source=hirstart

felelmetes-hadsereg:
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/egy-felelmetes-hadsereg-fog-felemelkedni-melyhez-hasonlo-korabban-meg-sohasem-volt-lathato/ VÖ.:
http://egyazegyben.com/nagy-haboru-kuszoben-allunk-50-millio-iszlamista-semmisiti-meg-europat-43184 ÉS
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=hatalmas+hadsereg

háború, és az azt követő büntetés enyhíthető
"Olyan erővel imádkozzatok, hogy a háború, és az azt követő büntetés enyhíthető és elkerülhető lehessen. Egyedül csak az emberiség hite és az Irántam, Isteni Megváltójuk iránti hűsége képes ezt valóra váltani."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-vilaghaboru-utan-az-ehinseg-fog-bekovetkezni-azt-kovetoen-pedig-a-csapasok-de-az-ima-enyhitheti-a-buntetest/

http://meteon.org/2016/08/20/hamarosan-vege-lesz-a-demokracianak-es-ez-jon-helyette/
EGYÉB CIKKEK:
http://uzenete.blogspot.hu/2014/01/beteljesult-profeciak.html

http://888.hu/article-globalis-kaoszt-akar-eloidezni-soros?source=hirstart
http://hvg.hu/vilag/20160907_calais_dzsungel_britek_falat_epitenek
http://www.vilaglato.info/fbi-olyan-iszlamista-terror-fogja-elerni-europat-amire-eddig-gondolni-sem-mertek/

2019. szeptember 8. SZENT ANYÁD MEGMAGYARÁZZA NEKED A JELENÉSEK KÖNYVE 12. FEJEZETÉT

2019. szeptember 08. 08:55 - Andre Lowoa

SZENT ANYÁD MEGMAGYARÁZZA NEKED A JELENÉSEK KÖNYVE 12. FEJEZETÉT

 

1988. január 26.

Vassula, akarsz-e Szent Édesanyáddal együtt dolgozni? Mi elválaszthatatlanok vagyunk .

Igen, Jézus, akarok.

Szeretlek, mindig Szent Édesanyád közelében vagyok, most õ fog tanítani.

Jézus a Szûzanyával volt. Megértette velem, hogy ha nem is látom õt mindig Jézussal együtt, az nem azt jelenti, hogy nincs Vele. Mindig együtt vannak.

Szûz Mária:
Leányom, mindig veled voltam, megvédelek és segítek neked.

Felfogtam, hogy a Szûzanya segít nekem, hogy bizonyos dolgokat megértsek. Azon az úton segít nekem, amelyet Isten választott számomra.

Mindvégig segítek neked.

Szûz Mária értésemre adta lokúcióban [belsõ hang által], hogy szeretné, ha elolvasnánk a Jelenések könyve 12. fejezetét.

Jöjj, megmagyarázom. Amikor a Sátán veszített, megfogadta, hogy üldözni fogja gyermekeim maradékát és harcba száll velük. Féktelen haragjában megfogadta, hogy elpusztítja õket, mivel tudja, hogy napjai meg vannak számlálva. Ezért annyi lelket akar magával ragadni, amennyit csak tud. Igen, õ a sárkány, és farkával megpróbál végigsöpörni Isten teremtésén, hogy elpusztítsa. 1 Vassula, gyermekem, mivel õ maga a hiúság, ezért becsmérli a Mindenható mûveit. Be akarja bizonyítani Istennek, hogy elhibázta teremtését, és hogy gyermekeink arra vannak teremtve, hogy õ az gonosz útját kövessék. V Vassula, szeretnék neked mondani valamit, aminek azok fognak örülni, akik szeretnek engem. Ez az év az én dicsõségemre lesz ! 2 Nem, nem érted egészen. Szeplõtelen Szívem diadalmaskodni fog! 3 Sok lelket fogok visszavinni Jézushoz.

A Szûzanya jelenéseire irányította figyelmemet.

Ahogy Lourdes-ban és Fatimában megjelentem, ugyanúgy jelentem meg Garabandalban is hasonló üzenetet adva. Garabandal a fatimai üzenet folytatása; de a Sátán újból port hintett az egyházi tekintélyviselõk szemébe, hogy megzavarja õket. Saját magjait hintette szívükbe, hogy tagadják meg jelenéseimet, és akadályozzák meg, hogy üzenetem egyetemesen elterjedjen. Vassula, Szívünk vérzik, a beléjük szúrt tövisek sebezték meg. Mennyire sírok miattatok gyermekeim! Szeretlek, Vassula! Átszúrt Szívem majd megszakad, mert látom, miként söpör el benneteket farkával a Sátán! Vassula, szeretnék füledbe súgni valamit, figyelj! 4

Vassula, Jézus fátylat tett szemedre. Ha eljön az ideje, felemeli fátyladat. Azt akarom, leányom, hogy bízzál Benne. Engedd, hogy ezen az úton vezessen! Ne szomorkodj virágom, mindig veled vagyok, emlékezz arra, miként jelentem meg Torinóban templomom elõtt!

Igen! 5

Igen, azért jelentem meg, hogy hívjalak benneteket. Azt akartam, hogy jöjjetek be templomomba, kedves gyermekem. Sok embernek megjelenek, különbözõ helyeken. Bárcsak tudnátok, mennyire szeretlek benneteket. Szeretnélek megölelni és Szívemre szorítani benneteket!

