kiengesztelvac2018.png2007 októberétől minden évben megrendezésre kerül az országos kiengesztelődési találkozó a váci piarista templomban az októberi nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva. A kiengesztelődési talákozókhoz társultak néhány év múltán (tavasszal, május-június hónapban) az engesztelők országos találkozói. Engesztelés és kiengesztelődés kart-karöltve kell, hogy járjanak. Engesztelés kiengesztelődés nélkül fából vaskarika. Isten előtt kedves engesztelés nem létezhet kiengesztelődés nélkül. Az engesztelésre nem biztos, hogy mindenki meghívást kap Istentől, de a kiengesztelődésre igen - mindenek előtt az Istennel való kiengesztelődésre. Az Istennel való kiengesztelődés velejárója, kísérője az emberekkel való kiengesztelődés is.

Az idén október 20-án lesz a 11. kiengesztelődési találkozó Vácon a Szent Anna piarista templomban. Szeretettel hívunk erre mindnyájatokat. De meghívunk ennek az előkészítésére is. Szeretnénk, ha ez a találkozó nemcsak egy programon való részvétel lenne, hanem igazi találkozás egymással és az Égiekkel. A közös ima és a szentmise mellett a tanúságtételekre szeretnénk most a fő hangsúlyt helyezni. Ezért arra kérünk titeket, hogy írjátok meg, hogy mit jelentettek eddig számotokra ezek a kiengesztelődési találkozók. És írjatok le egy-két tapasztalatot, hogy hogyan sikerült a kiengesztelődést megélnetek egy-egy konkrét élethelyzetben! Amikor, ahol súlyos bántások ellenére is tud az ember megbocsátani, és jót tenni bántóival, üldözőivel, ott tetten érhető Isten. A bosszú emberi, a megbocsátás és kiengesztelődés isteni dolog. Ebben, az ilyen tapasztalatok megosztásában szeretnénk gazdagodni ezen a kiengesztelődési találkozón. Az igazi kiengeszelődés nagyobb csoda, mint a fizikális gyógyulás. Az előzetesen leírt és megküldött tanúságtételetek alapján szeretnénk felkérni néhányatokat a találkozón való személyes tanúságtételre is.

Azoknak a jelentkezését is várjuk, akik a találkozón szervezési feladatokat is szívesen vállalnak. Ötleteitket is megírhatjátok a találkozóval kapcsolatban.

A szervezők nevében szeretettel köszöntelek mindnyájatokat: Bocsa József atya

Leveleiteket várjuk az engeszteloklapja@gmail.com címre.

Imádkozzunk is előre a találkozó sikeréért.

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.09. 07:21

Közölt Szavaim a Szentírás tükörképei

2006. február 28.

Jahve az Ő fejedelmi módján lehajolt hozzánk,

hogy megkeressen minket.

Hozzá méltó fenséggel úgy hozta el nekünk Igéjét,

mint bőven áradó folyót a szomjazó vidékre.

 

 

Ő a mi bírónk és törvényhozónk.

Azok a szemek, melyek felismerték és meglátták Őt e szerelmi dalban,

többé már nem maradnak lecsukva.

Azok a fülek, melyek hallották az Ő Szavát,

örökre éberek maradnak.

És a szelíd szív, mely bűnbánattal elfogadta Őt,

megtanulja teljességgel tisztelni Őt.

 

Minden dicsőség legyen az Övé örökkön-örökké!

 

A Mennyország legfelsőbb rendjéből először két fejedelmi hírnök

jött el hozzám, hogy megközelítsen engem,

nevük szerint Dániel és Uriel.

A béke követeként jöttek el hozzám,

a teljesen méltatlanhoz,

hogy ezt a piszkos és száraz földet 1

liliom és nárcisz mezővé tegyék,

hogy Isten Igéjének befogadására alkalmas legyen …

Boldog az a föld, mely befogadott engem!2  Mivel befogadtad Szavamat, jegyesemmé tettelek. Édességemmel és gyengédségemmel isteni házasságban egyesítettem szívedet az enyémmel, így most „Vőlegényemnek..” szólíthatsz. Továbbra is jóság-gyeplővel, szeretet- pórázon vezetlek, szorosan a Szívemen tartalak, ugyanazon a Szíven, melyhez legközelebb a Fiam, Jézus Krisztus áll. Fiammal és a Szentlélekkel együtt átadtam generációtoknak az üdvözüléssel kapcsolatos ismereteket. Azért adtalak nekik téged, hogy javukra váljék mindaz, amit tanítottunk neked. Meg van írva, hogy az én Szavaim édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. 3 Ily módon formálom azokat, akiket kiválasztottam. Azt akarom, hogy rendíthetetlen, meg nem alkuvó módon tanítsd mindazt, amit adtam neked. Ezeket akartam elmondani neked.

A görög ortodoxok megkérdőjelezik a te édességedet, Uram! Nyelvezeted miatt vádolnak engem. Azt mondják, erotikus nyelvezet.

Akik nem fogadják el a nyelvezetemet és megvádolnak téged, kedvesem, nem értették meg sem a méltóságomat, sem a barátságomat, és a Szavaimban rejlő tekintélyt sem ismerték fel. Semmibe veszik a próféciát és megsértik a kegyelem Lelkét. Pont a ti időtökben, amikor lázadás uralkodik, pont most ne lépnék közbe? Túlcsorduló könyörületem ellenére hallgassak?  Aki káromolja a kegyelem Lelkét és irgalmamat, súlyos ítélet alá fog esni… Közölt Szavaim a Szentírás tükörképei. Sokan azonban nem törekednek olyannak találni engem, amilyen vagyok édességemben és szépségemben. Ezek távol vannak az átisteniesüléstől és az átalakulástól. Aki még nem szemlélt engem, hogyan is ismerhetne?  Honnan tudhatna édességemről, ha még sohasem ízlelte meg azt? Külsőleg jámbornak és jól informáltnak mutatkoznak, de belül mocsarak és tele vannak rosszindulattal. Arcátlanul és elfogultan járnak-kelnek, rosszindulattal és gonoszsággal telve hatalmaskodnak azok felett, akik elfogadták a kegyelmet és a kegyelem által a Világosságot és az Életet, azaz az egyszerű szívűek, a Szentlelket birtokló szelíd és igaz nyáj felett. Ők fognak megdicsőíteni engem állhatatosságukkal, jó munkájukkal és velem együtt sokakat vonzanak majd az egyetemes Egyházba. Egész városok és falvak fognak megtérni választottaim áldozatai árán! Velük együtt gyökerestül ki fogjuk tépni a méltánytalan utálatot, hogy átadhassák nekem a szívüket. Tanítsd tovább a népeket és építs hidat ott, ahol nincs! Versenyfutásodnak nincs még vége, de veled vagyok. Segítelek, melletted vagyok. Bízd rám azokat, akik nem értékelik nagy Szeretetemet. Imádkozz papjaitokért, mert Fiam keserves könnyeket hullat miattuk, és kerüld megítélésüket! Esedezzél az ügyükért, azért, hogy egy nap ők is tömjénhez hasonló illatot árasszanak, az én illatom töltse el őket! Légy erős, gyermekem, és reménykedj bennem! Megáldalak, és Leheletem sóhaját hagyom homlokodon.

 


1 az én lelkem

2 az Atya szól

3 Zsolt 19:10
Source: http://ichtys.hu/index.php/98-2006-februar-28

http://ichtys.hu/index.php/98-2006-februar-28

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.09. 05:39

Rhodos,1989. július 30.

(A mai olvasmány a Kolosszei levélbõl volt { Kol 2,1-15 } . Ez azután történt, hogy. találkoztam egy emberrel, aki a pünkösdistákhoz tartozott. Azt mondta, hogy gyönyörû minden üzenet, de hogy biztosan az ördög avatkozott be felvéve Szûzanyánk nevét! Azt mondta, hogy a démon lesz az, ,aki egyesíteni fogja az Egyházakat! Megdöbbentõ, hogy miként tud a Sátán félrevezetni jó embereket…)

Uram?

Én vagyok. Fogadd békémet! Az én békém a tied. Ne engedd, hogy a racionalista filozófia és a téves tanítások félrevezessenek! Az én dicsõségemre teljesítsd küldetésedet, és ismételd mindazt, amit tanítottam neked. Én vagyok a Bölcsesség és a te Nevelõd, az én ajkamról tanulsz, mondd utánam ezeket a szavakat:

Uram, fogadd el lelkemet,
fogadd el értelmemet,
Uram, Jézus vedd szívemet,
mindenem a Tiéd!
A Te szereteted többet ér, mint az élet.
Benned van reménységem. Ámen.

Kicsim, a Szeretet mindig melletted marad. Fogsz-e mindig emlékezni arra, hogy ki a te Megváltód? A menny éjjel-nappal gyászol az eretnekségek miatt, amelyek Testembe beszivárogtak, azok miatt az eretnekségek miatt, amelyek elpusztítják Testemet. Úgy fejlõdnek ki Testemen belül, mint a rákos daganat. Kovászuk átjárta Kenyeremet… Nyomatékosan mondom nektek, hogy ezek az emberek nem csak saját vétkük súlyát fogyják viselni, hanem azokét is, akik õket követik. Ez épp olyan súlyos, mint elõdeitek vétke, akik Baált imádták. Virágom, ne feledkezz meg szent jelenlétemrõl! Sohasem veszem le rólad tekintetem. Jöjj, mi ketten?

Mindörökre.

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.08. 09:00

1988. június 9.

Vassula, én, az Úr, nyomorúságod ellenére is szeretlek. Szegény vagy lélekben, de megmondtam, hogy “boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” Ó Vassula! Én és Szent Édesanyád pontosan így cselekszünk, Szívünk esendõ lelkeket választott ki, akik lélekben szegények és teremtésemben a legutolsók, hogy Gondviselésem mûveit hirdessék. Ezzel zavarba hozza azokat, akik magukat bölcsnek tartják. Lelkem mindig olyanokat választ, akiket ti “semminek” és “jelentéktelennek” tartotok, hogy megszégyenítse a bölcseket . Vassula, tarts ki! 1 Mindig segítek neked. Jöjj, mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten.

Mi ketten?

Igen, Szûzanyám, mi ketten!

1988. június 10.

Dicsértessék az Úr, áldott legyen az Úr! Dicsõség legyen Istennek, hogy megváltott engem!

Vassula, még sok lelket fogok megmenteni üzenetemmel. Én, az Úr, kimondhatatlanul szeretlek! Vassulám, itt az idõ. Virá gom, elérkezett az óra, amikor a “Béke és szeretet” üzeneten keresztül kinyilvánítva magamat, odalépek szeretett papjaimhoz . Én, az Úr, be fogok lépni Stefano testvérem szívébe, elmegyek hozzá és fiaimhoz, megmutatom nekik, hogy milyen állapotban van ma az én Szentséges Szívem. Olyan kegyetlenül szúrták keresztül, hogy egyetlen nagy seb az egész. És enyéim tették ezt, az én legközelebbi barátaim… Újból keresztre feszítenek. Saját testvéreim árultak el . Azért küldelek téged testvéreimhez, hogy mondj el nekik mindent rólam.

Ó Istenem, igen, megteszem akaratodat.

Fogd meg a kezem, együtt leszünk és találkozunk vele. 2

Igen Uram. Légy velem Uram, ne hagyj el soha! 3

Szûz Mária:

Vassula, béke legyen veled gyermekem!
A szent rózsafüzér által és a szent rózsafüzéren keresztül összekötlek téged szeretett lelkeimmel, és ugyancsak a szent rózsafüzér által fogok gyõzni. 4

Leányom, ez a lépés sok jövendõ esemény kezdete. Értsd meg Vassula, hogy Fatimában úgy jelentem meg, mint a Rózsafüzér Királynõje, és hozzád is úgy jövök, mint a Rózsafüzér Királynõje, mert a szent rózsafüzéren keresztül vezettelek Máriás Mozgalmamba. Vassula, végtelenül szeretlek. Hajlandó vagy mindennap elmondani a rózsafüzért?

Igen, engedelmeskedni akarok Neked és Jézusnak.

