Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 04. 05:58 - Andre Lowoa

„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1Jn 4,18)

Ezen az igén nagyon sokat kell és érdemes gondolkozni, hogy valóban megértsük, milyen mély mondanivalója van. Alapvető élményünk a félelem. Nincs emberi élet félelem nélkül. Ez pedig gyötrelem, és lehetetlenné teszi a szeretetet, ahogy az ige folytatja. Mindezen sorok Az Isten szeretet című szakaszban vannak. Isten mindennél hatalmasabb szeretetében elrejtve lehet csak megbékélni.
(Kőháti Dóra)Az Egyháznak szüntelenül hirdetnie kell ezt az isteni irgalmasságot, s ezt nem csupán Krisztustól kapott küldetése kívánja meg, hanem az, hogy az emberek tudatában állandóan ott legyen, hogy irgalmas az Isten. A sokszor emlegetett megtérés azt jelenti, hogy amikor beismerem bűneimet, egyúttal felfedezem Isten irgalmát is, amely megbocsátja és eltörli bűneimet. Az irgalom új lehetőséget nyit számomra és reményt ad, amely megvéd a kétségbeeséstől. Van kiút a bűnökből, van lehetőség arra, hogy új életet kezdjek.

Horváth István Sándor


Egy kedves kis történetet hadd osszak meg a testvérekkel:
"A nyuszinak és a teknősnek minél hamarabb oda kellene érniük egy bizonyos célhoz. A kettejük között lévő különbségből adódóan nehezen haladnak. A nyuszi szaladna, de a teknős csak lassan cammog utána. A nyuszi próbálja folyamatosan nyüstölni a teknőst, hogy szedje már a lábát, de a cammogó teknős egyre csak azt mondja:
- Te, nyuszi, milyen jó, hogy ilyen lassan haladunk!
A nyuszi végül már kissé idegesen visszakérdez:
- Ugyan, miért lenne jó?! Hát így nem érünk oda soha!
Mire jön a csendes válasz a teknőstől:
- Hát, mert nem jó irányba megyünk..."
Míg célba nem érünk, földi életünk végéig bármikor megláthatjuk mi is, hogy talán egész eddigi életünk nem jó irányba haladt. Isten kegyelmes, minden bűnös útról visszafordulhatunk, mindig a szerető Atya bocsánatával és örömével fogad bennünket. Ha csak egy dologban, ha csak érintőlegesen léptünk rá a bűnösök tanácsa szerint a széles útra - akkor is. Ha már több dologban is a vétkesek szavára figyeltünk, ha meg-megálltunk Istennek nem tetsző utakon is - akkor is. Ha már maradásunk is volt az atyai háztól távol, miként a tékozló ifjú megtelepedett a disznók vályúja mellett - akkor is.
Milyen jó, hogy a kegyelmi idő csak lassan pereg az életünkben! Ma még nem késő elgondolkodnod: jó irányba rohansz? Vagy egy csendes szó talán téged is próbál visszafordítani?

Gyallai Henrietta


„Jézus mondta: »Amikor a pásztor megtalálja az eltévedt juhot, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.«” (Mt 18,13–14)

Érzed-e Isten fájdalmát a szívedben a kicsinyekért? Amikor betölti szívünket a könyörület Lelke (Zak 12,10), az Örökkévaló eszközeivé válunk a kicsinyekért való harcban, küzdelemben. Kik a kicsinyek? A kiszolgáltatottak, megvetettek, rászorulók, vagyis a magzatok, a szenvedélybetegek, cigányok, a megtévesztett, agymosott ifjúság, mindenki, aki magától nem tud kiszabadulni nyomorúságos helyzetéből. Ne „hívogassatok”, hanem menjetek! Menjetek el azokért, akik maguktól nem tudnak jönni! (Mt 28,16–20)
(Szeverényi János)„Jöjjön el a te országod.” (Mt 6,10)

Talán mindennap elmondjuk ezt az imádságot, ezt a kérést. Olyan megszokott, olyan magától értődő. Érdemes meggondolni: kérjük, hogy jöjjön el, azért, mert még nincs itt. Kérjük, hogy Isten törjön meg minden gonosz hatalmat, hozza el az újjáteremtett világban örök országát és azt, hogy mi annak a részesei legyünk; hogy országa hozzánk is eljöjjön, hogy ne maradjunk ki belőle. Ez az ő kegyelmes és jó akarata, mely éltet és erőt ad, hogy már itt, e világban vele éljünk, mint akik az ő örök országához tartoznak.
(Isó Zoltán)Magamat teljesen elfelejtettem és azon fáradoztam, hogy semmibe se keressem önmagamat.

Kis Szent Teréz


Megpróbáltatások, akadályok, nehézségek és nem egyszer a csüggedésre késztető körülmények azok, amelyek a hit táplálékát képezik.Nagylelkű az az ember,aki belátja,ha nincs igaza.
Még nagyobb lelkű az, aki hallgatni tud amikor igaza van.

Jim Fiebig


Ne adjon mást tudományt Isten nekem, csak önmagam megismerését!

Szent Bernát


Sokszor nem elég megszabadulni egy rossz szokástól. Vegyél fel egy jó szokást a helyébe.„Tudjátok, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem Krisztus drága vérén.” (1Pt 1,18–19)

Tudjuk, hogy Krisztus a mi Megváltónk. De honnan tudjuk ezt? A Szentlélek Isten, a Szentháromság harmadik személye tesz bizonyságot bennünk arról, hogy az életünk nem hiábavaló. Nem üres térben lebegünk, félúton a semmi felé. Valakinek fontosak vagyunk, hiszen életét adta értünk. A Szentlélek győz meg arról, hogy Krisztus halála az örök életet hozta. A Lélek emlékeztet arra, hogy Isten gyermekeiként szabadságban élhetünk. Ezért adjunk hálát az Úrnak!.
(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva)Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell! Hadd találkozzam azokkal, akikkel akaratod szerint találkoznom kell! Add tudtomra azt, amit akaratod szerint mondanom kell! És add, hogy ne legyek akaratod akadálya!
Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni. Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék a versenyt és biztassák a békákat. Elkezdődött a verseny, de a nézők közül senki nem hitt abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. Ilyeneket mondogattak: "Oh de fárasztó, sosem fognak feljutni." vagy "Semmiképpen nem sikerülhet, a torony túl magas." A békák kezdtek lemaradozni, egyetlenegy kivételével, aki élénken kapaszkodott felfelé. A nézők továbbra is kiabáltak: "Ez túl fárasztó, nem sikerülhet nekik!" Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza, csak az az egy haladt tovább kitartóan, egyáltalán nem akarta feladni. Végül mindegyik feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára.
Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, hogyan sikerülhet neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy néző odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje, hogy feljusson a csúcsra. Ekkor derült ki, hogy a győztes béka süket volt.

Szentlélek hívás minden napra

2019. június 04. 04:22 - Andre Lowoa

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága - Jöjj el közénk !       
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója  -  Jöjj el közénk ! 
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

______________________________________________________________________


Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke -  Jöjj el közénk !
Szentlélek, a bűnök megbocsátója -  Jöjj el közénk !    
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.

Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk ! 
Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket,  Szentlélek!        
A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket,  Szentlélek! 
A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket,  Szentlélek!


Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget – Kérünk, téged, hallgass  meg    minket!
Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre - Kérünk, téged, hallgass meg minket! 
Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben -  Kérünk, téged, hallgass meg minket!          
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.

Vigasztaló Lélek, -  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.

 

A hamisság és kétszínűség szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!

Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk ! 
A kevélység szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!

Szentlélek Isten! -  Jöjj el közénk !

 

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

 

Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke -  Jöjj el közénk !            
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója -  Jöjj el közénk !    
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre -  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

 

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

 

Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, -  Jöjj el közénk !       
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, -  Jöjj el közénk !
Te légy örök jutalmunk, -  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

_____________________________________________________________________

 

Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,       
ki mindenütt jelen vagy      
és mindeneket betöltesz,   
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,     
jöjj el és lakozzál mibennünk,      
és tisztíts meg minket minden szennytől,    
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

(Görögkatolikus liturgiából)

 

Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága -  Jöjj el közénk !        
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz, -  Jöjj el közénk !

Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

MINDSZENTY BÍBOROS A TRIANONI DIKTÁTUMRÓL

2019. június 04. 00:00 - Andre Lowoa

Mindszenty József a trianoni diktátumról, egyik kanadai körútján tartott beszédében így nyilatkozik:

+mindszentyjcm_2_1.JPG     „Ifjúságom nagy élménye volt a Kárpátoktól védett ép és egész Magyarország. Diákkorom óta történelmi valóságként élt és visszhangzott bennem Vaszary Kolos hercegprímás milleneumi beszédének megállapítása, hogy bár kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn Magyarországot. (...) Hosszú életemben nagy magyar tragédiák tanúja lettem. (...) Az első kommunizmust, mint fiatal hittanár éltem át, s éppen elfoglaltam a zalaegerszegi plébániát, amikor nemzetünkre rákényszerítették a trianoni békeparancsot. Trianonban darabokra tépték a Máriának felajánlott Országot. Aki a természetfölötti hit szemével meri nézni vagy mérni a nemzetek és népek tragédiáját, (...) az jogosan gondolhat arra, hogy az ország talán azért került lejtőre, mert ¤ sokakban már elpártolt a szentistváni alapoktól a századforduló óta; úgy, mint a Muhi és a Mohács előtti években is.
     Keresztény hívők ítéletében az analógiák itt elgondolkoztatók. (...) Később Európában és az Amerikai Egyesült Államokban politikusok és államférfiak is beismerték, hogy a békekonferencia »elfogult« és »részrehajló« volt s a bosszúvágytól fűtött békeparancs sok igazságtalanságnak lett okozója, ugyanakkor részben hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely a második világháború kitöréséhez vezetett. Sajnos – ígéretek ellenére – a szerződő felek elmulasztották az igazságtalan békeszerződés revízióját, s így csak – a hitlerizmus hódításával egy időben – a második világháború küszöbén és annak első éveiben kaptunk vissza elszakított területeket: 1938-ban a Felvidéket, 1939-ben a Ruténföldet, 1940-ben Erdély egy részét és 1941-ben a szerbektől megszállt területeket. Mindezekről a területekről 1945. január 20-án az ideiglenes kormánynak, amikor aláírta a fegyverszüneti szerződést, le kellett mondania.”¤
     „Az I. világháború után a nagyhatalmak elvették Szent István földjének 68%-át, meghagyták 32%-át, 1/3-nál is kevesebbet, a vádlott meghallgatása nélkül. A II. Világháborúba a Sztálin-szövetséges Hitler hajszolta bele az országot. A szintén Sztálin-szövetséges hatalmak odaajándékozták a 32%-os csonkot is a nemzetiségirtó Sztálinnak, akinél mi is nemzetiség lettünk.”¤¤

¤Mindszenty József: Emlékirataim. Weller Publishing Co. Ltd., Torontó, 1974.
Szent István Társulat, Budapest, 1989. 186-187.
¤¤Mindszenty József: Hirdettem az Igét. Mindszenty Alapítvány, Vaduz, 1982. 226-227.Igazsagot-Magyarorszagnak.jpg

 

2019. június 3. GYERMEKEM! PRÓFÉTÁLJ!