Egy gondolat merült fel bennem, szomorú gondolat. Talán a magánkinyilatkoztatások sokasága lehet az egyházi tekintélyviselõk kétkedésének oka. Ez ugyanis meghaladja ismereteiket, ahogy Jézus már kétszer mondta. Kétely, kétely, kétely, hitetlenkedés, bizonytalanság és. bizonytalanság…

Gyermekem, miért felejted el, hogy mi történt Jézussal, amíg testben volt a Földön? Üldözték, nevetségessé tették, és nem hittek Neki a farizeusok. Isten mennyei mûvei közül sokban ma is kételkednek. 6 A ti korszakotok olyan mélyre süllyedt leányom, mint Szodoma. Jézus figyelmeztetett téged, hogy sok támadód lesz, de én megvédelek téged a legrosszabbtól, ami bekövetkezhetne. Jöjj Vassula, ne felejtsd el, mi történt Isten legszentebb helyén. Azért mondom ezt, hogy emlékeztesselek arra, hogy Isten Szentséges Szívébe helyezett téged. Megengedte; hogy belépj fényébe, igen, a “Napba”. 7 Láttad Isten legszentebb helyét!

Szûzanyám, én nem tudtam, hogy az a hatalmas “fénylabda” ugyanaz volt, mint a fatimai!

Akkor nem tudtad. A Szeretet emelt fel téged és helyezett Szívébe, ezt fogyja tenni gyermekeink maradékával is. Gyermekeinket hívjuk. Isten meg akarja bocsátani bûneiket. Bûnbánatra és elégtételre akarja tanítani õket. Útjaira akarja õket megtanítani, õszinteséggel fogja táplálni õket, és meg fogynak térni. Jöjj, tisztelj engem, Vassula! Tekints engem Szent Édesanyádnak, az én gyermekem vagy.

Igen Szent Anyám. Most már van egy Szent Családom. Szeretlek. 8

Ne aggódj! Füledbe súgom szavaimat. Vassula, én minden ember Édesanyja vagyok. Jöjj! 9

Igen Vassulám, sebek borítanak az egyházi tekintélyviselõk újabb tévedése miatt, mert elvetik garabandali üzenetemet. Garabandal a fatimai üzenet kibõvítése. Vassula, pihenj most! Holnap hívni foglak.

Igen Szûzanyám: Áldott légy!

Leányom, jöjj hozzám, amikor akarsz.


1 Sokféleképpen akarja velünk elfeledtetni Istent.
2 Nem értettem.
3 Most megértettem.
4 Szûz Mária titkot súgott nekem. Idõnként azt hiszem, hogy álmodom és fel fogok ébredni.
5 Szûz Mária hatalmas szobor alakjában jelent meg unokatestvérem elõtt, hogy megmutassa nekünk, merre van temploma.
6 Sok egyházi tekintélyviselõ.
6 Napnak neveztem.
8 Aggódtam a holnapi nap miatt.
9 Éreztem Szívét. Szûzanyánk Szívét is sebek borítják, mint Jézusét.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. szeptember 08. 05:56 - Andre Lowoa

A betegség és halál a legnagyobb megpróbáltatások közé tartozik, még nekünk, hívő embereknek is, de mint ahogyan az aranyat is tűzben edzik, ugyanúgy válik egyre ragyogóbbá az Istenben való hit mindannyiunk életében a nehézségek idején.


A fájdalom fáj hívőként is, a veszteséget is megéljük, de másként. Mindenben benne van a hit, a remény, a szeretet. A bizalom, hogy Isten akarata bár néha fájdalmas, de odaát mindannyian együtt leszünk, ott ahol nem lesz fájdalom és sóhaj, s ahol maga Isten töröl le szemünkről minden könnyet.


A hit nem érdem, hanem a lelkem kinyújtott karja, amelyikkel elfogadhatom Istennek minden ajándékát.
„A közöttetek levő presbitereket kérem: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen.” (1Pt 5,1–2)

Emlékezünk még arra, amikor először léptünk be abba a gyülekezeti közösségbe, amelynek jelenleg a tagjai vagyunk? Ugye volt valaki, aki szólt hozzánk néhány jó szót, aki odakísért a padba, aki bemutatott minket másoknak? Önként és készségesen tette, nem kényszerből, nem nyerészkedésből. S milyen jó, hogy valaki gondoskodott rólunk, nem voltunk elveszettek! Ma már talán mi vagyunk, mi lehetünk a szónak abban az értelmében presbiterek, hogy gondunk van egymásra. Mert az elöljárók Isten gyülekezetében a szolgálatban, a szeretetben kell, hogy elöl járjanak. Ez a kell pedig belülről fakad, mert Krisztusra nézünk, és tőle tanulunk.
(Kőháti Dóra)A szenvedés megtanít bennünket az engedelmességre és alázatra. Felismerjük, hogy mennyire semmit érő mindaz, ami múlandó. Felismerjük, hogy Jézus kezét nyújtja nekünk a nehéz órában, mert társunk akar lenni a betegségben.
Amikor beengedjük Őt szenvedéssel teli szívünkbe, akkor megdöbbenünk, hogy milyen közel kerültünk Hozzá.

