Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen

2020. július 23. 04:59 - Andre Lowoa

92arany_janos_530.jpg

2020. július 21. Tűzzel és csapásokkal fogom megtisztítani a földet

2020. július 21. 04:05 - Andre Lowoa

Tűzzel és csapásokkal fogom megtisztítani a földet

  1. február 3.

Legkegyesebb Úr, vezess minket bűnbánatra, mert különben meghal a lelkünk.[1]

Béke legyen veled, gyermekem! Vassula, a szemem belelát minden egyes lélek sötétjébe. Szenvedek, és szomjúhozom a lelkeket.

Vassula, a világ ma megpróbálja elvenni tőletek a szabadságotokat. Ma a világ lenéz mindent, ami szent. Egyesek[2] azt állítják, hogy abszolút mindent tudnak az istenségemről, de őket semmi más nem érdekli csak az, hogy Engem megtagadjanak. Hívtam őket, de megtagadtak, és még mindig ez teszik, amikor hívom őket. Országaitok vezetői gyilkolnak, és ellopják a kenyeret a gyermekek szája elől. Vádolják a nemzetedet, és úgy támadják, ahogy nekik tetszik. Minden téren meglopnak benneteket, elveszik munkátok gyümölcsét. (engedd, hadd beszéljek) … az emberek az országotokban a rossz utat választották.

Ti vagytok a föld, melyet megáldottam, de ti megfeledkeztetek dicsőíteni és magasztalni Engem. A pásztoraitok, akik semmit sem tudnak, a saját útjukat járják, mindegyik csak a saját érdekével törődik. Elhanyagolják nyájamat és elfojtják hangomat. Ennek a világnak a szavát követik. Elmerülnek ennek a világnak a szenvedélyeiben reménység nélkül, és Nélkülem, a ti Istenetek nélkül.

Az Én szavam eleven és átható, minden kétélű kardnál élesebb.[3] És mégis a sötét éjszakájukban elbuktak, nem hisznek abban, hogy lelki kegyelmekkel áldottalak meg téged. Minden lelket szüntelenül arra hívok, hogy lelkileg újuljon meg gondolkodásában, hogy bennem éljenek és Én őbennük. De ők nem hallanak Rám. Hívom őket, hogy adják fel régi életvitelüket, de a szívük inkább a pénzhez ragaszkodik, mondván: „ennek révén vagyok önálló”. És napról napra száműznek Engem gondolataikból.

Van Bennem kegyelem, de harag is. Tekints a régebbi generációkra, és lásd: ők dicsőítettek és tiszteltek Engem. Ők voltak a hűség és a kedvesség mintaképe, akik megdicsőítettek Engem.

Nem olvastátok? „Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat. Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr?”[4]

Ezekben a napokban azt tervezem, hogy tűzzel fogom megtisztítani országaitokat a hitehagyástól, a szenvedélyektől és a bűnöktől, melyek izzó parázsként nehezednek a fejükre, úgy viselik bűneik súlyát. Bizony mondom nektek: a Szavam be fog teljesedni, mint a múltban, amikor előre figyelmeztettelek benneteket, hogy egyes népek hitehagyása miatt le fognak omlani a tornyok, és az óceán hullámai olyan pusztítást hoznak, aminek következtében kimozdul a föld a tengelyéből. Ezek a jelek mindnyájatoknak szóltak, mert amikor megtörténtek, tudtátok, hogy Én, az Isten szóltam hozzátok.

E végidőkben ki fogom árasztani Lelkemet az egész emberiségre, még azokra is, akik megvetik ezen Üzeneteim szavát, és kigúnyolják ígéretemet.

Amit mondtam: a Szavam eleven, és a Szavammal, ugyanezen Szavammal alkottam meg a földet, és bizony mondom nektek, hogy tűzzel és csapásokkal fogom megtisztítani a földet! Amikor az angyalok bűnbe estek, nem kíméltek őket sem. El fog jönni az Én napom egészen váratlanul. Lecsendesítem az eszteleneket. És ezután már az Én akaratom szerint fogtok élni. A nemzetek más-más szemmel fognak látni Engem. Ismét a szeretet és az igazság fog uralkodni, és erőszakról nem lehet majd többé hallani.

Ma így táplálom juhaimat, és Lelkem táplálja a szegényeket, hogy bekötözze a megtört szívüket, és még egyszer emlékeztesse őket arra, hogy az Úr szíve telve van megbocsátással, szeretettel és gyöngédséggel. Szíve felékesít benneteket dicsőségével, Szívében nyugalomra lelhettek. Megváltást hozok mindazoknak, akik nyitott a szívvel fogadnak. És ha ma meg is feddtelek benneteket, ez azért van, mert mérhetetlen az irántatok érzett szeretetem. A szívem vérzik a szomorúságtól, mert  látom, utolért benneteket a sötétség óráját, belesüllyedtetek bűneitek mocsarába. Csak akkor foglak megmenteni benneteket, ha megbánjátok bűneiteket, és visszatértek Hozzám. IC

 

 

[1] Görögországra gondoltam, és minden szenvedésre, nem csak a nemzetünkére, hanem az egész mai világ szenvedésére

[2] egyesek a klérusból

[3] Zsid. 4,12.

[4] Sir. 2,13-14.

http://ichtys.hu/index.php/180-2012-februar-3

2020. július 20. Feltártam előtted Egyházam állapotát

2020. július 20. 07:21 - Andre Lowoa

Feltártam előtted Egyházam állapotát

2011. április 29.

Semmi sem ér fel a Te nagyszerűségeddel, Istenem!

Én Vagyok. Figyelj rám, egyik kegyeltje Egyházam helyreállításáért fáradozó sokaknak, ne nézz hátra! A Lelkem táplálja benned a csillapíthatatlan szomjúságot, hogy Velem légy. Ne állj hát ellen Szeretetemnek!

Hozzád simul a lelkem…

Igen! Ennek így kell lennie. Én vagyok a te erődöd. Add át nekem irántam érzett szeretetedet és én megóvlak a kísértésektől. Jöjj, ne félj…, pihenj meg bennem, Szívemben menedékre találsz .  Folytasd mindazt, amire tanítottalak, de soha ne hanyagold el a házad népét sem.

Gyenge és megvetett vagyok saját Egyházam vezetőinek szemében, mint tudod.

Fel tudod fogni irántad érzett szeretem nagyságát, lélek? Ha szükséges lenne, bármely pillanatban újra lemondanék az életemről egyedül csak teérted, drága lélek! Emészt a Házamért való buzgóság, ezért kész voltam és ma is kész vagyok népem legkisebbjeit áldozatként kiküldeni a világba. Atyám és én kezdettől fogva kiválasztottunk téged, hogy Jelenlétünkben élj, és Mennyei Udvarainkban megtanítsuk neked a Bölcsesség szavait.  Tudtuk, és meg is mondtuk neked, hogy a sátáni hatalom üldözni fog, hogy elbátortalanítson, lerombolja azt, amit felépítettünk, hogy zűrzavart keltsen körülötted. Elnyomókat támasztott, akik irgalmatlanul gyaláznak téged. De megígértem neked, hogy Oltalmazód, Pajzsod leszek, és még akkor sem fogsz meginogni vagy elesni, sem meggyengülni, amikor az ördög és a gonosz emberek rád köpik mérgüket, mert megtart téged az én Erőm. Én, az Úr, ünnepélyesen megesküdtem, hogy megóvlak, felnevellek1, formállak2 hogy velem járj és előrehaladj. Feltártam előtted Egyházam állapotát, megértettem veled, hogy elvesztette ragyogását, és meg kell szilárdítani!