2019. június 03. 08:43 - Andre Lowoa

1992. augusztus 20. Rhodos

Drága és hûséges gyermek, te gyenge vagy, de én Király vagyok. Lám visszaküldelek a tieidhez, hogy emlékeztesd õket tanításomra.

Egyesek gyengévé és langyossá váltak közületek, mert bizalmatlanul fogadtátok szavaimat, amikor összegyûltetek Nevemben. Jaj azoknak, akik eladják Véremet, hogy az Õ nevüket tiszteljék. Jaj azoknak, akik elégedettek, életüket természetes hajlamaik szerint élik, és semmibe veszik Lelkemet! Jaj azoknak, akik az ajtóba állva megakadályozzák, hogy azon az ajtón keresztül hirdessem üzenetemet, amelyet magam nyitottam ki.
Jaj azoknak, akik úgy gondolják, hogy bölcsen bánnak a világ dolgaival! A világ szolgái õk, nem az enyéim. A világ szolgái õk és eljegyezték magukat a képmutatással, a romlottsággal és mindazzal, amitõl Szívem iszonyodik.

Örvendjetek, ha Szent Nevem miatt igazságtalanság ér titeket! Az én napom hamarosan tûzzel virrad rá mindnyájatokra. Örvendjetek, és legyetek boldogok, amikor az emberek megvádolnak, nyilvánosan megszégyenítenek és gúny tárgyává tesznek miattam és üzenetem miatt! Annál nagyobb lesz jutalmatok a mennyben, minél nagyobb szeretettel viselitek el a világ bántalmazásait! Imádkozzatok, hogy feloldjam láncaitokat, amelyek még a világhoz kötöznek titeket! Imádkozzatok azokért, akik nem tudják megkülönböztetni jobb kezüket a baltól! Senki sem tudja kiérdemelni hívásomat, ezért ne kárhoztassátok a büszkét!

Most kegyelem van felettetek és irgalom vesz körül benneteket. Királyotok õszintén felkínálta nektek Szívét, de látom, hogy nem mindenki adta át nekem teljesen a szívét, nem mindenki akarja megfogadni tanításomat. Nem, nem mindenki követte Szívem kívánságát, hanem saját hangjára, saját törvényére hallgatott gyenge hite miatt. Ezeknek mondom: Imádkozzatok, hogy megmaradjatok kegyelmeimben! Imádkozzatok, hogy meg tudjátok tenni akaratomat! Terjesszétek most szavaimat, és ne hallgassatok saját emberi gondolkodásotokra! Még három kérdésem van hozzátok:

Miért nyomtátok el hangomat?
Mit tettetek azokkal az üzenetekkel, amelyeket azért adtam, hogy elolvassátok?
Hová lettek azok az emberek, akik egykor oly buzgón akartak nekem tetszeni?
Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! …
Gyermekem! Prófétálj! Legyen Szavam a te szájadban olyan, mint a kétélû kard! …
Szolgálj nekem! A Szeretet közel van hozzád.

Uram, mi történik, ha nem teszik meg akaratodat?

Visszavonom Szívemet, kegyeimet és kegyelmeimet, de keresztem megmarad.

(Ezt az üzenetet azok kapták, akik akadályt állítottak arra az útra, amelyet Urunk megnyitott. A kísértések, a félelem, a kétség egyeseket arra késztetett, hogy ne bízzanak abban a tervben, amelyet Jézus Rhodos számára készített, és ne hagyatkozzanak rá. Jézus figyelmeztette õket.)

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 03. 08:26 - Andre Lowoa

A hétköznapi ember és a harcos között az az alapvető különbség, hogy a harcos mindenben kihívást lát, míg a hétköznapi ember mindent áldásnak vagy átoknak tekint. (Don Juan)A kicsiny hit is képes üdvözíteni, de nem képes Isten dicsőségére nagy dolgokat véghez vinni. (Spurgeon)


Aki mentegetőzik, önmagát vádolja.Én édes Istenem, mindig Te légy velem,
adj éber figyelmet, a jóra kegyelmet,
ó engedd, hogy legyek hűséges gyermeked,
számmal és szívemmel dicsérjem szent neved.
Én édes Jézusom, vezess a jó úton,
ne hogy eltévedjek, bűnt szóljak vagy tegyek,
földi életemnek legyen a lámpása,
a Te szent Igédnek áldott tanítása.
Ámen„Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.” (Róm 14,17)

Isten országa hétköznapi valóság, nem délibábos vallásos álom csupán. Mi motivál, mi mozgat; hol van életünk központja, hol dőlnek el dolgaink? A hasunkban vagy a szívünkben? Jézus erősen tanácsolta, hogy vegyünk Szentlelket, ne éljünk nélküle (Lk 24,48–49). A Lélek gyümölcse hitelesíti istengyermekségünket. Minden a gyümölcsért van (Gal 5,22).
(Szeverényi János)Kis nehézségek sokszor kiborítanak, és a nagy nehézségek hatására térünk ismét magunkhoz.


„Krisztus mondja: „Aki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.”” (Mt 10,33)

Jézus már régen vallást tett rólunk: az életét adta értünk, hogy éljünk. Most is közbenjár a mennyei Atyánál. Az életünk, örökké való létünk függ attól, hogy megvalljuk: Jézus az élet ura, mi őhozzá tartozunk. Jézus Krisztus Úr és Isten. Keresztyének ezrei adták ezért a hitvallásért az életüket. Mi megvalljuk-e az iskolában, a munkahelyen és a hétköznapok sodrásában, hogy kihez tartozunk? Ha igen, az élet a részünk!
(Isó Zoltán)MIHELYT SZÓLÍTALAK

Én csak egy szegény bűnös vagyok, Uram,
De mihelyt szólítalak,
Kegyelmeddel és irgalmaddal
Egészen elárasztasz engem.
Legnagyobb boldogságomról mondanék le,
Ha nem törekednék arra,
Hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek.

Kolumbusz Kristóf


Ne keseredjünk el, ha nehézségeket élünk át, mert ez nem annak a jele, hogy Isten elhagyott vagy lemondott volna rólunk.


„Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen!” (Zsolt 22,12)

Sokszor megkísérti ez a gondolat a hívő embert: Hol van Isten? Miért engedte meg ezt az életünkben? Ha ránk szakad az ég, úgy érezzük, egyedül maradtunk megoldatlan problémáinkkal, bajainkkal. Barátaink, rokonaink is elhagynak, és úgy gondoljuk, Isten is néma marad kiáltásunkra. Valóban távol lenne Isten? A 22. zsoltár a szenvedő ember imádsága. Jézus is ezt mondta a kereszten kínjai közepette. Mindez arra tanít minket, hogy szabad kétségeinket, bizonytalanságunkat Isten elé vinni. Ő nem botránkozik meg szavainkon. Mellettünk van akkor is, ha felhők takarják a napot. „Bár késik a segítség, / és nem találsz vigaszt: / Eloszlik bú és kétség, / Előbb, mint véled azt.” (EÉ 342,6)
(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva)„Őrizd meg a rád bízott kincset.” (1Tim 6,20a)

Vannak kincsek, amelyeket nem lehet e világi módon őrizni és sokasítani. Nem széfben elzárva, hogy ne lássa, ne tapintsa senki, nehogy elrabolják, hanem amint kaptuk: teljesen és egészen, amint éppen kell: továbbadva, szétosztva, hirdetve, megélve; akitől kaptuk, azzal kapcsolatban maradva, hogy megtartson benne. Ránk is van bízva kincs. Nem leszünk kifosztva, hanem gazdagodunk. Itt más „logika” működik, s máshogy „kamatozik”…
(Kőháti Dóra)
Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,
Hogy ami szent, azt gondoljam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem.
Te őrizz engem, Szentlélek Isten,
hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem.
Ámen
Égi Édesanyánk üzenete 2019. június 2-án Medjugorjéból

2019. június 02. 18:40 - Andre Lowoa

A Szűzanya 2019. június 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek, csak a tiszta és nyitott szív teszi lehetővé, hogy valóban megismerjétek Fiamat, és hogy mindazok, akik nem ismerik szeretetét, általatok megismerjék. Csak a szeretet által érthetitek meg, hogy a szeretet erősebb a halálnál, mert az igazi szeretet legyőzte a halált és nem létezővé tette azt. Gyermekeim, a megbocsátás a szeretet legmagasztosabb formája. Nektek, szeretetem apostolainak imádkoznotok kell, hogy lélekben erősek legyetek és képesek megérteni és megbocsátani. Ti, szeretetem apostolai a megértéssel és a megbocsátással a szeretet és az irgalom példáját adjátok. A megértés és a megbocsátás olyan ajándék, amelyért imádkozni kell és ápolni azt. A megbocsátással mutatjátok meg, hogy tudtok szeretni. Nézzétek csak gyermekeim, hogy milyen nagy szeretettel, megértéssel, megbocsátással és igazságossággal szeret benneteket a Mennyei Atya, hogy engem, mint szívetek édesanyját  ad nektek. És íme, itt vagyok veletek, hogy édesanyai áldásommal megáldjalak benneteket, hogy az imára, a böjtre hívjalak titeket, hogy azt mondjam nektek: higgyetek, reméljetek, bocsássatok meg, imádkozzatok pásztoraitokért, és mindenekfelett határtalanul szeressetek. Gyermekeim, kövessetek engem. Az én utam a béke és a szeretet útja, Fiam útja. Ez az az út, amely szívem győzelméhez vezet. Köszönöm nektek.