János apostol lejegyezte Jézus egyik különös mondatát: amikor keresztre feszítenek "mindent magamhoz vonzok" (Jn 12,33). Vajon ez csupán annyit jelent, hogy a szenvedő ember a szenvedő Jézusban társat talál? Sokkal több van ebben a mondatban. Az, hogy aki szenvedésében megnyílik Őelőtte, azzal eggyé válik, annak átjárja a szívét isteni erejével és kegyelmével. Ebben már ott van a föltámadás misztériuma! Ez azt jelenti, hogy nem értelmetlen a szenvedés, nem értelmetlen a betegség, nem értelmetlen, ha a depresszió miatt álmaink összeomlanak, nem értelmetlen az elhagyatottság, a magányos vergődés, nem értelmetlen, ha igazságtalanságot követtek el ellenünk, vagy ha megaláztak... Semmi nincs hiába, mert Jézusban minden megújulhat. Mert Ő a Feltámadás és az Élet.
Hallottam egy érdekes idézetet a házasságról. Így szólt: "A házasság mindig a desszerttel kezdődik és a savanyúsággal ér véget." Egy pszichológus idézte a gondolatot egy konferencián és mi, a hallgatók nagyon jót derültünk rajta. Remélem azonban, hogy csaknem mindenki bele is gondolt e szavak értelmébe. Én megpróbáltam, és arra jutottam, hogy az első fele a mondatnak igaz. Hiszen mikor összeházasodunk, akkor minden olyan szép és jó. Nagyon szeretjük a társunkat, tényleg vele képzeljük el a jövőnket hosszú távon is. Nem tűnik nagy szónak a holtomiglan-holtáiglan, a jóban-rosszban, egészségben-betegségben... Aztán sok esetben egy idő után megtörik, elromlik, tönkremegy valami. Maradva az idézetnél: ami édes volt az savanyúvá válik. De ehhez mindig két emberre van szükség. Ahhoz is, hogy édes, de ahhoz is, hogy savanyú legyen férj és feleség kapcsolata. Te milyennek látod a sajátodat? Édesítsd meg házasságodat! Tégy meg mindent azért, hogy boldoggá tedd házastársad és te magad is boldogabb leszel! Rajtad (is) múlik, hogy milyen a közös életetek!

Katona Béla


Az ellenségnek meg nem bocsátani nagyon szegényes lelkület, a haragtartás a silányságnak a jele. (Fosdick)


Az emberi énnek az a természete, hogy csak magunkat szeretjük és csak magunkra vagyunk tekintettel. Milyen igazságtalan és oktalan az emberi szív! (Blaise Pascal)
Hívőnek lenni annyit jelent, mint a bűnbánatra hajlandónak lenni. (Spurgeon)LEGYEN MEG A TE AKARATOD

Legyen meg a te akaratod, Uram!
Minden körülmények között
Teljesedjék bennem szent akaratod!

Ha azt kívánod, hogy szenvedjek,
Adj erőt, és én elviselem azt!
Ha betegséget, gyalázatot, üldözést,
Szegénységet küldesz rám:
Íme, kész vagyok, Atyám!

Nem térek ki utadból;
Rosszul tenném,
Ha a szenvedés elől menekülnék.

Add nekem szent kegyelmedet,
Amelyért szerelmes Fiad könyörgött már,
Hogy bennem az ő szándékai
Megvalósuljanak!

Tégy velem teljesen tetszésed szerint,
A tiéd vagyok!

Avilai Szent Teréz


„Legyen meg az Úr akarata!” (ApCsel 21,14)

Az Úrtól tanult imádságban, a Miatyánkban naponta elmondjuk ezt a mondatot. Általánosságban, egy jól megtanult, kívülről mondott fohászon belül könnyű elmondani ezt, de amint konkrét élethelyzetekben – főleg szenvedés idején – kell megfogalmazni, nehezen hagyják el ajkunkat ezek a szavak. Pedig ez hitünk megvallásának legalapvetőbb kijelentése. Ha ezt nem tudjuk kimondani a Gondviselőbe vetett őszinte reménységgel, akkor gyenge a mi hitünk. Isten azt várja tőlünk, hogy a próbatételek, kísértések idején is hittel tudjunk így szólni: Legyen meg az Úr akarata!
(Menyes Gyula)Nem fogható semmilyen szeretet, barátság vagy közösség azokéhoz, akiket az ő Urukkal való kapcsolatuk köt össze egymással. (Stalker)Ó Szűz Mária!
Fogadd el tőlem szívemet,
Szerény virágos kertemet.
Örömöm és bánatom virágait,
Mind neked adom.

Tied legyen az életem,
Ha csüggedek te légy velem.
Szívből szeretlek jó Anyám,
Szűz Mária vigyázz reám!„Pál írja: Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.” (1Kor 3,6)

Pál apostol ebben a szép hasonlatban a gyülekezetet növényhez hasonlítja s az apostoli szolgálatot a kertész munkájához. Gyakran idézzük e szavakat, ha hangsúlyozni akarjuk, hogy nem az egymást váltó szolgálattevők személye a fontos, hanem az, akitől a gyülekezet élete származik. De ritkán emlegetjük e szavak kapcsán, mekkora felelőssége van a szolgálatban állónak: egészséges táplálékkal kell ellátnia Krisztus élő gyülekezetét. S az egészséges táplálék az ige tiszta, tévtanításoktól mentes hirdetése. Hiszen a hasonlat alapján olyan egyértelmű: csak az a kertész gondozza jól a növényt – és nevezhető igazán kertésznek –, aki a termő, nem pedig a szikes talajba plántálja a növényt, aki nem bármiféle folyadékkal, hanem friss vízzel locsolgatja.
(Isó Dorottya)


Számtalan olyasmi, ami megvan nekünk, de létének nem vagyunk tudatában, másvalakinek, külön-külön is a legnagyobb boldogságot okozná.Van, hogy beszélni kell, mert a hallgatásnak egész fészekalja rút, fekete kisgyermeke születik: a félreértés, a sértődés, a megbántott önérzet, a kétely.