Ezért saját céljaimra elhívtalak téged, nem mintha alkalmas lennél a feladatra, dehát a tanítványaim sem voltak azok, amikor elhívtam őket. Ilyenek az én módszereim. Magasan felette állok bármely hatalomnak, felségjognak, tekintélynek, kiválóságnak vagy bármely más névnek. Elég vagyok önmagamnak. Most téged is elhívtalak, és gyönyörűségemre hittél….

Azzal a kifejezett céllal küldelek a világ minden részére, hogy erősítsd meg Egyházamat és egyesítsd… folytasd ezt a munkát! Elvettem félénkségedet, helyette az Állhatatosság Lelkét adtam neked, bátorságot és buzgóságot Házamért.

Vassula, ünnepélyesen kijelentem neked, hogy aki méltatlanul bánik veled, az velem bánik méltatlanul. Aki távol tart téged Házamtól, hogy tanúságot tegyél, az a neked adott Szavamat tartja távol. Te az én szolgálatomra állsz, és aki könyörtelenül megaláz téged, az ugyanazokat fogja elszenvedni, mit azok, akik eltorlaszolják Szavaimat, melyeket át kellene adni a hívőknek.  Nem karddal jövök, hanem gyöngédséggel, hogy békés eszközökkel egyesítsek, felajánlva nekik a Szívemet. Te nyitott könyv lettél, melyet Szentlelkem sugalmaz. Amikor vádlóid igazságtalanul vádolnak, ez azért van, mert nem ismernek engem, és nem is elmélkednek rólam.

Felajánlottam nekik a Szívemet, de ők más úton keresik azt. Mennyire és meddig kell még elviselnem, hogy pásztoraim meggondolatlanul és elhamarkodottan ítélkeznek Művemről? Betegség, a hitehagyás betegsége az, ami visszatartja őket.

Uram, amikor arról beszélek nekik, hogy én az Istennel beszélgetek, olyan ez, mintha azt mondanám nekik, hogy szárnyakkal repülök a holdra!

Csillapítsd Atyám haragját és imádkozz értük! Légy olyan, mint a zsoltáros és kérd Őt, adjon még időt az égnek, hogy ne nyissa meg még a kapuit a tűznek! Adjon még időt a szeleknek és a tengereknek, hogy még ne tomboljanak és áradjanak szét egész országokat elnyelve. Termések és mezők mennek majd veszendőbe, papok esnek le magas trónokról, megsokszorozódnak a temetők, megnyílnak a sírok, elszaporodnak a legyek nagy pusztító betegségeket kirobbantva, és nagy szomorúság éri ezt a nemzedéket. Az Egyház hivatalnokai verni fogják a mellüket, amikor felismerik, hogy igaznak bizonyultam. Meg fog nyílni a föld és élve nyeli el őket. Atyám haraggal látja, hogy elfelejtették a Fiának Vérét és Áldozatát, rajta taposnak. Hidd el nekem, e generáció büszkesége meghaladja azokét, akik a Bábel tornyát építették. Mennyire és meddig fogják még a gúnyolódók mulatozva kicsúfolni Áldozatomat? Ezek az emberek tehetetlenül állnak majd, amikor lángoló tűzzel eljön az én Napom.

Te pedig maradj közel hozzám, maradj bennem és ragyogj lámpásként a sötétben! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou! 3   Fogadd békémet! Jöjj, imádj engem és légy balzsamom!

Én, Jézus, szeretlek, drága lélek. ic


1 örökbe fogadni engem

2 nevelni és tanítani engem

3 görögül: ne félj senkitől! Veled vagyok!
Source: http://ichtys.hu/index.php/80-2011-aprilis-29

http://ichtys.hu/index.php/80-2011-aprilis-29

2020. július 19.Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse

2020. július 19. 05:59 - Andre Lowoa

.......

- Hogyan tudom viszonozni mindazt, amit értem tettél?
Virágom, Isten szeretett leánya, képessé tettelek, hogy növekedj Bennem azáltal, hogy szívedben élek és Magamban érlellek. Azért tettem ezt, hogy megmutassam ennek a nemzedéknek és az eljövendő nemzedékeknek Jóságomat és Irgalmamat, hogy milyen mérhetetlenül gazdag vagyok a Kegyelemben.
- Terjeszd ki nagylelkűségedet minden élőre! Sokkal többet is mondhatnék, de az mégsem lenne elég!
Légy olyan, mint a tűz, amely lángol a népem iránti szeretettől, leányom, elég erőt fogok neked adni ahhoz, hogy megdicsőíts Engem. Művem nincs befejezve benned,1
vannak még e nemzedék számára csodálatos dallamaim, prófétai kinyilatkoztatásaim és bizánci tanításaim, melyeket Üzeneteimbe akarok foglalni.
Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse, ezért senkinek sincs joga elvetni téged. Mondom neked, azok, akik ellened jövendölnek, meg fogják kapni osztályrészüket Igazságosságom szerint Udvaromban. Ha nem hallgatják meg, és nem szentelnek figyelmet prófétáim szavainak, akiket soha nem fáradtam bele hozzátok küldeni, szigorúan fogok velük bánni, és úgy, ahogyan megérdemlik! Szavaimat, Vassula, komolyan kell venniük azoknak, akik hamisságot gyártanak! Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard! Vassulám, látom, némelyikük milyen barátságtalanul bánik veled, megfeledkezve arról, hogy angyalaim jelenlétében Én, az Isten énekeltem neked, kentelek fel és formáltalak téged. Bölcsességgel és Tanítással ékesítettem fel lelkedet, hogy képviselni tudd érdekeimet. Áldott, aki hallgat Rám. Gyűjtsd egybe híveimet, leányom, és mindazt, amit leírtál Velem, engedd, hogy megismerjék Szavaimat! Érted? Elérkezett az idő, hogy feltárd Szavaimat. Jöjj, szeretlek, leányom, szeress Engem és továbbra is hirdesd Szavaimat minden nemzetnek.
Jahve a Nevem. Én, az Isten, sohasem hagylak el téged1
A „bizánci” melléknév az alábbi dolgokra utalhat: 1. ’a hely, ahol Kelet és Nyugat találkozik’; 2. ’Bizánccal, az Ortodox Egyházzal kapcsolatos’; 3. ’ magasrendű’.

2020. július 18. Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani

2020. július 18. 04:16 - Andre Lowoa

Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani

  1. augusztus 4.

Én papom[1]! Ne inogj meg, lépj a nyomomba, így nem fogsz eltévedni… Akkor Jelenlétem nem csak lelkesedést, harmóniát és örömet fog ébreszteni a szívedben, hanem ennél sokkal többet. Fel fogod felfedezni kegyelmem gazdagságát. Sok misztériumomat fogod megtapasztalni: az emberi természet átistenül. Ami ma értéktelen[2], azt Én angyalivá, magasztos és minden földi szépséget meghaladó képmásommá tudom tökéletesíteni.