Engedelmesség… ismertesd gyermekeimmel, milyen sok gonoszságot gyõzött le az engedelmesség ! Az Ecclesia új életre kel. Jézus és én mindig együtt munkálkodtunk, mert Szívünk egyesült. Ezt az angyalsereget az én eszközöm segítségével, az igen kedves és alázatos Gobbi atyával készítettem fel, a “Béke és szeretet” üzenetét pedig Jézus Szentséges Szíve rajtad keresztül készítette elõ. A leggyengébb, a legutolsó és a legméltatlanabb gyermeket választotta ki. Mindannak ellenére, ami vagy, Jézus határtalanul szeret téged. Azért választott téged, hogy megmutassa a világnak határtalan irgalmát. Azért választott, hogy rajtad keresztül nyilvánítsa ki szeretetét. Jöjj vissza teremtés! Jöjj vissza hozzánk! Már-már lejárt az idõ! Halljátok meg, gyermekeim hívásunkat, nincs már sok idõ hátra. Ó kedves, halld meg hangunkat, halld meg kérésünket, halld meg e két Szívet, amelyek szeretnek téged, ezeket a sebekkel teli Szíveket, amelyek szüntelenül sírnak miattatok! Térjetek vissza hozzánk!

1988. június 20.

Virágom, olvasd el könyvemben ezeket a szavakat, és írd is le ! Írd le Vassulám: “Én az Úr, még ismertebbé akarom tenni szándékaimat.” Megengeded-e nekem, Istenednek, hogy igénybe vegyelek?

Igen, Uram, de ne feledd alkalmatlanságomat. Kérlek!

Nem feledem, hallgass hát rám, és virágozz! Illatozz, mint a tömjén! Áraszd szét illatodat külföldön! Áldj engem, Uradat, minden mûvemért! Hirdesd Nevem nagyságát, mondd el, milyen csodálatosak tudnak lenni Gondviselésem mûvei. Mindaz, amit elrendelek, azonnal megtörténik. Tanítsd meg õket arra, hogy ne ítéljenek, és ne kérdezzék: “Mi ez?”, “Miért van ez?” Mindenre választ kapnak kellõ idõben. Tanítsd meg nekik, hogy azt mondják: “Urunk minden mûve jó” Minden szükséget kielégítek kellõ idõben. Ne mondják: “Ez rosszabb mint az”, mert mindenrõl kiderül kellõ idõben, hogy mi az értéke. Ezért most azt mondom nektek, hogy örvendezzetek és áldjatok engem, Isteneteket! Szeretlek benneteket! Légy velem egy, érezz engem, ismerj fel és kövess!

Igen Uram.


1 Igyekszem imádkozni a szent rózsafüzért.
2 Stefanoval
3 Jézus nagyon szomorú és fáradt volt, ami engem is megint szomorúvá tett.
4 Mivel az Úr azt kérte, hogy tanuljam meg a szent rózsafüzért, telefonáltam idõs szomszédomnak, akirõl tudtam, hogy katolikus. Megkértem, ha volna ideje, tanítson meg a rózsafüzérre. Csodálkozott, mivel görögkeleti vallású vagyok, mindenesetre eljött. Rajta keresztül kerültem a Máriás Mozgalomba, és mutattak be József atyának és Don Gobbinak. Mindez a rózsafüzér által történt. Isten úgy vezetett, hogy éppen neki telefonáltam és nem egy másik katolikus barátomnak.
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.07. 08:14

1989. november 14.

Uram? Nagyobb hitet akarok, szükségem van rá!

Vassulám, soha ne követelj, hanem kérj, és ismerd fel végtelen irgalmamat és szeretetemet!
Mondd e szavakat:

Szabadítóm, növeld szeretetemet,
növeld hitemet, növeld reményemet!
Legyen mindez a Te akaratod szerint!
Amen.

Ne siess! Mintha mindig sietnél! Miért? 1 Én meghallgatlak, de te, mintha azt gondolnád, hogy elmegyek, ezért sietsz. Miért? Ne siess! Én éppen olyan jól hallak, mint amikor ezen a különleges módon vagyok veled. Mérsékeld sietségedet, és elmélkedj az imádság minden szaván! Mire való a rohanás? Nevelõd vagyok, te pedig tanítványom. Megtanítottalak arra, hogy fölismerj. Én vagyok Tanítód, aki téged nevelt. Olykor figyelmeztetlek, ha kezded felejteni tanításomat. Továbbra is eltöltelek bõséges kinyilatkoztatással. Jöjj, lássunk munkához!

 

SZENT HUMOR
1989. november 15.

(Pihenésem elõtt kértem Jézust, hogy csupán egy szót adjon nekem a Szentírásból. 2 Miután megkértem Õt, találomra kinyitottam a Szentírást, és Jézus a következõket mondta nekem az Íráson keresztül:)

“Még sok mondanivalóm volna, nem vagy azonban elég erõs hozzá.” 3

(Ahogyan ezt mondta, abban éreztem egy árnyalatnyi szent humort…)


1Idõnként az a kísértésem támad, hogy siessek imámmal, hogy hamar elõvehessem füzetemet, és “írás” közben lehessek Jézussal.
2Azért használom a “pihenés” szót az “alvás” helyett, mert az “alvás” szót nem szeretem, mivel évekig “aludtam”, mielõtt Jézus eljött és felébresztett.
3 Ján 16,12.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.05. 08:49

1994. december 24.

Uram, Tanítóm és Üdvözítõm?

ÉN VAGYOK. Szívhez szólóan prédikáltam neked. Azért tettem ezt, hogy meghódítsalak. Azt akartam, hogy tõlem tanuljon tanítványom és lelkeket nyerjen meg számomra. Örökké tartóan szeretlek benneteket… Tanítványom, azt akarom, hogy hûséges légy hozzám. Ez az az ajándék, amelyet az éjféli misén felajánlhatsz nekem! A hûségedet, szívbõl. és ha megteszed, Atyám és én általad fogjuk megmutatni szentségünket, hogy megerõsítsünk téged a csapások csatájában. 1 Ha a vadállat valamelyik követõje ellenséges lenne veled szemben, légy olyan, mint a parittyakõ és törd össze õket, mint látomásodban, amit tõlem kaptál…

2 Egy parittyafélét láttam a közelemben, gyorsan felvettem és teljes erõmbõl a jelkép közepére, a szeme közé céloztam vele. Összetörtem a jelképet és ezzel a gonosz hatalmát is megtörtem. Éreztem, hogy ez az életembe is kerülhet, mégis úgy gondoltam, hogy megéri megtennem, mert egyúttal hatalmukat is megtöröm. Ahogy eltaláltam az emblémát, a vadállat követõi, akik az ajtóhoz kísértek, félelmükben remegni kezdtek. Megértettem, hogy jelképüket összetörve, õket is megtörtem és nincs hatalmuk felettem.

Kicsim, légy velem egy! Osszunk meg továbbra is mindent! Én Úr vagyok, ezért ne félj! Nevem: Jézus Krisztus, Isten Fia, a Megváltó.

 


1 vö. Jel 11,6.
2 A látomás: Rájöttem, hogy a vadállat követõi tartanak fogságban. Elvették gyûrûmet, amelyen a feszület van, eltûntek vele egy idõre, majd visszahozták és visszaadták. Amikor ujjamra húztam, tudtam, hogy meggyalázták. Akkor az ajtóhoz vezettek. Ahogy keresztülmentem halljukon, megláttam a vadállat képét a falon - ott, ahová mi a feszületet tesszük.
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.04. 08:52

“Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, melyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek. Nektek nem lesz megengedve, hogy előidézzétek ezt a szenvedést.

Oly sok ilyen lélek utasítja el szeretett Fiam Irgalmasságát. Oly sokan nem fogják Őt elismerni. Ők továbbra is kíméletlenül fájdalmat okoznak azoknak, akiket ellenőriznek, és nem tudják elfogadni, hogy bűneik nem maradnak észrevétlenül. Harcolhatnak Kezem Hatalma ellen, de Kezem le fog sújtani rájuk és elpusztítja őket.

Idővel el fogják ismerni Isten Hatalmát, de sokaknak közülük már túl késő lesz.

Mert, amint törvényeket hoztok be azzal a szándékkal, hogy azokat ellenőrizzétek, akiket szolgáltok és amelyek iszonyatosak Számomra, akkor olyan büntetést fogok küldeni, hogy senkinek sem lesz kétsége afelől, hogy mi okozott ilyen büntetést.

Ti az Én gyermekeim vagytok, és nektek hozzám kell fordulnotok védelemért. Védelmem nélkül a Sátán „irgalmának” lennétek kiszolgáltatva.

Nehogy elfelejtsétek: a Sátán mindnyájatokat gyűlöl. Mégis, mivel ti az ő hathatós és kifinomult csábításának útjait követitek, mint rabszolgák törtettek hatalomra.

Ha a hatalmat választjátok a Földön, mely talán felmagasztal benneteket és az Úr útjain kívüli elismerést hozza nektek, félre lesztek dobva.

A Nagyfigyelmeztetés azért adatik számotokra, hogy biztosítsa számotokra: csak egyetlen egy Teremtő létezik. Csak egyetlen egy, aki megteremtette az emberiséget. Csak egyetlen egy, akinek hatalma van, hogy véget vessen mindennek, ami a Földön létezik.

A Legmagasságosabb Isten,
Minden látható és láthatatlan Teremtője”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-igazsagossagom-keze-varakozik-hogy-megbuntesse-azokat-a-kormanyokat-melyek-osszeeskuvest-terveznek-hogy-artsanak-gyermekeimnek/

“Még azt is kértem a királytól: „Ha úgy tetszik a királynak, adjon nekem leveleket a Folyón-túli országrészek kormányzói számára, hogy engedjék meg nekem az átvonulást, amíg hazámba, Júdeába vissza nem jutok; továbbá levelet Aszafhoz, a királyi erdők felügyelőjéhez, hogy adjon nekem épületfát a templomhoz tartozó erőd kapuihoz, ahol majd lakni fogok.”

A király mindezt biztosította nekem, mert fölöttem volt az én Istenem jóságos keze.
Ez az Isten igéje.

Neh 2,1-8
„Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,57-62″

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 17:48

"Az idő sürget. Ez gyermekeim, egyike a hozzátok intézett utolsó felhívásoknak, hogy még a Nagyfigyelmeztetés előtt megváltoztathassátok az életeteket. Készüljetek fel minden egyes nap és hagyatkozzatok Isteni Szavamra, amikor azt az utasítást kapjátok, hogy kérésemnek eleget téve lelkeket mentsetek."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-beke-korszaka-mar-nincs-messze/
VÖ.:
"... te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-04


"Óvás a gonosz cimboráktól
8Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását! 9Hisz díszes koszorú ez a fejedre, ékes aranylánc a nyakadba.10Fiam, ha a bűnösök rosszra csábítanak, ne egyezz bele! 11Ha így szólnak hozzád: „Gyere velünk, vérre leselkedünk, ártatlannak ok nélkül tőrt vetünk, 12úgy elnyeljük őket élve, mint az alvilág, az egészségest csakúgy, mint azt, aki sírba készül, 13mindenféle drága kincset szerzünk, megtöltjük zsákmánnyal a házunkat, 14s velünk együtt részesedsz a sorsoláskor, mindannyiunknak közös lesz az erszényünk.” 15Fiam, ezekkel ne indulj el egy útra, tartsd távol lábadat ösvényüktől. 16[Mert hisz a gonosz után fut a lábuk, és vért ontani sietnek.] 17Valójában nem hoz az a háló semmit, amit minden madár szeme láttára vetnek. 18Hisz a saját vérükre leselkednek, a saját életüknek vetnek csapdát. 19Így végzi mind, aki rablott holmit szerez, életét veszi az saját gazdájának."
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld1

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 16:23

 Lassíts le, tanulj meg elégedettnek lenni

 

"...mert én megtanultam, hogy bármilyen körülmények között elégedett legyek. (Filippi 4:11, NIV fordítás)

happy-face.jpg

Ha komolyan le akarsz lassítani, nem a napirendeddel kezdesz, hanem a szíveddel. 

Pál a Filippiekhez írt levelében azt írja, hogy "...én megtanultam, hogy bármilyen körülmények között elégedett legyek." (Filippi 4:11, NIV fordítás) Figyeld meg a "megtanultam" szót. Természetednél fogva nem vagy egy elégedett személy. Én sem vagyok! Én egy elégedetlen ember vagyok. Természetemből adódóan szeretném, ha a dolgok másképpen lennének, jobban alakulnának. Nem része a természetemnek, hogy elégedett legyek, de a tiédnek sem. Ha viszont le akarod lassítani az életed, meg kell tanulnod elégedettnek lenni. Ez viszont időbe telik. 

