Tisztelt kedves Pásztoraink!
 
Kedves Imatársak!
 
Szeretnénk a segítséget kérni e meghívó terjesztésében.
 
Valamint a X. találkozónkon az aktív részvételt, buzdítást a hívek felé.
 
Imádságos szeretettel Klári.

 

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.24. 10:26

AZ EGYSÉG KULCSA AZ ALÁZAT ÉS A SZERETET

 

1995. június 15.

Királyom, a Te Szavad gyógyító balzsam. Amikor életem silányabb volt, mint az agyag, eljutott fülembe Szavad, és láthatóvá vált a láthatatlan. Mint ismeretlen világ, mint világtalannak a fény, hirtelen minden felragyogott és tündökölni kezdett. Mint fényesen szikrázó csillag az éjben, amely megvilágítja az eget. Szavad látást adott nekem, hogy belépjek misztériumodba. áldalak Uram, mert szereteted látható lett szemem elõtt, és lelkemet arra készteti, hogy hûségben éljek Veled örökkön örökké.

Igen! Lépj be Szívem misztériumába, és fogadd békémet! Virágom, soha ne cseréld fel írásra szánt idõdet mással! Az egész nap a tied, és örömet szerzel nekem, ha hozzám jössz az elmélkedésben. Ne feledd, a szeretet mindig türelmes, ezért légy te is türelmes! Ne siess el tõlem oly hamar, mint az elmúlt napokban… A szeretet, az igazi szeretet ki fogja állni a megpróbáltatásokat, a kudarcokat és mindent. Engem helyezz az elsõ helyre és mindenek fölé! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért, és dicsõíts meg engem! Mondj ellene mindannak, ami bûnre vezet, és merülj el mindabban, ami jó és szent, és ami az örök életre vihet téged! Szent vagyok és jó… 1 Égek a vágytól…

Milyen vágytól, Uram?

Hogy egyesültnek, és egynek lássam Egyházamat… Imádkozz az egységért, és ne figyelj azokra, akik nem akarnak egységet! A megosztó különválasztja õket, és támadóvá teszi lelküket. Aki nem dolgozik õszintén és teljes szívvel az egységért, az komolyan megbántja Szentlelkemet. Kérem azokat, akik Egyházam egyesítése érdekében összegyûlnek, hogy véssék lelkükbe e szavakat:

alázat és szeretet,

az egység kulcsa az alázat és a szeretet. Ékesszólásuk és vég nélküli beszédeik nem vezetik õket egységre. Kölcsönös dicséreteik sem fogják egységre vezetni Egyházamat. Mindezek untatnak engem… Pusztulás és rombolás hatolt szentélyembe, milyen dicséreteket tudnak tehát kicserélni egymás között? Hol van tiszteletük? Hajoljatok meg, hogy meglássátok az én akaratomat! Halkítsátok le hangotokat, hogy meghalljátok az üdvösség szavát a magasságokból! Szívetek csak megtéréstekben fog meghallani engem és fogja egységre vinni Egyházamat, egyesítve Testemet. Az igazság ragyogásában fogtok újból illatozni, és fogjátok felismerni, hogy egy test tagjai vagytok. Csak az osztozásban fogtok egymáshoz közeledni. Ehhez meg kell változnotok szívetekben és ki kell virágoznotok a megtérésben.

Ha megteszitek, és tisztára mossátok bûneitektõl szíveteket, megsokasítom segítségemet és teljesen meggyógyítalak benneteket. Lelki növekedésben részesítelek titeket, ami teremtésem maradékát arra fogja késztetni, hogy a ti fedeletek alatt lakjanak. Ha ti, akik megszûntetek létezni, megengeditek, hogy Szentlelkem, az Életadó, magához édesgessen benneteket, a szeretetnek olyan lelki forradalmát keltem szívetekben, amilyent még nem tapasztaltatok…

Ó… leányom! Imádkozz a Kelet és a Nyugat házáért, hogy fogjanak össze mint két imára kulcsolódó kéz, mint két, egymáshoz hasonló kéz, amelyek akkor szépek, amikor imádságban összekulcsolódva az ég felé mutatnak. Dolgozzon együtt e két kéz, mely ugyanahhoz a testhez tartozik, és osszák meg egymással képességeiket és tartalékaikat! Ó, mikor fog engem Testem két keze együtt az oltár fölé emelni, és együtt felmutatni? 2

Ó jöjjetek! Nem akarok hosszú beszédeket! Aki az elsõ és a legjobb akar lenni közületek, legyen mindenki rabszolgája! Itt vagyok! Nézzetek magatokra! Végtelen kincsek vannak Szívemben! Ezért ne mondjátok: “Hol kapok választ?” Vegyetek Szívem kincsébõl, és össze fogjátok gyûjteni azokat, akik eltévedtek. Én fogok uralkodni felettük, ti pedig ki fogjátok osztani Szentséges Szívem kincsét az egész világnak.

