Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Az életünkben értünk mondott egyetlen Szentmise, a halálunk után mondatott ezer misével ér fel.

2019. november 16. 00:03 - Andre Lowoa

329egyetlen_530_1.jpg

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. november 14. 05:39 - Andre Lowoa

A hit lerántja a megpróbáltatás arcáról a fekete álarcot és angyalt fedez fel alatta.

Spurgeon


Abban az időben, amikor Eszter középiskolás volt, egy idős paphoz járt gyónni. Szívesen beszélgetett a tapasztalt atyával, aki csaknem harminc éven át az afrikai misszióban szolgált, majd megromlott egészségi állapota miatt kénytelen volt hazajönni Magyarországra.
Amikor egy tavasszal eltörte a lábát, s emiatt nem tudott a templomba menni gyóntatni és misézni, a szobájában fogadott mindenkit. Eszter is ott kereste fel. Egyik beszélgetésük során a fiatal lány megkérdezte a papot: “Az atyának ki Jézus?” Ő nem lepődött meg a kérdésen, hiszen élete során már sokszor feltették neki. Eszter kíváncsian várta a feleletet. Az atya ránézett és mosolygott, majd a nyitott ablak felé fordult, s a végtelenbe tekintett. Néhány perc múlva visszanézett a lányra, s még mindig mosolyogva egyszerűen csak ennyit mondott: “Jézus az életem.”

Horváth István Sándor


Aki önmagának él, nem él, mert nem ismeri a lét örömét és koronáját. Csak az tudja, mi az igazi élet, aki Istennek és másoknak él. (Spurgeon)


Az az ember, akinek szívében Krisztus lakozik a hit által, Istentől mindent ajándékképpen fogad el, mindent áldozatképpen visszaad Neki. (Ravasz László)


„Dánielt az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged!” (Dán 6,17)

Akár gúnyosan, kötözködve („Na, tényleg van olyan hatalmas ez a te Istened?”) akár igazi kíváncsisággal, vágyakozva („Bárcsak nekem is lenne ilyen nagy hatalmú Istenem!”), ez a formula nekünk is ismerős lehet. Korunk oroszlánvermeiben – minden ember közös sorsában, betegségben, veszteségben, egzisztenciális krízisekben – a hívő ember hallatlanul nagy plusz erővel nézhet szembe a veszéllyel, a bajjal. Jézus is kapott a Golgota keresztjén a gúnyból… S bár nem szállt le a keresztről, Isten mégis dicsőségesen végbevitte művét, és Jézus feltámadt. Mi ebben a hitben vágunk neki annak, ami más számára értelmetlen, elviselhetetlen. S erről az erőről tudunk bizonyságot is tenni. (Kőháti Dóra)


December első napjaiban egy család látogatott meg. A vasárnapi szentmiséről nem szoktak hiányozni és még az esőre vagy a rossz időre sem szoktak hivatkozni, hogy emiatt nem tudnak elmenni a misére. A lelki épülés mellett hétvégeken kirándulni szoktak.
Egy őszi természetjárás közben a Bakonyban találkoztak egy festővel, aki ügyes mozdulatokkal varázsolta a tájat a vászonra. A festmények természetesen nem olyanok, mint a fényképek, s ez így volt ebben az esetben is. A kiránduló család elcsodálkozott a művészeti alkotás és a szemükkel látható táj különbségén, de úgy ítélték meg, hogy ennek ellenére a festmény hűen tükrözi a valóságot, sőt, szinte az évszakok változását is magába sűríti. A család nyolc esztendős kislánya, Eszter, aki ugyan nem érthet még a művészethez, bátran megkérdezte a festőt, hogy miért más van a képen, mint, ami látható. A festő egyszerű választ adott az érdeklődő Eszternek: Azt is lefestem, ami a látható dolgok mögött van. A kislány ekkor megjegyezte, hogy a látható dolgok mögött egy másik valóság is rejlik, s ezzel mindannyian egyetérthetünk. A kérdés számunkra csak az, hogy ki látja meg ezt a másik valóságot? Ki veszi észre ezt a másik világot? Hogyan látható meg egyáltalán ez a szemmel láthatatlan valóság? Úgy gondolom, hogy sok esetben a művészek láttatják meg velünk ezt a titokzatos világot, más esetekben pedig a művészethez talán nem értő, de a lényeget példásan felismerő gyermekek lehetnek a segítségünkre.

Horváth István Sándor

Egy rózsa éjjel-nappal a méhekkel álmodott, de a valóságban egy sem pihent meg a szirmain. A virág azonban tovább álmodozott. Hosszú éjszakáin elképzelte, hogy az eget ellepik a méhek, és sorra leszállnak, hogy megcsókolják őt. Így tudta kibírni másnapig, amikor a napsütésben újra kinyílt.
Egyik este megszólalt a hold, aki ismerte a rózsa magányát:
- Nem unod a várakozást?
- Talán. De folytatnom kell a küzdelmet.
- Miért?
- Mert ha nem nyílok ki, elhervadok.


„Ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám.” (1Kor 9,16a)

Ezernyi kényszer nehezedik ma az emberre ezen a világon. Megélhetési, megfelelési kényszer nyom agyon embereket, s reformáció ünnepén még az ige is kényszerről beszél? Elég teher van már így is rajtunk… Testvérem! Az evangélium hirdetésének kényszere egészen más, nem agyonnyom, hanem felemel! Nincs többé teher, csak boldog továbbadása az evangéliumnak: szeret minket az Isten! Jeremiás is megkísérelte a lehetetlent, elfojtani az Isten igéjét: „Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” (Jer 20,9) Ne küzdj ellene, hanem add tovább az örömhírt! (Deák László)


Két uralkodó van a világon: Isten és az ördög. Te is szolgálsz az egyiknek.


„Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.” (Róm 15,2)

A teljes élet nem abban rejlik, hogy keresem és megtalálom a boldogságot. Az élet úgy működik, hogy boldog az lesz, aki nem önző módon, hanem másokért élve járja az útját. A kérdést mindig tartsuk szem előtt: mi szolgál a javára, épülésére annak, aki éppen előttünk áll? Nem nagy bölcsek találmánya ez, hanem annak az útja és életmódszere, aki azért jött, hogy életünk legyen, sőt bővelkedjünk. Mi azért élünk, mert ő a javunkat nézi, és épülésünket munkálja. (Hafenscher Károly)


Mindenki bölcsebb, ha mások baját kell megítélni, mintha a saját ügyét…


Mint mindig, Isten megnyitja magát a kisgyermekek előtt és sűrű sötétségben rejtőzik a bölcsek és okoskodók elől. Egyszerűbbé kell tennünk Hozzá közeledésünket. A lényegre kell szorítkoznunk (és azt fogjuk látni, hogy a lényeges dolgok üdvösen kevesek). Nem kell erőlködnünk azon, hogy jó benyomást keltsünk, hanem őszinte gyermeki ártatlansággal kell közelítenünk. Ha így teszünk, Isten kétségtelenül hamar válaszolni fog.

Tozer


Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll.
(Th. Carlyle)


Nézd őt! Krisztus feje csókra hajol le hozzád! Ölelésre tárja karjait! Átszúrt kezével adni akar. Megnyílt oldala a szeretetre. Az egész teste érted tűri a kínokat.

Szent Bernát


Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. november 13. 05:54 - Andre Lowoa

A nagy emberek életének és eredményes a szolgálatának titka mindig abban rejlett, hogy volt idejük Istennel egyedül lenni. (Kroecker)


Akkor megéreztem, hogy a legjobb amit nekünk adhat az a szenvedés, amit csak választott barátainak ad.

Kis Szent Teréz


Csak az kormányoz biztosan, aki szívesen rendeli magát alá.


„Gamáliél így szólt: »Hagyjátok békén ezeket az embereket (az apostolokat), és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket.«” (ApCsel 5,38–39)

Ha emberektől való lett volna, már rég belepte volna a rozsda, és csak a könyvtárak mélyén lenne néhány feljegyzés egy kis létszámú lelkes csoportról, akik hittek valamiben, aztán elenyészett a dolog… Aminek a motorja, az ereje, az életben tartója Isten Szentlelke, az embereket hitre térít, szólni enged, szavaikba erőt, tüzet ad, tetteikbe lendületet, a messzebbre látás bizonyosságát. (Kőháti Dóra)


Ha hozzáférhető vagy Isten számára, akkor Isten is hozzáférhető a te számodra.


„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással.” (1Jn 1,7)

Hitünk, Krisztushoz, a világ világosságához tartozásunk nem az átimádkozott órák számával és a templomlátogatás intenzitásával mérhető. Sokkal inkább abban, hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ha Urunkkal rendeződik a viszonyunk, ha oldódnak emberi feszültségeink, és rendeződnek emberi kapcsolataink, akkor megértjük, hogy az Istenhez és az emberekhez való kapcsolatunk elválaszthatatlan egymástól. (Hafenscher Károly)


Hűnek lenni annyit jelent: Ott lenni, ahova Isten állít, azt tenni, amit tőlünk követel, eltűrni, amit ránk mér. (Zeller)


„Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem.” (2Móz 23,20)

De jó lenne, ha minden lépésünkkel egy angyalt követhetnénk! Ott menne előttünk, látnánk a hátát, a lábnyomát, éreznénk a belőle áradó erőt és biztonságot. De a világban ritkán látunk angyalokat… Mégis higgyük el: minket is vezetni szeretne Valaki, és szeretne eljuttatni arra a helyre, amelyet kijelölt nekünk. (Deák László)


Legyen bátorságod elviselni az élet nagy fájdalmait, türelmed szembe nézni az apróbbakkal. S mikor elvégezted napi feladatodat, békében térj nyugovóra. Isten ébren virraszt.

Victor Hugo


Nem lehet a problémákat azzal a gondolkodásmóddal megoldani, amivel csináltuk őket.

Albert Einstein


…nem vagy kevésbé Isten akkor, ha sújtasz és ha büntetsz, mint amikor vigasztalsz és kegyelmet gyakorolsz. (Blaise Pascal)


NYISS KAPUT A SZÍVEDEN

A mélységből csak felfelé visz út,
vagy lenn ragadsz, vagy nyerhetsz háborút.
Van egy kéz, ki magához emel,
ragadd meg bátran, s rád gondot Ő visel.