Hogyan leszel elégedett? Pál azt mondja: "Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele." (1 Timóteus 6:6-8, NIV fordítás) 

Pál azt írja, hogy az élet nem a dolgokról szól. Semmim sem volt, amikor megszülettem és semmim sem lesz, amikor meghalok. Valóban szűkségem van dolgokra, de az élet nem róluk szól, így megelégedek azzal, amim van. 

Hadd magyarázzam el, hogy mi nem megelégedés. A megelégedés nem az, hogy elhanyagolod az ambícióidat. Kell, hogy legyenek vágyaid. Ki kell hoznod a legjobbat abból, amit Istentől kaptál. Isten azt mondja, hogy jó, ha tőle kapott vágyaid vannak. A megelégedés nem azt jelenti, hogy nincsenek céljaid, álmaid, vagy terveid az életedre. 

A megelégedés azt jelenti, hogy nincs szűkséged többre ahhoz, hogy boldog légy. Boldog vagy azzal, amennyivel most rendelkezel.

A boldogság egy választás. Annyira vagy boldog, amennyire eldöntöd, hogy az vagy! Nem foghatod a boldogtalanságot a körülményeidre. Ha most nem vagy boldog a körülményeiddel, más körülmények között sem lennél az. Mindig lenne valami, amivel elégedetlen vagy. Egy romlott földön élünk, semmi sem tökéletes. 

Isten azt szeretné, hogy a nehéz helyzetek ellenére is boldog légy, úgy, hogy bízol abban, hogy Ő pontosan azt adja meg, amire szűkséged van és pontosan akkor, amikor szűkséged van rá. A megelégedés egy folyamat. Milyen lépéseket tehetsz meg ma a hála felé?

Beszéljetek róla

 • Hogyan segíthet lelassítani az életed, ha megtanulod a megelégedést?
 • Mit jelent ha valakinek Istentől kapott vágyai vannak?
 • Mivel a megelégedés egy folyamat, milyen lépéseket tehetsz meg ma a hála felé?

 

Néha Istennek van egy jobb ötlete

 

"Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg." (Példabeszédek 19:21)

"Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni." (Jakab 4:15)

Neked is feltűnt már, hogy a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogyan azt elvárnád? Hogy néha Istennek van egy jobb ötlete? A Biblia ezt mondja a Példabeszédek 27:1-ben: "Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!"

Semmi gond nincs azzal, ha terveket kovácsolsz. De mindig jusson az eszedbe, hogy az élet kiszámíthatatlan. Isten azt mondja, hogy ne vedd biztosra, hogy minden a terveid szerint alakul. Viszont aggódnunk sem kell emiatt, hiszen Ő mindig a kezében tartja az irányítást.

A Jakab levelének 4. része megmutatja számunkra a helyes hozzáállást: "Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni." (Jakab 4:13-15) Ezzel azt mondja Jakab, hogy teljesen normális dolog tervezni, de tudatosuljon benned, hogy végül mindig Isten mondja ki az utolsó szót.

A helyes hozzáállás az, ha a terveidet mindig Isten elé viszed. Amikor tervezgetsz, tedd hozzá: "Uram, ha ez a Te akaratod, akkor ebbe az irányba fogok menni. Formálható, rugalmas hittel fogok cselekedni."

A Példabeszédek 16:9-ben azt olvassuk, hogy "Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását". Hogyan élhetjük ezt át? Az imádságon keresztül. Amikor reggelente felkelsz és csendességet tartasz, kérdezd meg Istentől: "Uram, mi a terved a mai nappal?"

Ha ezek után váratlan akadályokba ütközöl, eszedbe fog jutni, hogy Isten az, aki irányít. Ez hihetetlen mértékben lecsökkenti majd a szorongást és a frusztrációt az életedben, hiszen tudhatod, hogy nem minden rajtad múlik.

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 10:37
Isten munkát szán neked


"Maga Isten teremtett minket olyanokká, amilyenek vagyunk, és adott nekünk új életet Jézus Krisztusban; és már régen szerepel a terveiben, hogy ezt az életet másokat segítve töltsük.” (Efézus 2:10 TLB fordítás)

A szolgálat, amire Isten elhív, messze felülmúlja minden elképzelésedet. Azért küldött a Földre, hogy ajándék légy mások számára.

Nem csak azért vagy itt, hogy fogyaszd a rendelkezésedre álló erőforrásokat - hogy egyél, lélegezz, helyet foglalj el a Földön. Isten arra tervezett, hogy az életeddel változást hozz. Hogy hozzáadj a földi léthez, ne csak elvegyél belőle. Isten azt szeretné, ha vissza is adnál.

A Biblia azt mondja: "Isten jó cselekedetekkel teli életre teremtett minket, melyeket előre elkészített, hogy megcselekedhessük őket" (Efézus 2,10 TEV fordítás). Ezek a "jó cselekedetek" a világ felé való szolgálatodat jelentik. Amikor valamilyen módon másoknak szolgálsz, tulajdonképpen Istent szolgálod. (Kolossé 3,23-24, Máté 25,34-45, Efézus 6,7). 

Amit Isten Jeremiásnak mondott, az rád is igaz: "Mielőtt anyád méhében megalkottalak, már kiválasztottalak. Mielőtt megszülettél volna, már félretettelek egy különleges feladatra." (Jeremiás 1,5a NCV fordítás)

A legtöbb ember ezalatt a "különleges feladat" alatt a papokat, pásztorokat, a hivatalos papságot érti, de Isten azt mondja, hogy családjának minden tagja szolgálatra lett teremtve. A Bibliában a "szolga" és a "szolgáló" szavak egymás szinonimái. Ha keresztyén vagy, egyben szolgáló is vagy, és ha szolgáló vagy, akkor Istennek szolgálsz.

Nem tűnődtél még el azon, miért nem visz minket Isten rögtön a mennybe, miután elfogadtuk az ő kegyelmét? Miért nem visz el minket erről a bukott világról? Azért hagy itt minket, hogy betöltsük az őáltala kitűzött célokat. Ahogy elfogadod a megváltást, Isten a saját céljaira szeretne téged használni. Isten szolgálati területet szán neked a gyülekezetben, és küldetést a nagyvilágban.

Beszéljetek róla: 

 • Mi tart vissza attól, hogy elfogadd Isten felhívását a szolgálatra?
 • Ha minden ember szolgáló, akkor miért felelősek a gyülekezet vezetői? Hogyan imádkozhatsz a gyülekezeted vezetőiért?
 • Isten szolgálatot szán neked a gyülekezetben, és küldetést a nagyvilágban. Mi az, amire itt és most hív el, hogy megtedd - az otthonodban, a szomszédságodban, a közösségedben - , akármilyen kicsi dologról is legyen szó? Mit felelsz a hívásra?

 
Istent nem lepik meg a hibáid

 

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." (Jer 29:11)

Tettél már úgy mintha Isten abszolút nem tudna a hibáidról?

Az igazság az, hogy Isten ismeri a hibáidat és bukásaidat, de még így is feltétlenül szeret.

Sőt, Isten látja az érzelmeidet, a frusztrációdat és mindenkinél jobban látja a fájdalmadat is. Isten ismeri a jövődet, ezért el tudja mondani neked mindazt, amit tudnod kell. Isten ismeri a félelmeidet és azt szeretné, ha átadnád azokat neki. Isten ismeri a hűségedet, mert lát minden egyes jó dolgot amit teszel.

A tény, hogy Isten mindent tud rólam azt jelenti, hogy semmi, amivel szembekerülök nem gátolhatja abban, hogy segítsen nekem; semmi, ami az életemben történni fog nem fogja őt meglepetésként érni; semmi, amitől félek nem túl nagy Isten erejével szemben; és semmi sem hiábavaló, amit az ő nevében teszek.

Isten azt mondja: "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." (Jeremiás 29:11)


Beszéljünk róla:

* A tény, hogy Isten látja a hibáidat és mégis szeret, hogyan befolyásolja azt ahogyan Őhozzá viszonyulsz?
* Add át Istennek a félelmeidet és bízz benne, hogy Ő kézben tartja a jövődet.

Jézus mondja: ti vagytok a világ világossága


„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."Mt.5,14-16
Mi magunktól nem lehetünk a világ világossága. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága és ez a Vele való élő kapcsolatból fakad. „Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” 2Kor.4,6.

Az Úr igéje által Jézus világosságát gerjeszti a mi szívünkben, és ez a világosság csodálatosan árad belőlünk ebben „az
elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban.” Fil.2,15-16


Ez a tanítványság egyik megnyilvánulása. Jézus, aki maga a világ a világossága, minket is azzá szeretne tenni. Mi is világíthatunk, de ez nem általunk van, ez az Úrral való különleges és bensőséges kapcsolatból fakad. Ő hív, hogy kövessük Őt, és azt mondja:"Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”(Ján. 8,12)
Mindig a Világosságra kell figyelnünk:

alázattal és bizakodva kell Jézusra tekintenünk, hogy rajtunk keresztül is áradhasson a fény.

Imában emlékezzünk rá, hogy:

* Az, hogy milyen hatást gyakorlok az emberekre és hogy mennyire tudok „világítani” az annak az eredménye, hogy Ő bennem él, és nem annak, hogy én mit teszek. Az Úr az, aki engem oda helyez, ahol hatni és világítani tudok az emberek között.
* Mi csak eszközök vagyunk az Ő kezében, ezért fontos az, hogy félreálljunk és hagyjuk Jézust bennünk munkálkodni.
* Csak az Úr képes megítélni, hogy én hogyan tudok hatni az emberekre és hogy mennyire tudok világítani. Lehet, hogy egy olyan emberre leszek egyszer hatással, aki majd hatással lesz az egész világra. Mindig Jézusra kell figyelnem, bármerre is vezet engem.
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 10:36

 

Amikor az oktatás próbára teszi a hitedet, három választásod van

„Bizony, akik Isten akarata szerint akarnak élni Krisztus Jézusban, azokat mind üldözni fogják!” (2. Timóteus 3:12 – NIV)

Az oktatás életbe vágóan fontos mindannyiunk számára. Ez is része annak a néhány dolognak az életünkben, amiknek soha nem lenne szabad véget érnie. Mindig tanulnunk kellene. A Biblia szerint ez a kulcsa a sikeres életnek. (Példabeszédek 19:8)

Azonban ahogy minden értékes dolgunkat, ezt is őriznünk kell. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a tanulásunk közelebb húz minket Istenhez, nem pedig eltávolít tőle.

Ez egy döntéssel kezdődik.

Előre el kell döntened, hogy kiállsz Isten mellett!

Nem akkor kell végig gondolni az Istenhez való hűségedet, amikor valami újat tanulsz, hanem mielőtt elkezdenéd.

A Biblia azt mondja nekünk „a világban nyomorúságotok van” (János 16:33)

Ez a vers nem azt mondja „talán” lesznek problémáid. Azt sem mondja „ha” lesznek problémáid. Azt mondja "lesznek problémáid”. Ebbe bele tartozik az oktatásod. A hited meg lesz próbálva a tanulásod során. Efelől semmi kétség.

A 2 Timóteus 3:12-ben azt olvassuk: „Bizony, akik Isten akarata szerint akarnak élni Krisztus Jézusban, azokat mind üldözni fogják!”

Ha nem szenvedsz semmilyen üldözésben az életedben, az talán azt jelzi, hogy nem élsz teljesen Istennek tetsző életet. Talán kaméleon vagy akiről néhányan nem is tudják, hogy keresztény.

Számíts rá, hogy próbára leszel téve az oktatásod során. Elbukhatsz egy matek nagydolgozatot, de nem bukhatod el a legfontosabb vizsgát, amit valaha is tenned kell – a hited megpróbálását. Ennek örökké tartó következményei vannak.

Amikor az oktatásod próbára teszi a hitedet három választásod van.

Elbukhatsz. Visszalépsz és eldobod a hitedet.

Visszahúzódhatsz. Egész egyszerűen részekre osztod az életed és nem hagyod, hogy Isten Szava hatást gyakoroljon arra, amit tanulsz.

Növekedhetsz. Választhatod azt is, hogy mindent amit tanulsz Isten Szaván keresztül nézed.