Itt az ideje a Keresztes Imahadjárat Csoportok létrehozásának, és azok világszerte való terjesztésének 20180908

2019. szeptember 07. 18:20 - Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, itt az ideje a Keresztes Imahadjárat Csoportok létrehozásának, és azok világszerte való terjesztésének. Ezek az Imák Isten Ereje által adattak és nagy csodák vannak azokhoz társítva.

Ezek az Imák elősegítik a megtérés terjedését, testi gyógyulást adnak és enyhítik a háború hatását, az éhínséget és a szegénységet. Ma egy újabb Imát hagyok örökbe nektek, mely segít majd enyhíteni azt a szörnyű szenvedést, amelyet a háború fog okozni.

A Keresztes Imahadjárat 120. imája: Fékezd meg a Háború Kiterjedését
Ó, édes Jézusom, szüntesd meg a háborúkat, amelyek elpusztítják az emberiséget.
Védd meg az ártatlanokat a szenvedéstől.
Védd meg azokat a lelkeket, akik az igaz békét próbálják hozni.
Nyisd meg azok szívét, akiket a háború fájdalma sújt.
Védd meg a fiatalokat és a gyengéket.

Mentsd meg mindazokat a lelkeket, kiknek az életét
elpusztította a háború.
Erősíts meg mindnyájunkat, drága Jézus, akik Isten minden gyermekéért imádkozunk, és add meg nekünk a Kegyelmet, hogy kibírjuk a szenvedést, melyben talán részünk lesz a küzdelem idején.
Kérünk Téged, fékezd meg a háború terjedését, és vidd a lelkeket Szentséges Szíved Menedékébe.
Ámen.

Menjetek mindnyájan, akik hallotok Engem, és kérjétek Tőlem azokat a Kegyelmeket, amelyekre szükségetek lesz, hogy elviseljétek Szenvedésemet ebben az időben.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/itt-az-ideje-a-keresztes-imahadjarat-csoportok-letrehozasanak-es-azok-vilagszerte-valo-terjesztesenek/

—–
Római katolikus:
09-08

Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Vagy:
OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből
Eljön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás.
Ezt mondja az Úr:
Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének, fenséges nevében.
Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke.
Ez az Isten igéje.
Mik 5,1-4a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Vidáman dobban a szívem: * Örvendek az Úr színe előtt. Iz 61,10 – 5. tónus.
Előénekes: Ne örüljön ellenségem, hogy elestem, * mert irgalmadban bizakodtam.
Hívek: Vidáman dobban a szívem: * Örvendek az Úr színe előtt.
E: Szívem ujjong, hogy szabadítóm leszel nékem, * éneket zeng az Úrnak, mert jót tesz vélem.
H: Vidáman dobban a szívem: * Örvendek az Úr színe előtt.
Zsolt 12,6ab.6cd

Vagy:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Isten arra rendelt minket, hogy Fiának képmását öltsük magunkra.
Testvéreim!
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.
Ez az Isten igéje.
Róm 8,28-30

ALLELUJA
Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, * mert tőled virradt ránk az igazság napja: Krisztus, a mi Istenünk. – 8 G. tónus.

Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.
Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája:
Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
*
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma: a *-tól
Mt 1,1-16.18-23″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-08


——
Görög katolikus:

Jákób álma Bételben

10 Jákób tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. 11 Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. 12 Ekkor álmot látott: egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. 13 A lépcső mellett maga az Örökkévaló állt, és ezt mondta neki: „Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak[a], Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. 14 Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által. 15 Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!”

16-17 Mikor másnap reggel Jákób fölébredt, megijedt. Azt mondta magában: „Bizony, itt van az Örökkévaló, és én nem is tudtam! Milyen félelmetes ez a hely: Isten háza és a menny kapuja!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+28%3A10-22&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Mária és Márta

38 Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. 39 Mártának volt egy testvére — Mária —, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta a szavait. 40 Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta. Odament Jézushoz, és ezt mondta: „Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Szólj neki, hogy segítsen nekem!”

41 De az Úr így felelt: „Márta, Márta! Túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz! 42 Pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos, sőt valójában csak egyetlen egy. Mária jól választott! Ezt soha el nem vehetik tőle.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+10%3A38-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Mózes Józsuét jelöli utódjának

31.1 Azután Mózes ezt mondta Izráel népének:

Figyeljetek rám! Százhúsz éves vagyok már, és nem vezethetlek tovább titeket, mert az Örökkévaló megmondta, hogy nem kelhetek át a Jordánon. Istenünk, az Örökkévaló maga megy át előttetek a Jordánon, ő vezet titeket. Kipusztítja előletek a nemzeteket, amelyek most még azon a földön laknak. Ti pedig birtokba veszitek a földjüket. Józsué lesz a vezetőtök, ő fog előttetek járni, amikor átmentek arra a földre —, ahogyan az Örökkévaló megígérte.