Ha olykor mégis legyőz a csüggedés,
tudd, hogy a felhők fölött kék az ég.
Megtalál bárhol a kegyelem,
csak nyiss kaput a szíveden.

"Imádkozzatok, lazítsatok és örvendjetek, mert ezekre már rövid az idő." 20161113

2019. november 12. 16:37 - Andre Lowoa

"Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
...
Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak.
Ez az Isten igéje.
Mal 3,19-20a"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-13
VÖ.:
"Imádkozzatok, lazítsatok és örvendjetek, mert ezekre már rövid az idő.

Dicshimnuszt zengjetek Örök Atyámnak azért a dicsőségért, melyet mindazoknak meg fog adni, akik Irgalmasságom Kezét elfogadják."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imadkozzatok-lazitsatok-es-orvendjetek-mert-ezekre-mar-rovid-az-ido/


"Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”
...
„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.
De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
...
De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-13
VÖ.:
http://frissvilag.com/kitort-az-amerikai-polgarhaboru-tobb-varosban-is-eldurvultak-a-trump-ellenes-tuntetesek-videok/
ÉS
http://frissvilag.com/eleguk-lett-egy-francia-tartomany-ki-akar-szakadni-az-orszagbol-ejjel-mar-osszecsapasok-voltak-video/

ÉS:

"Még egyszer mondom minden drága gyermekemnek, hogy Én azért jövök, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek a következőket: ha ebben az időben nem jönnék el újra, akkor eltávolodnátok Tőlem a gonosz erejének hatalma miatt, mely annyira szétterjedt világotokban."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imadkozzatok-lazitsatok-es-orvendjetek-mert-ezekre-mar-rovid-az-ido/


"... és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek. (Jer 29,11.12.14)
...
VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. Vö. 9. vers.
Előénekes: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és a zsoltárok szavával."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-13
VÖ.:
GLOBAL GATHERING 2016: JERUSALEM, ISRAEL
http://www.watchmen.org/en/gatherings/upcoming/israel-global-gathering/
Jerusalem Global Gathering
https://livestream.com/watchmen/JGG/videos/141260457


EMLÉKEZTETŐÜL A Dániel-i arányok:
„Egy idő, két idő és egy fél idő múlva ez mind beteljesedik, akkor, amikor az az erő, amely a szent népet szétszórta, nem lesz többé.”
http://szentiras.hu/SZIT/D%C3%A1n%2012,7

VÖ.:
ezerkétszázhatvan nap = 3 és fél év = "Egy idő, két idő és egy fél idő"
http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=ezerk%C3%A9tsz%C3%A1zhatvan

LD MÉG
"Drága szeretett leányom, a három és fél év, amely a Megpróbáltatás időszakában még hátra maradt, 2012 decemberétől kezdődik.

Ez lesz az az időszak, amikor az Antikrisztus katonai hősként fog megjelenni."

http://masodikeljovetel.hu/hamarosan-vilagnak-legalnokabb-hazugsagot-mutatjak-be-amit-lehetetlen-lesz-felismernie-az

1 2 3 ÉS FÉL

2012.12. > 2013.12 -> 2014.12. -> 2015.12 -> 2016.6.6.

Ez ugyan már elmúlt, de észrevehettük, hogy már akkor is komoly jelek utaltak a gonosz jelenlétére. Valószínűleg az Irgalomnak köszönhetően odázódt/nak az események.

Ld.: "A katasztrófákat lehet enyhíteni, és fognak is enyhülni. "

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szavamat-nem-a-felelem-miatt-utasitjak-vissza-hanem-a-buszkeseg-bune-miatt/

VÖ.:

2016/06: A svájci Gotthárd alagút megnyitója
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/06/meztelen-torzok-es-vadallatok.html

ÉS:
6.6.16!: A CALL FOR AN UPRISING - SATANIC RITUAL? JESUS' TOMB RENOVATION BEGINS 6.6.16!

http://www.godismysalvation.com/t27012-a-call-for-an-uprising-satanic-ritual-jesus-tomb-renovation-begins-6-6-16SŐT, szerintem nem túlzás feltenni hogy ez az arány érvényesül a korszakokban is:

"Ez lesz a ti új és jogos otthonotok 1000 évre. Várjátok eljövetelemet szeretettel, reménnyel és örömmel! Nincs semmi, amitől félnetek kellene. Örvendjetek!"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/dicsosegetek-pillanata-szemeim-elott-megmentesetek-pillanata/
VÖ.:
Jom Kippur
– ideje: 2016. október 11. kedd 18.30
– helyszíne: 1084 Budapest József utca 12. (Baptista Imaház)
http://zsidokjezusert.org/
5777. év

5777 ~ 6000

TEHÁT:

Ádámtól - Krisztus 1. eljövetele: ~ 4000 év

Krisztus 1-2. eljövetele: ~ 2000 év

Új Paradicsom: 1000 év

~ "Egy idő, két idő és egy fél idő"

LD MÉG:
"25Beszédeket mond a Fölséges ellen, és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre."
http://szentiras.hu/SZIT/D%C3%A1n7
Kitüntettem ezt a kis "levelező-lista" csoportot ezen meglátásaimmal, azonban az Úr arra intett most, hogy

"... Ne próbálkozzatok azzal, hogy ezeket az időket megmagyarázzátok gyermekeiteknek, mert ők ezt nem fogják megérteni. Sokak számára elkerülhetetlenül félelmet okozna."


INKÁBB

"Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok Irgalmasságom Rózsafüzérét, hogy azok a lelkek biztosan megmeneküljenek, kiket a gonosz annyira megfertőzött, hogy megváltásuk egyedül a ti imáitok által fog megvalósulni. ..."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imadkozzatok-lazitsatok-es-orvendjetek-mert-ezekre-mar-rovid-az-ido/
"Én vagyok a ti megváltásotok. Én vagyok a ti megmenekülésetek a borzalmaktól, melyeket világotokban láttok, és melyet a sátáni befolyás okoz, bármerre is néztek."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imadkozzatok-lazitsatok-es-orvendjetek-mert-ezekre-mar-rovid-az-ido/?

Google fordítás:
Sátánizmus növeli ", mert imádkozni kicsit", és mert "sok pap nem hisz az ördög"
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=es&u=http://www.religionenlibertad.com/satanismo-aumenta-porque-reza-poco-porque-muchos-sacerdotes-52661.htm&prev=search2016 - USA elnökválasztáshoz:
Listen to Melania Trump's speech last night (július 18.) vs. Michelle Obama's speech in 2008:
https://www.facebook.com/bloombergbusiness/videos/10154363746766880/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0

Csak mint amiről érdemes tudni: lehet, hogy Trump-tól sem várhatunk mást, ha a felesége Obama feleségét követi!?
Lássuk meg, hogyan cselekszik majd!
Vajon ő is csak egy része a gépezetnek!?

VÖ.:
https://www.youtube.com/watch?v=GrxuChwwJOk&t=6m16s
A video az érintett résztől játszódik le, de lejátszható elejétől kezdve is!

Gyengébb idegzetűek miatt inkább csak a keresést teszem ide:
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=s%C3%A1t%C3%A1ni+ritu%C3%A1l%C3%A9k+13+%C3%A9ves+voltam"Ne feledjétek a következőket: ha ebben az időben nem jönnék el újra, akkor eltávolodnátok Tőlem a gonosz erejének hatalma miatt, mely annyira szétterjedt világotokban.

Én vagyok a ti megváltásotok. Én vagyok a ti megmenekülésetek a borzalmaktól, melyeket világotokban láttok, és melyet a sátáni befolyás okoz, bármerre is néztek. Gyermekek, bíznotok kell irántatok való Szeretetemben. Nem tudjátok, hogy Én nem fogom megengedni, hogy továbbra is elviseljétek ezt a gonoszságot?"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imadkozzatok-lazitsatok-es-orvendjetek-mert-ezekre-mar-rovid-az-ido/
LD MÉG:
"Engedjétek meg, hogy megmagyarázzam a bűn fajtáit, amelyek meggyötörnének sokat közületek, ha részletesen leírnám őket. A sátán követői gonosz módon bánnak az emberekkel, akikkel szemben semmi tiszteletük sincs, tekintettel a sátáni kultuszra."
http://masodikeljovetel.hu/figyelmeztetes-mindazoknak-akik-satani-kultuszba-bonyolodtak

2019. november 12. MARADJ CSENDES, MERT EBBEN A CSENDBEN NYUGALMAT TALÁLOK

2019. november 12. 07:04 - Andre Lowoa

1991. április 20.

Uram, köszönöm, hogy birtokoddá és menyasszonyoddá tettél!
Értesd meg azokkal, akik nem értik, hogy üldözõidnek Te engeded meg, hogy támadjanak engem, mert Te ily módon is megdicsõülhetsz! Azt is teljesen világossá tetted, hogy sohasem fogod megengedni, hogy üldözõid megsértsék vagy megérintsék lelkemet. Értesd meg az emberekkel, hogy ez a kettõ nem ugyanaz.

Virágom, kelyhem keseru, még mindig meg akarod osztani velem?

Szeretném megosztani Veled kelyhedet!

Igen, bizonyítsd be irántam való szeretetedet azáltal, hogy felajánlod akaratodat. Igyekezz megdicsõíteni engem, Istenedet, azáltal, hogy átöleled keresztemet. Birtokommá let-tél, akiben gyönyöruségem telik. Kezembe tetted életedet.
Leányom figyelj!
Maradj gyenge, mert nagy dolgokat muvelhetek gyengeségedben! Maradj semmi, mert én lehetek a Minden a te semmiségedben!
Maradj csendes, mert ebben a csendben nyugalmat találok!
Maradj hajlékony, hogy feszületem másává alakíthassalak!
Maradj korlátaid között, hogy láthatóvá váljék benned erõm!
Légy az én példám szerint készséges, türelmes, tiszta, engedelmes, alázatos, huséges, és szüntelenül imádkozz, ahogyan én is szüntelenül imádkoztam az Atyához.
Soha ne aludj! Ne vágd el a kötelékeket, amelyek az Atyához fuznek! Földi életem szüntelen imádságban telt az Atyával, akár alkalmas, akár alkalmatlan volt az idõ.
Figyelj az Atyára, és tedd meg akaratát! Én, a te Megváltód adom neked a táplálékot. Mindaz, amit megeszel, tõlem való, és megtanít az egyedüli igaz életre bennem, a te Istenedben.
Bizony mondom nektek: “Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja” 1
Maradj bennem és én tebenned maradok. Meg fogom engedni, hogy halandó természetedet próbára tegyék, hogy megerõsödj a megpróbáltatásokban, de lelkedet nem fogják megérinteni.
A test és a vér nem örökölheti országomat.
Ezért ne félj, a te megpróbáltatásaidon keresztül én is megdicsõülök. Sohasem leszel elhagyatott.