Dániel könyvének első fejezetében Dániel és a barátai is ezt tették. Mielőtt belementek a király kiképző programjába „Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát” (Dániel 1:8)

Dániel és a barátai nem hagyták, hogy hamis gondolatok megsemmisítsék a hitüket. És neked sem kellene.

Az elejétől kezdve döntsd el, hogy őrizni fogod az elméd. Döntsd el, hogy mindent egy bibliai szűrőn keresztül fogsz nézni. Így tudsz boldogulni a tanulásod során - és a hitedben. Nem számít milyen idős vagy, nem számít, hol tartasz az életben használd ezt a szűrőt. Isten azt akarja, hogy tanulj egy életen át, ami azt jelenti, hogy egy életen át kihívásokkal fog szembenézni a hited.

Emlékezz rá, hogy Isten érted van, nem pedig ellened, amikor próbákban vagy. Vezet téged egy szorosabb kapcsolatra vele és mélyebb hitre Ő benne.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj arra, mikor láttál valakit „elbukni” vagy „visszahúzódni”, amikor a hitük meg volt próbálva az oktatásuk során. Mit tanultál ezokból az esetekből?
 • Hogyan használod Isten Igéjét, mint szűrőt, amikor valami olyat dolgozol fel amit megtanultál? Ebben az esetben, hogyan tudsz növekedni?
 • Hogyan tudsz segíteni másoknak, hogy megtanulják ennek az áhítatnak az elveit, és megőrizzék az elméjüket végig a tanulásuk során.

Bibliai meditáció: Nyerd ki Isten Igéjének minden tápláló cseppjét

,,Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.'' (Józsué 1:8)

Emlékszem, amikor egy nagyszerű prédikációt vagy egy mélyreható bibliai tanítást hallgattam, azon gondolkoztam, hogy a tanító hogyan találta meg azokat a nagyszerű igei igazságokat. Ezért írtam az első könyvemet 35 évvel ezelőtt - azért, hogy segítsek az olyan embereken, mint én magam. A Biblia tanulmányozásáról szóló könyvemben 12 módszert osztok meg a témával kapcsolatban, ilyen például az, hogy megpróbálunk egy fejezetet összefoglalni, vagy éppen igeversről igeversre haladva tanulmányozzuk a Bibliát. Ezek mind hasznosak lehetnek bárkinek, ha a legtöbbet akarja kapni az Igéből.

Az én egyik kedvenc módszerem az elmélkedés. Ha össze kellene foglalni egy szóban, akkor ezt mondanám: ’’meditáció.” Sok ember a ’’meditáció” szót rossznak gondolja, hiszen a keleti vallásokkal és a New Age filozófiájával kapcsolják össze. Néhány keresztény szeme előtt, amikor a meditációra gondolnak, az a kép jelenik meg, hogy az emberek kifacsart testtartásban a köldöküket nézve merengnek valamin.

Lehet, hogy a keleti vagy a buddhista meditáció ilyen, de nem ezt értjük keresztény meditáción, elmélkedésen. A Biblia 29 alkalommal használja a ’’meditáció/elmélkedés” szót az Újszövetségben a hívők életével kapcsolatban. Isten azt akarja hogy elmélkedj.

Isten megígérte, hogy ha az Ő Igéjéről elmélkedünk, akkor Ő meg fog áldani. A Józsué 1:8 ban ezt mondja :,,Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd (elmélkedj róla) éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.”

Tehát Isten szerint meditálnod, elmélkedned kell az Ő Igéjén, ha sikeres akarsz lenni.

Hogyan kell ezt csinálni? Nyiss ki egy szótárt és keress szinonimákat a „meditáció” szóra. Ezek között megtalálhatod a „kérődzés” szót is. Talán nem is ismered a szó jelentését, hacsak nem vagy jártas az állattartásban. A  tehén kérődzik, amikor a táplálékát rágja. Újra és újra megrágja a táplálékot a szájában.

Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan a Szentíráson elmélkedünk. A tehén megeszi a füvet, megrágja, és az a gyomrába kerül, ahol reakcióba lép az ott lévő savakkal és anyagokkal. Aztán ez egy kis idő múlva visszakerül az állat szájába, de ekkor már más az íze, és a tehén azt rágja tovább. Ez a folyamat ismétlődik újra meg újra, és az állat így nyer ki minden értékes cseppet a táplálékából.

A Bibliai elmélkedés is hasonló ehhez, csak éppen az emésztés a gondolatainkban zajlik. Isten azt akarja, hogy minden értékes szellemi táplálékot megszerezzünk az Igéből. Azt akarja, hogy rágjuk meg, aztán emésszük meg, majd újra rágjuk meg egy kicsit.

Beszéljünk róla:

 • Hol, mikor és hogyan szoktál időt tölteni Istennel? Hogyan javítja az Istennel töltött csendességedet az, ha elmélkedsz az Igén?
 • Milyen zavaró tényezőket kell megszüntess ahhoz, hogy tudj elmélkedni Isten Igéjén?
 • Mit jelent számodra bőségben élni vagy sikeresnek lenni? Mit gondolsz, Isten szemében mi egyenlő a sikerrel?

 Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 10:35

Az Én teológiám az igazságon és az isteni szereteten alapszik

2004. április 9.

Nagypéntek

Vassulám, Én vagyok a szíved társa. Érted ezt? Magammal viszlek a folyókon, melyek ragyognak, a szikrázó ösvényeken, melyeken nem járhat ember, csak azok, akik Hozzám társulnak… Tudod, hogy én szüntelenül veled vagyok? Vassulám, senki sem érdemli meg, hogy halljon vagy lásson Engem. Én mégis feltártam a szívem előtted, hogy megmutassam akaratomat, és azt, hogy Én vagyok, aki Vagyok. Soha nem hagytalak cserben, és örülök, hogy tisztában vagy helyzeteddel, máskülönben elveszítetted volna szívemet. Egyetlen dolgot akarok csak tőled, a szeretetet. Szeretetet a szeretetért. Lelkem megáld téged, az Én lelki ajándékom számodra az, hogy bármikor hívhatsz Engem, válaszolni fogok neked. Még akkor is beszélni fogok hozzád, ha alkalmatlannak tartod magad arra, hogy kifejezd szavaim.
Vassulám, a bizánci tanítások útmutatását adom neked arra vonatkozóan, hogyan érhettek el Engem a szemlélődés legmagasabb fokán… a határozatlan és merev formák nem az Én tanítási módszereim, hanem az Én teológiám az igazságon és az isteni szereteten alapszik – ez az Én teológiám. A Teremtőd figyeli lépteidet, és egy kegyelmi pillanatban lehetővé teszem, hogy Velem járj.
Ez a nemes óda, melynek értékével oly sokan nincsenek tisztában, ami most még hidegen hagyja őket, egy napon betölti majd a kozmoszt… Gyere, Vassula, emlékezz, hogyan fizettem érted a kereszten! Őrülten szeretlek téged, téged, akit öröktől fogva vágytam, hogy kihozzalak, és megoszd Velem egységben a keresztemet, mint a te vőlegényed. Ne aggódj azon, hogy mi vár rád. Légy boldog, hogy az Én oldalamon állsz, és isteni párbeszédet folytatsz Velem, a te Isteneddel. IC

http://ichtys.hu/index.php/114-2004-aprilis-9
Source: http://ichtys.hu/index.php/114-2004-aprilis-9
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 08:23

A bennünket érő próbák felfedik igazi mivoltunkat, megmutatják, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk-e. (Martyn Lloyd-Jones)„Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.” (Zsolt 138,3)

Sűrűn mondogatjuk, idézzük a 130. zsoltárból: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram!” Mai zsoltárversünk már nemcsak a mi nyomorúságunkról, mélységeinkről szól, hanem Isten nagyszerűségéről is, aki nemcsak meghallgat minket, de bátorít és erőt is ad. Tudatosítsuk magunkban, hogy Isten mindig több oldalról és többszörösen siet segítségünkre, mint amekkora a mi gondunk! Higgyünk abban, hogy Istennek örömére van, ha minket kiegyensúlyozott, bátor, boldog, erős embernek lát – és mi is így látjuk magunkat, hiszen mindezt tőle kaptuk. (Tamásy Tamásné)


Az önmagunkról való lemondás, önmagunk teljes felajánlása Krisztusnak, a szentek közösségében valósul meg. (Nicolae Balota)


Ha tudnák az emberek, milyen nagy boldogság rejlik a legyőzetésben, akkor senki sem menekülne előle. (Trudel)

„Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem őt a sokaság előtt.” (Zsolt 109,30)

Dávid azt énekli a zsoltárban, hogy azért magasztalja az Urat, mert a szegény pártjára áll. Én vajon mindig a magam pártján érzem az Istent? Amikor ezen merengek, inkább saját magamnak kell feltennem a kérdést: vajon mindig a maga pártján tud engem az Úr? Mennyire nincs merszem őt dicsérni, amikor lenne rá alkalmam! – Add, Uram, Szentlelkedet, hogy legyen erőm kimondott, hangos, hallható szóval dicsérni téged! Ámen. (Gerlai Pál)


Isteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd szeretettel viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a tiedhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyőzzük! Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk, tudatlanságukban tanítsuk, s minden nyomorúságukban könnyebbséget igyekezzünk nekik szerezni. Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol örökkön örökké!

Páli Szent Vince


„Jézus azt mondta Péternek: „Én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited.”” (Lk 22,32)

A hit nem emberi erő, teljesítmény vagy döntés, amelyre büszkék lehetnénk. A hit Isten ajándéka. Olyan bizalom, amely az igében születik, Isten ígéretébe kapaszkodik, kegyelméért kiált a legnagyobb mélységekben, a bukások ellenére is. Csodálatos kincs. Megmaradása, formálódása, „elmélyülése” is az Úr kegyelme. Áldott az a gondviselő szeretet, amely szüntelenül azért esedezik, munkálkodik, hogy mi, akik az övéi vagyunk, ki ne essünk ölelő karjaiból! (Eszlényi Ákos)


KÍNOD LEGYEN AZ ERŐM

Uram, te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg.
Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő felebarátaimon!
Taníts meg bűneimet megsiratva, igaz szívvel megtérni!
Taníts meg másokért élő, áldozatos szeretetre!
Add, hogy ne pazaroljam el örök javaimat,
Hanem megőrizzem a megszentelő kegyelem égi köntösét,
Legszebb kincsemként ápolva azt!

Gyengeségemben kínod legyen az erőm.
Gyávaságomban bátorságot,
Szenvedésben vigaszt adjon
Tőrrel átszúrt Szíved.
A kereszt fénye legyen lámpásom,
S fájdalma út, melyen járva eltalálhatok Hozzád.


Krisztus eledele az volt, hogy az Atya akaratát cselekedje, tekintet nélkül arra, hogy ezért korona vagy kereszt várt-e Rá.


Mi az hogy adni? Egyszerűnek látszik a felelet erre a kérdésre, pedig valójában tele van kétértelműséggel és bonyolultsággal. A legelterjedtebb félreértés szerint, aki ad, az “felad” valamit, megfosztja magát valamitől, áldozatot hoz. Az olyan ember, akinek jelleme megrekedt a befogadó, kihasználó, felhalmozó beállítottság szintjén, az csakugyan ezt érzi, amikor ad.

Erich Fromm


Ó, ha tudnánk, hogy mit nyerünk, ha mindenről lemondunk!

Kis Szent Teréz

„Szeressétek az igazságot és a békességet!” (Zak 8,19b)

Hazug világban, hazugságok között igazi parancs Zakariás szava. Nem véletlen a próféta intése, hiszen akkor lehet együtt élni egymással a világban, ha betartjuk a játékszabályokat. Az emberi együttélés egyik legfontosabb szabálya, hogy törekedjünk az igazságra, és abból az egyetlen igazságból merítsünk, amelyet Isten Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá tett a számunkra. Az igazság követése egyenes úton vezet bennünket a békesség felé. A hazug világ ellen egyetlen „fegyver” van: az igazság, Isten igazsága. (Csorbáné Farkas Zsófia)


Többnyire alábecsüljük egy mosoly, egy simogatás, egy kedves szó, egy figyelő tekintet, egy őszinte bók vagy csekélyke törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy új irányt szabjon életünknek.


Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen el?
Uram, neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, neked adom ma a lábamat.