 

"Töltsétek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben, szeretett Édesanyám utasítása szerint" 20170603

2019. június 02. 17:39 - Andre Lowoa

“Ebben a hónapban el kell, hogy csendesedjetek.Sürgetve kérlek benneteket, hogy látogassátok templomaitokat, amilyen gyakran csak tudjátok, hogy délután három órakor Irgalmasságom Rózsafüzérét imádkozzátok.

Katolikusok, arra kérlek benneteket, hogy ha lehetséges, ebben a hónapban mindennap vegyétek magatokhoz a Szent Eukarisztiát.

Mert ez a hónap annak az ideje lesz, amikor a tervek a Közel – Kelet feszültségének növelésére – melyek csendben zajlanak – befejeződnek.

Legyetek erősek. Legyetek türelmesek. Legyetek alázatos szívűek.”

Töltsétek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben, szeretett Édesanyám utasítása szerint

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 02. 09:39 - Andre Lowoa

A bölcsesség lehetővé teszi az ember számára, hogy a dolgok fölött álljon, anélkül azonban, hogy megvetné azokat; megadja, hogy a világot Isten szemével láthassuk - de az Ő szívével is egyúttal! Megtanít igent mondani Istennek, igent mondani korlátozottságainkra is, múltunkra is - számos csalódásunkkal, mulasztásainkkal és bűneinkkel együtt.

Szent II. János Pál pápa


A gondviselés kinyitja a második ajtót, amikor az első becsukódik.


„Az Úr azonban ezt mondta Gedeonnak: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el: Az Úr a békesség.” (Bír 6,23–24a)

1898 őszén Wisconsin államban összetalálkozott egy szállodában két utazó üzletember. Nem ismerték egymást, de mindketten keresztények voltak, és esténként együtt imádkoztak. Isten indította őket arra, hogy társaságot alapítsanak keresztény üzletemberek számára azzal a céllal, hogy Isten igéjét terjesszék. Közös ima után a Gedeon nevet választották a Bibliából, a Bírák könyve 6–7. részéből. Gedeon olyan férfiak vezetője volt, akik készen álltak Isten szolgálatára. Isten nagy bírává tette őt, hogy szabadítsa meg Izraelt. A mai gedeoniták szállodákban, kórházakban és börtönökben több száz millió (!) Újszövetséget ajándékoztak el.
(Kőháti Dóra)Egy Charney nevű francia férfi úgy megharagította Napóleont, hogy börtönbe csukták. Úgy tűnt, örökre elfelejtkezett róla mindenki a külvilágban. Magányosságában és elkeseredettségében kiválasztott egy követ a falban és ezt véste rá: "Senki sem törődik velem."
Egy napon egy zöld növény hajtott ki a padló kövei közül, és kezdett növekedni a cella tetején levő kicsiny ablak irányába. A fogoly naponta megtartotta ivóvizének egy részét, és ráöntötte a növény leveleire. Az addig növekedett, míg végül gyönyörű kék virágot bontott. Amikor a virágszirmok teljesen kibomlottak, a magányos fogoly áthúzta az előző időben falra vésett szavakat és föléjük írta: "Isten törődik velem."
De Isten további áldást is tartogatott e fogolynak. A férfi cellaszomszédjának volt egy kislánya, akit rendszeresen beengedtek látogatásra a börtönbe. A kislánynak tetszett az, hogy Charney annyira szereti azt a kis növényt és ezt másoknak is elmesélte. A hír eljutott Josephine császárnőhöz is, aki így szólt: "Ha egy férfi olyan nagy odaadással szeret és gondoz egy virágot, akkor nem lehet gonosz ember." Ezután meggyőzte a császárt, hogy engedje szabadon.
Charney magával vitte a virágot az otthonába, és gondosan ápolta egész életében. A virág azt tanította meg vele, hogy higgyen Istenben.

"Türelem, megértés és gyengéd figyelem napsütésnél jobban melegítenek, így nem hervad a szeretet virága, s aki ültette, örökké áldja."Gyakran ebben az illúzióban élünk: azt szeretnénk, hogy változzon meg a környezetünk, a körülményeink, mert akkor minden jobban fog menni. Ez azonban általában tévedés. Nem a külső körülményeknek kell megváltozniuk, hanem először a mi szívünknek, amelynek meg kell tisztulnia az önzéstől, a szomorúságtól, a reménytelenségtől.
Az az érzésem, hogy az igazi élet másutt van, máshol, mint ami az én életem, ami nem igazi élet, szenvedései vagy korlátai miatt nem biztosítja számomra az igazi lelki kibontakozás feltételeit. A körülményeimnek csak a negatív oldalát látom, azt, ami hiányzik a boldogságomhoz; ettől elégedetlen, irigy, csüggedt leszek, és már nem haladok előre. Az igazi élet másutt van - mondom magamnak - és egész egyszerűen elfelejtek élni.
Pedig néha olyan kevés is elég lenne, hogy minden másképp legyen, és óriás léptekkel haladjak előre: más látásmód, a bizalom és a remény tekintete a helyzetemmel kapcsolatban, arra a bizonyosságra alapozva, hogy semmiben nem lehet hiányom.
"Gyomláld ki szívedből a gazt, mert nagyértékű magot vetnek belé. Ne burjánozzék ott semmi, ami ezt a magot elfojtaná!" - mondja Szent Ágoston. Üressé, tágassá kell lennie a szívnek, hogy ott felnőhessen és kinyílhasson a szeretet virága.
Akinek szíve saját énjével van tele, abba nem fér bele az Isten. Csak ha odaadtam mindenemet, lesz enyém a Minden. "Ha kenyeret akarsz venni, filléredet adod. Ha telket akarsz venni, tallérodat adod. Ha szeretetet akarsz venni, magadat kell adnod. A kenyér ára a fillér. A telek ára a tallér. A szeretet ára te vagy!" Nagy ár ez! De szinte semmi, ha összevetjük azzal a végtelen kinccsel, amely nélkül minden édesség keserű és minden vagyon koldusi nyomor. Aki így odaadta magát és akit így betöltött az Isten, az szabad, mint a tavaszi szél, annak testvére a nap, hold, ékes csillagok, annak nővérkéje a halál és barátja minden ember; annak öröme mások öröme, bánata mások bánata, annak élete Krisztus, halála nyereség; az nem tartozik senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. De ezt a tartozást soha leróni nem tudja. "A pénzadósság csökken, ha leróni kezdjük. A szeretet tartozása annál inkább növekszik, mennél inkább szeretünk. Amikor adósságot fizetünk, vagyonunk kisebbedik. Amikor a szeretet tartozását rójuk le, szeretetünk egyre gyarapszik." Kifogyhatatlan, kimeríthetetlen a szeretet, akárcsak az Isten.

Nemeshegyi Péter S.J.


„Isten lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.” (Kol 2,15)

Erről nem szeretünk beszélni, agyonhallgatjuk a személyes gonosz létéről, romboló munkájáról szóló kijelentést. Úgy is nézünk ki, hiszen sokszor a hazugság, gyűlölet, félelem igazgat, mozgat. De ő azért jött, hogy lerontsa életünkben az ördög munkáját, felépítményét. Kiálthatunk ma is: Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtunk! Szabadíts meg a gonosztól, mert elveszünk!
(Szeverényi János)Kudarc? Azt sem tudom, mi az. Mindig csak pillanatnyi megtorpanásokkal találkoztam. (Dottie Walters)Még ha mindenki esélytelennek tart is, ne add fel...„Nem vagyunk egyformák” - állítják magukról az emberek. Hogy a kecskék és farkasok mit állítanak magukról, nem tudjuk. De, hogy ők sem egyformák, az biztos. Igazolja ezt a következő történet:

Ez úgy kezdődik, hogy a kecskének sikerült fölmenekülnie a farkas elől a háztetőre. És miután már biztonságban érezte magát odafönn, elkezdte ócsárolni a farkast. Ez a farkas azonban nem gurult dühbe. Legalábbis nem mutatta. Leült a hátsó lábára, és nézte mereven a kecskét. Egy hangot sem adott ki a száján. Ez viszont a kecskét ingerelte föl.
- Megkukultál farkas koma, hogy egy szót sem szólsz? Jobban is teszed, ha hallgatsz, mert ha kinyitod a szád, lemegyek, és ellátom a bajodat.
A farkas meg se moccant. A kecske pedig tovább ingerelte - a farkas helyett - önmagát: - Tudod mi vagy te? Egy gyáva, csavargó, báránytolvaj. Akadtál volna csak velem össze ott lenn a pataknál, elvettem volna a kedved a húsevéstől!
A farkas ült tovább mozdulatlanul. A kecske pedig már kezdte elhinni, amit a farkasnak odakiáltott. Hogy erősebb nála és nem is érti, miért futott el előle. Egyre jobban megerősödött benne ez a tudat. Roppant erősnek érezte itt fenn magát. Mintha összenőtt volna a házzal, és a ház minden ereje és szilárdsága az ő tagjaiba szállt volna. Lenézett a farkasra, és most már teljesen elvesztette józanságát. Hogy merészel ez így bámulni rá, mint vadász a zsákmányra?
- Ha el nem takarodsz innen, azonnal lemegyek és eltaposlak, mint egy férget - kiáltotta magán kívül, és el is indult a háztetőn lefelé a farkas irányába.
A farkas csak ült mereven, mozdulatlanul. A kecske pedig már nem tudott megállni, még ha akart volna sem. A következő pillanatban nagyot huppant a földön, és ott állt a farkas előtt. A farkas fölállt ültéből. Szemében a győztesek lángja lobbant föl. Kitátotta száját, és elővillantak hatalmas fogai. A kecske megrettent. Már abban a pillanatban, amint lába a földet érintette, megváltozott körülötte minden. Ismét a félénk, ijedős káposztaevő volt, akinek legszörnyűbb ellensége a farkas. Egyetlen gondolata maradt csak: menekülni. Késő volt. A farkas villámgyorsan csapott le rá.