 


1 Mt 10,28

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. november 12. 05:46 - Andre Lowoa

A házastársi beszélgetések általános gyengesége, hogy hajlamosak vagyunk túl korán hangot adni gondolatainknak és érzéseinknek. Ennek következménye a legtöbb esetben a nézeteltérés vagy az elhidegülés.

Gary Chapman


A hit nem a megérkezettség állapota, a kegyelem nem a tétlenség útlevele, a keresztyénség pedig nem a lelki önzés csendes gyönyörködése az Isten szerelmében. (Turóci)


A legjobb prédikáció a megszentelt élet.

Spurgeon


Amikor a házastársak nyíltan kommunikálnak egymással, sokkal valószínűbb, hogy olyan problémákra is használható megoldásokat alakítanak ki, amelyek különben súlyos gondokat okoznának kapcsolatukban.

Gary Chapman


Az ima ereje olyan nagy, hogy képes azt a kart mozgásba hozni, mely a világot mozgásba hozta. (Spurgeon)


Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek…
Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz.
Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.


Egy ember nagy szegénységben élt, és csak egy pár cipője volt, aminek a talpa kilyukadt és már a lábujjai is kilátszottak belőle. Elkeseredetten ment végig az utcán és így panaszkodott magában: – Akár mezítláb is mehetnék, mintsem hogy ezeket a szerencsétlen, kényelmetlen cipőket viseljem.
Amint egyre jobban elkeseredett, találkozott egy emberrel, aki a járdán ült és koldult. A szegény embernek nem volt lába. Egy pillanat múlva az ember rájött, hogy az ócska cipőnél sokkal rosszabb, amikor még lába sincs az embernek, amire fölhúzza a cipőt.


Életét az használja fel jól, aki olyasmire fordítja azt, ami túléli az életet.


Felébrednek az alvók.
Szavadra újra talpra állnak.
És a szürke reménytelenség
helyébe élet költözik.
Új fény ragyog fel a mának.

Hányszor lobbantotta el
- gondoltuk mi – Lelked tüzét,
oltotta ki a hit-lángokat
gonosz emberi akarat.

De Te kegyelmes voltál, én Uram,
mert mindig volt, mindig maradt
legalább maroknyi eleven parázs
a halottnak hitt hamu alatt.

Hadd legyek irgalmad által én is
parázzsá, tűzzé, fénnyé,
és nem csak az emlékezésben,
hogy kegyelmed tükrében lássam,
felismerjem: így kellett élnem.

Hajdú Zoltán Levente


Gyéren lelve a valóban örömet, reményben s emlékezetben keressük, s amit a múltban találunk, ápoljuk, tatarozzuk, díszítjük folyton, s igyekszünk egyúttal feledni a velejárt keserűséget. Így hamisítjuk múltunkat, csaljuk önmagunkat. /Asbóth János/„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31b)

Tényleg ki? Senki, pedig vannak ellenségeink bőven: a sátán, ezernyi kísértése, saját önző vágyaink, tévtanítások tömege, újra és újra feltörő óemberünk mind ellenünk harcolnak! Micsoda ijesztő hadsereg, amely mégis bukásra van ítélve, mert velünk az Isten! Veled is! Vedd ezt komolyan, s meglátod, hogy egészen másként fogsz a világra és az életedre nézni. Felszabadulsz a félelmektől, terhektől, mert ezek már nem fognak rémíteni: elüldözte őket egy sokkal nagyobb hatalom: Isten szeretete! (Deák László)


Isac Newton, a nagy természettudós, egyszer dolgozószobájában fogadta egyik tudós barátját, aki istentagadó volt. A látogatónak nagyon megtetszett Newton remekbeszabott földgömbje.
- Ki alkotta ezt a csodás darabot? – kérdezte.
- Senki – felelte Newton szűkszavúan.
- Hogyhogy senki? – csodálkozott a tudós. – Ezt nem hiszem el, te tréfálj velem!
- Ha nem akarod elhinni, hogy ezt a méretében és pontosságában igazából csekély földgömböt senki sem alkotta, akkor miként hiheted el azt, hogy az igazi földgömbnek nincs Teremtője?


„Isten háza népe vagytok, mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus.” (Ef 2,19–20)

Ismernünk kell a „család” történetét, a „ház” épülésének mozzanatait, az alapozás kemény munkájától kezdve a falak építéséig. És ebben a házban, ebben a családban nekünk is helyünk van! Van feladatunk, és vannak társaink is. Nem magunk vagyunk. A legfontosabb pedig, hogy ennek a háznak és az egész népseregnek a gazdája végtelenül szeret minket: itt olyan a családfő, aki még a tékozló fia elébe is tárt karral megy. Otthon vagyunk, ha megérkeztünk ide végre. (Kőháti Dóra)


Istenhez való ragaszkodásunknak oly erősnek kell lennie, hogy ne legyünk kénytelenek emberek vigasztalását keresni.


Kegyelemből, hit által
Noha nem voltam sztár, csak egy átlag,
Tagadni-vagy titkolnivalóm nincs.
A jó lelkiismeret drága kincs.
Bár érdemem semmi, de semmi nincs!
Mégis azt várom, hogy indulást ints,
És ha lehullt rólam a porbilincs,
Halhatatlanul ott vagyok NÁLAD.


„Pál írja Timóteusnak: Kérve kérlek, Istenre és Krisztus Jézusra, hogy semmit se tégy részrehajlásból.” (1Tim 5,21)

Emberi gyarlóságunk egyik leglátványosabb megnyilvánulása a részrehajlás. Nem tudunk egyenlő mércével mérni, a másik emberhez való viszonyunkat is sokszor az önző érdekek motiválják. Hitünk tapasztalata, hogy Jézus nem kivételezett, hanem mindenkit szeretett. Ennek legjobb illusztrációja, hogy még minket sem vetett el magától. Ez azonban arra indít, hogy mi is így forduljunk az emberek felé. (Hafenscher Károly)


Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé,
a szív kisszerűsége nélkül lelki szegénnyé,
foltok nélkül tiszává,
zúgolódás nélkül türelmessé,
színlelés nélkül alázatossá,
szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá,
kislelkűség nélkül szomorúvá,
fennhéjázás nélkül komollyá,
könnyelműség nélkül vonzóvá,
hamisság nélkül igazlelkűvé!

Aquinói Szent Tamás


“Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit.
Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
Akkor arra kérlek, atyám – mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valakit, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.” Lk 16.19-31

A lelki utazás előfeltétele a hit. Mindannyian hiszünk valamit. Néhányan azt hiszik, hogy nincs Isten. Ők az ősrobbanásról mesélnek, illetve az élet keletkezését valami egyéb tudományos elmélettel magyarázzák. Nem azért hiszek Istenben, mert valamikor valaki valamilyen bizonyítékot adott volna rá, hanem mert mélyen a bensőmben vágyakozást érzek utána. Valami azt mondja, hogy van Isten…
Talán mindig lesznek olyanok, akik azt hiszik, hogy minden, ami körülveszi őket, egy kémiai reakció során fellépő nagy robbanás következménye. Ha felrobban egy könyvtár, mekkora esélye van annak, hogy a széteső könyvek lapjai úgy hulljanak egymásra, hogy összeálljon belőlük egy szótár? Ennél is sokkal kisebb a valószínűsége, hogy mindaz a szépség és összetettség, amely körülvesz minket, egy értelmetlen robbanás következménye volna. És ha mégis, meg kell kérdeznem, ki teremtette a kémiai anyagokat? Természetesen ezek az emberek valamivel visszavágnak.
Az Isten létezése mellett szóló érvek belülről fakadnak, és ha valaki nem akar hallgatni e belső hangra, akkor értelmetlen számára minden érv, és a rengeteg természetfeletti jelenség is, amelyek közül egyről itt is olvashatunk: Soubirous Szent Bernadett épen maradt teste. A csodák bátorító ajándékok vagy szeretetteljes figyelmeztetések számunkra, de hitünk nem rájuk épül. A hit ugyanis nem külső bizonyosságokból születik, hanem az ember bensőjéből fakad. Nem olyan dolog, amit életünk egy bizonyos pontján megszerezhetünk; inkább olyan, ami mindig is megvolt bennünk, de talán csak most bontakozik ki. Minden ember szívébe vésve él, hogy van valaki, aki mindig volt és mindig lesz. Ez a valaki Isten.
A hit arra vonatkozik, hogy bízunk Istenben, keressük és meg akarjuk ismerni útját, a szeretet útját. Küzdünk, hogy kövessük Őt és az Ő útmutatásai szerint éljünk. Ez a hívő élet és út. Az út a lélek küzdelme az igazság keresésére, felfedezésére és megélésére. A küzdelem a hamis énünk és az igazi énünk között zajlik. Minél inkább elfordulunk a hamis énünktől, és átadjuk magunkat az igazi énünknek, annál jobban növekszünk a szeretetben. A csata elsősorban a szívünkben zajlik. A harc a hatalom és a szeretet között, a hatalom szeretete és a szeretet hatalma között dúl. Az öröm e küzdelemből születik. A küzdelem azért folyik, hogy jobbá légy, hogy változz, hogy növekedj a bátorságban és a türelemben. A legnagyobb változás: imádkozz és bízzál!

A hit által egy keveset megtapasztalunk a mennyországból. A hit által olyan dolgokat tehetünk meg, amit a hitetlenek lehetetlennek tartanak. Istenbe vetett hittel minden lehetséges.

"... amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” 20161112

2019. november 11. 16:44 - Andre Lowoa


"Kedvesem!
Helyesen teszed mindazt, amit a testvéreinkkel, főleg az úton levőkkel cselekszel. Ezek dicsérték szeretetedet a hívek közössége előtt.
Jól teszed, ha Istenünkhöz méltóan ezentúl is gondoskodol a továbbutazókról. Hiszen az Úr nevéért keltek útra, és semmit sem fogadnak el a pogányoktól. Nekünk kell tehát befogadnunk őket, hogy együttműködjünk velük az igazság szolgálatában.
Ez az Isten igéje.
3Jn 5-8
...
Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-12

VÖ.:
"Ezért köszöntenetek kell a Tisztítótűz ajándékát, mely a Nagyfigyelmeztetés alatt kerül megmutatásra számotokra, amikor vezeklésként bűneitekért meg kell tisztulnotok. Gyermekeim, nektek nem kell várnotok a halálig, hogy szembesülhessetek ezzel a megtisztulással.
...
Ez lesz a ti új és jogos otthonotok 1000 évre. Várjátok eljövetelemet szeretettel, reménnyel és örömmel! Nincs semmi, amitől félnetek kellene. Örvendjetek!"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/dicsosegetek-pillanata-szemeim-elott-megmentesetek-pillanata/

IMA:

Keresztes Imahadjárat 28. imája

Ima Isten minden Keresztény Egyházának egyesítésére

...

Ne engedd, hogy különbözőségeink megosszanak bennünket a világban lévő eme nagy hitehagyás idején.

Keresztes Imahadjárat 38. imája

Ima Benedek pápáért és a szent papokért

...

Kérünk Téged, ó, Üdvösség Anyja, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől, akik lelkük védelmére törekednek, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Paradicsom kapuin, a Földön."

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-12-nap-pentek
A MÉDIA KÖZLÉSE, MÉDIA-CSALÁS, hogy lehet mégis értelmezni az információt:
"Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imáitok enyhítsék a világ ellenőrzésére irányuló terveket, amelyeket ez a gonosz csoport tervez. Hatalmat szereznek a Közel – Keleten és kísérleteket tesznek Európa ellenőrzésére, még mielőtt a világ más részeit is célba vennék. Azok az ellenségek, akiket a hírt adó médián (TV, rádió, újság) keresztül mutatnak nektek, nem igazi ellenségek. Ők ellenségeket hoznak létre ahhoz, hogy igazolhassák azokat a megtorlásokat, melyeknek mindig ugyanaz lesz a céljuk: az ellenőrzés, a birtoklás és a gazdagság felépítése."
http://masodikeljovetel.hu/egy-imacsoportokbol-allo-hadsereget-szeretnek-letrehozni
VÖ.:

A diktátor [diktatúra monológ]


(Szépen becsomagolták és egy filmszereplő szájába adták, mint hogyha ez CSAK EGY ÖTLET LENNE, HOLOTT JÓRÉSZT MÁR MEGVALÓSULT!!)


Képi megjelenítésben itt egy kis teszt, észrevesszük-e a valódi közlendőt!?
(A képekre kattintva meglátjuk a megfejtéseket):
http://subliminalmanipulation.blogspot.hu/2010/09/heres-fun-test-to-check-how-perceptive.html

"Olvassátok a Zsoltárokat és a Példabeszédeket és tegyétek fel a kérdést: érvényesek – e ezek a tanítások ebben a mostani világban az én életemre is? „Természetesen, igen."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/keszuljetek-a-figyelmeztetesre-a-lelek-megvilagositasa1/


"A hét szörnyeteg
16Hat dolog van, amit gyűlöl az Úr, s hét, ami utálattal tölti el szívét: 17A gőgös szem, a hamis nyelv, az ártatlan vért ontó kéz, 18az álnokságot tervező szív, a gonosz ügyben járó láb, 19a hazudozó, hamis tanú, s végül, aki viszályt kelt a testvérek között."
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld%206


http://jojjel.hu/nf/utkeresok/belyegek/rfid.php?mnuitem=04

Arra utal, hogy a pápa skizmába vezethet minket? Burke bíboros: Igen

2019. november 11. 10:06 - Andre Lowoa

 

Többször elmondták nekünk, hogy a családi szinódus nem arról szól, hogy engedélyezik a házasságtörők szentáldozását - mondta Burke bíboros Ross Douthatnak. "De a végén mégis erről szólt az egész".

Továbbá észrevette, hogy az amazonasi szinódus végső dokumentuma nem tagadja meg ezeket a tényeket az Instrumentum Laborisban, ami "a katolikus hit hitehagyása".

Burke feltevése az, hogy Ferenc pápa hagyta jóvá ezt a dokumentumot, az emberek pedig azt mondták, hogy: "Ha nem fogadod el, skizmában leszel!".

"Nem leszek skizmában, mivel a dokumentum olyan dolgokat tartalmaz, melyek felhagynak az apostoli hagyománnyal. Tehát a dokumentum skizmatikus, nem én." - válaszolta a bíboros.

Douthat kiemeli, hogy ez arra utalhat, hogy a pápa skizmába vezet bennünket. Burke bíboros válasza: "Igen".

Bevallja, hogy "Nem tudom, hogyan közelítsem meg ezt a problémát", mivel az egyházi törvény erről nem ír. Ettől független Burke számára nincs olyan dolog, ami jóváhagyná azt, amit pl. Lefebvre érsek tett.

"Az emberek odajönnek hozzám és azt mondják, nézze, bíboros, itt az idő, skizmába kell lépnünk. Én pedig azt mondom, hogy nem, az lehetetlen. Az Úr nem ezt akarja, én pedig nem leszek semmilyen skizma része".

Burke arra se lát lehetőséget, hogy azt állítsuk, Ferenc pápa "nem pápa".

https://gloria.tv/post/mrRpNbmufShx3WFvh2ftJ1d6b

2019. november 11. AKAROD, HOGY MEGÁLDJAM AZ ÉTELEDET?

2019. november 11. 08:26 - Andre Lowoa

1988. május 25.

Ma reggel nagyon sok dolgom volt, ezért kissé nehezemre esett felismernem az Urat, és beszélnem Vele. Késõbb kiültem a verandára reggelizni. Mialatt ettem, “lelkem szemével”, bensõleg hirtelen megláttam az Urat, ahogy velem egy asztalnál ül, és nézi, ahogy eszem. Megkérdezte: “Jól esik?” Azt válaszoltam: “Igen, Uram, jól esik, köszönöm Neked.” Rövid szünet következett, majd azt kérdezte: “Akarod, hogy megáldjam ételedet?” Azt válaszoltam: “Igen, Uram!” Jézus megáldotta ételemet. Velem maradt, amíg befejeztem az evést. Akkor megköszöntem Neki az ételt. Ez azért történt így, hogy megmutassa nekem, megkérhetem Õt, hogy áldja meg ételemet, mielõtt eszem.

Kedves, kérd áldásaimat, meg fogom áldani ételedet.

Igen, Uram. Köszönöm, hogy tanítasz.

Vassula, szeretlek. Én leszek mindvégig a te mennyei Tanítód.

Köszönöm, Jézus. Uram, megszólítottam Szent Ferencet, és imádkoztam hozzá. Vajon meghallja, ha hozzá imádkozom?

Semmi sem marad meghallgatás nélkül. Mindent meghallanak a mennyben. Szent Ferenc hallott téged, ott van melletted. Jöjj, mi ketten?

Igen, Istenem. Dicsértessék az Úr!

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. november 11. 06:02 - Andre Lowoa

A szeretet növekedéséhez mennyei harmatra van szükség. (Spurgeon)


A szívemnek megvannak a bizonyítékai, amiről az ész semmit sem tud. /Pascal/


„Adjatok, és adatik nektek.” (Lk 6,38)

Kérni szokás, ha valamire szükségünk van, és akkor az Isten jóságából megadatik. Ortensio da Spinetolinak a Lukács – A szegények evangéliuma című könyvében olvasom: „Az evangélista immár azokra az irgalmassági cselekedetekre gondol, amelyeket az egyházban a szegények, az árvák s az özvegyek javára végeznek. Kéri, hogy ezek váljanak hatékonyabbá, s főleg, hogy Isten nagylelkűségéből kapjanak ihletést. Őt nagylelkűségben nem lehet felülmúlni, de ő vissza tud térni az emberi mércékhez is.” S nem szóbotlás: nem „kérjetek, és adatik”, hanem adjatok… 2009 a hiány, a nincs, a szükség éve: adjatok. Ha Jézus ezt mondja, rá fogunk jönni, mennyire sok van még, amiből adhatunk! (Kőháti Dóra)


Aki Krisztus Igéit teljesen és hasznosan akarja megérteni, annak egész életével kell azokhoz alkalmazkodnia. (Kempis Tamás)


Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül – “megfeledkezik önmagáról”. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökélye, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen.

Pilinszky János


Az ember nem fedez fel új világrészeket, ha nincs mersze az ismert partokat maga mögött hagyni.


Bízz Istenben és haladj előre félelem nélkül.

Don Bosco


„Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak!” (Ézs 44,22)

Olykor azt érzem, hogy mi, emberek rettenetesen megalázó helyzetbe hozzuk az Istent. „Lerázzuk” őt. Ő pedig, mint egy kinevetett és üldözött kufár, jön utánunk, s nem holmi vacak árut akar ránk tukmálni, hanem életünk egyetlen igazi ajándékát: az ő megbocsátó kegyelmét és irgalmát, amely eltöröl minden hűtlenséget. Jön utánunk, sőt ahogy Füle Lajos írta versében: „Fut az ISTEN az ember után, / mert mindent lát és szánja nagyon, / guruló szívét csakhogy elérje, / hogy fut utána, hull bele vére! / Ott fut az utcán, ott fut a téren, / egész világon, / sok ezer éven, / sok mérhetetlen, megérthetetlen, / keresztre írott szenvedésen át, / hulló Igével, / kiontott vérrel, viszonozatlan, / mély szerelmével / fut az ISTEN az ember után.” Nézz hátra! Látod őt életed országútján, ahogy fut utánad, mert nem akarja, hogy elvesszél?! Állj meg, és várd meg őt! (Deák László)


Ne csináljatok sablonokat, az Úr az egyiket így vezeti, a másikat úgy. (Zeller)


Nekünk az Írást nem úgy kell olvasni, ahogy az ügyvéd olvassa a végrendeletet, hogy tartalmát megértse, hanem mint az örökös, hogy megtudjuk, mit nyertünk.