Uram, akarod a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet,
hogy ez a nap a magányosok
szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.

Kalkuttai Boldog Teréz


Vedd komolyan amit csinálsz, és ha felelősséget érzel iránta, jól fogod csinálni. (Csíkszentmihályi Mihály)

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 06:24

Elégedettség...


A mai nap imádsága:

URam! Add, hogy ne vesselek meg, ha valamiben hiányt kell elszenvednem, s add hogy jólét kísértései közepette mindig meg tudjak állni, s kevéllyé soha ne váljon a szívem! Ámen
    
Mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
Fil 4,11b-13
Az elégedetlenségek korát éljük - nem alaptalanul... a visszafejlődés sosem felemelő érzés! Társadalmi igazságtalanságok sajnos mindig is voltak, tragédiák mindig is történtek - csak most mindenről tudunk. A média egyre kevésbé tudja "kozmetikázni" a híreket, s a (világ)politikát csinálók hatalmi arroganciája így napról-napra kiszámíthatatlanabb. Régen ugyanis a kormányok csinálták a híreket, manapság a felgyorsult élet... Háborús övezetekben az utcákon emberek százai, ezrei halnak szabadságukért, ugyanakkor a jóléti világ túltáplált fogyasztói kényelmes foteleikben elterpeszkedve a média-bohóc celebek aktuális "baromságaival" vannak elfoglalva... Szép új világ!
Elégedetnek lenni akkor, amikor értékét veszítette a távlatos gondolkodás, igen nehéz. A mának-élés beszűkültségében élve, a pillanat mámorában, egyszerűen nincs helye a JóIstennek, s fölöslegesnek tűnnek az ilyen szavak: kitartás, hűség. Az érték előállásához ugyanis idő szükséges; idő kell az építéshez, a szépítéshez, idő kell a növekedéshez, a gyarapodáshoz; de ha céltalan az ember, akkor csírájában elhal a jóra való törekvés is, s mindent megfojt a kiábrándultság sehová nem vezető sóhajos kérdése: "Minek?"
Saul-Pál saját (meg)elégedettségéről szól. Ő gazdag családba születvén megtapasztal(hat)ta a jólétet, s a vállalt célért békességben elhordozta a szűkölködést is. Azoknak a szűkölködőknek azonban, akiknek soha nem jutott ki a méltóságteljes életből, bizony hiába is mesélnénk a megelégedettség nyugalmáról, a szűkölködőt ugyanis meggyőzni a bőség hiábavalóságáról, eleve kudarcra ítélt vállalkozás...
S mégis... vannak még csodák! Lehet hiánnyal élve is megelégedettségben élni, s fogyatékkal is lehet teljességre jutni... Ez az evangélium, Istennél ugyanis minden lehetséges! Isten kegyelmét azonban nem lehet olyan egyszerűséggel használni, mint az asztalon lévő sót vagy paprikát. Az Élet urai nem mi vagyunk, hanem az Isten! Ha Ő kegyelmez, akkor kegyelmez, ha irgalmaz, akkor irgalmaz... Mindazonáltal Isten nagyon sok mindent elvár tőlünk, teremtményeitől, olyan dolgokat, ami egyedül rajtunk múlik: pl. azt, hogy az Ő Szeretetének tüzéhez közelebb menjünk, s ha ezt tesszük, akkor nemcsak mi magunk melegedhetünk Őnála, de közelebb kerülünk felebarátunkhoz is...

 

Gondviselésért.

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod életemet, Te tartod kezedben azt. Kegyelmeddel támogass ezután is, hogy békességem legyen önmagammal! Ámen


Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet,
elmélkedem kezed alkotásain.
Zsolt 143,5

Csak visszapillantó tükörbe nézve nem lehet autót vezetni, de ha soha nem nézünk bele - akkor sem. Jézus Urunk sem a visszatekintőket kárhoztatja, hanem azokat, akik eközben is kezüket az eke szarvára helyezik... A múltba tekintés nem más, mint az Isten életünk történéseiben hagyott ujjlenyomatának bölcs meglátása. Sokat okulhat belőle az ember.

Nem kevesen vannak, akik nem mernek emlékezni, s a pillanat élvezetébe menekülnek. Az ő múltjuk szinte csak arról szól, hogy az "itt és most szépségét" mindig elmulasztották... mert csak kapni akartak, de őszintén adni soha. A múlt pedig akkor és ott kísért, amikor nem is gondoljuk. Rettenetes erejét éppen az adja, hogy megváltoztathatatlan. A bűnök, bűnök maradnak. A megcselekedett rosszat, az elmulasztott jót nem lehet utólag, az idő megszépítő távlatából "átminősíteni." Megpróbálhatjuk jóvátenni vétkeinket, de van amikor már ez sem lehetséges... az édesanyának el nem mondott köszönetet, a házastársnak el nem suttogott szerető kedves szavakat semmilyen virágcsokor nem pótolja a síron. Hasztalan próbálkozás ez is a múlt átírására. Pedig hány és hány rendszeres temetőjáró özvegy csinosítgatja férje, felesége sírját... jóllehet mindenki tudta a faluban, milyen rosszul éltek a sok veszekedés miatt...

A régi napok, melyek kedvesek voltak nekünk is - s talán az ÚR előtt is azok voltak -, az emlékezés fonalán színes gyöngysorrá állnak össze. Ez az, ami a közösen töltött éveinket ékesíti, s bárki, aki meglátja, az áldás titokzatos szavát ízlelgeti benne.

 


Halál...

 A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Kérlek engedd felismernem teremtő akaratodat a világban, hogy helyesen éljek, önmagam örömére és békésségére, s mások hasznára! Ámen

   

"Mondd meg nekünk: mikor lesz lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?" Jézus így válaszolt nekik: "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!"
Mt 24,3b-4

Világvége. Különös csengésű szó. Jelentéstartalma hordozza magában az apokaliptika, az igazság eljövetelének beteljesülését, de magában rejt minden kérdést is, amire a választ csakis a végső vég adhatja meg. A huszadik század második felében, amikor a világégések után tabuvá vált a halál és a szenvedés, s visszasszorították azt a kórház falai közé, újra előkerült a tanatológia (haláltan, halálról szóló beszéd). Elisabeth Kübler Ross, aki a halálra készülődőket kísérte el, nagysikerű könyvet adott ki, de ki ne ismerné Raymond Moody: Élet a halál után c. bestsellerét, mely a klinikai halálból visszatértek élményeiről számol be. Manapság pedig pszichoterapikus eszközzé vált a halállal való űtköztetés. Érdekes módon a halál lehetőség szerinti legmélyebb átgondolása, érzelmi átélése új értékrendet teremt. Súlyos balesetből vagy betegségből felépülve, újra az egészségesek mindennapjait élve, legtöbb embernek megváltozik az életlátása, felfogása. A szó szoros érrtelemben új életet kezd el élni. (Persze akadnak olyanok is bőven, akik egy-egy ilyen extra, felülről jövő figyelmeztetésből sem vonnak le semmilyen tanulságot.) Egy bizonyos: A világnak valamikor vége lesz, hiszen a dolgoknak van eleje, közepe és vége. De hogy ez mikor történik meg, ezt senki nem tudja. A Mester azt mondta a tanítványoknak: "Ezt egyedül az Atya tudja."Amivel azonban minden embernek számolnia kell, hogy számára néhány évtizedes földi barangolás, bóklászás után bizonnyal elkövetkezik a vég.

Jézus a világvége-problematikával kapcsolatban az első, amit megjegyez: "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!" Azaz szépeket mondjon az általa vélt valóságról, melynek azonban a tényleges valósághoz semmi köze. Megvizsgálni a világot, felfedezni benne az Isten által belérakott kódokat az emberlét egyik legnagyobb ajándéka. Legyen az az atomok parány világának tökéletessége vagy az univerzum lélegzetelállító, felfoghatatlannak tűnő nagysága, mind ugyanarról tesz bizonyságot: Isten hatalmáról. Ő az, Akitől jön az élet, s benne a mi életünk is, s Ő az, Akihez visszatérünk. Ember-létünk szabadságának madara néhány évtizedes időkalitkájába van zárva, nagy távlatokat berepülni tehát senki sem tud, legfeljebb gondolatban.

Aki nem tud különbséget tenni ideológia és valóság között, az nemcsak az evilági lehetőségeit látja tévesen, de a világvégével kapcsolatban is hamis következtetésekre jut. Elhiszi például, hogy jutalom, s büntetés csak odaát létezik, jóllehet a Mester maga mondja, hogy a gonoszok és jók már itt a földön megkapják jutalmukat. De nem láthatókban, hanem lélekben. Kívülről ugyanis azt látjuk, hogy sokszor igazságtalanul szenved a jó, s a gonosz pedig büntetés nélkül élvezi jólétét. Isten azonban - Aki Lélek - a lélek világban "jutalmaz": adja a békesség örömét vagy a belső nyugtalanság lelkiismeretfurdalásos kínját... "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!!" Az Isten Isten volt, s az is marad mindörökké...

 


Hiányaink...


A mai nap imádsága:

URam! Amikor megtörik a lendületem, akkor is tudom, hogy ennek oka a Te hiányod... Adj nekem értelmes, bölcs szívet, hogy mindig visszataláljak Hozzád, amikor elhajoltam Tőled! Ámen


URam, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened!
Zsolt 41,5

Betegen mindenki csak önmaga árnyéka csupán... De ki a beteg? Aki nem egészséges? Mi az egészség? Az egészség nem csak arról szól, hogy éppen nem vagyunk betegek... A betegség fogalmi meghatározásától is függ, mit jelent betegnek lenni. Egyik Németországban végzett felmérés szerint az ottani társadalom alig 15%-a egészséges! Szív-, és érrendszeri betegségek, elhízás, s egyre inkább "feltörekvőben" a lelki instabilitás következtében előálló kórképek. Az ún. pszichoszomatikus betegségek lassan átveszik a vezetést a klasszikus betegségek (daganatos) előtt. Nem csoda tehát, ha a társadalom túlnyomó része nem boldog, hiszen a maradék 85%-nak naponta meg kell küzdenie valamilyen személyes testi-lelki bajával!

De mi tesz beteggé? A környezeti tényezők rendkívül fontosak, de egyrészt azokon elég sokszor képesek vagyunk változtatni (ha akarunk!), másrészt a külvilágra adott reakcióink belső világunk egyensúlyától is függ. Azok, akik milliók sorsáról döntenek, akiknek hatalmuk van arra, hogy legyen mindenkinek munkája vagy éppen ne legyen - megvalósítandó projektje bőven van az emberiségnek -, nagyon is jól tudják, mi teszi beteggé az egészséges embert: a félelem! Az emberek félelmeik részbeni leküzdése miatt cigarettáznak, isznak alkoholt, drogoznak, vagy éppen eszik túl magukat... Ha nem kiszámítható még a közeljövő sem, ha nincs értelme a takarékoskodásnak, mert a félretett megtakarítások csak veszítenek értékükből, ha az elért eredmények feletti örömöt rögtön megfelezi az elvesztésének a reális kockázata, akkor nem csoda, hogy könnyen kibillenünk az élet többé-kevésbé "normális" kerékvágásából.

A zsoltáros gyaníthatóan még nem is sejthette, mi fán is terem az a pszichoszomatika, de azt nagyon is jól érezte, hogy életminőségét alapvetően meghatározza Teremtőjéhez való viszonya! Aki távol(abbra) van Teremtőjétől, mert vétkei, mulasztásai elhajlították Tőle, az fogékonyabb/esendőbb a betegségre, hiszen élete nem EGÉSZ. Az ember ugyanis teljességre teremtett lény, de teljességét csak Istenben találhatja meg, mert egyedül dinamikus Isten-tudatában kaphat csak választ létének leglényegét érintő kérdéseire! "Honnan jöttem ebbe a világba, hová megyek ki belőle, s miért éppen az a sorsom, ami?" - olyan kérdések ezek, melyek egy életen át kíváncsiságban tartanak minket.

Meggyógyulni azt jelenti: visszatalálni az EGÉSZBE. Ebben éppen az a csodálatos, hogy korlátozottságunkban is birtokolhatjuk az EGÉSZET, megfogyatkozott egészségben is mienk lehet a teljesség öröme. Visszatalálni Őhozzá akkor tudunk, ha készek vagyunk beismerni: mindenben Isten az ÚR...

 


Jóság...