Az Örökkévaló úgy bánik azokkal a nemzetekkel, ahogy elbánt Szihónnal és Óggal, az emóriak királyaival, seregeikkel és országaikkal: teljesen elpusztítja őket. Kiszolgáltatja őket az Örökkévaló nektek, ti pedig úgy bánjatok velük, ahogy megparancsoltam. Ne féljetek, és ne ijedjetek meg tőlük, hanem legyetek erősek és bátrak, mert Istenünk, az Örökkévaló megy veletek, nem hagy cserben, sem el nem hagy titeket.

Azután Mózes maga elé hívatta Józsuét, és egész Izráel népe előtt ezt mondta neki: „Józsué, légy erős és bátor, mert neked kell ezt a népet bevezetned arra a földre, amelyről az Örökkévaló esküvel megígérte őseinknek, hogy azt nekik adja. A te vezetéseddel fogják birtokba venni. Maga az Örökkévaló megy előtted, veled lesz mindig, soha nem hagy cserben, sem el nem hagy! Ezért ne félj, se ne ijedj meg semmitől!”

A Törvény felolvasása a szombatévben

Miután Mózes leírta ezt a Törvényt, átadta az írást a lévitáknak, akik az Örökkévaló Szövetségládáját hordozták, meg Izráel vezetőinek, 10-11 és ezt parancsolta nekik: „Amikor majd bementek arra a földre, minden hetedik évben olvassátok föl ezt a teljes Törvénykönyvet Izráel egész gyülekezete előtt! Minden hetedik esztendőben — vagyis a szombatévben, az adósságok elengedésének évében —, a Sátorok ünnepén, amikor Izráel egész népe összegyülekezik az Örökkévaló jelenlétében, arra a helyre, amelyet az Örökkévaló majd kijelöl, akkor olvassátok föl, hogy mindenki hallja!

12 Erre az ünnepre kivétel nélkül mindenkit gyűjtsetek össze: férfiakat és asszonyokat, gyermekeikkel együtt, még a közöttetek lakó idegeneket is! Valamennyien hallják a Törvény igéit, hogy tanulják meg tisztelni és félni Istenünket, az Örökkévalót, és mindenben gondosan ahhoz igazítsák az életüket, amit a Törvény igéi mondanak! 13 Így minden nemzedék gyermekei — akik addig még nem hallották — tanulják meg tisztelni és félni Istenünket, az Örökkévalót, minden időben, ameddig csak ott laktok a Jordán túlsó partján lévő földön, amelyre hamarosan bementek, hogy birtokba vegyétek azt.”

Az Örökkévaló szól Mózeshez és Józsuéhoz

14 Az Örökkévaló szólt Mózesnek: „Közeledik az idő, amikor meg kell halnod. Hívd Józsuét, és álljatok elém a Találkozás Sátorában, mert őt akarom megbízni a vezetéssel.” Akkor Mózes és Józsué odament, és megálltak az Örökkévaló előtt. 15 Az Örökkévaló pedig megjelent egy felhőoszlopban, amely megállt a sátor bejárata fölött.

16 Akkor az Örökkévaló ezt mondta Mózesnek: „Te hamarosan pihenni térsz őseidhez. Azután ez a nép hamar elfordul tőlem, és más isteneket imád majd: azokat, akiket annak a földnek lakosai tisztelnek, amelyre majd bemennek. Elhagynak engem, és megtörik szövetségemet, amelyet kötöttem velük. 17 Emiatt majd haragom föllángol ellenük, én is elfordulok tőlük, elrejtem előlük arcomat, ellenségeik elemésztik őket, sok baj és nyomorúság szakad rájuk. Végül majd föleszmélnek, és azt mondják magukban: »Azért zúdult ránk ez a sok baj, mert Istenünk már nincs velünk!«”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+31&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–

Keressétek az Örökkévalót,
    amíg nem késő!
Hívjátok segítségül őt,
    amíg közel van!
A gonosztevő térjen jó útra,
    a bűnös se kövesse gondolatait!
Jöjjön vissza az Örökkévalóhoz,
    aki örömmel fogadja, és könyörül rajta!
Jöjjön Istenünkhöz,
    aki szívesen megbocsát!

Az én gondolataim nem a ti gondolataitok!

„Mert az én gondolataim,
    nem a ti gondolataitok.
Útjaitok sem az én útjaim!
    — mondja az Örökkévaló. —
Amennyivel az ég magasabb a földnél,
    annyival magasabbak útjaim útjaitoknál,
    és gondolataim gondolataitoknál.

10 Mert az eső és hó az égből száll le,
    de addig oda vissza nem tér,
míg a földet meg nem öntözi.
    Termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
hogy magot teremjen a magvetőnek,
    és kenyeret az éhezőnek.
11 Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök:
    nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,
hanem minden tervemet megvalósítja,
    és célját eléri.