Farkasok és kecskék. Különfélék, akár az emberek. És az életük sem egyforma, akár az embereké. De a tanulság, amit levonhatunk: ugyanaz. Aztán, hogy megtörténik -e a tanulság levonása, ismét kérdéses. Mert nem vagyunk egyformák.Önmagadra szegezd tekintetedet, és mások megítélésétől óvakodjál. Mások megítélésében sokszor tévedünk, de aki önmagát vizsgálja meg, mindig hasznosat cselekszik.Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a Te szereteted megvalósul.

II. János Pál pápa


„Szenvedése után Jézus sok bizonyítékkal megmutatta az apostoloknak, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.” (ApCsel 1,3)

A szív gyenge, csüggedt és elkeseredett Jézus nélkül. Mert ilyenkor az ember csak maga van, és az Istennel való közösség hiányában nincs élet benne. Az apostoloknak a halálon győztes, feltámadott Jézus megjelent, így erősítette a szívüket, és élettel töltötte meg. A mi szívünket is erősíti jelenlétével az oltáriszentségben láthatóan és a hallhatóan hirdetett igéjében. Így tölt el bennünket is el nem múló élettel.
(Isó Zoltán)Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon. (Goethe)


„Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket?” (Lk 18,7)

A hamis bíró példázatában Jézus arra tanít minket, hogy legyünk kitartóak az imádságban, ne csüggedjünk el. Ha az istentelen hivatalnok, megelégelve az asszony könyörgését, végre elintézte ügyét, mennyivel inkább törődik velünk a mi mennyei Atyánk! Isten nem közömbös szenvedéseink iránt. Egyszerűen az ő órája másképp jár, mint a miénk. Ő tudja, mikor jön el a segítség ideje. Bízzunk benne, hogy bölcsen dönt. (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva)"Jézus: Sohase inogjatok meg. Sohase kételkedjetek Védelmező Kezemben" 20170602

2019. június 01. 17:34 - Andre Lowoa

"Azok, akik visszautasítják a segítségeteket, le fognak maradni, és a Fenevad Királyságának martalékává válnak, ahonnan már nincs menekvés.

Soha ne inogjatok meg. Soha ne kételkedjetek Védelmező Kezemben.

Ha ti mindenben engedelmeskedtek Szent Akaratomnak, akkor Én mindenről gondoskodni fogok.

Bízzatok Bennem. Kövessetek Engem.

Az idő rövid, mégis bőséges arra, hogy felkészüljetek a harcra, amely előtettek áll.

Szeretlek mindnyájatokat. Soha ne feledjétek el Szeretetem hatalmát.

 

Szeretett Jézusotok,
Az Üdvösség Királya
Jézus Krisztus"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/jezus-sohase-inogjatok-meg-sohase-ketelkedjetek-vedelmezo-kezemben/

Én ezeket a rémtetteket már oly régen feltártam La Salette –ben  a két kisgyermeknek, Melániának és Maximinak. Hamarosan itt az ideje annak, hogy ezek a próféciák kibontakozzanak.

Ezeknek a gyerekeknek a gonosz terveket elmondtam, és amit mondtam nekik azt már (Egyházilag) elfogadták. És most gyermekeim, nektek el kell fogadnotok, hogy ezeknek az eseményeknek meg kell történniük.

Nektek kitartóan kell imádkoznotok, hogy gyengítsétek és enyhítsétek azt a sok fájdalmat, amelyet az emberiségnek el kell majd viselnie.

Legyetek bátrak, gyermekek.

Bízzatok Fiamban, és adjátok meg Neki azt a szabadságot, hogy úgy vezessen Benneteket, ahogyan azt Neki tennie kell, hogy a lelkek megmenekülhessenek a fenevad karmaiból.

 

Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-en-ezeket-a-remtetteket-mar-felfedtem-la-salette-ben-a-ket-kisgyermeknek-melanianak-es-maximinak/
" „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!"“15Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy KEDVELLEK.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” 16Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy KEDVELLEK.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 17Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „KEDVELSZ engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy KEDVELLEK.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”

KNB SZIT BD UF KG

görög:
szeretsz:
15: “ἀγαπᾷς με
Szótári információk: szeret, megszeret – önzetlenül, tárgya érdemeitől függetlenül. Isteni tulajdonság megnyilvánulása az emberek iránt, amely azok javát, megmentését, üdvösségét munkálja (vö: Jn 3,16)
17: “φιλεῖς με;
Szótári információk: 1. kedvel, szeret (ha a másik megérdemli és viszonozza – vö: ἀγαπάω a viszonzástól független szeretetre); 2. megcsókol; 3. barátja vkinek

Protestáns felekezetű járulhat-e katolikus szentségekhez?

2019. június 01. 14:52 - Andre Lowoa

TANÍTÁS - A szentségekről (Oltáriszentség)
Protestáns felekezetű járulhat-e katolikus szentségekhez? Pl. ismerek olyat, aki evangélikusként katolikus templomba jár és néha áldozik is. Azt mondja ő hiszi, hogy az Oltáriszentségben Jézus van jelen, de nem akar katolikus lenni.
Kedves Kérdező!
Protestáns felekezetű nem járulhat katolikus módon szentségekhez, mert a katolikusok és a protestánsok között csak imaközösség van, a teljes szentségi közösség még nem valósult meg éppen a tanítás különbözősége miatt. Az evangélikus vallású - saját bevallása szerint - lehet, hogy elhiszi, amikor áldozik, hogy Jézus valóban jelen van az átváltoztatott kenyérben és borban, de nem vallja minden bizonnyal az átlényegülés hittételét, és az Eucharisztiáról való katolikus felfogást. Ha ezt vallaná, hűtlen maradna evangélikus egyházához. A teljes katolikus hitet sem vallhatja, mert ahhoz le kellene tennie a hitvallást (ennek nemcsak az a fontos eleme, hogy valaki elhiszi Jézus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben, hanem a következők is: elfogadja mind a hét szentséget, a Szentatyát, a Szűzanya és a szentek tiszteletét)
Ne keverjük össze az úrvacsorát és a szentáldozást. A kettő nem ugyanaz, még ha sokban hasonlítanak is egymásra. Az evangélikusok azt vallják, hogy Jézus csak a "vétel pillanatában" van jelen a kenyérben és a borban. Ők nem teszik el a megmaradt kenyeret, és bort (mi a megmaradt Szentostyát - amelyben Jézus valóságosan jelen van - visszatesszük a szentségházba és imádjuk Őt)
Nem lehet tehát "egy kalap alá venni" a protestáns úrvacsorát, és a katolikus szentáldozást. Már csak azért sem, mert különbözőképpen valljuk az egyházi rend szentségét. A katolikusok 2000 év óta vallják, hogy a püspököket, papokat apostolutódok szentelik - vagyis mindenki szentelése visszavezethető az apostolokra, és Jézus Krisztusra. Csak ők hozhatják létre a szentségeket. Ez a jogfolytonosság a protestánsoknál 1517-ben megszakadt. Ettől kezdve nincs érvényes papságuk, tehát katolikus értelemben nem hozhatják létre a szentségeket. Ők egyébként nem szentelik lelkészeiket, hanem avatják, és ez is óriási különbség.
Summa summarum: evangélikus és katolikus egyszerre nem lehet az ember. Vagy ezt vallom, vagy azt. A kettő egymást kizárja, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek közös vonások. Annak meg nincs értelme, hogy válogatok, és ami számomra szimpatikus, azt elfogadom ebben, vagy abban a vallásban, ami meg nem, azt elutasítom. Ha elkötelezem magam, tegyem teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmmel.
/Azt még el tudom képzelni, hogy az evangélikus vallású "lélekben" már katolikus, csak ténylegesen nem tud elfogadni mindent, amit a katolikus egyház 2000 év óta változatlanul hisz!/

Szeretettel: Béla atya
http://www.plebania.net/tarsalgo/?op=view&id=711

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 01. 08:58 - Andre Lowoa

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, amikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő-érzékedet.

Weöres Sándor


A hit a dolgok legegyszerűbbje. Lehet, hogy éppen ezért oly nehéz megmagyarázni.


Akkor is legyünk óvatosak, ha mások életében látunk megrázkódtatásokat, mert lehetséges, hogy azt is Isten munkálja, éppen a javukra.


Az embernek csak azért érdemes élni, amiért képes meg is halni...


„Az Úr ezt kérdezte Jónástól: Igazad van-e, hogy haragszol?!” (Jón 4,4)

Jónásnak nincs igaza. A haragvó embernek nincs igaza. Nincs, mert az ember haragja a másik ellen irányul: nem jó, amit a másik tesz, nem jó, amit a másik mond. Nem jó, ha nem az ő akarata és érdeke érvényesül. Sokszor így haragszunk az Istenre is. Az Isten „jogtalanul” irgalmas, „jogtalanul” kegyelmes a ninivei emberekhez! Az Isten „jogtalanul” irgalmas és kegyelmes hozzánk. Nem érdemeljük meg. Nem is lehet kiérdemelni, éppen ezért kegyelem és irgalom. És milyen jó, hogy ez az Isten saját döntése alapján így van!
(Isó Zoltán)


Békéd, mint a folyó, szereteted, mint a hegy,
Szent Lelked, mint a szél, mely fúj mindenfelé.