Hallgass meg: a szőlővesszők a szőlőtőtől kapják az életüket, és az életnedv tartja őket életben, hogy gyümölcsöt teremjenek. Érted? Most is táplállak téged és másokat, hogy megteremjétek gyümölcseiteket. Én Téged választottalak, aki értéktelen voltál, de akit átalakítottam és meggyógyítottam, hogy gyümölcstermővé válj a dicsőségemre. Gyenge voltál, de növekedésed érdekében, és az Atya nagyobb dicsőségére bőséges kegyelemben részesített téged Bölcsességem.

A küldetés, melyet kifejezetten neked adtam, Vassula, nem könnyű, de mondom neked, szeretettel dobog érted a szívem. Mert megfigyeltem, hogy gyengeséged és szegénységed ellenére mennyire Belém helyezed a teljes bizalmadat. Nekem nincs szükségem tökéletességre; mindössze egy szelíd, osztatlan, bűnbánó és készséges szívet kérek, aki nem csak gyönyörködni akar a Jelenlétemben, hanem kész megtenni az akaratomat is. Aki készen áll arra, hogy áldozatul essen, és feláldozza magát az Egyházamért. Viszonzásképpen te most, és a jövőben is élvezni fogod a társaságomat, ami erőt ad ahhoz, hogy szembe tudj nézni a megpróbáltatásokkal. Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani lelki átalakulás és a Velem való egyesülés által. Ha visszatértek Hozzám, az jelenti a tökéletes beteljesedést, mert akkor Én a tiétek, ti pedig az Enyémek lesztek.

Hitvese, Szent Társa leszek az ilyen léleknek, aki mély békében fogja élvezni a bensőséges és isteni szeretetünket. Ez lesz a jutalma ennek a léleknek, amiért Engem szolgál. Én, Jézus, a legédesebb hitves vagyok, aki ismeri az Ő menyasszonyának vágyát, hogy boldogan lásson színről-színre az örök életben. Mennyire igaza van az Írásnak, amikor azt mondja: „A szeretet és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le.” (Zsolt 85, 11-12)

Én boldogságot adományozok. Olyan ajándékokat adok neked, amilyeneket soha egyetlen teremtmény sem tudna neked adni, oly nagyon szeretett Kedvesem! Olyan csodákat fogok művelni, Én mirhám, amilyeneket Én, az Isten, egyetlen szóval véghez tudok vinni. Imádj Engem, Istenedet, mert Én vagyok a te menedéked. Meg fogom bízni angyalaimat, hogy őrködjenek feletted, bárhová mész a Nevemben. Emlékeztesd népemet, miként mentem meg a lelkeket, ha Nevemért kiáltanak! Vassula, Én, Jézus Krisztus, Isten Fia és Megváltó, megáldalak téged. IC

 

 

 

[1] 1Pt 2,5 és 9-10 „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság vagytok…”

[2] értéktelen lélek

http://ichtys.hu/index.php/150-2014-augusztus-4

Az Üdvösség Érme a Megtérés és az Üdvösség Ajándékát kínálja fel.

2020. július 17. 08:31 - Andre Lowoa

Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk:

 

A Megtérés Ajándékáért

 

Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.

 

Szabadíts meg a kétségektől engem.

 

Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.

 

Hozz nekem békét és vigasztalást.

 

Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.

 

Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.

2020. július 17. Szívem panaszosan sír, mint a fuvola hangja

2020. július 17. 07:32 - Andre Lowoa

....

Szívem panaszosan sír, mint a fuvola hangja


2011. május 9.

Vassulám, egyesítsd szívedet az enyémmel és figyelj rám: emlékszel, miként vittem véghez csodáimat a múltban? Ne nyugtalankodj hát, most is csodát fogok tenni, mert én vagyok e csodálatos Műnek a Szerzője. Továbbra is add át a lélekben szegényeknek mindazt, amit írásba foglaltam, mégpedig úgy, hogy dicséretüket hallják a mennyben. Ne tétovázz, leányom! Mosolyogj és folytasd, kezed a kezemben . Pihentesd meg fejedet a Szívemen és hallgasd dobogását… Mit hallasz, leányom: panaszkodást?

Igen, panaszkodást, zokogást…

Szívem panaszosan sír, mint a fuvola hangja, szánalmas társadalmatok miatt zokog. Ha nem változnak meg és nem térnek vissza hozzám bűnbánóan, élő fáklyaként fogja nyaldosni őket a tűz. Ó, fejedelemtől koldusig mindnyájukra halál vár, úgy, ahogy a mostani égre és földre is a tűz vár. Még egy ostoba szamár is odafigyelt volna, megértette és gyorsan cselekedett volna, amikor újra és újra megismételtem figyelmeztetésemet, hogy ha ez a nemzedék nem tart bűnbánatot, nem imádkozik szívből, nem fordul vissza hozzám, és nem hozza rendbe életét az én Törvényem, az én szabályaim, az én Parancsolataim és az Egyház tanítása szerint, ha nem egyesül és él a másikkal békében és szeretetben, Atyám meg fogja büntetni. Atyám szétterjedő lángjai egész országokat fognak elpusztítani, teljesen eltűntetve őket a térképről. Mondom neked, az ég felgöngyölődik, szertefoszlik és tűztengerré válik.

Figyelmeztetéseim elutasítása nem segíti elő belső problémáik1 megoldását. Íme, itt vagyok és ellátom ezt a nemzedéket lelki táplálékkal, egész végig a lábuk elé hozom Szavaimat, hogy tanácsot és reményt adjak nekik, de ők mégis közömbösen elfordulnak.

Amikor őseid kihívtak és provokáltak engem, mit tettem?

Egyikük sem jutott el a pihenőhelyére….

Süketségük és engedetlenségük elszakította őket attól, hogy megértsék utaimat és hallgassanak rám. Főpapjuk vagyok és tudniuk kellene, hogy aki engedelmeskedik nekem, az örökké élni fog. Én vagyok a Megváltás Forrása, a Kezdet és a Vég. Sokan lemorzsolódtak ösvényeimről: trónon ülőktől a nyomorultakig és a megfélemlítőkig, a gyolcsruhába öltözöttektől a mezítlábas, rongyokba öltözöttekig. Előttem állnak tetteik. De nem mindenki hűtlen, nem mindenkinek homályosodott el a látása.

Mondd meg nekik: Forduljon mindegyikőtök vissza, hagyjon fel gonosz dolgaival! Szolgálja Istent és ne a Mammont, szolgálja Istent és ne az embert! Akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van (Lk 19: 26). Gondok várnak Egyházamra.2 Szívek fognak összetörni, az emberek összeütközésbe kerülnek egymással és a sátán lába elé vetik magukat. Száműzések lesznek a sötétbe. Ajándékot kínáltam fel nekik, de ők sem szeretetet, sem tiszteletet nem adtak cserébe. Sohasem hallgattak a hangomra. Leányom, sirasd nemzetedet! Figyeld meg, miként hervad el kétségbeesve.

Jöjj, szeretlek.