12 Mert örömmel jöttök ki onnan,
    és békességben vezetnek titeket.
Még a hegyek és dombok is
    ujjongva énekelnek előttetek,
    a fák is mind tapsolva köszöntenek.
13 Tüskés gyomok helyén ciprusfa növekszik,
    tövises bozót helyett mirtusz virágzik,
s az Örökkévaló dicsőségét mutatja,
    
örök jelként,
amely soha el nem múlik
”.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+55%3A6-20&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS


https://www.hebcal.com/sedrot/vayeilech
—-

 

 
“2013.09.05 09:35

Az Oltáriszentség (A Szentostya) Krisztus Teste és az Ő Valóságos Jelenléte. Ez nem lehet két különböző dolog. Mégis, ők el fogják ferdíteni ennek jelentését – mindaz, ami végül maradni fog, csupán egy darab kenyér lesz, mert amikor ők megszentségtelenítik az oltárokat és a Legszentebb Ostyát, Fiam Jelenléte megszűnik.

Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni. Annyira ravaszok lesznek Fiam ellenségei, hogy úgy fog tűnni, mintha a szent szertartásokon csak egy kicsit változtattak volna.

A Gyónás Szentségét el fogják törölni, mert a fenevad nem akarja azt, hogy a lelkek megmeneküljenek, mert ez Fiam győzelmét jelentené.

Gyermekek, nektek továbbra is kérnetek kell közbenjárásomat, hogy a jövőbeli események fájdalmait enyhíteni lehessen és az időt le lehessen rövidíteni.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/udvosseg-anyja-minden-egyes-szentseget-a-felismerhetetlensegig-meg-fognak-valtoztatni/

Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll 20170908

2019. szeptember 07. 17:47 - Andre Lowoa

kép: MÁRIA
ima,
rózsafűzér,
gyűlölet,
bosszú,
Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll, és ezt az Új Béke Korszakát azok fogják köszönteni, akiknek elég szerencséjük volt ahhoz, hogy átlépjék kapuját.
...

Legyetek mindennap résen, és soha ne feledjétek azt a védelmet, melyet Szent Rózsafüzérem kínál a Sátán ellen.

Arra biztatok minden lelket, minden vallást, hogy mindennap imádkozzák Szent Rózsafüzéremet. Ha ezt megteszitek, akkor a gonosz elkerül majd benneteket és békén fog hagyni titeket, mert nem tud ellenállni annak a gyötrelemnek, melyet el kell viselnie Rózsafüzérem imádkozásakor, különösen, ha azt hangosan mondják."


Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-isten-valamennyi-gyermeke-elott-egy-csodalatos-jovo-all/

"Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének, fenséges nevében.
Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke.
Ez az Isten igéje. 
Mik 5,1-4a
...

 „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”

Ezek az evangélium igéi. 

"Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke." 20160908

2019. szeptember 07. 16:32 - Andre Lowoa

"Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy majd az egész emberiség örömet érezzen szívében, mert ez az esemény az emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy sok lelket fog megmenteni és lehetővé teszi számukra, hogy bemehessenek a földi Paradicsomba."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ne-feljetek-a-nagyfigyelmeztetestol-orommel-varjatok/ VÖ.:
"Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-09-08

"Ez az a pillanat, amelyet ti később fogtok megérteni, vagyis, hogy milyen szerencsések is vagytok, hogy ehhez a generációhoz tartozhattok."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ne-feljetek-a-nagyfigyelmeztetestol-orommel-varjatok/


próféciák:

VÖ.:
"... már nem az a kérdés, hogy Európa meddig bírja a migránsok érkezését, mert már másfél éve nem bírja. Mint kifejtette: az érkezők egy része, eleve azért jön, hogy merényleteket kövessen el, és rendetlenség legyen."
http://magyaridok.hu/belfold/foldi-laszlo-europanak-polgarhaborut-kell-elkerulnie-979903/HITÉLET:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-ordoguzes-valojaban-oromteli-esemeny-exkluziv-interju-vatikan-hivatalos-ordoguzojevel
HÍREK:
http://hvg.hu/itthon/20160906_A_keresztenyseg_a_leguldozottebb_vallas_a_vilagon_ezert_kell_az_uj_EMMIallamtitkarsag

http://meteon.org/2016/08/20/hamarosan-vege-lesz-a-demokracianak-es-ez-jon-helyette/

http://www.hirek.sk/belfold/20150905150440/Fico-ehezik-e-az-akinek-5000-euroja-van-egy-embercsempeszre.html

http://faktor.hu/faktor-tornek-zuznak-szettepik-a-ponyvat-ellopjak-az-arut-a-migransok-rettegnek-a-kamionosok?source=hirkereso

2019. szeptember 7. ÁLDOZATOT VÁLLALÓ LELKEKRE VAN SZÜKSÉGEM

2019. szeptember 07. 08:41 - Andre Lowoa

1989. október 9.

Béke legyen veled! Imádkozz azokért, akik az éj leple alatt akarják tönkretenni szõlõmet! Imádkozz Vassulám, hogy megenyhüljön haragom e lelkek iránt! Sebeim láttán felgerjed Atyám igazságossága e nemzedék bûnei miatt. Amikor látja, miként bánnak engesztelõ áldozatommal, és mennyire összeverik, megostorozzák és szétszaggatják Testemet, úgy érzi, hogy szét kell szórnia a nemzeteket, és porrá kell törnie õket. Még angyalaim is remegnek attól, ami a Földdel történhetne. Abbám már csak azért a néhány lélekért engesztelõdik meg, akik feláldozzák magukat, és szeretnek engem.