Newton


Nem az a hős, aki nem fél, hanem az, aki bár retteg, mégis szembeszáll a veszéllyel.


„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” (Jn 6,68)

Sokan jelentkeznek világmegváltó ötletekkel. Egyik-másik elgondolkodtató, de a jó reklám az értéktelent is rátukmálja az emberekre. Mit válasszunk, mi a célravezető? A keresztény ember kiváltsága, hogy együtt mondhatja Péterrel mai igénk mondatát. Nem kell máshol keresgélnünk. Nála van a megoldás. Nála van a megváltás. Már megvan. (Hafenscher Károly)

"Nem szabad arra gondolniuk, hogy ez a világ vége. Mert ez nem az." 20161111

2019. november 10. 16:11 - Andre Lowoa


A nap úgy fog forogni az égen, ahogy eddig még senki sem látta. Aztán a keresztet fogják látni. Mindez röviddel a csillagok összeütközése előtt fog megtörténni, és amikor Isteni Irgalmasságom sugarai be fogják takarni a földet.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/eloszor-jelek-fognak-megjelenni-az-egen-a-nap-forogni-fog/
VÖ.:
"Azonban elsősorban jó életet kell élnünk. Ha nem, fenyítés szakad reánk. A pohár már betelőben van."
http://uzenete.blogspot.hu/2010/12/mi-tortent-garabandalban.html

Sajnos igencsak töri az angolt, de a következő jól kivehető:
"two stars clach"
VIDEO:COMPARE:
"This will happen immediately before the stars clash in the skies and when My Rays of Divine Mercy will cover the Earth."
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/11/11/

"Nem szabad arra gondolniuk, hogy ez a világ vége. Mert ez nem az. Ez egy új időszak kezdete, melyben végül minden gyermekem megismeri az igazságot."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/eloszor-jelek-fognak-megjelenni-az-egen-a-nap-forogni-fog/

VÖ.:
"Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. "
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-11

VIDEO:

A Biblia:


A semmirekellő
12Egy semmirekellő, igen, egy csirkefogó közelít, hamisság van a szájában, 13hunyorít a szemével, meglök a lábával, az ujjával meg jelt ad, 14álnokság lakik a szívében, mindig gonoszságon járatja az eszét, háborúságot szít szüntelen. 15Ezért váratlanul rászakad a végzet, hirtelen tönkremegy és nincs menekvése.
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld%206

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. november 10. 07:58 - Andre Lowoa

A lelki szolgálat nem robot, hanem valóságos boldogság. Erről a gyönyörről azok semmit sem tudnak, akik mindenből kenyérkérdést csinálnak.


Amikor adsz, magad töltődsz fel, és amikor önzően megragadsz valamit, magad üresedsz ki. Az, hogy elveszel valamit, nem ugyanaz, mint amikor kapsz. Amikor jó szándékúan elfogadsz, akkor is feltöltődsz. Adj és fogadj el, de ne vegyél el!


„Amikor látta Jézus a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.” (Mt 9,36)

A pásztor szó nem csupán a lelkipásztort jelenti, hanem a vezetőt. A pásztorok a nép vezetői. S amint arról több ószövetségi szakasz is szól (például Ezékiel 34), a hűtlen vezetők legnagyobb vétke az, hogy megnyomorítják a rájuk bízottak életét. Éppen ezért várja annyira Izrael a Messiást, az igazi pásztort, a hűséges vezetőt, az utolsó idők teljes joggal felruházott királyát, aki majd helyreállítja Izrael dicsőségét, és elhozza a békesség és jólét idejét. (Kőháti Dóra)


„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.”
Rómaiakhoz írt levél 8.28

Sokáig húzódott, amíg Pál apostol eljutott Rómába. Emiatt, hogy bátorítsa az ott élő keresztényeket, írta ezt a levelet nekik. Pál mindenképpen a saját tapasztalatait is hozzáadva teszi ezt a meglepő kijelentést. Írja ezt azokban az években, amikor szorgosan üldözték a hívőket.

Pál, korábban maga is buzgó farizeusként azon volt, hogy letartóztassák a keresztényeket, bebörtönözzék és, ha kell meg is öljék őket. Isten egyik kiemelkedő csodája volt, amikor Pált ebben az igyekezetben megállította. Egy csapat ember élén Damaszkuszba ment letartóztatási paranccsal, hogy elfogja az ottani keresztényeket. Az úton hirtelen nagy világosság támadt, Pál leesett a lováról és megvakult. Jézus Krisztus jelent meg neki, és feltette a nagy kérdést: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (Saul volt Pál másik neve.) Az emberei bevitték a városba. Isten pedig szólt egy ottani kereszténynek, Anániásnak, hogy menjen el Pálhoz, aki vakon fekszik egy házban és imádkozzon érte. És Isten csodát tett! Pál megtért, meggyógyult és Jézus Krisztus követője lett.
De a zsidó főpapok és azok követői ellene fordultak. Így hát Pál igen sok üldöztetést szenvedett el. Így ír a saját dolgairól a 2 Kor. 11.23-28-ban: „Krisztus szolgái? Esztelenül szólok: én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést egy híján, háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.”

Nem megdöbbentő? És ugyanez a Pál apostol írja, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Talán mást vártál. Elfogadhatóbb lenne, ha olyasvalaki írta volna ezt az igeverset, aki egy igaz „nagymenő” volt. Akinek minden sikerült az életben. Olyasvalaki, aki szerette Istent és minden bajtól, nehézségtől mentes lett volna az élete. Az igen! Annak igazán könnyű lett volna ezt írnia. De nem így volt. Pál sokkal több szenvedésen ment át, mint sokunk együttvéve egész életünkben. És mégis azt írja, hogy mindez a javát szolgálja. Mennyire ellentétes ez az egész a mai sikerorientált közgondolkodással. Mert ma az a nagymenő, akinek minden egy csapásra sikerül. Aki könnyedén átjut minden nehézségen. De az élet nem ilyen egyszerű. A hollywoodi filmek sokszor álomvilágba ringatnak. Az élet egy harc, amiben vagy egyedül, vagy segítséggel küzdünk.
Bizonyára sokszor megtapasztaltad te is, hogy szülőkre, rokonokra, barátokra számítottál. Ez több alkalommal bejött. De néha nem, és keserű csalódás volt benned. „Már senkire sem számíthatok!?” – kiáltottál fel. Erre az a válaszom, hogy van valaki, akire mindig számíthatsz: Ő Jézus Krisztus, az Isten Fia! Pál is Őrá alapozta megtérése után az egész életét. Tudta, hogy Ő a Megváltója és Szabadítója. Ő az, aki életét adta érte a kereszten, Ő a világ Megmentője.

Pálban volt egy megrendíthetetlen hit. Hitte azt, hogy Isten szemmel követi életét. Gondot visel rá. Mélyen hitte, hogy semmi nem történik vele, amiről Isten ne tudna. Tudta azt, hogyha bajok és nehézségek közé is jut, Isten segítséget ad neki. Micsoda mély hit!
Ez egy olyan hit, ami a tied is lehet. Azért volt benne ez a mély meggyőződés, mert Istenre bízta az életét. Ennek következtében más szemszögből nézte az élete eseményeit. Tudta azt, hogy a mindenható Isten, aki teremtette az egész világmindenséget, minden percben látja őt.

„Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat szolgálja…” – írja mintegy próféciaként a Rómában élőknek: azoknak, akik közül sokakat a vadállatok elé vetettek.
Manapság nem kell ilyen borzalmakkal szembenéznünk. Ugyan vannak emberek, akik most is életveszélyben vannak, de a mi nyugati világunkban ilyen nem fenyeget. De vigyázzunk, mert a jólétnek is nagy veszélyei vannak, mert az emberi gyarló természetünk végett lanyha hithűvé és világiassá válhatunk. Mekkora csapda ez! De jó lenne, ha felismernénk, hogy a biztonság és a jólét közepette is buzgón keresnünk és kérnünk kell Istent.


El ne felejtsük, hogy Jézus rejtett kincs: kevés a száma azoknak a lelkeknek, akik föl akarják fedezni, mert az emberek azt szeretik, ami fényes…

Kis Szent Teréz


HINNI TANÍTS URAM

Hinni taníts Uram, kérni taníts,
gyermeki nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet,
buzduljon fel neked,
gyűjteni lelkeket! – kérni taníts!

Hinni taníts Uram, kérni taníts,
lélekből lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm Te vagy,
észt, erőt, szívet adj,
Lelkeddel el ne hagyj! – kérni taníts!

Hinni taníts Uram, kérni taníts,
gyorsan elszáll a perc, kérni taníts!
Lásd gyengeségemet,
erősíts engemet,
míg diadalt nyerek, – kérni taníts!

Hinni taníts Uram, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz, várni taníts!
Majd, ha kegyelmesen nézed az életem,
állhassak csendesen, – kérni taníts!


Imádkozni nem annyi, mint koldulni, hanem annyi, mint Istenben élni és Benne lélegezni.


„Ítéljétek meg, mi a kedves az Úrnak.” (Ef 5,10)

Isten népe nem kész recepteket kap az élethez, az egyház nem aprólékos előírásokat ad, hanem élő, ige által átjárt és „befolyásolt” lelkiismeretet. S ezekhez a szabadságot: mindenki maga ítélje meg, mi a kedves az Úr előtt! Ami pedig kedves az Úr előtt, az csakis a javunkra válik. Így élhető az élet! (Hafenscher Károly)„Jézus által vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét.” (Zsid 13,15)

Sokszor hallunk a Lélek gyümölcseiről, s jól ismerjük őket a Galatákhoz írt levélből: „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”. Mai igénk egy új gyümölcsről ír: Isten dicsőítéséről. Mennyire hiányzik ez az életünkből! Árad a panasz, könyörgés, kérés imádságainkban, de Isten végtelen nagyságának és szeretetének dicsőítése alig hangzik fel ajkainkról. Egy dal mindezt így fogalmazza meg: „Itt vagyok most, jó Uram, hozzád száll e dal. Tudod, sokszor hívtalak, de ma másképp szól e hang. Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök: figyelj rám, csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám!” Gyönyörű gyümölcs az ember életében, ha bármilyen élethelyzetben ki tudja mondani: Szeretlek, Atyám! (Deák László)


Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha Szentlelkednek harmata nem öntözi és szereteted sugara nem melegíti; kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem Lelkednek tüzet. Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.