 


1  a hierarchia

2 ezt részben megtapasztaltuk 2013. márciusban, amikor XVI. Benedek pápa lemondott, miután ellopták az okmányokat.

http://ichtys.hu/index.php/100-2011-majus-9
Source: http://ichtys.hu/index.php/100-2011-majus-9

Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!

2020. július 16. 18:20 - Andre Lowoa

(Tartsd az agónia keresztjét, amit neked adtam a sötétség hatalmával szemben, az ég felé, és imádkozd ezt az imát a kereszt jelével. Tedd ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Győzni fogsz… Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!)

Ó mennyei seregek legdicsőbb vezére, Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket ebben a rettenetes háborúban e világ fejedelmei, hatalmasságai és uralkodói, a gonosz lelkek ellen! Siess az emberek segítségére, akiket Isten a Saját képére halhatatlannak teremtett, és nagyon drága áron vásárolt vissza az ördög zsarnoksága alól!
A szent angyalok seregével vívd meg ma újra az Úr csatáját úgy, ahogy egykor Lucifer ellen, a gőgös lázadók vezetője, és kísérete, a bukott angyalok ellen tetted! Se erejük nem volt, hogy neked ellenálljanak, sem hely nem volt többé számukra a Mennyben. A rettenetes ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak is hívnak, és aki az egész világot tévútra vezeti, az egész kíséretével a mélységbe taszíttatott.
Íme, ez az ősellenség és kezdettől fogva embergyilkos ismét erőre kapott. A világosság angyalává változva megtámadta a földet, és a gonosz lelkek egész hadával körbejár azért, hogy Istennek és az ő Felkentjének a nevét eltörölje, és hogy azokat a lelkeket, akiknek az örök dicsőség koronája készült, birtokba vegye, gyilkolja és az örök kárhozatba taszítsa. Mint a legmocskosabb szennyvizet, úgy ontja ez a gonosz sárkány gonoszságának a mérgét: a hazugság, az istentelenség és káromlás lelkületét, a tisztátalanság pestises leheletét és mindenféle formáját a bűnnek és ocsmányságnak a megromlott lelkületű és szívű emberekre.
Ezek a legádázabb ellenségek az Egyházat, a szeplőtelen Báránynak a jegyesét epével és keserűséggel töltötték és részegítették meg, és mocskos kezüket annak legszentebb kincseire tették. Még a legszentebb helyeken is, ahol Szent Péter trónja, és az igazság trónja a világ megvilágosítására felállíttatott, még ott is felépítették a gyalázatosság trónját azzal a csalárd szándékkal, hogy odasújtsanak a pásztorra, hogy a nyáj minden irányba szétszéledjen.
Ezért emelkedj fel, ó legyőzhetetlen Hadvezér, siess Isten népének a segítségére a bukott szellemek támadásaival szemben, és add meg neki a győzelmet! Oltalmazójaként és védő patrónusaként tisztel Téged. Te hozod a szent egyház számára a dicsőséget azáltal, hogy megvédelmezed a pokol gonosz hatalmaival szemben. Terád bízta Isten az emberek lelkét, akiknek részük lesz az örökké tartó örömben. Ó imádkozz a béke Istenéhez, hogy alázza a sátánt lábaink alá, hogy oly módon győzessék le, hogy ne tarthassa többé fogságában az embereket, és ne árthasson többé az Egyháznak!
Vidd imáinkat a Magasságbeli színe elé, hogy a mi Urunk gazdag irgalma gyorsan leszálljon ránk, és adja meg Neked, hogy lesújthass a sárkányra, az ősi kígyóra, aki nem más, mint az ördög és a sátán, és láncaiddal megkötözve letaszíthasd a pokolba, hogy ne vezesse többé félre a népeket! Ámen.
Nézzétek az Úr keresztjét, legyetek szétzúzva ti ellenséges hatalmak!
Győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja.
Áraszd ránk kegyelmeidet, ó Urunk!
Miránk, akik bízunk Benned.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
És kiáltásom jusson eléd!
Könyörögjünk!
Ó Isten, a Mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, segítségül hívjuk legszentebb nevedet, és kérve kérjük szelídségedet és türelmedet, hogy a Szeplőtelen Szűzanya, a mi Édesanyánk, és a dicsőséges arkangyal, Szent Mihály közbenjárására nyújts segítséget nekünk a sátán és a többi tisztátalan lélek ellen, akik az emberek kárára és a lelkek romlására körüljárnak a világban. Ámen
 

2020. július 15. Az üdvösség forrása ismét feltörjön

2020. július 15. 08:30 - Andre Lowoa

Az üdvösség forrása ismét feltörjön

2013. szeptember 17-i üzenete


Az Én békémet adom neked, virágom. (…) Folytasd Egyházam megerősítését azáltal, hogy összegyűjtöd a pásztorokat! Minden pásztorom megörvendeztet és megdicsőít Engem, amikor egybe gyűlve és egységet teremtve látom őket. De fájdalmasak Számomra azok, akik szívükben rosszakaratúak.
– Uram, ők a Te Szent Nevedet dicsőítették.
Valóban Engem dicsőítettek és dicsőítő szavuk elért Fülemhez.
Vassula, ismered a jelentését annak, hogy „vizet kaptak a meredek sziklából, szomjukat oltották a kemény kőszálból”? (Bölcs 11,4 ) Ez azt jelenti, hogy Én őriztem és őrzöm lelküket az őket körülvevő pusztaságban, amit a hitehagyás perzselő szelei okoztak, vizet adtam nekik ebben a pusztaságban. Szívem közelében tartottam és fogom tartani őket, távol ennek a pusztító sivatagnak a kígyójától. Bárkinek csillapítani fogom az egység utáni szomját és betöltöm őket, amennyiben alázatosnak bizonyulnak, és hajlandóak szeretettel meghajolni. Ezért, Vassula, tégy meg mindent, amit tudsz, hogy Igaz Életet élj Bennem.
Légy békében mindenkivel. Dolgozz szorgalmasan Értem és ne add fel csekélységekért! Igen! Csekélységek! Azok a dolgok, amiket te kemény üldöztetésnek tartasz, csak csekélységek a Számomra. Ezért ujjongj és légy elégedett. A kegyelem, ami neked adatott, különbözik az adománytól, amit neked adtam, érted, gyermekem? És emlékezz: Isten sohasem veszi vissza adományait és nem vonja vissza hívását (Róm 11,29) … Megáldom erőfeszítéseidet. Megáldom társaidat, akiket melléd hoztam, hogy segítsenek téged. Sok bűnük lett elvéve. Ne felejtsd el, hogyan jutalmazom meg azokat, akik szeretettel és önfeláldozással teszik meg akaratomat.

Bárki, aki Engem, az ő Istenét szolgálja, jutalmat fog kapni… Had emlékeztessek újra mindenkit: az Én Testem az Egyház. Az egyetlen Egyház. Ti mindnyájan meg lettetek keresztelve az Egy Lélekben, mely nektek inni adatott. És mindnyájan, akik összegyűltetek, bár különböző részei voltatok az Én Testemnek, együttesen teljessé tettétek Testemet, mivel mindannyian ugyanahhoz a Testhez tartoztok. Ezt tudjátok. A sátán azonban évek óta hangosan kürtöli szét Istenkáromlásait és most megosztva tart titeket azon félelmében, hogy Testem minden egyes tagja kibékül, összegyűlik és újra egyesül.