Ó, Vassula! Nagy az én fájdalmam! Kicsi lélek, szenvedélyesen szeretlek! Kifinomítom és megtisztítom a készséges lelkeket, akik szívesen adnak elégtételt, és engesztelnek mások helyett. Áldozatot vállaló lelkekre van szükségem, akik a szeretet áldozatává, szenvedésem áldozatává válnak, akik meghalnak önmaguk számára, akik hajlandók megosztani velem keresztemet. Készséges lelkekre van szükségem, akik megengedik, hogy saját kezemmel alakítsam õket élõ feszületté. Másképpen hogyan tudnám visszatartani Atyám kezét, hogy le ne sújtson rátok? Meg kell változnia, meg kell térnie, és szentül kell élnie a világnak! Nem engedem, hogy továbbra is megszentségtelenítsék Szent Nevemet ! Szenvedésem kiújul misztikus Testemben, és annyira szenvedek, mint kínszenvedésem idején. Leányom, ismét a Kálvária útját járom, minden órában újból keresztre feszítenek engem, aki Szeretet vagyok. Ezt érdemlem?

Lehelj ránk, Uram Jézus, hogy a szeretet áldozataivá váljunk, és tudjunk mások helyett engesztelni!

Gyermekem! Szereteteddel könnyíthetsz rajtam! Szeress, és engesztelj, böjtölj és hozz áldozatot! Ez tartja vissza Atyám haragját. Vassula, engedd meg, hogy betöltsem lelkedet, engedd, hogy igénybe vegyelek! Ó leányom… könnyeid megvigasztalnak. Virágom, az én könnyeimben oldd fel a tieidet, hogy eggyé váljanak. Atyám megengesztelõdik, ha meglátja könnyeimben a te könnyeidet. Én, Jézus, megáldalak benneteket, megáldom azokat a kegytárgyakat is, amelyek otthonotokban vannak. 1 Ismételd meg!2

Ó, mennyire szeretnélek megvigasztalni!

Ó, Vassula, már azzal is vigasztalsz, ha vágyakozol arra, hogy megvigasztalj. Arra teremtettelek, hogy megpihentess, hogy szeress engem, és megoszd velem szenvedésemet. Ne feledd, nemsokára veled leszek!

 


1 Azt mondtam Jézusnak: “Mennyire szeretnélek megvigasztalni!”
2 Jézus szinte meglepõdve mondta: “Ismételd meg!” Éreztem, hogy Szent Szíve megtelik örömmel.

 

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. szeptember 07. 06:23 - Andre Lowoa

A házasság nem csupán boldogsági társasvállalat. Szenvedések is vannak az életben. Tehát az egybekelők azokra a szenvedésekre is vállalkoznak. Csakhogy addig ki-ki a maga baját szenvedte, az egybekelés után már a másik baját is. Nem minden hónap május.

Gárdonyi Géza


A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.

Gárdonyi GézaÁlmodjunk bátran! Óvatossággal még senki sem ért el sikert!Csodálom a régi öregeket, akik mikor gyermekeik kelengyéjét megvarrták, saját halotti ruhájukat kezdték elkészíteni. Mikor meglettek vele, gondosan kivasalva, kikeményítve őrizték. Miközben varrogatták, már biztosan készültek az elmúlásra. Ezt nem könnyek közt, fájdalmas arccal tették, ez az élet része volt mindenki számára.

Böjte Csaba


Éjszaka majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb, semhogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd... Mind a barátod lesz.

Részlet Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című könyvéből


„Ezt mondja az Úr: Engem keressetek, és éltek!” (Ám 5,4)

Aki keres, talál – mondja a közmondás. Legyen ki-ki élelmes, talpraesett, mert másképp nem hullik az ölébe semmi. De ugyanakkor a keresők talán nem is boldogok ebben a világban, hiszen valami éhséget, szomjúságot, valami be nem töltött űrt éreznek, valamit, aminek hiányában nem teljes az életük, bár lehet, hogy – látszólag – megvan mindenük. Nyugtalanok, vágynak valami után, nem elégedettek. Boldogok vagyunk, ha még keresők vagyunk az ige értelmében, ha nem érezzük teljesnek az étel-ital, a tárgyak, az érzékek nyújtotta örömöket, ha vágyunk az igazi, a végső, a teljes értelmére az életnek! Boldogok vagyunk, mert Isten Jézus Krisztusban már réges-régen, előbb keresve minket, egészen közel jött hozzánk.
(Kőháti Dóra)„Ezt mondta Isten: Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” (1Móz 9,13)

Az özönvíz története után olvasható ez a mondat a Szentírásban. Isten – látva a nagy pusztítást – szivárványt helyez az égre, amely őt figyelmezteti a szövetségre. Arra, hogy többé nem fogja özönvízzel elpusztítani a földet. Nyáron többször is láttam szivárványt az égen. Ilyenkor mindig eszembe jut ez a bibliai történet. És nem azért, mert ígéretet kaptunk, hogy nem lesz többé özönvíz, hanem inkább azért, mert ahol megnövekszik a bűn, ott még inkább kiárad a kegyelem (Róm 5,20). Talán ezeket a kegyelemteljes napokat éljük manapság?
(Menyes Gyula)Jézus Szentséges Szíve! A Te szent Szívednek ajánlom fel magamat, és a Szűzanya szívével egyesülve, Neked ajánlom a mai nap minden imáját, a jóban való munkálkodását, örömeit, szenvedéseit, szeretteimet, az élőket és holtakat egyaránt, magammal együtt. Egyesítem mindezeket azzal a legszentebb áldozattal, amelyet Te a kereszten értünk meghoztál, és az oltárainkon szüntelenül jelenvalóvá teszel. Fogadd el imáimat és felajánlásaimat bűneinkért engesztelésül és szándékaid megvalósulására. Ámen


Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtad az álom, mielőtt be nem számoltál aznapi tevékenységedről. Kérdezd meg magadtól: hol voltál, mit csináltál, és mit kellett volna cselekedned.Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk.