Különbség van abban, hogy az Úr kezéből csak felüdülést fogadunk el, vagy pedig békét találunk nála.


Maradj a keskeny úton, az igazság és őszinteség útján, és meglátod, ez vezet számodra a lehető legjobb megoldáshoz.


Megtaláltalak,
mert megnyitottad,
mert megmutattad
az önmagadhoz
vezető utat.

Meg-megindulok,
bár gyengeségem,
tört reményem
szinte
visszafog.

De mégis,
és benned bízva csak,
járok, mert jó úton halad,
tudom, a sorsom,
hisz megtaláltalak.


ODAADÁS

Járjak vakon Uram, a Te utaidon,
Mint kisgyermek, terved tudni nem akarom.
A bölcsességnek Atyja vagy, s az én jó Atyám.
Hozzád vezetsz, bár vezess át vak éjszakán.

Uram, legyen, amit Te akarsz: készen vagyok!
Ha az életben nem adsz is boldog napot.
Hiszen az idő Ura vagy, Tiéd a kor,
És örök imád enyém lesz majd valamikor.

Valósítsd meg terveidet, gondolatod.
Segíts, ha áldozatra késztet sugallatod!
Felejtsem el mindenestől kis önmagam,
Halljon meg az én, és csak Neked éljek, Uram!

Edith Stein


Tehát, ha az embernek van egy ideálja, akkor rengeteg dolog történhet meg, de ő elsétál mellettük. Észre sem veszi az ilyen kegyeket, mert van egy ötlete, van egy elképzelése arról, hogy neki mi kell, s ki ő, s közben elveszíti azt, amije éppen van, mert valami másért küszködik. Szerintem ez rettenetes dolog.

2019. november 10. MENNYEI TÁPLÁLÉK A BÍRÓ AKI MÉGIS GYENGÉD

2019. november 10. 06:32 - Andre Lowoa

MENNYEI TÁPLÁLÉK A BÍRÓ AKI MÉGIS GYENGÉD

 

1994. augusztus 10.

Az én békémet adom neked. Én vagyok az Úr, és szívesen ellátlak mennyei táplálékkal. Írd galambom, írd le a következõ szavakat a Szentírásból:

“Ha bennem maradtok,
és tanításom tibennetek,
kérjetek, bármit akartok: megkapjátok!” 1

Figyelj és írd: Irgalmamban megkönyörültem rajtatok és azért vagyok itt, hogy tanítsam a tanulatlant, és törvényemet adjam a törvényszegõnek. Továbbra is táplálni fogom e nemzedéket mennyei Atyám örökségével. A magasságból jön a Kenyér, amely meggyógyít benneteket. A tanítás Kenyere a mennybõl száll alá, Atyám tartalékaiból. Senki sem mondhatja, hogy “Nincs mit ennem”. Íme felkínálom nektek, nehogy kísértésbe essetek, és azt egyétek, ami rossz és halálos, ami a világ gyökerébõl való. Lelkem életet és békét kínál fel nektek, Virágom által írom e néhány szót számotokra.

Uram, a görögkeleti papok közül néhányan azért nem hiszik, hogy Te vagy az, aki beszélsz, mert “virágnak” szólítasz.

Tudom, de nem olvasták? …elpusztult ivadékaik virága 2 3 Ezeknek mondom: “Nyissátok ki szíveteket, megkapjátok a világosságot, és hinni fogtok.” Most olyanok, mint a szánalomraméltó sokaság, amint árnyékban és sötétségben bolyong. Irgalmamban nem tekintek vétkükre, hogy idõt adjak a bûnbánatra! Jöjj, barátom, nem felejtettem el, amit azon a napon felajánlottál nekem. Közeledik az a pillanat, amikor hasznát tudom venni felajánlásodnak. 4 Addig felkészítelek. Továbbra is megjelenek képmásommal helyedben, hogy bátorítsalak. Ó gyermekem, mit meg nem tennék érted? Utadat zafírokkal borította be gyengéd szeretetében Atyám, a Király, aki mégis oly anyai; a Bíró, aki mégis gyengéd és szeretetteljes; az Alfa és az Omega, aki mégis oly szelíd. Jöjj! én és te? Mi ketten?

Igen!

Beszélj Nevemben, ez örömet szerez és tiszteletet nyújt nekem.

Uram, szeretlek, és jelenlétedben minden percnek örvendek.

én is gyönyörûségemet lelem abban, ha ily módon beszélek veled.

Ez mindig így van Uram, mindenkor és mindenhol, ahol éppen vagyok. Ez az adomány mindig velem van.

Igen! Az Atya és én kínáltuk fel neked ezt. Ó Vassula, egy napon velem együtt fogsz megjelenni Atyám udvarában. Mindaddig azonban nem szakítom le virágomat, míg tervem be nem teljesedik veled. Addig továbbra is idd Véremet és edd Testemet! A Szent Isten veled van.


1 Jn 15,7.
2 A magyar bibliafordítás szerint: “legkiválóbb gyermekeik…halálukat lelték!”
3 vö. Bölcs 18,12.
4 Lásd az 1994. VIII. 8-i üzenetet!

"Azt szeretném, ha minden gyermekem elfogadná az Irgalmasság nagy ajándékát. " 20161110

2019. november 09. 16:05 - Andre Lowoa

"Azt szeretném, ha minden gyermekem elfogadná az Irgalmasság nagy ajándékát. Azt szeretném, ha ti mind bemennétek az új Paradicsom kapuin."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ket-tolvaj-a-kereszten/
VÖ.:

"Szerettem volna magam mellett tartani
...
Szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban. Teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban!
...
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-10
VÖ.:
"... Az ő makacssága és a kérés megtagadása Irgalmasságomért azt jelentette, hogy őt nem lehetett megmenteni."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ket-tolvaj-a-kereszten/Keresztes Imahadjárat 20. imája

Ima, mely segít megállítani az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet.


http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-10-nap-szerda

2019. november 9. PAPJAITOKNAK IMÁRA VAN SZÜKSÉGE!

2019. november 09. 09:16 - Andre Lowoa

1992. február 13.

Igazságos dolog-e az újonnan megtért görög imacsoportot megsemmisíteni?
Igazságos-e, hogy egyik pap elkergette és szétszórta õket, és ezért kénytelenek visszatérni abba a sivatagba, ahol egykor voltak?

Vassula, papjaitoknak imára van szüksége!

Uram, megengeded, hogy kiszárítson egy egész szõlõskertet? Te folyókká tetted a pusztaságot és a kiszáradt földet vízforrássá!

Vassula, papjaitoknak imára van szüksége!

 

Te eltöltötted gyümölcsöddel az éhezõt, Uram,
Te jóllakattad az éhezõt,
felemelted az elfáradtat,
a szegényt és a nyomorultat.
Örömet vittél a szenvedõnek,
és szereteteddel meggyógyítottad a beteget.
Vizet adtál azoknak,
akik majdnem szomjan haltak.
Ne hagyd el õket!

Nem hagyom el õket. Vassulám, papjaitoknak imára van szüksége! Bízzál bennem! Az Ecclesia új életre kel! Az én gyógyító balzsamom

A SZERETET.

De sokunkban nincs szeretet!

Az egész emberiségre ki fogom árasztani Lelkemet, megolvasztom a hajlíthatatlanok szívét, és tüzemben megtisztul gonoszságuk.

Uram, hadd merészeljek még valamit mondani!
Ahogy tudod, ezt a kis imacsoportot most megfélemlítette az a pap. Én magam nem vagyok méltó, nélküled elveszett vagyok, és a Te világosságod nélkül szinte elalszik a bennem pislákoló világosság…

Szíved még többet készül nekem mondani, fejezd be mondatodat leányom!

…az egység nem épülhet fel a görögkeleti papok nélkül. Az egységnek az a formája, amelyet Te kívánsz, nem tetszik nekik.

Pedig Vassulám, nekem egész listám van a nagylelkû emberekrõl. Példaképül fognak szolgálni e nemzedék számára. De legyen gondod erre a papra! Tiszteld papjaimat, ajánlj fel nekem engesztelõ áldozatokat, és bátorítani foglak kegyelmeimmel. Bízd rám magad, és engedd, hogy idõnként próbára tegyelek! Meg fogok gyógyítani minden hûtlenséget, amit szemem észrevesz.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. november 09. 08:02 - Andre Lowoa

A hit a dolgok legegyszerűbbje. Lehet, hogy éppen ezért oly nehéz megmagyarázni.


A KÜLÖNÖS RUHA

Szenvedésed Isten-adta ruhád.
Először sehogyan se illik rád.
Úgy találod, hogy nagy neked.
Belenőhetsz, ha békén viseled…

S ha Isten ráteszi áldó kezét,
erőt arra is ád,
hogy úgy viseld végül a szenvedést,
mint drága ünneplőruhát.

Túrmezei Erzsébet„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézs 9,1)

Az ószövetség népének hite bizalmon alapszik: hogy Isten szól kiválasztott emberei, a próféták által. Hogy irányt mutat a célig, amikor eljön majd a Messiás. Amíg elérkezik az idő. Amikor a sötétségből fény születik. Ez megtörtént! S ez az új kezdet a mi életünkben, a mi adventünkben is eljön, amikor sötét éjszakánkban Krisztus veszi át a hatalmat. Rettentő nehezen viseljük azt a pár hónapot, amikor fényszegény a külső környezet. De az egész életet lelki sötétben leélni, amikor a világ világossága fényében is élhetnénk…? (Kőháti Dóra)


A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amelyeket nem sírtak el, és azokat a kéréseket is meghallja, amelyeket nem mertek kimondani.