Küzd, hogy mindnyájatokat megosztottságban tartson, Egyházamat pedig olyan meggyengültségben, amely helyrehozhatatlan károkat okoz. Hatalmam van egyesíteni Egyházamat, és meggyógyítani Őt. Valóban hatalmamban áll feltámasztani a halottakat. Én Magam feltámadtam a halálból, de szükségem van akaratotokra és beleegyezésetekre ahhoz, hogy ezt megtegyem. Szükségem van együttműködésetekre és szükségem van arra, hogy meglágyuljatok, és meghajoljatok őszinte alázattal és szeretettel! Hagyjátok el megosztottságotok bűnét… 

Vannak, akik egyáltalán nem ismernek Engem, sem Irgalmam mértékét. Nekik azt mondom: a ti keménységetekben és sötétségetekben aggodalom halmozódik fel szívetekben, és világosságotok így csak gyengén pislákol az árnyak között. Vigyázzatok, nehogy teljesen kialudjon ez a fény!

Valamikor azt mondtam, hogy Izrael Világossága lesz a tűz és Én, az ő Szentje a láng, ami elégeti és elemészti a tüskéket és a töviseket egyetlen napon. (Iz 10,17) Ma pedig ezt mondom nektek: oly sok éven át álltam elhagyatottan megosztottságotok miatt, mivel pásztoraim közül sokan már nem törődtek többé a nyájjal. Szétszórták őket. Semmi sincs elrejtve Előlem. Sokan felhagytak azzal, hogy Rám figyeljenek. „Beszélj, Mester” – hallottam olykor a múltban, ma azt mondják: „ki olyan, mint én?” – és felfuvalkodottságuk tanúskodik ellenük. Ó, hogy szenvednek az Én igaz pásztoraim az ő felfuvalkodottságuk és szívük keménysége miatt! „Nektek kemény a szívetek és köpenyetek vérrel áztatott, világosságotok elhagyott titeket. Félelem nélkül gyaláztok Engem és megsértitek Irgalmasságomat és összes ajándékomat, melyek a ti oly szánalomra méltó időtökre adatnak! Emeljétek fel tekinteteteket, hogy meglássátok, ki az, Aki szétosztja adományait az emberiség számára. Ti mind, akik visszautasítjátok ajándékaimat, melyek Irgalmasságom által adattak nektek, elhagytátok hiteteket, és ezért úgy döntöttem, hogy alászállok és felszentelem városaitokat azok által, akiket Én kentem fel, és eljövök mindnyájatokhoz és átadom nektek az Én Szavamat, mint a múltban. Azért, hogy az Én Szavam, akár a harmat, ismét felfrissítsen titeket és az üdvösség forrása ismét feltörjön. Szeretetem lesz az a tűz, ami elégeti és elemészti a töviseket és tüskéket az Én Utamon.”

Folytatni fogom Igaz Élet Istenben Üzenetem terjesztését, mivel az Én Kegyelmem Lelke pihent meg rajtad, kis harcos. Emlékszel, miként jövendöltem meg neked kezdettől fogva, hogy Üzeneteim el fognak terjedni és terjeszkedni fognak, akár egy cédruserdő? Továbbra is meg fogom mutatni Dicsőségemet. Továbbra is támogatni fogom Áldásaimmal azokat, akik segítenek téged. Szárnyaimon hordozom majd őket is, és ők is megízlelik majd az Én Édességemet. Emlékeztess mindenkit arra, hogy legyenek egységben egymással, hogy így Velem is egységben lehessetek. Csak az Én Házam után sóvárogjatok, és Én majd gondot viselek a ti házaitokra. Éljetek Bennem és szüntelenül imádkozzatok. Ezt kell nekik átadnod Tőlem.

Tudd meg, leányom, hogy bár te úgy érzed, mintha magadra lennél hagyva egy elhagyatott szigeten, ne félj, az Én Jelenlétem folyamatosan ragyog rád. Én az Úr mindig is közel voltam és vagyok hozzád. A Szeretet szeret téged! ic


http://ichtys.hu/index.php/101-2013-szeptember-17
Source: http://ichtys.hu/index.php/101-2013-szeptember-17

2020. július 14. Ez az Üzenet a Bölcsesség ajándéka, mely szélesebb lesz, mint a tenger

2020. július 14. 08:11 - Andre Lowoa

Ez az Üzenet a Bölcsesség ajándéka, mely szélesebb lesz, mint a tenger

  1. április 27.

Az Én békémet adom neked. Én szültelek, figyelj a Szavaimra, és írd le őket. Megnyitottam irgalmam, együttérzésem és szeretetem mennyei kapuját, hogy kiárasszam azokat erre a nemzedékre. Édességgel és gyengédséggel közelítettem feléjük. Megtisztítottam őket az újjászületés életadó vizének forrásával, és megújítottam őket az Én Szentlelkemmel. Nagylelkűen, bőséggel árasztottam rájuk a kegyelem kenetét, hogy visszatérítsem szívüket, mely annyira belekeményedett a hús szívükbe. Ezek az előjelek, melyeket mindnyájatoknak megadok a visszatérésem napja előtt.

Kiválasztottam néhány lelket, hogy apostolaim legyenek, a végidők apostolai. Harcosoknak képeztem ki őket, erre a szellemi harcra, a ti hitehagyott napjaitokban… Én Magam kentem fel őket, hatalmat adtam nekik, hogy prédikáljanak, és emlékeztessék a világot a Szavamra. Igen, újra hirdessék a Szavam, de tüzes lélekkel. Megengedtem nekik, hogy a Nevemben ördögöt űzzenek, és mikor ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyuljanak.

Itt vagyok, a te Istened, a mindened. Közvetlenül úgy beszélgetek veled, mint szent társsal, mint apa a gyermekével. Nem fordítottam el tekintetem tőletek, könyörületemben rád támaszkodtam, és gyengéden átöleltelek, mint ahogy anya a csecsemőjét. És mint kerten átfolyó patak, Szentlelkemet küldtem, hogy úgy öntözze ezt a száraz földet. Nem mondtam, hogy eljövök majd egy napon Szentlelkemmel, mikor a föld homályba borul, hogy fényt hozzak, széltében és hosszában küldjem az Ő fényét? Nem mondtam, hogy kiárasztom tanításomat, mint próféciákat? Még egyszer tanítom az Enyéimet, és fényessé teszem tanítványaimat örökségként közel és távol minden jövendő nemzedék számára. Így emelkednek fel a tanítványok köztetek.

Mondd meg Nekem! Valóban érted, hogy mit jelent az „Igaz Élet”? És hogy miért választottam az „Igaz Élet Istenben” megnevezést ennek a művemnek? Azért, mert ez az Üzenet, amely szélesebb lesz, mint a tenger, a Bölcsesség ajándéka. És a Bölcsesség útmutatása alapján újjászületsz majd, mert a lelked összekapcsolódik az Igaz Élettel, az Egyetlennel, aki Bennem visszahoz az életbe, Hozzám, aki a Krisztus vagyok. Igen, a Szentlélek, aki az életadó, fel fog támasztani téged a lelki halálból, és megadja az igazi feltámadást Bennem, a te Istenedben. Az Én nagyszerű témámat a beszédeidben úgy fogod emlegetni, mint egy verset, mely megédesíti azok nyelvét, akik hirdetik azt. Kegyelemtől megnedvesedett ajkuk áldássá válik az Én nyájam számára.