Örömnek forrása, gyógyítja az életem.
Isten Szentlelke, töltsd be szívemet.
Jöjj Isten Szentlelke, töltsd be szívemet.
Jöjj Isten Szentlelke, töltsd be szívemet.Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, add, hogy Lelked által mi is megismerjünk Szent Fiadban Tégedet. Jöjj Szentlélek, békesség Lelke, töltsd el békéddel szívünket! Jöjj Szentlélek, öröm Lelke, töltsd el lelkünket isteni örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait kegyelmeddel elviseljük és örömmel szolgáljunk Téged! Jöjj Szentlélek, örök Szeretet, taníts meg mindig szeretni, viszonzás nélkül is szeretni, megbocsátani és bocsánatot kérni. Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen, mennyből fényességedet!


„Jézus így szólt: »Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.«” (Lk 5,32)

Nincs közünk Jézushoz, ha nem térünk meg teljes szívünkkel hozzá. Ő a bűnösökért jött, azokért, „kik eltévedtek az úton” (415. énekünk). Isten megváltó szeretetének korlátja én magam vagyok, amikor eszem ágában nincs bűnbánatot tartani, gondolkodásomat megváltoztatni. Isten ma is megtérésre hív minket: az egyént és a közösséget is.
(Szeverényi János)


Jöjj, Szentlélek, tölts el engem!
Az Atya Lelke, éltess engem!
A Fiú Lelke, válts meg engem!
Ó, örök Szeretet, hass át engem!
Tüzeddel gyújts lángra engem!

Fényességeddel világosíts meg engem!
Eleven forrás, itass engem!
Bűneimtől tisztíts meg engem!
A visszás korszellemtől távolíts el engem!
Vigasztalásoddal enyhíts engem!

Keneteddel erősíts meg engem!
Kegyelmeddel vezess engem!
Angyalaid által oltalmazz engem!
Tőled elszakadni soha ne hagyj engem!
Szentlélek-Isten, hallgass meg engem!

Kegyelmed sugara érintsen meg engem!
Az erények áramával árassz el engem!
Kegyelmeiddel bátoríts engem!
Gyümölcseiddel üdíts fel engem!
A gonosz ellenségtől védj meg engem!

A végső harcra kenj föl engem!
Halálom óráján támogass engem!
Utána pedig vonj magadhoz engem!
Hogy minden szentekkel egyetemben
Dicsérjem az Atyát, a Fiút és Téged,
Ó, szelíd Vigasztalóm, örökké.„Krisztus mondja: »Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik.«” (Jn 10,9)

Annyiféle ajtót nyitnak meg ma a kereső emberek előtt, kihasználva, hogy milyen magányos és elkeseredett a támasz nélküli ember. A lelki éhségre, a céltalanság, a létbizonytalanság megoldására, a spirituális vágy csillapítására iparágak épültek ki. Jézus nem „egy lehetőség” a sok közül, nem egy jobb lehetőség a többi jó között, sem szimpatikus tanító vagy bölcs, netán egy különlegesen jó ember, egy alternatíva, amelyet ki lehet próbálni; nem egy ajtó – az ajtó. Minden más „ajtó”, amely megváltást ígér, hamis.
(Kőháti Dóra)


„Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.” (Ézs 7,4)

Ézsaiás próféta nehéz feladatot kapott. Az ellenségtől megrettent királyhoz, Áházhoz kellett mennie az Úr üzenetével. A fenyegető veszedelemmel szemben hirdette: nem a félelem, a pánikba esés a megoldás. Stresszoldó tréning és nyugtatók helyett komolyan vehetjük az Úr ígéretét. A nehézségekkel, gondokkal, bajokkal szemközt is megőrizhetjük nyugalmunkat, belső békénket, ha belekapaszkodunk a biztató szóba: Ne félj! Isten már tudja a kiutat, ne engedd, hogy a kétségbeesés, a rémület irányítsa cselekedeteidet. Jó várni és csendben lenni az Úr szabadításáig.
(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva)Mennyei Atyám! Minek tagadnám, Te úgyis látod, hogy időnként elfáradok, sőt elegem lesz, besokallok. Emberi gyengeség ez, a bűn következménye. Olykor még a családom tagjai is kiakasztanak, pedig nagyon szeretem őket és örülök, hogy ajándékba adtad mellém mindegyiküket. Köszönöm azokat, akik kegyelmedből még mellettem lehetnek. Hálás vagyok értük. Add, hogy ezt ne felejtsem el akkor se, amikor gyengébb pillanataim, óráim vannak. ÁmenMinden talajban megterem valamiféle virág.
Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.
(Wass Albert)


Mindennap újra kell hinnünk, a tegnapi hit mára mit sem használ.


Semmi sem gátolja annyira, hogy természetesek legyünk, mint az, ha természetesnek akarunk látszani. (La Rochefoucauld)


2019. június 1. JELENLÉTEM IS MISZTÉRIUM

2019. június 01. 08:20 - Andre Lowoa

1989. november 22.

Uram, kérlek szólj hozzám a Szentírásból! (Találomra kinyitom a Bibliát és ezt olvasom: “A Szentlélek száll rád.” {Luk 1,35.})

Leányom, emlékeztesd a világot jelenlétemre! Hirdesd üzenetemet a Föld határáig! Imádkozz! Hallgatom… 1
Segítek neked:

Atyám, kérlek nyilvánítsd ki nekem szeretetedet,
mert ha kinyilvánítod szereteted,
akkor Szent Arcodat nyilvánítod ki.
Ragyogj rám, ne engedd, hogy megtévesszenek!
Légy Vezérem, Mesterem, Nevelõm,
hadd tanuljak ajkadról bölcsességet!
Amen.

Látod? Csupán kérd segítségemet, és nem várok a válasszal. Jöjj! Még csak tanulsz, de maradj közelemben! Ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Annyira szeretném, ha ezt mindenki megtanulná. Jelenlétem is misztérium. Ne hanyagolj el, akkor én sem hanyagollak el téged. Még beszélek… 2 … hadd legyek vigasztalód! Én, az Úr foglak téged mindvégig vezetni, még ha nem is ismered fel teljesen, hogy mit adok neked kegyelemként. Végtelen irgalmamban szüntelenül eltöltelek Lelkemmel, beléd öntöm Szavaimat és törvényemet, és magamhoz emellek. Én, az urak Ura, rajtad tartom tekintetemet. Fogadd békémet és szeretetemet! Mindenkit megáldok közületek. Légy jó!

 


1Nem találtam megfelelõ szavakat, így az Úr jött segítségemre.
2Félbe akartam szakítani, hogy mondjak valamit.

Május – Pünkösd hava vagy Kettősök hava ~ Tavaszutó hó

2019. május 31. 22:04 - Andre Lowoa

Május vidám, kedves és az év legszebb hónapja. A természet kibontakozásának, a termékenységnek a hónapja, a virágnyílás, a rózsanyílás fő ideje. Nevében Maja, a termékenység hindu istennőjének neve lappang. A rómaiak Floraliájának – Florának, a virágok istennőjének és Majának, a föld termékenysége istennőjének szentelt ünnepnek – a nyomait fedezhetjük fel a májusi ünnepekben. Időszámításunk II. évszázadában pedig Vénusznak, a szerelem istennőjének és a görög-római Dionüszosz ~ Bacchusnak, a szőlő, a bor és a mámor istenének ünnepévé, vagyis a szerelem, a májusi menyasszonyok, a májusi lakodalmak hónapjává vált.

Május a legjobb nevelő hónap, ebben segít a májusi eső, hisz „a májusi eső aranyat ér”. Ezért kérik szinte költői módon fogalmazva a szabadkaiak az esőt, s nem is keveset, hanem annyit, hogy „a kiskacsák lehajtott fejjel úszkálnának az ég alatt”.

A májusban garázdálkodó fagyosszentek még „lecsíphetik” a veteményeket, tönkretehetik, lefagyaszthatják a kukoricát, az uborkát, a virágzó gyümölcsfákat. Palántálni sem ajánlatos a fagyosszentek idején.

A 100 esztendős kalendárium kis versben foglalja össze a májusi időt és a vele összefüggő termésjóslást:

    „Május ha sok felleget,
    Nem küld nagyon hideget,
    Vagy rekkenő meleget,
    Bort, búzát várj eleget.”

A Bácskai naptár az 1881. esztendőre a következő tanácsot adja a földműveseknek:

    „Nyesd le a vadsarjat, öntözgesd az ágyást,
    Almánál-körténél kezdd a szemző oltást.
    Megkapáld a szőlőt, első virágzásig.
    Karózd föl a babot, mert majd fölburjánzik.
    Hó végén ültethetsz dinnye palántákot,
    Kölest, lent másodszor, lóherét és mákot.
    Forgasd a gabonát a szellős magtárban,
    A rajzó méheknél ne hagyj lepkét kasban.”

Többnyire májusban ünneplik pünkösdöt, ezt a másik mozgó ünnepet, ezért nevezik májust pünkösd havának is.

Pünkösd régmúltban gyökerező, változó idejű, mágikus célzatú, riaszt, termékenységet, tavaszt köszöntő ünnep. Már Balassa Bálint is megénekelte a végvári vitézek eme legkedvesebb ünnepének szépségét, kellemetességét:

    „Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
    Mindent egészséggel látogató ege,
    Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,
    Neked virágoznak bokrok, szép violák,
    Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak.
    Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.”

Pünkösd a hatnapos romai Floralia ünnepre vezethető vissza.

Mivel a virágok, fák, rózsák megújhodásának, virágzásának ünnepe, már kora hajnalban a ház kerítésének lécei közé, az ablakba zöld ágakat, virágokat, bodzavirágot, pünkösdi rózsát, jázmint tűznek mindenfele, mert ha nem teszik, belecsap a villám a házba, tartják Törökkanizsán és még sok helyen.

De nemcsak a szépség napja, hanem a gonoszé is. A régi hiedelem és a XVIII. századi boszorkányperek tanúsága szerint pünkösd napja a legfontosabb boszorkányjáró napok egyike. Ugyanakkor az agrármágiának, a termékenységvarázslásnak is egyik alkalma. A királynéjárás, a mimimamások jókívánságai pl. a kender növekedését célozzák.