A mai nap imádsága:

Uram! Küzdök a bennem, s a világban lévő rosszal. Küzdelmemben segíts, erőt és kitartást Te adj, hogy megdicsőüljön a Te Neved, s békességet nyerjen a lelkem! Ámen.Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
Jn 3,20-21

Jó és rossz - életünk útjelzői. Fontos történések, melyekkel egy hosszabb-rövidebb szakasza zárult le életünknek. Elválunk tárgyaktól, szokásoktól, emberektől, mert úgy érezzük, hogy már nem emelnek vagy talán nem is emeltek/segítettek csak egyszerűen kísérőink voltak, "ránk tapadtak". A belső és külső átrendeződés eseményekben jól megfogható, emlékelhető különleges metamorfózisa ez lelkünknek. Utólag látjuk meg aztán: a jóban is volt rossz, s a rosszban is volt valamilyen tanulság. De nemcsak visszafelé, előre is tekintünk ilyenkor, s reméljük, bölcsebben éljük a holnapot a tegnapnál.

Mindenki szereti az igazságot - mármint a maga igazságát! Sokszor csak utólag, az összefüggések nagyobb távlatában világlik meg: az igazságnak hitt igazság csak vélt igazság volt... Jóllehet életünk elválaszthatatlan kísérői a jó és rossz cselekedetek, nem szabad azt gondolnunk, hogy hol egyik, hol pedig a másik ereje kell hogy érvényesüljön. Isten azért mutatta meg szeretete nagyságát, mert azt akarja, hogy a jóra törekedjünk, s a rosszat kerüljük. Hozzunk áldozatot a jóért, s igyekezzünk segíteni azokon, akik a rossz vonzásában vannak.

Fenti életprogram egyszerűsége tulajdonképpen életünk legnehezebb feladata. Ebben az emelődésben és emelésben ugyanis teljes személyiségünkkel, teljes életünkkel "benne vagyunk" - nem tudjuk mintegy kívülről menedzselni a történéseket, hogy jól alakuljanak a dolgok, hiszen a történetben mi magunk is benne vagyunk. Ezért rendkívül nehéz a segítő foglalkozásban állók élete. Ahol nincs gyárkapu, s az érkezés-indulást bélyegző automata egyértelmű visszajelző csengése, ott bizony hazakerülnek a gondok - s ha akarja az ember, ha nem - be-bevillanak a családi életbe is. Akinek szívében a Krisztus szeretete honol, az ismeri a mértéket, s ha kell nemet mond vagy idézi a Mestert: "Ennyi elég!"

Számtalan családi-, házastársi-, párkapcsolati-élet romlik meg mert a felek kényelemből, lustaságból, talán egyfajta tudatlanságból is képtelenek a határozott döntésre. Zsidó hagyomány szerint a hazatérő embert mindig két angyal kíséri: az egyik a Gonosz angyala, a másik az Istené. Az otthon ajtaján azonban hárman nem, csak ketten férnek be, egy angyal mindig kívül marad. Csakis rajtunk múlik, melyikkel lépünk be abba a közösségbe, melyet Isten nekünk készített, hogy abban elrejtettséget, szépséget, egymásra- és Istenre-találást élhessünk át napról napra...

 


Magyarázkodás...


A mai nap imádsága:

Uram! Oly sok mindent ítélek meg elengedhetetlenül fontosnak, s elfelejtem, hogy Te vagy a legfontosabb, életem, s minden Jóság forrása. Adj nekem értelmes szívet, hogy a világ színes kavalkádjában ne tévesszem el a célt, s mindig meghalljam hívó hangodat! Ámen

Ő pedig a következőképpen válaszolt: "Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek.
Lk 14,16-20

"Jó kifogás, garast ér!" - mondogattuk gyerekkorunkban... s valóban, kifogásokat mindig talál az ember. Már a paradicsomban is, a bűneset után is: "Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem." -mondja Éva pedig így mentegetődzött: "A kígyó szedett rá, azért ettem." Ki az közülünk, aki legalább egyszer ne mondta volna "magyarázatképpen: "Tudod... az az igazság..."? S amit elnézünk magunknak, azt csak később, amikor bölcsülünk engedjük meg másoknál is: ha magyarázkodik felebarátunk - hát hagyjuk, ha nincs olyan nagy tétje -, mert kínos dolog beismerni a mulasztást, a vétket. Ha felebarátunk érzelmi intelligenciája ezt (észre)veszi, akkor úgyis igyekszik korrigálni hibáját, ha meg nem, akkor adódik még lehetőség, hogy szembesítsük a tényekkel...

Isten előtt is magyarázkodunk. Nagyon sokszor. Pedig fölösleges magyarázni a bizonyítványt, hogy miért nem... Miért nem tettük meg azt, amit kellett volna, miért mulasztottunk? A JóIsten tudja, s mi is tudjuk, mi mégis magyarázkodunk. Mert el akarjuk hitetni önmagunkkal is, hogy fontosabb az ökör, a föld, s a társam/a család. Isten előtt azonban egyik sem lehet "érv"! Isten nem azért hív minket, mert el akar vonni minket földtől, ökörtől, társtól, hanem azért mert az Ő közelében derül ki a valódi értéke az egzisztenciának, s a házastársnak! Őnála belátjuk, hogy mindegyik ajándék, s nem arra kaptuk, hogy tönkretegyük, hanem hogy a mi felügyeletünk alatt áldássá váljék. Ha az ember nem vigyázz a teremtettségre, akkor nem tölti be az ÚRIsten parancsát!

Leszokni a magyarázkodásról igen nehéz, mert az élet nehéz, s könnyebb magyarázkodni - lásd politikusok -, mint cselekedni. Isten azonban világosan beszél: "Nem azok mennek be Atyám országába, akik azt mondogatják 'Uram, Uram!', hanem akik cselekszik az én Mennyei Atyám akaratát!"...
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 04:58

350eucharisztia.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 00:32

 

A szolgálat szabályai

 

„A szeretet ne legyen képmutató.” (Róma 12:9)
 
A szeretet ne legyen képmutató. Róma 12:9,

A mások felé való szolgálat tekintetében próbálj a következő három szabály szerint élni:

1) Szolgálj őszinte szívvel! „Ne csak színleljétek a szeretetet, valóban szeressétek őket!” (Róma 12:9 NLT). Isten ismeri a szívedet, ezért légy őszinte önmagaddal: mik a valódi motivációid mások szolgálatára és az áldozathozatalra? Ha segítségre van szükséged ezen a területen, fordulj a Szentíráshoz: „mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait” (Zsidók 4:12).

2) Szolgálj csendben! „Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek” (Máté 6:2). Figyeld ezeket a szavakat: „ne kürtöltess magad előtt”! Ha az emberek magától értetődőnek veszik jóságodat, vagy nem értékelik eléggé, amit teszel értük, ne kezdj hírverést csapni! Istentől várd a jutalmat, ne emberektől, különben csalódás fog érni. „Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra…” (Zsoltárok 123:2).

3) Szolgálj bölcsen döntve! Nem arra hívattál, hogy mindenhová te menj el, minden szükséget te tölts be, mindenkin te segíts. Isten két különböző alkalommal is megállította Pált, amikor Kis-Ázsiában akarta hirdetni az evangéliumot. De nézd csak, mi történt azután: „Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: »Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!« A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.” (ApCsel 16:9–10).

Miért fontos ezt tudni? Mert ahová Isten vezet, ott gondoskodik is rólad!Add tudtára!

Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet..." (Énekek éneke 8:7)
Nevetünk azon, amikor egy rajzfilmben a férj ezt mondja a feleségnek: Tessék, már megint a szövegkörnyezetbol kiragadva idézed a házassági eskünket!" Walter Lippmann mondta: Az az elképzelés, hogy két emberi lény együtt éljen huszonöt vagy annál több évig anélkül, hogy komolyan veszekednének, közönyösséget sugall, és az ilyen bambaságot csak a birkákban csodáljuk." A házasság Isten ötlete, és jó ötlet. De ha olyasvalakit keresel, aki minden lehet számodra, csalódni fogsz! Amikor összeházasodsz valakivel, akkor elfogadod a gyengeségeit éppúgy, mint az erosségeit. Ez árukapcsolás. Ha tökéletességre vágysz, olyat kérsz, amit egyikotök sem tud megadni. Azonban ha bajba kerülsz, számíthatsz a társadra. A házasság azt jelenti, hogy van valaki, akihez odabújhatsz, amikor a világ olyan hidegnek tűnik, akinek ugyanannyira számít, ha a gyermekeid betegek, mint neked. Azt jelenti, hogy van egy kéz, mely újra meg újra a homlokodra tapad, hogy megnézze, nem vagy-e lázas, és van egy váll, amelyen kisírhatod magad, amikor egy szerettedet eltemetik. Ezt mondod annak, akihez hozzámész: Amikor eljön az ideje, hogy elhagyjam ezt a világot, a te arcodat akarom búcsúzóul megcsókolni. A te kezedet fogva akarok átlépni az örökkévalóságba. A te szemedbe akarok nézni, és látni, hogy sokat jelentek számodra. Nem azt, hogy nézek ki, nem azt, hogy mennyi pénzt keresek, vagy milyen tehetséges vagyok. Nem, azt szeretném, hogy olyan valakinek a szemébe nézhessek, aki szeret engem, és azt lássam benne, hogy sokat jelentek neki!" Ha mostanában túl elfoglalt voltál, vagy csak feledékeny, szánj rá egy percet, és add tudtára házastársadnak, mennyire értékeled őt!Vedd kezedbe az életed!

„Ne hagyjátok, hogy a világ a maga présformájába szorítson!” (Róm 12:2 PHP)

Úgy érzed, hogy már nincs a kezedben az életed irányítása? Mintha az élet irányítana téged, ahelyett, hogy te irányítanád azt? Ez azért van, mert a vezető melletti ülésen ülsz – emberekhez, eseményekhez és körülményekhez igazodsz. Ők vannak a vezetőülésen, nem te. Nem csoda, hogy a frusztráltságod foka magas, az elégedettségedé pedig alacsony. „Ne hagyjátok, hogy a világ a maga présformájába szorítson!” (Róm 12:2 PHP) Ha érzed ezt a nyomást, két lehetőséged van:

1) Továbbra is alakulsz, vagy alakítóvá válsz. Vagy azt választod, hogy maradsz a vezető melletti ülésen, vagy a volán mögé pattansz. A Biblia azt mondja: „Ne igazodjatok e világhoz!” (Róm 12:2). Inkább alakulj át azzá a kezdeményező, hit-központú emberré, akinek Isten szánt!

2) Vedd kezedbe az életed irányítását „értelmed megújulásával”! Ahelyett, hogy azzal küszködnél, hogy megváltoztasd magad körül az embereket és a körülményeket, változtass azon, ahogy gondolkodsz, és amit magadnak mondasz. Az „értelem megújítása” kifejezés az eredeti görögben azt jelenti, hogy „gondolataidat Isten gondolataihoz igazítod”. Hagyj fel azokkal az önsanyargató gondolatokkal, amelyek azt mondják: „te nem vagy…, te nem tudod, és soha nem is leszel képes rá”. Isten azt mondja: „Te az vagy, meg tudod csinálni, egészen biztosan képes leszel rá” az Ő benned lakozó ereje által! János azt írja: „az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1János 5:4). Fordulj Isten Igéjéhez! Fedezd fel, hogy mit mond azokról a dolgokról, amelyek téged megfélemlítenek és irányítanak, és számolj le velük! A Mai Ige számodra ez: „Ne félj… mert én vagyok Istened! Megerősítlek… támogatlak” (Ézsaiás 41:10). Igazítsd gondolataidat Isten gondolataihoz! Ülj a vezetőülésbe, és vedd kezedbe az életed!
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.03. 00:15

Medjugorje, 2018. október 2.

Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek bátrak, ne lankadjatok el, mert a legkisebb jó, a szeretet legkisebb jele is legyőz minden láthatóbb rosszat. Gyermekeim, hallgassatok rám, hogy a jó győzhessen, hogy megismerjétek Fiamat. Ez a legnagyobb boldogság: Fiam ölelő karja, Ő, aki szereti a lelket, Ő, aki önmagát adta értetek, és mindig újra ezt teszi az Eucharisztiában, Ő, akinek örök életet adó igéi vannak. Az Ő szeretetét megismerni, lábnyomát követni, lelki gazdagságot jelent. Olyan gazdagság ez, amely jó érzéseket kelt, szeretetet és jóságot lát mindenhol. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyetek olyanok, mint a napsugarak, akik Fiam szeretetének melegével mindenkit felmelegítenek maguk körül. Gyermekeim, a világnak szüksége van a szeretet apostolaira, a világnak sok imára van szüksége, de nemcsak szájjal mondott, hanem szívvel és lélekkel mondott imára. Gyermekeim, vágyakozzatok a szentségre, de alázatban tegyétek, alázatban, amely megengedi Fiamnak, hogy azt tegye általatok, amit Ő szeretne.

Gyermekeim, imáitok, szavaitok, gondolataitok és cselekedeteitek, mindez, vagy kinyitja, vagy bezárja előttetek a mennyország ajtaját. Fiam utat mutatott és reményt adott nektek, én pedig vigasztallak és bátorítalak benneteket. Mert gyermekeim, én megismertem a fájdalmat, de volt hitem és reményem. Most az élet jutalmában van részem Fiam országában. Ezért, hallgassatok rám, legyetek bátrak, és ne lankadjatok el. Köszönöm nektek.

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 20:00

“Azoknak, akik azt mondják, hogy jó emberek, akik nem ártanak másoknak, de az életükben mégsem fogadnak el Engem, Jézust, tudniuk kell a következőket: ti nem Krisztus követői vagytok. Ha nem jöttök Hozzám, akkor Atyám Királyságában nem lehettek elfogadottak.

Az Atyám Királyságába való belépés előkészületet igényel. A Sátán olyan gyorsan megmozgathatja a dolgokat, megzavarva a lelkeket, hogy ez sokakat váratlanul érint.

A nagy nyugtalanság ezen ideje a világban, és annak hiánya, hogy Atyámat, a minden dolgot Megteremtő Istent tudomásul vegyék, csak egyetlen dolgot eredményezhet: katasztrófát.

Büntetések fognak kiáradni a világra, hogy megmentsék és megtisztítsák az emberiséget.

Ha az emberek a meghallást megtagadják, akkor nem fogják meghallani az Igazságot.

Az Igazság nemcsak a Földön menti meg az életüket, de Örök Életet is adni fog nekik.

Az Igazság elutasítása a halált eredményezi, mindkettőét: a test és a lélek halálát.

Eljött az idő az emberiség számára, hogy válasszanak. Én nem kényszeríthetem őket, hogy kövessenek Engem. Minden ajándék, kegyelem és csoda ellenére – melyek majd nekik adatnak -, továbbra is hátat fognak fordítani Nekem.

Nagy Irgalmasságom ellenére is, a halált részesítik előnyben az élet előtt.

Jézusotok”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-keresztenyseg-megtamadasanak-egy-fo-oka-van/

“Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.

Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,51-56″

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 17:48

"Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény?"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-03
VÖ.:
"Nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem, és ha azok után a parancsolatok után éltek, amelyet Mózes által kapott a világ, az Örök Atya utasítására.

Visszatérésemre szeretettel és örömmel várakozzatok és legyetek hálásak azért, hogy a mai világban éltek, hogy megkaphatjátok Tőlem a megváltás nagy ajándékát. Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök ismét hozzátok."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohasem-foglak-elhagyni-benneteket-gyermekeim-ezert-jovok-ismet-hozzatok/

"Dobó levette a süvegét, és térdre ereszkedett. Az égre emelte a szemét.

- Istenem! - mormolta, a kezét imádkozásra illesztve. - Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet... A te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el uram, tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg... ez a kis Magyarország...

Az arca halvány volt. Szeméből kicsordult a könny. És könnyes arccal folytatta:

- Mária, Jézus anyja. Magyarország védő asszonya! A te képedet hordozzuk a zászlóinkon! A te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörögj érettünk!

És ismét folytatta:

- Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak a te templomod falai, és ahol még a te nyelveden, a te vallásodon dicséri a nép a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei sátorodban, Szent István király; ó, borulj az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen a szíved a miénk!"

http://mek.oszk.hu/00600/00656/html/04.htm

...

"Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök (ismét) hozzátok."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohasem-foglak-elhagyni-benneteket-gyermekeim-ezert-jovok-ismet-hozzatok/


"Az Én Szavam (Igém), amelyet ez a könyv tartalmaz, és amelyet Én az Igazság Könyvének nevezek, egy új Keresztény Hadsereget fog létrehozni, mely védelmezni fogja a Nevemet, egészen az új béke korszakának kezdetéig."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohasem-foglak-elhagyni-benneteket-gyermekeim-ezert-jovok-ismet-hozzatok/


EHHEZ AZONBAN
11Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. 12Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. 13Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. 14Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, 15sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. 16Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 17Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.
http://szentiras.hu/SZIT/Ef6,%2010-20


"A zsidók el fogják fogadni végre, hogy az Igaz Messiás már eljött"
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=zsid%C3%B3k
LD MÉG:
"A Keresztény és a Zsidó vallás lesz az a két vallás, amelyből a Maradék ki fog alakulni."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nektek-ket-foldi-tanum-helyt-kell-allnotok/
VÖ.:
"Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: „Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok, átkozott legyen!” Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét?"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-03
VÖ.:
"Arra nem gondoltatok, hogy Én sohasem várnék az Utolsó Ítélet napjáig, anélkül, hogy még egyszer megpróbálnálak megmenteni benneteket?"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohasem-foglak-elhagyni-benneteket-gyermekeim-ezert-jovok-ismet-hozzatok/

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 16:20

 

Legyen a hitedből viselkedés

„Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.” (2Tim 3116-17)

Egyszer megkérdezték tőlem, hogy melyik a Biblia legjobb fordítása. Azt válaszoltam, hogy a legjobb fordítás az, amikor átülteted az életedbe. Ez az, amiről a Biblia tanulmányozása szól. Ha nem ülteted át Isten Igéjét az életedbe, akkor nem úgy tanulmányozod a Bibliát, ahogy azt Isten szeretné.

Isten azért adta nekünk a Bibliát, hogy átformáljon minket vele, nem pedig hogy csak tájékoztasson általa. Egy nagyobb szívet, nem pedig egy nagyobb fejet kell eredményezzen. A Jakab 1,22-ben ezt írja: „Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok!” (NLT fordítás).

Más szóval, Isten azt szeretné, hogy a hitünkből viselkedés legyen.

Isten a Bibliával való tervét még egyértelműbben kifejezte a 2 Tim 3116-17-ben: „Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.”

A Biblia célja több annál, mintsem hogy csak egyszerűen megmutassa, hogy mi a rossz az életünkben, vagy hogy hogyan kellene élnünk. Isten azért adta az Igéjét, hogy gyökeresen megváltoztasson minket.

A Biblia különbözőféle képekben jellemzi magát. Például kalapácsnak, kardnak, vagy pedig szikének nevezi magát. Ezeket az eszközöket mind azért tervezték, hogy radikális változásokat okozzanak. Istennek az a célja a Bibliával, hogy radikálisan megváltoztassa az életünket.

A Biblia Isten igazságát szintén többféle módon írja le, mint például tej, víz, kenyér és hús. Mi a közös ezekben a dolgokban? Az, hogy ha nem eszed, vagy iszod őket rendszeresen, akkor meg fogsz halni. Nekünk sohasem lenne szabad a Biblia nélkül élnünk.

A Biblia alapvető fontosságú számunkra, mivel életet ad. Valójában a Biblia Jézusról is úgy beszél, mint Isten szava. A Jn 1,14 azt mondja: „Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik.” Isten odaadta neked az Élő Igét, Jézust, hogy hited szerzője és beteljesítője legyen, valamint odaadta az írott Igét, hogy felkészítsen arra, hogy megélhesd a hitedet.

Beszéljünk róla:

 • A Biblia több, mint egy egyszerű tudás elosztó, vagy információk tárháza. Szerinted hogyan használja Isten a Bibliát, hogy megváltoztassa az életedet?
 • Jézus maga Isten Igéje. Beszéljetek róla, vagy írjátok le, hogy a Bibliával való közeli kapcsolat hogyan eredményezheti a Jézussal való közeli kapcsolatot?
 • Mondj néhány példát arra, hogyan tudod a gyakorlatba átültetni Isten Igéjét, nem pedig csak olvasni azt.Másokat szolgálunk, mert megváltottak vagyunk


„Mert Ő szabadított meg minket, és Ő választott ki minket az Ő szent munkájára; nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert ez volt a terve.” (2Timóteus 1:9, TLB)

Isten azért mentett meg, hogy Őt szolgáld. A Biblia azt mondja, hogy „Ő szabadított meg minket, és Ő választott ki minket az Ő szent munkájára; nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert ez volt a terve.” (2Tim. 1:9)

Isten azért váltott meg téged, hogy az Ő „szent munkájában” részt vehess. Azzal a céllal mentett meg, hogy szolgáld Őt. Isten országában betöltendő helyed, célod, szereped és feladatod van. Ez teszi az életedet jelentőségteljessé és értékessé.

Jézusnak az életébe került, hogy megvásárolja az üdvösséget számodra. A Biblia emlékeztet minket: „ Isten nagy árat fizetett értetek. Ezért arra használjátok a testeteket, hogy tiszteljétek és imádjátok Istent.” (1Korinthus 6:20, TEV ford.)

Nem bűntudatból, félelemből vagy kötelességből szolgáljuk Istent, hanem örömmel és őszinte hálával azért, amit értünk tett. Az életünket köszönhetjük neki. A megváltás azt jelenti, hogy Isten a múltunkat lezárta és megbocsátotta, a jelenünknek értelmet ad, és a jövőnk felől is bizonyosak lehetünk. Ezek elképesztően nagy dolgok! Ezért mondta Pál, hogy "Isten nagy irgalma miatt ... áldozzátok fel magatokat élő áldozatul Istennek, odaszánva magatokat az Ő szolgálatára." (Róma 12:1, TEV ford.)

János apostol azt mondja, hogy a mások iránti, szeretetből  fakadó szolgálatunk mutatja meg, hogy valóban megváltott minket Isten. Azt mondja: „Az egymás iránt való szeretetünk a bizonyíték arra, hogy átmentünk a halálból az életbe.” (1János 3:14, CEV ford.)

Ha nincs benned szeretet mások iránt, ha nem vágysz arra, hogy mások felé szolgálj, és csak a saját szükségleteid kielégítése fontos számodra, akkor vizsgáld meg magad és gondolkozz el azon, hogy vajon Krisztus valóban ott van-e az életedben. Ha Krisztushoz tartozol, akkor a szívedben vágyat érzel arra, hogy másokat szolgálj.

Beszéljetek róla:

• Mások szolgálata vajon miért olyan meghatározó egy Jézusban hívő ember életében?

• Hogyan használod a testedet arra, hogy dicsőítsd Istent? (1Korinthus 6:20)

• Sok ember gondolja úgy, hogy túl elfoglalt és túl sok felelősség van a vállán ahhoz, hogy mások felé szolgáljon. Ha Te is így érzel, imában kérd Istent, hogy mutassa meg, mit kell változtatni az életeden, hogy engedelmeskedni tudj neki.
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:19Fektesd pénzedet az emberek mennybe juttatásába

„Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jócselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek, valódi kincset gyűjtenek majd maguknak a mennyben.” (1 Timóteus 6:18-19a, TLB fordítás)

kereszteny_ekszer.jpg


A legvégső teendőd, hogy felkészülten várd, hogy Isten használni tudjon, a kincsedet az örökkévalóság fényében hasznosítani. 

Tételezzük fel, hogy az amerikai törvényhozás elfogadott egy törvényt, mely szerint valamikor az elkövetkezendő 12 hónap folyamán a japán yen lesz a hivatalos amerikai fizetőeszköz. Többé nem létezne dollár, hanem mindenkinek yent kellene használnia, hogy vételezzen vagy eladjon dolgokat. A tisztességes eljárás érdekében – minthogy a dollár értéktelenné válna a pénznemváltást követően  – senki nem tudná az átállás pontos időpontját. 

Ha tudnád, hogy a következő 12 hónap folyamán ilyen nagy változás fog bekövetkezni, de nem tudnád, hogy pontosan mikor, mi volna a stratégiád? 