Nincs semmi, ami oly mértékben pusztítaná a testet, mint az aggodalom, és ha valaki hisz Istenben, akkor szégyellheti magát, ha bármi miatt aggodalmaskodik. (Mahatma Gandhi)Nincs tisztább cselekedet, mint mást helyezni magad elé.


„Olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.” (1Jn 3,2–3)

Hogyan is gondolhatja sok keresztény, hogy nyilvánvaló vagy rejtett bűnei takargatásával, dédelgetésével még kereszténynek lehet őt nevezni? Krisztus tiszta, szent, bűntelen, tökéletes. Csak a tiszta és szent élet méltó hozzá. Övéi ezért vallják meg minden istentiszteleten bűneiket, és fogadják hittel a feloldozást. Övéi ezért élnek naponként megtérésben, „hogy Isten előtt igazságban és tisztaságban éljenek örökké” (Kis káté).
(Isó Dorottya)Rövidlátó hitetlenség tudja csak a veszélyt és a szükséget látni, a hívő lélek nyitott szeme látja az őrző angyalt és isteni segítséget. (Filius)Úgy éljenek egymással szemben Isten gyermekei, hogy a világ előtt szégyenbe ne keverjék Atyjuk nevét. (Viktor János)

Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró megmentéséhez lehet hasonlítani. 20170907

2019. szeptember 06. 17:18 - Andre Lowoa

Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró megmentéséhez lehet hasonlítani.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ezt-a-kuldetest-egy-gigantikus-oceanjaro-megmentesehez-lehet-hasonlitani/

 
"Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik.

Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak: és az Úr lesz a királyuk mindörökre.
Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze.
Ez az Isten igéje.
Bölcs 3,1-9"

"Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!" 20160907

2019. szeptember 06. 16:31 - Andre Lowoa

"Sokan úgy fogják a kínt elszenvedni, amikor bűneiket, kibontakozva, maguk előtt fogják látni, ahogyan azt Én is elviselem. Amikor látni fogják, hogy mennyire megbántottak Engem, megtört szívvel fognak könyörögni Hozzám, hogy megbocsássak nekik.

...
Nincs semmi, amitől félni kellene.
...
Ez fog benneteket felkészíteni arra a pillanatra.
Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy majd az egész emberiség örömet érezzen szívében, mert ez az esemény az emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy sok lelket fog megmenteni és lehetővé teszi számukra, hogy bemehessenek a földi Paradicsomba."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ne-feljetek-a-nagyfigyelmeztetestol-orommel-varjatok/

VÖ.:

"Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket.
Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek.
Ők azonban békességben vannak.
Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal.
Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.
Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.
Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik.
Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak: és az Úr lesz a királyuk mindörökre."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-09-07

 "... a sztori szerint az emberiség több mint kilencven százaléka halott. ..."
http://emtv.blog.hu/2016/08/19/elrontotta_az_utolso_remeny_plakatjat_a_viasat6VÖ.:
"1. Tartsd az emberiség lélekszámát 500 millió alatt, a természettel állandó egyensúlyban"
http://konteo.blogrepublik.eu/2014/05/03/georgia-guidestones/
http://www.maivalosag.com/hirek/a-liberalisok-legalizaltak-a-tomeggyilkossagot-europaban-soros-gyorgy-szerint-meg-azelott-kell-meggyilkolni-az-europaiakat-hogy-megszuletnenek/


HÍREK:
Bayer Zsolt: Szennycsatorna
Álláspont. Nyílt levél a ZDF vezetőinek (és a nyugati sajtó kétharmadának) - See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/34500/Szennycsatorna#sthash.h18mDH8W.dpuf


menekültügy:
http://faktor.hu/faktor-tornek-zuznak-szettepik-a-ponyvat-ellopjak-az-arut-a-migransok-rettegnek-a-kamionosok?source=hirkereso

http://www.maivalosag.com/hirek/libia-nem-az-volt-a-baj-hogy-diktator-volt-kadhafi/
EGYÉB:
http://legfrissebb.info/ausztriaban-mar-iteletido-tombol-hajnalra-ideer/

http://hvg.hu/vilag/20160905_Putyin_indithatja_ujra_az_izraelipalesztin_bekefolyamatotTrianon vita?
A Trianon vita - különösen a vissza Trianont típusú - véleményem szerint nem Isteni eredetű:
http://hvg.hu/vilag/20160905_putyin_bloomberg_interju_hatarmodositas VÖ.:
Jóllehet népek közt nem feltétlenül helytálló a "testvér a testvérével" megnevezés, ELGONDOLKODTATÓ a következő igerész:
"... Ehelyett a testvér a testvérével pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt!
Már az is hiba nálatok, hogy peres ügyeitek vannak egymással. Miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem tűritek el inkább a károsodást?"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-09-07