Idő- és termésjósló nap is. Ha pl. ezen a napon eső esik, akkor rossz gabonatermésre kell számítani, üszkös lesz a gabona. Esővarázslásról is tudunk. A két háború között – Tripolsky Géza emlékezete szerint – Zentán zöld ágakba burkolt alakok járták az utcát, és vízzel öntözték őket.

A pünkösdi szokások lassan már eltűnnek, csak itt-ott lehet meg néhány szokásról hallani az öreg néniktől, bácsiktól. Az ő emlékezetük a századforduló és a XX. század eleji szokásokat őrizte meg. Így emlékeznek vissza a lovagkori hagyományokból eredő pünkösdi király és királyné választására, az aznapi lóversenyekre, szamárfuttatásokra.

Körülbelül 20–25 éve még nemcsak szóban, emléktöredékekben bukkantunk a kislányok királynéjárására, hanem élő valóságában is fel lehetett gyűjteni a szokást Bácskában, Muravidéken, általában a katolikus vidékeken. Egyébként Kodály szép pünkösdölője állít emléket a pünkösdölés szokásának.

Miből is állt a szokás?

A kislányok, 10–14 évesek, öten-hatan összeállnak csoportba. A legfiatalabb, a legszebb, a legjobb barátnőjük a pünkösdi királyné. A kislányok sok helyen fehérbe öltöztek, koszorút tettek a fejükre, a kiskirálynét pedig menyasszonyi fátyollal borították le. Ahol nem öltöztek külön ruhába, a kiskirálynét egy selyemkendővel takarták le, vagy fehér lepedőt tartottak a feje felett sátorként a lepedő négy sarkát tartó lányok. Elöl ment egy kislány, kezében bazsarózsával díszített királyi pálca vagy felszalagozott bodzaág. Sok helyen rózsaszirmot hintettek a ház elé, a házról házra járó köszöntők szíves fogadására. Miután a gyerekek engedélyt kértek és kaptak a háziaktól, elénekelték a köszöntőt:

    „Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja,
    Holnap lesz, holnap lesz a második napja.”
    Esetleg így kezdték a köszöntőt:
    „Mimi, mama, mimi mama, piros pünkösd napja,
    Holnap lesz, holnap lesz a második napja.”

A folytatásnak többféle változata élt vidékeinken. Egy a sok közül:

    „A pünkösdi rózsa kihajlott az útra,
    A kisasszony szedje össze, kösse koszorúba.
    András bokrétás, feleséged jó táncos.
    Jól megfogd a lovad zabláját,
    Ne napossá, ne tiporja a pünkösdi rózsát.”

Egy másik változat:

    „András bokrétás, feleséged jó táncos,
    Jól megfogd, jól megfogd a lovad kantárszárát,
    Ne tapossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát.”

Topolyán Borús Rózsa gyűjtése szerint így ment tovább az ének:

    „Rózsavessző vagyok, mindenfelé hajlok.
    Anyám házánál vagyok, nagyot nem szólhatok.
    Szép pünkösdöt mindenkinek, fiatalnak, öregnek.”
    „Arra kérjük a házigazdát, ajándékozza meg pünkösdünk királynéját!”

Bácsszőlősön az alábbi változatot éneklik a kislányok:

    „Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja.
    Holnap lesz, holnap lesz a második napja.
    A pünkösdi rózsa kihajlott az útra,
    Szedje fel a királyné, kösse koszorúba.
    András, bokrétás, felesége jó táncos,
    Csak húzd meg, csak húzd meg a lovam kantárát,
    Hogy ne tipedje, hogy ne tapodja a pünkösdi rózsát.”

A Muravidéken és máshol is az ének befejeztével karjánál fogva háromszor felemelték a kiskirálynét a többiek, s mondták: „Ekkora legyen kendergye!” vagy: „Ekkora legyen a kentek kendere!” Ha nem fogadták szívesen a háziak a mimimamásokat, akkor leguggoltak, jelezve, hogy a kender is olyan alacsony marad.

A gazda pénzt, kalácsot, cukorkát adott a gyerekeknek, amit azok Topolyán – Borús Rózsa szerint – egy magukkal hozott virágcsokorral honoráltak. A leskelődő fiúk többnyire megzavarták a lányokat, csalánnal verték őket, azok viszont a királypálcával védekeztek.

Bókos Márta tudósítása szerint Baranyában pünkösdi királynővé a falu legszebb lányát választották. A királynő az ünnep reggelén fehérbe öltözött, fejére virágkoszorút tettek, és fátyollal borították le. Így felöltözve végigkocsizott a falun. Kocsiját lovascsapat kísérte. A kezében levő virágcsokrot szálanként a nézőknek dobta.

A felnőttek szokásai ma már csak töredékesen kerülnek elő. A fenti rítusénekből is ki lehet deríteni, hogy pünkösd napján lóversenyt tartottak, de Borús Rózsa is említi a szokást Topolyáról, Tripolsky Géza pedig Zentáról. A juhászok még szamárfuttatást is rendeztek. Mindkét verseny győztese a következő pünkösdig vezető szerepet töltött be a társaságban.

Borús Rózsa közléséből tudjuk, hogy a felnőtt legények és lányok Topolyán pünkösdi királyt és királynét választottak. Magáról a szokásról már a XVIII. századból van hírünk, az egyház ugyanis tiltja a velejáró tánccal és alakoskodással együtt, Topolyán a földesurak a tanyákon szervezték meg a választást. Sokszor a díszes ruhát is ők adták a királyi párnak. A királyt virággal, szalagokkal feldíszítve beültették a legények egy feldíszített kétkerekű csézába, melyet két legény húzott. A királynak tartania kelleti az egyensúlyt, mert ha kiesett, új királyt választottak helyette. A nagy mulatság azonban akkor kezdődött, mikor a király és a királyné nagy kísérettel körüllovagolta a birtokot. Utána hajnalig állt a tánc, a mulatozás. A királyság azonban csak a mulatság végéig tartott. Ezt fogalmazta meg a XVIII. században feljegyzett szólás: „Pünkösdi királyság nem nagy uraság!”, nem tartós, csak múló hatalom. A szólásmondás még ma is él, noha a szokás már lassan eltűnt. Borús Rózsa Topolya népszokásai című könyvében írja továbbá, hogy bent a városban pünkösdi bálat rendeztek, a bálban választottak királyt és királynőt. De az ő királyságuk is csak egyetlen báli éjszakán át tartott. Viszont nemegyszer megesett, hogy a pünkösdi király és királyné egy pár lett.

Pünkösd időjárása termésjósló, időjósló. Baranyában, de Palicson is mondják: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz.” Vagy: „Ha pünkösdkor érett földiepret látsz, korai gabonatermés és meleg, enyhe időjárás lesz.” Az eső nem kívánatos, mert „a pünkösdi eső ritkán hoz jót”.

Pünkösd szokásos étele a rántott csirke vagy az idei liba uborkasalátával. A pásztorok, juhos gazdák báránysültet, báránypaprikást készítettek. Arra törekedtek, hogy a sütemény lehetőleg sárga legyen, hogy sárga legyen a kender is.


Május 1.
Május 2. – Zsigmond napja
Május 4. – Flórián napja
Május 5. – Gotthárd napja
Május 6. – Babevő János napja
Május 12. – Pongrác napja
Május 13. – Szervác napja
Május 14. – Bonifác napja
Május 21. – Konstantin napja
Május 25. – Orbán ~ Urbány napja
Május 28. – Emil napja
Május 31. – Petronella napja

A 666 - os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beágyazva, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást 20170601

2019. május 31. 17:03 - Andre Lowoa

"A 666 – os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beépítve, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást.

Ha egyszer azt beültették, akkor az mérgezni fog, nemcsak a szellemeteket és a lelketeket, hanem a testeteket is. Mert ez okozza majd a szerencsétlenséget, melynek az a célja, hogy a világ népességének nagy részét megsemmisítse.

Ti nem fogadhatjátok el a bélyeget. Ehelyett Én majd utasítalak benneteket, hogy mit kell tennetek.

Sokan elfogadják majd a bélyeget, mert tehetetlennek fogják érezni magukat.

Az Élő Isten Pecsétje, az Én imám, a Keresztes Imahadjárat 33. imája lesz a ti mentőövetek.

Ha ti elfogadjátok Védelmem Pecsétjét, amelyet Örök Atyám adott nektek, akkor a bélyeget nem kell elfogadnotok.

Akkor ti majd érinthetetlenek lesztek. Otthonaitokat sem látni, sem pedig keresni nem lehet majd, vagy célba venni, mert láthatatlanná lesz téve a Sátán seregének szeme előtt.

Nektek az élelmiszert el kell majd rejtenetek, amelynek néhány évig ki kell tartania. Nektek meg kell termelnetek saját gabonátokat, vizet kell tárolnotok, és megszentelt tárgyakkal kell körülvennetek magatokat.  

Maradék Egyházam növekedni fog, kiterjed majd, és ti menedéket fogtok kapni, ha majd erre szükségetek lesz.

Sok tervezésre van most szükség.

Azoknak, akik kinevetnek benneteket azért, amit csináltok, vagy azt mondják, hogy Jézus biztosan nem kérné, hogy ezt tegyétek, azt mondom:

Hát nem ellátta Ő minden követőit a szükség idején?   

Még egy cipót és egy halat is meg lehet szaporítani. Tehát nem számít, hogy csak kevés élelmetek van, mert Én meg foglak védeni benneteket, és ti biztonságban lesztek.