Leányom, hirdesd, amit mondok, és ne félj! Én veled vagyok. Minden elnyomód fölé emellek, ahogyan azt megmutattam neked a látomásodban[1]. Én, az Úr, nem csak a megmentőd és Istened vagyok, de a szereteted lángja is. A társad, a barátod és a testvéred, az atyád és mindened vagyok. Most jöjj leányom, támaszkodj Rám. IC  Én, Jézus, szeretlek!

 

[1] a látomás a Galambról

http://ichtys.hu/index.php/144-2014-aprilis-27

2020. július 13. Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem!

2020. július 13. 06:06 - Andre Lowoa

Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem!

2014. december 8.

 

Békémet adom neked (… ) most hallgass meg Engem: 

Vassulám, ez az ajándék, hogy hallasz Engem, és hogy lelked Mennyei Udvaromban van, a Trónom közelében, azért van, hogy elvezesselek a minden nemzetből és vallásból való Népemhez. Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem! Azt mondtam Mennyei Udvaromban: „Ilyen módon fogom megmutatni Népemnek Magamat, és minden nemzet hallani fog Engem Választott leányom segítségével; aki egy leányom Egyiptomból, arról a földről, mely táplált Engem… a földről, amely megvédett Engem a haláltól. Áldott legyen Egyiptom, Én népem! A föld, melyet mindig Szívemben dédelgetek.” 

Elhatároztam a Tervemben, leányom, hogy megközelítelek, megnyugtatlak, és Bölcsességgel vezetlek. Gyönyörködtem benned, habár te még most sem érted, miért. Gyönyörködtem, hogy Kezemben látlak. Azt mondtam: „Utat mutatok számára, egy ösvényt, mely nem kanyarodik el az Igazságtól, Népem jólétéért. Sok embert fogok okosan útbaigazítani azáltal, hogy közvetlenül az Én Számból tanulnak. A Hangomat úgy fogják hallani, mint a vízesés morajlását. A barátságom olyan, mint a gyógyfüvek. Hogy miért? Mert sokakat fogok megnyugtatni. Megvigasztalom Népemet! Még ebben az életben megéreztetem velük Jelenlétemet, kormányozni fogom Népemet, és az összes nemzeteket ilyen módon.

 

Vassulám, tudtam előre a nehézségekről, melyekkel szembenézel az Én kedvemért. Ezért mondtam neked, hogy az Én ajándékom nem fog abbamaradni, és a fizetséged az lesz, hogy ilyen módon bármikor szólíthatsz Engem, és Én mindig válaszolni fogok neked. Egy ajándék, amit senki másnak nem adtam még választottaim közül. 

Keresztülmentem veled a pusztaságon. Így tehát engedd meg Nekem, hogy folytassam a Tervemet benned! Engedd meg, hogy Visszhangomként használjalak azért, hogy továbbra is emlékeztethessem Népemet, mielőtt Atyám haragja elpusztítja ezt a földet, hogy királyi méltóság volt az övék! Igen, attól a naptól kezdve, hogy mindnyájatokat megteremtettelek.  

Szüntesd meg Felém, Istened felé áradó megvetésedet! Tarts bűnbánatot, és változtasd meg szívedet, teremtés! Ne csak akkor közelítsetek Felém, ha katasztrófák és nehézségek zúdulnak rátok! Emeljétek fel szíveteket Hozzám, és meggyógyítom azokat! Ah, leányom, Szívemnek öröme, légy Velem egy! 

A szám soha nem fog szűnni dicsérni Téged, és szüntelen vágyakozni fogok Utánad! 

Biztos Menedéked Vagyok kedvesem, tégy Szívem kedvére, és szeress Engem! IC 


http://ichtys.hu/index.php/99-2014-december-18

2020. július 12. Ezek azok az idők, amikor meggondolatlan nemzedéketeknek táplálékra van szüksége a Mennyből

2020. július 12. 07:38 - Andre Lowoa

Ezek azok az idők, amikor meggondolatlan nemzedéketeknek táplálékra van szüksége a Mennyből

  1. február 4.

Vassulám! Nem az Én Kezem táplált téged?

De igen, Uram, a Te Kezed táplált engem….

Igen!  Nem az Én udvaraimban tanítottalak bölcsességgel?

De igen, ez is így volt, dicsőség Szent Nevednek. A Te Hatalmad mindenek felett áll!

Szívem öröme, munkálkodj tovább ezen az aratáson a barátaiddal együtt, akiket melléd adtam, és ne félj!

Kezdettől fogva az volt a Sátán terve, hogy arcátlan, erőszakos, arrogáns és öntelt módon tönkretegye a tervemet benned, és felbujtsa azokat, akik nem keresnek Engem. Én vagyok a Hatalom mindenek felett. Te kegyelmet találtál a szememben, és szeretetem mindig megsegít, amikor majdnem elbotlasz. Én vagyok a te Sziklád.

Látod, Vassula, ezek azok az idők, amikor ennek a meggondolatlan nemzedéknek táplálékra van szüksége a Mennyből. Félre vannak vezetve, elfelejtették Arcomat, elfelejtették gyökereiket, a dicsőségemet is kikezdik. Mennyire sajnálom azokat a fiatal lelkeket, akik teljesen elvesztették a hitüket, és eladták magukat a Sátánnak! Az alvilág állandóan tele van a halál bűzével. Füstjével, mint egy folytonosan jól megrakott óriási kemence füstje, percről percre egyre nagyobb sötétségbe borítja az eget és a földet… A fájdalmam, amit ez miatt érzek, minden emberi értelmet meghalad. Jelenlétem és istenségem megtagadása ezek ellen a lelkek ellen tanúskodik.

Ó, Én népem! Én fiataljaim, akiket elcsábított és ural a Sátán, a vesztetekbe rohantok! De hallgassatok Rám: Én a ti napjaitokban is folytatom a Lelkem kiárasztását az egész emberiségre, hogy megújítsam teremtésemet. Ez történik most.

Igen, Uram, Te megadtad nekünk a látást és az értelmet, hogy ezt meglássuk és megértsük. De akkor miért nem ismerték fel a tanult emberek, hogy ezek azok az idők, amikor megújítod a teremtésedet?

Ezek a dolgok el vannak rejtve a nagy és öntelt szónokok elől, ezek csak az alázatosak, a töredelmes és őszinte szívűek előtt vannak feltárva. Ezekre az időkre mondja a Szentírás, hogy Én, az örökké jelenlévő Isten, új módon fogok köztetek élni.¹ És köztetek fogok lakást venni.² Mert ezek azok az idők, amikor az egész teremtésemet megújítom. Ezen az új módon közeledem most mindnyájatokhoz. De jaj azoknak, akik üldözik Lelkemet! Ők az alvilágban végzik, hacsak meg nem bánják a bűneiket. Mindazokat, akik készek bűnbánatot tartani, bőséges kegyelemben fogom részesíteni. Imádkozz a konok lelkekért, hogy tágítsák ki a szívüket, és fogadják be Világosságomat!