Ha megfontolt lennél, akkor fognád az amerikai pénzed javát, és tüstént átváltanád japán yenre, így „a nagy kapcsolás” után nem érintene kellemetlenül, hogy nyakadon maradt az értéktelen dollár. Csupán annyi amerikai dollárt tartanál meg, ami napi szükségleteidet fedezi, mivel az átállás időpontjában megmaradt dollárod többé már semmit sem érne. 

Egy nap a te életedben is elérkezik egy ilyen átállás: az a nap, amikor véget ér életed itt, a Földön. Tudjuk, hogy ez be fog következni, és csak a bolond menne végig úgy az életen, hogy nem készül fel arra, amiről tudja, hogy elkerülhetetlen. A halál mindannyiunk számára 100%-ig bizonyos, egyszer mindegyikünk számára eljön a fordulónap. 

Az örökkévalóság fényében a vagyon, amit itt hagysz a Földön, értéktelenné válik. Ám amivel most rendelkezel, számíthat az örökkévalóságban, ha elkezded átváltani az örökkévaló megtakarításba. Ezt értjük az alatt, hogy kincseket gyűjtesz a mennyben. 

Hogyan teheted ezt meg? Hogyan gyűjthetsz kincseket a mennyben? A Biblia az 1 Timóteus 6:18-19-ben ad választ erre: „Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jócselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek, valódi kincset gyűjtenek majd maguknak a mennyben – ez az egyedüli biztonságos befektetés az örökkévalóságba! Ráadásként áldott keresztény életet fognak élni itt a Földön is.” (TLB fordítás). 

Neked melyik bankban van betéted? A földi pénzintézetben vagy az örökkévalóság bankfiókjában? Nem viheted magaddal, viszont előre küldheted azáltal, hogy vagyonodat olyan emberekre áldozod, akik a mennybe igyekeznek. 

A befektetés legnagyszerűbb formája, ha fogod a pénzed és arra fordítod, hogy az emberek mennybe jutását segítsd elő vele. Így amikor magad is oda érkezel, ők mind ott fognak köszönteni téged, és azt mondják majd: „Köszönöm, hogy segítettél ide kerülnöm!” 

Valahányszor adakozol, hogy segíts egy misszionáriusnak megnyerni valakit Krisztus számára, akkor kincset ruházol be és gyűjtesz a mennyben. Valahányszor támogatsz egy egyházkerületet a programtervezésben, egy épület megépítésében, vagy adakozol egy lelkészi szolgálatnak, akkor ezzel hozzásegíted az embereket a mennybe jutásukhoz. Ez a legjobb rendeltetési hely a pénzed számára, és végeredményben ez az, ami valódi beteljesülést tartogat neked itt, a Földön. 

Téged fog valaki üdvözölni a Mennyországban? Így lesz, ha pénzedet az örökkévalóság távlatába fekteted. 

Beszéljetek róla: 

 • Mit gondolsz, mit vár el tőled Isten, amikor úgy érzed, hogy nincs megtakarítanivaló pénzed, amit másokra költhetnél?
 • Milyen lehetőségeket adott neked Isten, melyeket még nem aknáztál ki, hogy a Jó Hír továbbadásával pénzt fektess az emberekbe?
 • Ha valaki belelátna a bankszámlakivonatodba, mit mondana, hol gyűjtöd a kincsedet?
Isten befejezi, amit elkezdett bennünk

 

”Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára..” Fil 1:6

Mi, emberek nagyon értünk ahhoz, hogy belekezdjünk dolgokba, de gyakran nem fejezzük be, amit elkezdünk. Sokszor egy-egy befejezetlen zeneművet, épületet, könyvet vagy projektet hagyunk magunk mögött. Lehet, hogy mi nem fejezzük be, amit elkezdünk, de Isten mindig befejezi, amit Ő kezd el.

Isten nem félszárnyú madarat teremt. Amikor megteremti a virágot vagy a csillagokat, azok tökéletes és befejezett művek, és amikor elkészül valamivel, azt mondja, hogy „az jó”.

A Biblia azt tanítja, hogy amikor Jézus elkezd munkálkodni az életünkben, Ő be is fejezi, amit elkezdett minden probléma, hiba, rossz döntés, bűn vagy bármilyen körülmény ellenére is. Egy nap, amikor a Mennybe jutunk, olyanok leszünk, mint Jézus, és meglátjuk Őt úgy, amint van. És ez a cél.

Addig pedig, ha örömöt akarunk találni azokban az emberekben, akik életünk részei, türelmesnek kell lennünk velük. Vegyük figyelembe, hogy ők is fejlődnek és növekednek. Pál azt mondta, hogy „nem vagyok az, aki voltam, Istennek hála. De hála Istennek, hogy nem vagyok az, aki leszek. Növekszem és változom.”

Ha élvezni akarjuk a házasságunkat, meg kell tanulnunk örülni a férjünknek vagy a feleségünknek úgy, ahogy van és most, vegyük figyelembe azt is, hogy ő is növekszik és fejlődik. Máskülönben, mire megfelel az elvárásainknak, addigra mi újakat támasztunk vele szemben.

Ha szülőként örömöt akarunk találni a gyermekeinkben, meg kell tanulnunk örülni nekik folyamatos növekedésük közben is, hiszen egyik gyerek sem tökéletes.

És nincs tökéletes felnőtt sem. Ha a körülötted élő emberektől azt várod el, hogy tökéletesek legyenek, mert csak akkor jelentenek számodra örömöt, akkor egész életedben szerencsétlennek és nyomorultnak fogod érezni magad. Ugyanis senki sem tökéletes.Jézusnak mindig az első helyen kell lennie!

 

"Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom." Lukács 14:26Isten nem akar osztozni az iránta való ragaszkodásunkban senkivel, még a saját családunkkal sem. Ha szembesülsz egy helyzettel, amikor választanod kell az iránta való hűség és az édesapád vagy édesanyád, lány- vagy fiútestvéred iránt való hűség közül, Jézust kell választanod.

Ha választanod kell a saját érdeked vagy Jézus érdekei közül, Jézusé mellett kell, hogy dönts. Gondolj arra, mikor Péter a tűznél melegedett. Valaki azt mondta, "Te is az ő tanítványa vagy, ugye?" Péter Jézus javára döntött vagy a saját javára?

Ugyanezekkel a döntésekkel szembesülünk mindennap az iskolában, munkahelyen, a barátaink között és még a családunkban is. Jézus kegyetlennek tűnik, mikor azt parancsolja, hogy őt részesítsd előnyben mindenki mással szemben, beleértve életed szerelmét, a legjobb barátod, sőt a saját édesanyád.

De félreértjük Jézust, ha azt gondoljuk, hogy ami számunkra kegyetlenségnek tűnik, önzőségben, haszonlesésben vagy érzéketlen közönyben gyökerezik. Jézus már látja a végjátékot, és azt akarja, hogy vele legyünk a mennyben, ezért hangsúlyozza, hogy újra helyezzük őt középpontba.

Jézus nem azt mondja, hogy nem szerethetünk másokat vagy hogy mások nem lehetnek számunkra fontosak; azt mondja, hogy neki kellene a legfontosabbnak lennie! Amikor Jézusra gondoltál, eszedbe jutott valaha, hogy hűségesebb lenne bárki máshoz, mint az Atyához? Bár Jézus mélyen szeret bennünket, annyira, hogy az életét is odaadta értünk...

Jelek, amik azt mutatják, hogy Jézus nincs az első helyen az életemben:

- Vannak "Jézus dolgok" és "hétköznapi dolgok". Különválaszthatom őket.
- Bizonyára lemaradok valamiről, ha Jézust helyezem az első helyre.
- Két ember osztozhat a feltétlen hűségemen: Jézus és ______________.

Ha a hűségünkben döntéshelyzetbe kerülünk, mindig Jézus kapja a legelső helyet! Ki vagy mi birtokolja az első helyet az életedben?
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:18

 

Bátran nézz szembe a hibáiddal!

 

"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság."

(1. János 1:8)

Közülünk nagyon sokan egyfajta álarcot viselnek. Nem akarjuk, hogy bárki is meglássa a valódi énünket; nem akarjuk, hogy bárki is lássa a hibáinkat.
Gyakran megpróbáljuk eltakarni a tévedéseinket és hibáinkat a következő módszerekkel:

* Másokat hibáztatunk. Ádám is ezt tette, miután evett a fáról. Évát hibáztatta (ő pedig a kígyót). Kezdetektől fogva másokat okolunk. Nem akarjuk beismerni a saját hibáinkat, ezért másvalakire irányítjuk a figyelmet. A lényeg, hogy rólunk elterelődjön az érdeklődés.
* Kifogásokat is gyártunk. Úgy teszünk, mintha semmi rossz nem történt volna. Az élet nagyszerűen zajlik. Minden rendben.
Sajnos a tettetés nem működik. A Biblia mondja az 1. János 1:8-ban: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.".


Szembe kell nézned a hibáiddal ahhoz, hogy szabaddá lehess tőlük. Menj szembe vele és mondd: "Megtettem. Öntelt módon viselkedtem az emberekkel. Nem vagyok jó apa, sem jó férj. Gyenge vezető vagyok." Itt az ideje annak, hogy ezt kimondd.

Ne úgy fejezd be ezt a megvallást, hogy "de...". Ne mondd, hogy "Ez nem nagy ügy...". Ne próbáld megmagyarázni másoknak, hogy valójában ez egy erősség. Csak ismerd be és légy szabad!


Beszéljünk róla:

Mire tehetne téged késszé a szabadság, amit a hibáiddal való szembesülés után nyersz el?Élethosszig tartó tanulás

„Aki értelmet szerez, szereti az életét, aki megőrzi az értelmességet, jót nyer.” Péld. 19:8

A legtöbb ember fiatalkorát az iskolapadban tölti. A tanulás és a folyamatos fejlődés iránti vágy remélhetőleg a későbbiekben is tovább él bennünk. Mindannyiunk előtt ott áll a lehetősége annak, hogy folytassuk az élethosszig tartó tanulást és elménk fejlesztését.

A Biblia sok helyen beszél az ismeretszerzés fontosságáról és az előrelépésre való törekvésről, ahogyan azt Lukács evangéliumában is olvashatjuk: „Szeresd az Urat, .. teljes elmédből..”(10:27).

Hogyan szeretheted Istent az elméddel? Úgy, hogy használod, erősíted, és nem hanyagolod el. A Biblia ezt tanítja: „Aki értelmet szerez, szereti az életét, aki megőrzi az értelmességet, jót nyer.” (Péld. 19:8)

Szeretnél sikereket elérni az életben? A Biblia azt mondja, hogy tanuljunk, és amit elsajátítottunk azt kamatoztassuk is.

Nem véletlen, hogy a világ szinte összes országában a keresztények alapították az első iskolákat és kórházakat. Hisszük, hogy Isten nem csak a lelkünk épségéről gondoskodik. Neki ugyanúgy fontos az elménk és a testünk egészsége is.

Lehet, hogy nem volt lehetőséged formális oktatásban részt venned, de még most is sokféle módon képezheted magad. A tanulás folytatása vagy újrakezdése kitűnő befektetése lehet az idődnek és a pénzednek – mert ez befektetés a saját jövődbe is.

Összegezzük tehát: a tanulás nem ér véget az iskola befejezésével, és ma már nem csak iskolákban fejlesztheted magad, és számos módja van a tanulmányok folytatásának is. Ahhoz, hogy sikeres legyél az életben, szükséged van az élethosszig tartó tanulásra és ismeretszerzésre. Azonban nem árt egy kis odafigyelés sem, hiszen elménket a megfelelő dolgokkal kell megtöltenünk és azokat óvni is kell a minket körülvevő káros hatásoktól is.

A Példabeszédek 14:3 ezt mondja: „Ragaszkodj a .. tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.”

 

A következő napok áhítataiban meg fogunk veletek osztani néhány olyan bibliai bölcsességet arról, hogyan is tudjuk megőrizni és fejleszteni az elménket, függetlenül attól, hogy középiskolában, egyetemen vagy pedig felnőttként folytatjuk a tanulást.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan hasznosíthatod azokat az igazságokat, ötleteket, elveket, amelyeket eddig már megtanultál?
 • Hogyan tudnád elkötelezni magad az egész életen át tartó fejlődésre?
 • Hogyan kerülhetsz közelebb Jézushoz, ha fejleszted és ápolod az elméd?
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.02. 10:17