Szent-Gály Kata


A valódi krisztushit nem csodálat, hanem követés. (Kierkegaard)


Amikor kérlek, hogy figyelj rám, és te tanácsot akarsz adni, akkor nem azt tetted, amire kértelek.
Amikor kérlek, hogy figyelj rám, és te azt mondod nekem, nem kellene így vagy úgy éreznem, akkor az érzelmeimre tapostál.
Amikor kérlek, hogy figyelj rám, és te azt hiszed, hogy neked kell megoldani a problémámat, – akkor is, ha furcsának tűnik – cserbenhagytál.
Figyelj! Csak azt kértem tőled, hogy figyelj! Nem azt, hogy bármit is mondj vagy tégy, hanem csak hogy figyelj. Olcsó a tanács, és pár fillérért megvásárolható újságokban, folyóiratokban. Ezt magamnak is meg tudom tenni. Nem vagyok tehetetlen! Talán elvesztettem a kedvemet, és botladozom, de nem vagyok tehetetlen. Amikor helyettem teszed, amit nekem kellene – sőt szükségem van arra, hogy magam jöjjek rá -, akkor a bizonytalanságomat, félelmeimet erősíted!
De amikor egyszerűen elfogadod, hogy amit érzek, azt tényleg érzem, nem törődve azzal, hogy mennyire irracionális… Amikor már nem kell erőfeszítéseket tennem, hogy te is meglásd, akkor tudok figyelni arra, hogy mi áll az érzéseim mögött.
Amikor ez már tiszta, akkor a tennivaló is nyilvánvaló, és nincs szükségem „jó tanácsra”. Az irracionális érzelmek mind érthetővé válnak, amikor látjuk, mi van mögöttük.

Talán az ima is azért sikerül az embernek, mert Isten csendben figyel. Ő nem ad „jó tanácsokat”, s nem mondja, hogyan kell valamit megoldani. Ő figyel, és abban segít, hogy én jöjjek rá a megoldásra.
Szóval, nagyon kérlek, figyelj, és hallgass meg! Ha te is akarsz mondani valamit, várj egy kicsit, és amikor befejeztem, akkor mondjad. Én majd szívesen figyelek rád!


Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk.

Helen Keller


Az imádság olyan hatalom, mely által a lehetetlen lehetséges lesz. (Kelly)


Az Isten szeretete nem cukros víz, nem ömlengés, hanem erő és alkotás. (Prohászka)


Az újjászületésnél nem a régi ház tatarozásáról, hanem annak lebontásáról van szó. Nem a szív renoválását, hanem egy új szív, és egy megújhodott lélek elnyerését jelenti. (Spurgeon)


„Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden.” (Zsolt 3,9)

Hazánk nem könnyű helyzetében, szomorú állapotában a keresztény ember felelőssége ebben is áll: tudni s másokban tudatosítani, hogy az Úrtól jön a szabadítás. Ez nem a lelki üvegbura alá menekülés. Ellenkezőleg: a felelősen cselekvő szeretet kiindulópontja. (Hafenscher Károly)


Isten ígéretei a csendben válnak naggyá bennünk. (Spurgeon)


Ne vesztegessétek az időt, tegyetek jót, sok jót, soha nem bánjátok meg.

Don Bosco


Sokszor a legkisebb remény is elegendő.


„Uram, egyengesd előttem az utat!” (Zsolt 5,9)

Magyarország a Hortobágy, paprika, gulyás és a kátyúk országa. Kocsik tucatjai mennek tönkre naponta a rengeteg hibás útszakasz miatt… és eközben hány lélek megy tönkre a kátyús lelki utak miatt? Hány szív törik ketté a göröngyös, becstelen életutakon? Rengeteg. Éppen ezért van szükségünk Isten igazságára, amely elüldöz minden hamisságot, és kiegyenesíti a felé vezető utunkat. Engedd, hogy segítsen! (Deák László)

Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan erősen imádkozzatok. 20161109

2019. november 08. 16:41 - Andre Lowoa

"Hallgassátok meg sürgős kérésemet gyermekeim. Itt az ideje annak, hogy drága, szeretett Édesanyám Szeplőtelen Szívének szenteljétek magatokat.
...

Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan erősen (megj.: nagyon-nagyon odaadóan) imádkozzatok.
...

Sürgetnem kell benneteket, hogy fogadjátok el ezt az ajándékot, és nézzetek szembe ezzel az elme, a test és a lélek erejével."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sokan-bunhodeskent-fogjak-a-tisztitotuz-kinjait-elszenvedni/

LD:

Önmagunk tökéletes felajánlása Jézus Krisztusnak Szűz Mária keze által Montforti Grignon Szent Lajos felajánló imájának rövidített változata Grignon Lajos művei nyomán:

http://www.katolikus-honlap.hu/1001/montfort.htm

IMA:

"Keresztes Imahadjárat 117. imája

Azokért, akik eladták a lelküket

Istenséged által segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, amelyek megkötik őket, és melyek következménye egy szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszeiben.

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-9-nap-kedd

garabandal

"Sok áldozatot és elégtételt kell hoznunk, gyakran kell az Oltáriszentséget látogatnunk. Azonban elsősorban jó életet kell élnünk. Ha nem, fenyítés szakad reánk. A pohár már betelőben van. Ha nem javulunk meg, igen súlyos fenyítés sújt az egész emberiségre."

http://uzenete.blogspot.hu/2010/12/mi-tortent-garabandalban.html
video:
http://jojjel.hu/nf/katolikusok/vegidok.php"Sokan fogják a természeti katasztrófákban Isten kezét látni."
http://masodikeljovetel.hu/search/node/term%C3%A9szeti
VÖ.:
"Az olaszországi Mária Rádió felfüggesztette Giovanni Cavalcoli atya műsorát, mivel a katolikus pap szerint az elmúlt időszak földrengései isteni büntetések az azonos neműek élettársi kapcsolatát legalizáló törvény miatt. "
http://777blog.hu/hirek/belviszalyt-okoznak-termeszeti-katasztrofak-az-olasz-katolikus-egyhazban/

ÉS::

http://888.hu/article-izraeli-miniszter-az-olaszorszagi-foldrenges-isten-buntetese-volt
"Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!"
VÖ.:
"... Mikor ezek a lelkek elszenvedik majd ezt a bűnhődést, meg fognak tisztulni és alkalmasak lesznek arra, hogy a földi Új Paradicsomba beléphessenek"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sokan-bunhodeskent-fogjak-a-tisztitotuz-kinjait-elszenvedni/
VÖ.:
"jeruzsálemi templom kapuja elé
...
Kísérőm így szólt: „A keleti vidék felé indul ez a víz, tehát keletre, onnét majd lehömpölyög a sivatag felé; a sivatagtól zúg tovább le a Holt-tengerig. Ez a víz a sós tengervizet is egészségessé teszi. Amerre árad e folyó, minden lény élni fog! Ahová eljut ez a víz, igen sok lesz a hal; amit csak öntöz e folyó, minden virulni fog! A folyó mentén mindkét parton sok gyümölcsfa nő: lombjuk le nem hull, és gyümölcsük nem fogy el. Havonként érik friss gyümölcsük, mert vizük a szentélyből fakad, gyümölcsük étel, lombjuk pedig orvosság lesz.”
Ez az Isten igéje.
Ez 47,1-2.8-9.12
...
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 2,13-22"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-09

ESEMÉNYEK:

"De amikor Szavamat meghamisítják és aztán átírják, akkor az többé már nem az Én Szavam."

http://masodikeljovetel.hu/amig-egyhazam-fenntartja-isten-szavat-engedelmesnek-kell-maradnotok-egyhazamhoz

VÖ.:

http://www.ujexodus.hu/aktualis/svedorszag_cenzura_alatt_a_biblia


A lusta és a hangya

6Te lusta, menj el a hangyához, nézd meg, hogy mit csinál és akkor bölcs leszel: 7Nincsen főnöke, nincs, aki ösztökélné vagy parancsolna neki, 8nyáron mégis megszerzi élelmét, aratás idején összegyűjti eledelét. 9S te lusta, meddig akarsz még heverészni? Mikor akarsz végre fölkelni álmodból? 10„Még egy kis alvás, még egy kis szendergés, keresztbefont karral még egy kis pihenés!” 11Így rád tör a szegénység, mint az útonálló, s mint valami koldus, a nyomor.

http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld6

2019. november 8. JAHVE MEGLÁTOGATOTT

2019. november 08. 08:40 - Andre Lowoa

1992. január 16.

Ó Uram, nem találok Szavakat dicséretedre, mégis szeretnék szólni Hozzád!

Jahve:   Segítek neked. Írd!

Jahve meglátogatott.
Mint szélroham
úgy emelt fel Lelke,
és megmutatta nekem
Arcát.
Gyengédséget, szeretetet
és végtelen jóságot
fedett fel elõttem,
majd elárasztott áldásokkal
és mannát kínált bõséggel,
hogy megosszam testvéreimmel.
Járt velem a feledés földjén,
lentrõl, a holtak közül
vett fel.
Azok közül emelt fel,
akik elfelejtették õt,
és visszaadta lelkemnek az emlékezetet.
Ó Uram, Jahve, mily hálás vagyok!
Legyen rajtunk, Uram,
a Te szelídséged!
Legyen áldott Jahve
mindörökre!
Amen.

És most leányom, mögötted vannak az éjszaka rémei.
ÉN VAGYOK elõtted.
Biztonságban hazavezetlek oda, ahová tartozol!

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. november 08. 05:49 - Andre Lowoa

A fösvénység inkább ellenkezik a jó gazdálkodással, mint a bőkezűség. (Rochefoucauld)


„A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!” (Zsolt 19,13)

A zsoltáríró aggodalma arra vonatkozik, amikor valaki nem szánt szándékkal, előre megfontoltan követ el bűnt, hanem ember voltából adódóan téved, hibázik. Isten látja mindazt, amit teremtménye tesz – de még ennél is többet tud: azt, hogy egy adott cselekedet milyen lelkületből fakadt. Erre a bensőséges közelségre szabad és szükséges emlékeztetnünk önmagunkat és imádságban kérni Istent, hogy óvjon meg minket a „titkos bűnöktől”, formáljon, munkálkodjon bennünk. (Kőháti Dóra)


Aki hisz a keresztben, annak magára is kell vennie a keresztet.