Imádkozzatok kitartóan azokért, akik képtelenek lesznek majd a Bélyeget elkerülni."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-666-os-szam-mint-rejtett-szam-lesz-egy-chipbe-beagyazva-amelyet-majd-ratok-kenyszeritenek-hogy-elfogadjatok-mint-barmilyen-mas-vedooltast/

VÖ.:
GOD GENE - VMAT2 VACCINE- "KILLING SPIRITUALITY"

David Icke Immunizations

“1. Tartsd az emberiség lélekszámát 500 millió alatt, a természettel állandó egyensúlyban”
—-
“„Légy állhatatos! Mert ahogy Jeruzsálemben tanúságot tettél rólam, úgy kell tanúságot tenned Rómában is.”
Ez az Isten igéje.
ApCsel 22,30;23,6-11

Senki más nem tudott volna azzá alkotni, aki vagy-Tanítsd gyermekeidnek Isten Igéjét!-Tanulj meg együttérző lenni másokkal!

2019. május 31. 10:27 - Andre Lowoa
Senki más nem tudott volna azzá alkotni, aki vagy

Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem.” (Zsolt. 139:13, SZIT fordítás)

fazekas.jpg

Isten életed minden napját megtervezte. Mielőtt az első lélegzetvételed megtörtént, Isten már tudta életed minden egyes eseményét.

Jóval azelőtt, hogy a szüleid egyáltalán elterveztek téged, Isten gondolataiban már szerepeltél. Nem a sorson múlt, nem a szerencsén vagy a véletlenen, hogy te most, ebben a pillanatban lélegzel.

Azért vagy most életben, mert Isten azt akarta – minden erősségeddel és gyengeségeddel együtt – hogy élj.

Akár jók, akár rosszak, vagy akár közömbösek voltak a szüleid, Isten őket használta, mert ők rendelkeztek pontosan azzal a DNS-sel, ami ahhoz kellett, hogy megalkossanak téged. Isten akarta, hogy élj. Az idők kezdete óta Istennek terve van az életeddel – és okkal akarta, hogy élj.

Senki más nem tudott volna azzá alkotni, aki vagy.

A Biblia azt mondja: Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted. Amikor a homályban keletkeztem, és a föld mélyén elindult életem, szemed már látta tetteimet, s könyvedben mind felírta őket. Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megjelent belőlük.” (Zsolt. 139:13-16, SZIT fordítás)

Isten bizalmasan részese volt a születésednek. Szeretett akkor és szeretni fog örökké. Bár a szüleid hozzájárultak a DNS-edhez, Téged Isten alkotott. Nem csak egy újabb megszületett csecsemő voltál. Isten személyesen tervezte meg a születésed.

Isten mesterműve vagy. Okkal teremtett téged; hogy beteljesítsd a céljait ebben a világban.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mi a véleményed arról az igazságról, hogy Isten akarta, hogy élj? Milyen módon tudod mindezt hasznosítani az életedben?
 • Senki más nem tudott volna azzá alkotni, aki vagy. Van az életednek olyan területe, amikor nem vagy önmagad? Mit gondolsz, miért engedi meg Isten, hogy ilyesmi történjen?


Tanítsd gyermekeidnek Isten Igéjét!


"Én nekik adtam igédet..." (János 17:14)

Mi Isten Igéjére építjük az életünket és a gyermekeinknek is meg kellene tanítanunk, hogy ugyanezt tegyék. Isten Igéje az igazság. Jézus azt mondta: "… megismeritek az igazságot és az igazság megszabadít titeket." (János 8:32)

Azt szeretném, hogy a gyerekeim szabadok legyenek. Nem akarom, hogy a bűntudat megkötözze őket. Nem akarom, hogy az aggodalom megkötözze őket. Nem szeretném, hogy gyerekeimet megrontsa a harag, a neheztelés. Nem akarom, hogy mások elvárásainak a nyomása alatt éljenek.

Meg kell tanítanunk gyerekeinknek azt, hogy amikor az életünket Isten Igéjére építjük, akkor valódi szabadságban vagyunk. Az az élet, ami Isten Igéjére épült tele van boldogsággal, örömmel, szenvedéllyel és céllal. Sok fejfájástól, szívfájdalomtól és szívtöréstől óvod meg gyermekeidet, ha megtanítod őket bízni Isten Igéjében, mint életük egyetlen tekintélyében.

Isten azt várja tőled, hogy Igéjének a legfőbb tanítója légy. Ez azt jelenti, hogy ismerned kell Isten Igéjét. Mint sok más embernek, neked is szükséged lehet arra, hogy Bibliatanulmányozó csoport látogatásával behozd a lemaradásodat. Azután, tanítsd meg gyermekeidet, hogy tanulmányozzák a Bibliát egyedül.

Jézus azt mondta: "mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. (János 17:8)

 Tanulj meg együttérző lenni másokkal!

"Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak." (1Péter 3:8)

Soha nem fogsz egységben élni a feleségeddel, a férjeddel, a barátaiddal, vagy bárki mással empátia nélkül. Nem szervezhetsz csapatot, ha nem tudod mi történik a többiek életében. Ezért van az, hogy akik egy irodában dolgoznak, együtt végzik a munkát, de nem csapatként, amíg meg nem ismerik, hogy mi történik a másik ember életében.

Az együttérzés azért ilyen fontos, mert a két legmélyebb szükségünket tölti be: az alapvető igényt, hogy megértsenek és egy mély igényt az érzéseinkre történő visszajelzésre.

Ha csapatot akarsz építeni a barátokból vagy a munkahelyeden, vagy a gyülekezeti kiscsoportban, be kell építened az együttérzést a rendszerbe. Tehát, miként válhatsz együttérző emberré?

 1. Lassíts le. Mivel a kultúránk arra nevel, hogy gyorsan éljünk, a kapcsolataink általában felszínesekké válnak. Ez azt jelenti, hogy a kiemelkedő pillanatokban ott vagy, de kihagyod a sok apró részletet azok életéből, akiket a legjobban szeretsz. A Jakab 1:19 azt mondja: "Legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a beszédre, és késedelmesek a haragra" (NLT második kiadás ford.).
 2. Tegyél fel kérdéseket. A Példabeszédek 20:5 azt mondja: "Az ember gondolatai olyanok mint egy mély kútban a víz, de a bölcs ki tudja azt meríteni." (GNT fordítás). A legtöbb ember nagyon ragaszkodik az érzéseihez, és nem mutatják ki valódi állapotukat. “Minden rendben" a jól megszokott válasz, de ez nem igazán árulkodik róla, hogy mit is érez valójában a másik. Ha megkérdezed: "Hogy vagy?" és a másik csak annyit válaszol, hogy "MInden rendben.", akkor így próbálj mélyebbre evezni: Tanuld meg másodszorra is feltenni ugyanazt a kérdést, mert így fejleszthetsz igazi együttérzést. Állj meg és mondd: "Nem. Hogyan érzed magad valójában?" A másik dolog amit megtanulhatsz, az a kivárás. Ez azt jelenti, hogy nem félsz a csendtől. Csak maradj a pillanatban, tedd fel a kérdést, és ne félj csak ott ülni és várni. Ne csapj bele azonnal az ütemtervedbe. Csak figyelj és tanulj.
 3. Fejezd ki az érzéseidet. A Biblia azt mondja a Róma 12:15-ben: "Örülj az örülőkkel és sírj a sírókkal." (NASB fordítás). Az együttérzés több, mint azt mondani: "Sajnálom, hogy fájdalmat érzel." Helyette azt mondja: "Veled együtt élem át a fájdalmat." Hajlandó vagy mással sírni, és hajlandó vagy mással örülni is. Csak egy úton válhatsz ilyen együttérzővé – maradj betöltve Istennel. Ha a tankodból kezd kifogyni Isten, egyáltalán nem leszel együttérző. Folyamatosan tele kell lenned Istennel.

"Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak." (1Péter 3:8).

Beszéljetek róla:

 • Milyen tulajdonságai vannak egy jó meghallgatónak?
 • Hogyan válaszolsz az embereknek, amikor megkérdezik: "Hogy vagy?"
 • Szerinted miért félnek az emberek annyira a csendtől a kapcsolataikban?

Ha keresztény vagy, pásztor is vagy-Isten elfogad téged-Isten Igéje Jó és Igaz-Kereszténység: befogadva a családba

2019. május 31. 10:26 - Andre Lowoa

 Ha keresztény vagy, pásztor is vagy


„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Efezusi levél 2,10)

Isten olyan életre hív téged, ami messze meghaladja a képzeletedet. Azért születtél a Földre, hogy valamit te is hozzáadj.

Nem csupán azért teremtettél, hogy használd a forrásokat – egyél, lélegezz, helyet foglalj el. Isten arra tervezett, hogy az életeddel változást idézz elő. Azért születtél, hogy hozzá tudj adni valamit az élethez ezen a Földön, nem pedig azért, hogy csak elvégy belőle. Isten azt szeretné, ha valamit adnál „cserébe”.

A Biblia szerint „Isten jó cselekedetekre teremtett minket, amelyeket előre el is készített nekünk." (Efézus 2,10.) Ezek a „jó cselekedetek” a világ felé való szolgálatodat jelentik. Amikor valaki felé szolgálsz (mindegy, hogy milyen módon), akkor valójában Istent szolgálod. (Kolossé 3,23-24.; Máté 25,34-45.; Efézus 6,7.)

Rád is igaz az, amit Isten Jeremiásnak mondott: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. (Jeremiás 1,5.)” (Az angol fordításban a „népek prófétájává tettelek” rész helyett ez szerepel: „kiválasztottalak egy különleges munkára” – a ford.)

Amikor erre a „különleges munkára” gondolunk, sokunknak a pásztorok, a tanítók és a hivatásos papság jut eszébe. Pedig Isten azt mondja, hogy az Ő családja minden egyes tagjának feladata a szolgálat. A Bibliában a szolga (servant) és pásztor (minister) szó szinonímák, ahogy a szolgálat és a pásztorság is. Ha keresztény vagy, pásztor is vagy; amikor szolgálsz, tulajdonképpen „pásztorolsz”.

Gondolkodtál már azon, vajon Isten miért nem ragad el minket a mennybe abban a percben, amikor elfogadjuk a kegyelmét? Miért hagy itt minket egy bukott világban? Azért hagy itt bennünket, hogy beteljesítsük a céljait. Ha megtértél, Istennek szándékában áll használni téged a céljaihoz. Van számodra egy szolgálata az egyházában, és egy küldetése világban.