Beszélj a Nevemben, hogy megnyilvánuljon általad az Én dicsőségem és hatalmam! Kiálts félelem nélkül, és mondd el mindenkinek, hogy „Isten közel van hozzád, és szeret téged!”³

Ezek voltak az őrangyalom első szavai hozzám!

Igen! Akinek szívét megérintik a szavaim, azokra leszállok hatalommal, és táplálni fogom őket, ahogy a pásztor táplálja a nyáját. És mindnyájukat Szentséges Szívembe zárom. Menj hát Vassulám, és tégy tanúságot a Nevemben, terjeszd művemet minél szélesebb körben! Én veled vagyok. Most folytasd a tennivalóidat.⁴ Mindig veled vagyok…. JC

1 Az Úr mindig itt volt velünk a Szent Eucharisztiában, de az Eucharisztiában való jelenlétén kívül most, ezekben a végidőkben, új módon közelít hozzánk üzenetek, kinyilatkoztatások és jelenések által, melyekre eddig soha nem volt példa a történelemben.

2 Jel.21

3 Ezeket a szavakat mondta nekem legelőször Dániel, az őrangyalom

4 A bőröndömbe pakoltam be a következő útra

http://www.ichtys.hu/index.php/175-2015-februar-4

2020. július 11. Keleti egyházam által fogom megmutatni dicsőségemet

2020. július 11. 05:20 - Andre Lowoa

Keleti egyházam által fogom megmutatni dicsőségemet


2014. április 8.

Én vagyok. Királyságom terjesztését és az Egyház egységéért való munkálkodásodra vonatkozó tervemet továbbra is áldásom kíséri. Áldásom megerősít téged, gyermekem. Ha az emberek visszautasítják, hogy meghallgassák figyelmeztetéseimet, nem fogják elkerülni büntetésüket. Némelyikük lebecsüli üzeneteimet, lebecsül téged és az egyesülésünkből fakadó világosság gazdagságát, valamint az Isten által a lelkedben végbement átalakulást.
Meg kell újítani az Egyházamat. Ha valaki megkérdezi: „hogyan lehet megújítani?” Válaszom ez: Szemlélődő tanításokkal kell megújítani, melyek megismertetik a lélekkel a misztikus ismeretek isteni gazdagságát, megtanítják istenségem legmélyebb szemlélésére. Ezután a menyegzős szobába vezetik a lelket, ahol én, a Vőlegény lefátyolozva, istenségemet és fenségemet elrejtve várom őt. Meg fogom engedni a tiszta léleknek, hogy felemelje a káprázatos fátylat, és meglássa fenségemet és istenségemet.
Ha ma Egyházam már nem tanítja, miként tud egy lélek megtérni és egyesülni velem, a ti Istenetekkel, nehéz lesz bárkinek is megismernie engem, és hozzám tartoznia. Gyermekem, képes egy lélek nélkülem egységben lenni az Egyházzal? Nem! Tanítványom! Ezért adnak életet az én üzeneteim, és ez az egyik oka annak, amiért a Sátán megzavarodva sokakat megtéveszt, hogy féljenek tőled és elítéljenek téged. Mondd meg nekik, hogy Lelkem menekül a hazug nyelvtől, az ártatlan vért ontó kezektől, a gonosz terveket szövő szívtől, attól, aki belső kényszert érez arra, hogy rosszat tegyen, a hamis tanútól, aki minden lélegzetvételével hazudik, aki széthúzást szít felebarátai között. És hozzátenném, hogy azoktól, akik örömüket lelik abban, ha gonoszságot tesznek.
Egyházam átalakítása és megújítása a gonosznak ellenére van, aki azt akarja, hogy Egyházam sivár pusztává váljék! És ami a papjaitokat[1]illeti, akiknek kétségbeejtően szükségük van a megújulásra, nem törődöm azzal, hogy megtömjénezik az ikonjaimat, hiszen nekem a szívükre van szükségem! A Nevemben cselekszenek, de nem tudnak arról, hogy Én élő Isten vagyok! Nővérem! Jeleket adtam nekik, hogy felemeljem halotti fátylukat, de egyikük sem tart bűnbánatot! Állandóan tisztítani fogom őket[2], hogy megtanuljanak felismerni Engem megpróbáltatásaik által.
A szexuális erkölcstelenség bűn a testetek ellen, ami a Szentlélek temploma. De ma a nemzetetek a többi nemzettel együtt a paráznaság lakhelyévé vált. Vannak papjaim, akik ezt félnek bűnnek tartani, és inkább kompromisszumot kötnek. Ez a Sátán órája. Üzeneteim kimondják az igazságot az elhatárolódásról, ezt kell gyakorolnotok.
 
Egyeseknek nehéz elfogadni Keresztemet, ezért hajlanak a kompromisszumokra. Hogyan fognak ezek[3]megváltozni haláluk után? Hogyan erősítsem meg bennük a Szeretetemet, amikor megkeményedett a szívük? Hogy lehetséges, hogy szívük távol van Isten bölcsességétől, melyet arról ismernek, hogy csodákat művel, és bárkiben megnyilvánulhat, akit Isten kiválaszt, és akiknek buzgóvá teszi lelkét, hogy felülmúlják önmagukat, királyivá teszi szegénységüket, és éleslátóvá szelídségüket?
Észrevette-e valaki, hogy ha meghal önmaga számára, akkor a Szeretetem felemeli őt, hogy engem hordozzon: evangelizáljon és tanítson olyanokat, akik készek meghallani engem? És mivel Jelenlétem veletek van, világosságom beborít és körülvesz benneteket. Tiszta fényem kiárad, szétterjed, tanít és térít.
Sokan közülük hallanak Szeretetemről, amikor felolvasod üzeneteimet, sokan megérzik, hogy Szavaim tavaszt hozó életet jelentenek. Tehát ébredés megy végbe bennük, ami szomjassá teszi őket, hogy többet megtudjanak fenséges misztériumomról, isteni Szeretetemről és édességemről, melyek mind el vannak rejtve mélységeimben. Vajon mit értenek meg, ha Egyházam ezeket a misztériumokat túlértelmezi manapság? Misztériumaimat, melyeket napjaitokban egyszerű fogalmakkal és világosan felfedek ezáltal az eszköz által, akit én választottam?
Küszöbön a halálfélelem, és angyalaim rettegnek attól, figyelve a Mindenhatót, vajon mikor sújt le haragjában a Kezével erre a gonosz nemzedékre.
Véres könnyeket hullatok, amikor azt látom, hogy mindnyájatoknak adott egyértelmű jeleim ellenére pásztoraim még mindig üldözik azokat, akiket én küldök, és öntelten gúnyolódnak kezem műve felett. Süketek maradnak hívásomra és kiáltásomra, de hamarosan, igen, még a ti időtökben lángba fog borulni a Föld, amint egykor Szodoma és Gomora idején, melyet Atyám elpusztított. Ezután a Keleti egyházam által fogom megmutatni dicsőségemet.[4]
Ma arkangyalt[5] adtam ennek a Háznak, hogy Szentségem példaképévé tegye ezt a Házat. Egykor elveszett bárány volt ez a Ház. Pásztoraikat meggyalázták, megfeddték és sokukat megölték. Hatalmas pusztulás sújtotta ezt a Házat és lakosságát. Ezt a nemzetet választottam, hogy megdicsőítsen engem. Felkentem, és állandóan felette tartom kezemet. Mindenki tisztelni fogja őket, mert világosságomat fogják visszatükrözni. A sötétség félni fog ragyogásomtól. Ó, igen, mert megáldottam ezt a nemzetet, hogy el ne bukjon újra, és ne váljon ismét erkölcstelen szenvedélyek rabszolgájává, melyek démonoktól származnak. Meg fogom akadályozni, hogy ez a Ház utánozza más nemzetek bűnös szokásait.
Becsületességre és erkölcsös útra vezetem őket, hogy velem járjanak. Hogy tiszteljék az életet, ó, igen! Parancsolataim ösvényére vezetem ezt a Házat, és nem, nem fogom megengedni nekik[6], hogy parancsaimtól eltérjenek. Kincsként őrizzétek szívetekben ígéreteimet. Szegezzétek tekinteteteket az égre, mert én, az Isten, kezességet vállalok értetek. Fogadd békémet, Vassulám, és kapaszkodj belém. Én legyek számodra az első! Megáldalak, gyerm