Spurgeon


Csak az Isten választottja, aki Istent választotta.


„Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” (4Móz 6,26)

Az ároni áldást az istentisztelet végén állva hallgatjuk. Ezt a gazdag, szép, mély kívánságot az Ószövetség örökségeként mi, evangélikusok drága kincsként őrizzük. Hogy mi a béke? S miért nem lehetséges ez Isten orcája nélkül – a vele való állandó együttlét, az előtte, vele való élés, jelenlétének tudata, mély átélése nélkül? Ady tömören összefoglalja az isteni békesség lényegét: „Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke.” A sorrend megfordíthatatlan. Előbb Istennel békél meg a hívővé váló ember, majd békességet talál önmagában is, mert Jézus beköltözik az életébe. (Kőháti Dóra)


Ha túlélő akarsz lenni ezen a világon, meg kell tanulnod gyorsan tanulni. (Chaim Potok)


Isten szól hozzánk, azért szól hozzánk, hogy bátorítson minket. Szól hozzánk hozzátartozóink, és azoknak az embereknek a hangján, akik rövid időre átsuhannak az életünkön, azokon az embereken keresztül, akik az előző generációkhoz tartoztak, illetve akikről könyvekben olvashatunk, beszél hozzánk életünk körülményei és eseményei által, a Szentíráson keresztül, az Egyházon keresztül, és még százféle módon, de különösen is az imádság benső csendjében.
Ahhoz, hogy meghalljuk a hangját, az kell, hogy akarjunk változni és engedelmeskedni az Ő szavának. Ahhoz, hogy elménk és szívünk az ehhez szükséges állapotba kerüljön, rá kell ébrednünk, hogy Isten jó, és arra hív minket, ami a legjobb. Istennek az a hívása, hogy változzunk, tulajdonképpen meghívás a növekedésre és a beteljesülésre.
A beteljesülés az ember számára sohasem helyet, célba érkezést jelent, hanem utat. A haladás az úton a beteljesülés. Aki megáll az úton, az visszaesik. Amikor megállsz az úton, megtagadod a küzdelmet, és visszautasítod, hogy változz és növekedj. Egyidejűleg elutasítod a boldogságot, a békét, a szeretetet, és minden mást, ami örökérvényűen jó.

Ma nem leszel boldogabb, mint tegnap voltál, hacsak nem teszel valami mást, vagy ha ugyanazt teszed, legalább másképpen, más hozzáállással, más lelkiállapotban.Jézus a szívünk vendége. Ne legyünk szótlanok mellette. Szóljunk a vendéghez, Ő várja azt. (Stewart)


Mindig tud adni, akinek a szíve tele van szeretettel. A szeretethez nem kell erszény.


Nem csupán cselekvéssel, szenvedéssel is lehet nagyot alkotni.

Boda László


Önmagunkon uralkodni a legnagyobb uraság.

Ecsedy


Pál apostol azt írja, hogy nekünk nemcsak az adatott meg, hogy higgyünk a Krisztusban, hanem az is, hogy szenvedjünk érte. Fel kell vennünk a keresztet. Ezt is vállalni kell, még ha nem is könnyű feladat!


Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet.

Aquinói Szent Tamás

Várjuk reményünk boldog beteljesedését: ... Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. 20161108

2019. november 07. 16:58 - Andre Lowoa

"Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét.
...
Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.

...

"Az igazak öröklik a földet, * és mindörökké lakni fogják.

H: Te vagy, Urunk, Istenünk, * az igazak üdvössége. "

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-08

VÖ.:

Gyermekek, sohasem szabad a reményt feladnotok.

...

A reményt sohase adjátok fel."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-globalis-csoport-mely-a-bankrendszereteket-lerombolta-szet-fog-hullani/

ÉS
"Földi paradicsom"
http://masodikeljovetel.hu/search/node/F%C3%B6ldi%20paradicsomEgy testvérünk hívta fel a figyelmet a következőre:

"be kell következnie az elpártolásnak":

http://szentiras.hu/SZIT/2Tesz2

(http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-06#masodikolv)


Amíg
Ferenc pápa megérkezett a svédországi Malmöbe

http://hu.radiovaticana.va/news/2016/10/31/ferenc_p%C3%A1pa_meg%C3%A9rkezett_a_sv%C3%A9dorsz%C3%A1gi_malm%C3%B6be_/1269000

azalatt
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hajlektalanna-valt-europa-fovedoszentje

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/30/terremoto-norcia-la-basilica-di-san-benedetto-crollata-diventa-il-simbolo-del-sisma-come-se-fosse-venuta-giu-la-citta/3132253/

...


http://petersziklaja.ml/luther-marton-tevedeseire-rendelkezunk-mar-tevedhetetlen-valasszal-a-trienti-zsinattal/

Ezt még egyszer elküldöm, mert ez ide illik:

A szavak ereje:
https://www.facebook.com/babanet.hu/videos/10154511608222427/

VÖ.:
A meggondolatlanul vállalt kezesség
61Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed, 2s így szád szava által tőrbe estél, ha foglyává váltál saját szavaidnak, 3akkor, hogy szabadulj, fiam, ezt tegyed, mert embertársad kezébe kerültél: Menj, siess és zaklasd embertársadat.4Ne hunyd be szemedet álomra, a szempilládat ne hagyd elszunnyadni! 5Mint zerge a hálóból, szabadítsd ki magad, vagy mint a madár a tőrből!
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld%206

ÉS:
"Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14,23 – 8 G. tónus."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-08

Rózsafüzérrel a terrorizmus ellen
http://www.magyarkurir.hu/hirek/rozsafuzerrel-terrorizmus-ellen

2019. november 7. A HETEDIK PECSÉT

2019. november 07. 09:17 - Andre Lowoa

A HETEDIK PECSÉT

 

1993. június 3.

Uram?

ÉN VAGYOK. Add át nekem terhedet, gyermekem!

Fáj a fülem a gonoszok üvöltésétõl. Rosszakaratú nyelvük hazugságot hazugságra mond rólam.

Egy napon elém kell állniuk vádlóidnak!… Én a te oldaladon állok, nem vetted észre? Minden vádjuk éppúgy semmivé lesz, ahogy a víz felszívódik. Kelj fel! Kelj fel, és tedd kezedet a betegre, és meg fogom gyógyítani. Beszélj! És szájadból jövõ szavaim hangjától lelkük karomba omlik.1 Támaszkodj rám! Az én békémet adtam neked, lakozz tehát ebben a békében! Ne félj most! … lásd,

én vagyok a Feltámadás,

 


de e világ ura a halál. Ne vádold üldözõidet, hogy ne ítéljelek meg téged is az ítélet napján. Szenvedésem lelke! Én az Úr, mutatom meg neked azokat a lépéseket, amelyeket kínszenvedésem alatt tettem. Mivel nekem szolgálsz, engem kell követned. Mit szeretnél, hogy mondjak neked? Talán, hogy „kövess engem, de ne az én lábam nyomában?” Ez nem lehetséges, mert aki engem szolgál, az az én véres lábnyomomat követi… Az én ujjam érintésével támasztod fel a halottakat.2 Akik még mindig nem látják csodáimat, azok mellett elhaladt országom. Barátom, kis barátom, lásd hogy már eddig milyen sok mennyei mannával tápláltalak! És én, a te Istened, továbbra is táplálni foglak. Egyetlen ember sem tolhatja félre kezemet szájad elõl. Én leszek a te Erõd, hogy törékenységed által véghez vigyem tervemet. Országomra készítelek fel mindannyiotokat. Írd:

A világ ma visszautasítja Szívünket, Szent Édesanyád Szívét és az én Szentséges Szívemet. Ezek az idõk, amelyekben éltek, az irgalom idõi. Már elmondtam neked, hogy mi következik, amikor feltörik a hatodik pecsétet.3 Most figyelj és írd:

Közvetlenül azután, hogy a két Szív befejezte tanúságtételét4 fel fogom törni a hetedik pecsétet és azt egy félelemmel telt csend követi.5 Ebben a csendben a világi emberek azt gondolják, hogy diadalt arattak Szívünk felett. Örvendezni fognak és megünneplik ezt az eseményt, mert azt gondolják, hogy megszabadultak Szívünktõl, akik szócsöveink által tettek tanúságot, mert amirõl tanúskodtak, az bántotta fülüket, bántotta érdekeiket és gonosz szándékaikat. Akkor ezt a csendet hirtelen az én napom érkezése töri meg, és jaj a tisztátalannak! Jaj annak, aki nem bánja bûneit! Holttestük e sivatagban fog feküdni, amelyet õk maguk hoztak létre.

Angyalom akkor megtölti parázzsal a tömjénezõt, amelyet trónom és az oltár elõtt kezében tart, és ledobja a Földre.6 És miközben mindenki ezt nézi, heves földrengés keletkezik, a Föld elemei tüzet fognak és szétolvadnak.7 Sokan elmenekülnek a hegyekbe, hogy elrejtõzzenek a barlangokban8 és a sziklák között. Felkiáltanak hozzám, de nem fogok figyelni rájuk. Próbára fognak tenni, káromolni fogják Szent Nevemet, és azt fogják mondani a hegyeknek9 és a szikláknak: „Omoljatok ránk és rejtsetek el a trónon ülõnek színe elõl, és a Bárány haragja elõl!” Mert eljön az én napom, és ki fogja túlélni? A túlélõk10 térdre fognak borulni, félelem szállja meg õket, és csak engem, az Õ Istenüket fogják dicsérni… Majd ezután eljön az új Föld és az új Ég hozzátok.11 A világ országa az én országom lesz, és én fogok uralkodni minden szívben. A régi világ elmúlik.12 Lélek, uralmam a ti napjaitokban fog megkezdõdni.


1 A Szentlélekben való megnyugvás. Több alkalommal elõfordult a találkozókon.
2 Lelkileg, a megtérésekben.
3 Az 1993. február 18-ki üzenetben.
4 Azt hiszem, azt jelenti, amikor az idõ kész az Úr napja számára.
5 vö. Jel 8,1
6 vö. Jel 8,5
7 vö. Pt 3,12
8 vö. Jel 6,16
9 vö. Jel 6,16
10 vö. Jel 11,3
11 vö. Jel 11,15
12 vö. Jel 21,4