Van bármi, ami visszatart attól, hogy elfogadd Isten szolgálatra szóló hívását?

Isten elfogad téged

“Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Péter 2:9, NIV fordítás)

Sokan azzal töltjük egész életünket, hogy megpróbáljuk kiérdemelni az elfogadást. Ki akarjuk érdemelni a szüleinktől, az iskolatársainktól, a házastársunktól és azoktól az emberektől, akiket tisztelünk, de még azoktól is, akiket irigylünk. Az a vágy, hogy elfogadjanak, különböző dolgokra sarkall bennünket. Befolyásolja, hogyan öltözködünk, milyen autó választunk, milyen házat veszünk, sőt még azt is, hogy milyen foglalkozást választunk.

Egyetértesz velem abban, hogy az emberek a legőrültebb dolgokat is megteszik, csak hogy elfogadják őket? Emlékszel arra, amikor gyerek voltál és nagyon szerettél volna a "nagyok"-hoz tartozni, és ha valaki  azt mondta, “Na, ezt fogadjunk, hogy nem mered megcsinálni!”,  te már csak azért is megcsináltad azt az őrültséget?  Megtetted, mert az elfogadás utáni vágyad fontosabb volt, mint a személyes biztonságod.  Vagy emlékszel, milyen nagyszerű érzés volt, amikor gyerekként csapatsportot játszottál és a csapattagok kiválasztásánál egy jobb játékos téged választott a csapatába? És emlékszel, milyen rossz érzés volt, amikor már az utolsó két vagy három játékost válogatták, de téged még mindig nem választott senki?

Nagyon szeretjük érezni, hogy elfogadnak bennünket.

Amikor kiválasztanak, óriásit nő az önbecsülésünk. Az 1Péter 2:9 ezt mondja: “Kiválasztott nemzetség vagytok.” Ennek a ténynek növelnie kell az önbecsülésedet. Krisztus elfogadott téged – nem a teljesítményed alapján, és nem is az alapján, hogy megdolgoztál érte vagy megérdemled azt. Isten csak egyszerűen ezt mondja neked: “Kiválasztottalak.”

Lehet, hogy befogadtad Jézust az életedbe, de rádöbbentél már valaha arra, hogy Krisztus is elfogadott téged? Nem kell megdolgoznod érte, és nem is kell bizonyítanod.

“Ha anyám és  apám elhagyna is, az Úr gondoskodik rólam.” (Zsoltárok 27:10, GW ford.)

Lehetséges, hogy olyan szüleid vannak, akiknek soha nem tudtál a kedvében járni. Mindegy volt, mit tettél, nem volt elég jó. Ha hármast kaptál, akkor négyest vártak tőled. Ha négyest kaptál, akkor ötöst. Ha ötöst kaptál valamiből, akkor ők minden tárgyból ötöst akartak.

A tragédia az, hogy közületek néhányan még ma is megpróbáltok bizonyítani a szüleiteknek. Próbáljátok kiérdemelni, hogy elfogadjanak, pedig ez nagy valószínűséggel nem lesz így, ha eddig nem történt meg, és ez az ő problémájuk. Viszont a jó hír az, hogy nincs is szükséged az ő elfogadásukra ahhoz, hogy boldog legyél! Több mint 7 milliárd ember él a világon. Ha ebből két ember nem szeret, akkor mi van? Te Isten családjába tartozol, és téged Isten elfogadott!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mire alapozod az önbecsülésed?
 • Milyen fizikai, érzelmi és szellemi hatása van rád annak, hogy szeretnéd, ha mások elfogadnának?
 • Könnyen vagy nehezen tudod elfogadni azt az igazságot, hogy Krisztus elfogadott téged? Miért?

Isten Igéje Jó és Igaz


"Isten nem hazudhat." (Zsidók 6:18b)


Megbízhatsz a Bibliában, mert dogmatikailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert teológiailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert pontos, ami az erkölcsöt és etikát illeti.

De azért is megbízhatsz a Bibliában, mert történelmileg pontos.

Miért fontos ez?

A Biblia azt mondja a nekünk a Zsidók 6:18-ban: "Isten nem hazudhat." Az univerzum csak azért működik, mert Isten igaz, minden időben.

Ha a Bibliában egyetlen hazugság is lenne, akkor nem Istentől származna. Azért, mert Isten nem tud hazudni. A Zsoltárok 33:!-ben ezt olvassuk: "...az Örökkévaló szava igaz...". Ez azt jelenti, hogy a Biblia igaz a megváltással kapcsolatban és a történelemmel kapcsolatban.

Honnan tudjuk, hogy a Biblia történelmileg pontos? Ugyanonnan, ahonnan más történelmi dolgokról is megítéljük, hogy igaz, vagy nem.

* A Biblia "első kézből" származik. Egy történész megnézné, hogy az adott történelmi tényt olyan valaki írta-e le, aki látta, vagy másodkézből származik, vagy legenda, amit évszázadokkal később írtak le. A Bibliát elsődleges szemtanúk írták. Mózes látta, amikor a Vörös tenger kettévált. Józsué ott volt, amikor Jerikó falai leomlottak. Jézus tanítványai ott ültek a felső szobában, és látták, amikor a feltámadt Jézus megjelent.
* A Bibliát kiemelkedő gondossággal jegyezték le. Amikor az Ószövetség másolói - az írnokok - a tekercseket másolták, úgy dolgoztak, mint egy fénymásológép! Hosszú listájuk volt a másolás szabályairól, hogy biztosak legyenek benne, hogy pontosan másolták le a szöveget. Bizonyos számú oszlop volt az Ószövetségben, és mindegyiknek pontosan ugyanott kellett lennie. Még az oszlopok hosszának is ugyanakkorának kellett lennie. Tudták, hogy hány betű van minden egyes könyvben. Például, tudták, hogy 1653 "mint" szó van a könyvben. Ha 1654 volt, eldobták a tekercset és újrakezdték.
* Az archeológia is bebizonyította, hogy a Biblia igaz. Az archeológusok ásatásokat végeztek azokon a helyeken, amelyeket a Biblia említ. Például megtalálták Siloám tavát, ahol a vak ember meggyógyult, és megtalálták Heródes templomának egy részét. A Hettita Birodalom egy nagyszerű példa arra, hogy a régészet hogyan bizonyította be, hogy a Biblia igaz. Generációkon keresztül nem volt feljegyzés, hogy a Hettita birodalom valaha is létezett. A korai 1900as években egy régész talált 10.000 agyagcserepet a Hettita fővárosban. Mostmár mindenki tudja, hogy a Hettiták valamikor léteztek.

Beszéljetek róla

* Miért fontos az, hogy a Biblia dogmatikailag, morálisan és a történettudomány szempontjából is helyes legyen?
* Mit mondanál annak, aki azt mondja, Isten Szava történelmileg nem pontos?Kereszténység: befogadva a családba


„Mindannyian egybe vagytok kapcsolva, és együtt dicsőítitek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét, Atyját. Krisztus elfogadott titeket, ezért ti is fogadjátok el egymást, ez fog dicsőséget hozni Istennek.” (Róma 15:7 - NCV fordítás)

Csak két módon lehet bekerülni egy családba. Vagy beleszülettél, vagy örökbefogadtak. Isten mindkettőt megtette érted. Az egyiket úgy hívják az újjászületés, a másikat úgy hívják, hogy Isten családjába való örökbefogadás. Isten végzi mindkettőt.

A római jog szerint, melyet az újszövetségi időkben követtek az emberek, kitagadhattad a vér szerinti gyermekedet. Ha azonban örökbe fogadtál egy gyermeket, azt soha nem tagadhattad ki. Isten azt mondja, nem csak újjá születtél a családjába, hanem Ő örökbe fogadott, és semmilyen módon nem fog soha kitagadni. Ez a jó hír.

Megkérdezheted, „Valóban nem számít, hogy mit teszek?” Nem számít, mit teszel!

Ha egyszer megszülettél, nem tudsz nem megszületett lenni. Ha egyszer újjászülettél, nem tudsz nem újjászületett lenni. A kapcsolat megtörhet, de nem számít, hogy a szüleid mit mondanak, mindenki tudja, hogy az ő gyermekük vagy. Ugyanúgy ha egyszer tagja lettél Isten családjának, benne is fogsz maradni Isten családjában.

1 Timóteus 3:15-ben azt mondja a Biblia: „Akarom, hogy tudd, hogyan kell élniük azoknak, akik az Isten családjának tagjai. Isten családja a gyülekezet.” (GW fordítás) Isten családja vagyunk. A gyülekezet nem valami, ahova járhatsz. A gyülekezet olyan valami, ahova tartozol. Be lettél oltva a szőlőtőbe, az élet fájába. Újjászülettél, és be lettél fogadva Isten családjába. Mindezeket Ő maga mondja. Be vagy épülve Krisztus testébe.

Legtöbb ember úgy gondol a kereszténységre, mint egy hitrendszerre. Magában foglalja ezt is, de több annál. Kapcsolatról, valahova tartozásról szól. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Isten családjához tartozol. Azt jelenti, hogy Krisztus testének tagja vagy.

A Biblia azt mondja, olyan ez, mint beleszületni egy családba.

Róma 15:6-7 azt mondja: „Mindannyian egybe vagytok kapcsolva, és együtt dicsőítitek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét, Atyját. Krisztus elfogadott titeket, ezért ti is fogadjátok el egymást, ez fog dicsőséget hozni Istennek.” (NCV fordítás)

Ez volt Isten terve mindvégig, hogy az Ő családjának tagjává tegyen!

Beszéljetek róla

 • Milyen előnyöket jelent Isten családjához tartozni?
 • Milyen bizonyítékai vannak az életedben annak, hogy Isten családjához tartozol? Jól képviseled a családodat?
 • Hogyan használhatod ajándékaidat és képességeidet Krisztus testének szolgálatára, és hogyan mutathatod meg a világnak, mit jelent Isten családjához tartozni?