[1] görög ortodox papok

[2] egész Görögországot?

[3] ezek az emberek

[4] az orosz egyház

[5] Szent Mihály arkangyalt

[6] Oroszország egyházának
Source: http://ichtys.hu/index.php/115-2014-aprilis-8

http://ichtys.hu/index.php/115-2014-aprilis-8

2020. július 10. A könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma

2020. július 10. 08:48 - Andre Lowoa

A könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma

  1. március 1.

Uram!

Én vagyok! Jelenlétem veled van. Vassulám, meggyógyítom sebeidet. Kiválasztottalak téged az emberek közül, hogy hirdesd Szavamat ennek a generációnak. Nem szabad elcsüggedned! Segítségedre jövök.

Próbára tesznek Engem! Bátorság gyermekem… Ezt mondom az egyházaknak:

Ugyanúgy visszautasítja a te korod és korszakod a Szentlélek ajándékait, amint a múltban tették, pedig az egyház előnyére válna, és fejlődését szolgálná. A ti visszautasításotok utálatos a szememben. Ez egyfajta lelki halál, mely belétek lopódzott. A hitehagyás az, ami felbosszantja Szentlelkemet. Ők azok, akik szellemi restségbe és eretnekségbe estek. Érted? Hogyan tudna megmaradni bennük a Szentlélek, mikor tele vannak nemtörődömséggel és más vétkekkel? Hogyan lennének képesek bármikor is Szentlelkem világosságával látni, mikor a szívükben ellenségeskedést, és oly sok bűnt hordoznak?

Mondom neked, ez csakis Szentlelkem kegyelmének köszönhető, hogy az igazságot felfedjük előttük. Nagy bánatom, mikor oly sok papom nem keres Engem. Még ennél is rosszabb az, amikor látják, hogy az isteni szeretet lángra gyújt egy lelket Irántam, aki Bennem leli örömét és nem a világban, jobban szeret Engem minden evilági hiúság felett, és szerelmes a jelenlétembe – ezt papjaim még nehezebben viselik. Az általam választott lelkeket, akiket megajándékozok, azokat eltapossák szellemi irigységgel vagy racionális indokokkal. Nem fogadják el a nyelvet, melyen tanítalak benneteket, mert az ő testi nyelvük csak a testit érti, miközben én lelki témákról beszélek nekik lelkileg. Ahogyan az Írás mondja róluk: „A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie.”[1] A lelki vakság soha nem engedi majd meghalni az egójukat, hogy megértsék a legmagasztosabb erényt, ami a könyörületesség. A könyörületesség, mely a legnagyobb erény, és melynek mércéjével mindnyájan megmérettek az idők végén.

Vassula, helyes az a nézet, hogy amikor tanúságot teszel a Nevemben, minden hit és remény egyetlen erényben összpontosul, a jócselekedetekben. Akik jószívűek, szeretnek, irgalmasok és alázatos szívűek, meglátják majd az Istent, és ők öröklik a királyságom. Másszóval: a tisztaszívűek[2]. Igen. Isten szava megváltás, megment titeket. Isten ismerete csak azoknak adatik meg, akik birtokolnak Minket[3]. Ami igazán Isten szava, az a szeretet. És a szeretet miatt lettem emberré, a szeretet miatt hordoztam a keresztet. Sokaknak elhomályosult a tekintete, mikor látták, hogy feltámadtam.

- a könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma, és mindaz, amit képviselek.

- a jótékonyság több, mint a jólét. Igen.

- a könyörületesség sokkal ragyogóbb, mint a nap, mert átsüt minden erényen fényesség tekintetében,

- a könyörületesség egy kimeríthetetlen kincsestára az emberiségnek, mert sokkal több örömet szeret adni, mint kapni,

- a könyörületben nincs önérdek, csak az önátadás az egész emberiség számára.

Mindenki, aki ennek az erénynek a birtokában van, Velem kormányoz. Ezt az isteni hatalmat Én adom nektek a könyörületességetek mértéke szerint. Elmélkedjetek azon, hogy mi jó és mi rossz, és találjatok okokat. Találjátok meg annak az okát, hogy miért vonakodtok meghalni magatoknak, hiszen ekkor könyörületet nyertek, és ha megszereztétek ennek a koronáját, elvezetlek majd benneteket az örökké tartó legyőzhetetlen szentségre, mert az örökkévalóságig győzedelmeskedtek.

Tehát ne fertőzzétek meg elméteket zülléssel és rosszakarattal, ne leljétek kedveteket a gonosz tettekben. Mondom nektek, éljetek tisztán, hogy Szentlelkem által megragadhassam lelketeket, akit ti a láthatatlan Egynek hívtok. Nem vethettek szilárd alapot, sem mély gyökeret Bennem, hacsak nem vagytok könyörületesek.

- a könyörületesség olyan, mint a hajó kormányrúdja, mely a cél felé irányít. Enélkül bármely áramlat elsodor benneteket, és elvesztek.

- a könyörület az igazi célotok felé fog vezetni, és az Én vagyok. Képessé tesz arra, hogy felismerjetek Engem az embertársatokban, és szeressétek őt. Mit használ nektek, ha nincs bennetek szeretet a szomszédotok iránt és buzgalom az egyházam iránt? Gyertek tehát, lélegezzetek be Engem, és fogadjátok el ajándékaimat és ezeket az erényeket.

Generáció, szükségem van a teljes elköteleződésetekre, és napról napra növekedni fogok bennetek, miközben saját magatok, az akaratotok egyre kisebb lesz. Így foglak kiemelni titeket ebből a korrupt világból, hogy beléphessetek a Szívembe. Legyetek mindnyájan áldottak, akik most hajlandóak vagytok engedelmeskedni törvényimnek! IC

 

[1] 1Kor. 2,14.

[2] Mt. 5,8.

[3] a Szentháromságot

http://ichtys.hu/index.php/132-2010-marcius-1