És te, leányom, örömet szerzel, ha nekem adod idõdet, mert az tiszteletet nyújt nekem. Ha szeretsz, az megörven deztet és megdicsõít. Ha utánam vágyakozol, az megigéz engem. Amennyit nekem adsz szívedbõl, annyit fogsz visszakapni trónomból. Veled van kegyelmem, és kezem a kezeden… Pihenj meg bennem! Szeretlek, és az Atya azért szeret téged, mert szeretsz engem.

Szeretlek, Szeretet…

Sokakat meg fogok gyógyítani ezeken az üzeneteken keresztül! Tedd meg a te részedet Vassula, és én teljessé teszem munkádat istenségemben. Jöjj, veled leszek, míg kisebb kötelességeidet végzed. 3 Én, Jézus, szeretlek. Fogadd áldásomat!


1 Urunk hirtelen abbahagyta a beszédet, és más hangnemben, mint aki titkot akar valakire rábízni, mondta a következõket:
2 Krisztus úgy gondolja, hogy a szentmise alatt, Testének átváltoztatásánál.
3 házi munkádat
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.24. 08:54

A lelkigyakorlat témája: A helytelen, bűnös szokások felismerése és levetkőzése, új jó szokások, erények kialakítása

A lelkigyakorlatot vezeti:

Bocsa József piarista atya

Török Iván pszichológus, mentálhigiénés tanácsadó, szenior szupervizor

 

A lelkigyakorlat ideje:

2019. február 8. (péntek) 12 órától – február 10. (vasárnap) délutánig/13 óráig

 

A lelkigyakorlat helye:

Kármelita Rendház (5440 Kunszentmárton, Munkácsy M. u. 1.)

 

Jelentkezés, szállással, ellátással kapcsolatos információk:

Forgó Andrea +36 30 532 47 62-es telefonszámon

vagy a forgoandi@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2019. jan. 31.

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.24. 06:09

047o_gyermekeim_milyen_535.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.24. 00:46

Igazság Könyve:
“2014.01.24 20:05

 

Drága gyermekem, tedd ismertté, hogy Én még egyszer meg fogok jelenni minden „Mária Grottónál”, amelyeket Fiam Egyháza az évszázadok során már elismert.

Ismertté fogom tenni Magam a Szent helyeken, melyek magukba fogják foglalni Lourdot, Fatimát, La Salette –et és Guadalupét. Garabandálban is meg fogok jelenni. Ezek a jelenések ez év Tavaszán fognak elkezdődni, Fiam utasítása szerint.


A kiválasztott lelkek a nappal a fejem mögött fognak látni Engem. Tizenkét csillag fogja körülvenni, és körül szőni a fejemre helyezett töviskoronát – amit Fiam viselt Keresztre feszítése során – mint egy jel, hogy mindenki kövesse a példámat. Az Én szerepem, hogy Isten minden gyermekét az Igazság Útján vezessem, és hogy Fiamhoz vigyem őket.

Amikor ezek a jelenések kezdetüket veszik, semmi kétség nem lesz afelől – különösen azok között nem, akik tisztelnek Engem –, hogy Én az Igazságot
mondom, amikor azt hangoztatom, hogy hamarosan az utolsó út az Igazság Könyvén keresztül fog Fiamhoz vezetni benneteket.

 

Ha követtek Engem, Édesanyátokat, akkor kézen foglak és Fiamhoz vezetlek majd benneteket. Fiam sok csodát ígért, hogy ez által megnyissa a szemeteket azokra a próféciákra, amelyeket az Én Küldetésem által adott a világnak. Sokan nem fogadják el, hogy Én ezeken a különleges helyeken megjelentem, és elutasítják azon jelentőségét, amelyet ez a lelkek üdvösségére gyakorol.

Amikor Én utoljára még ezeken a helyeken megjelenek, és az Üdvösség Anyjaként mutatkozom be, akkor tudni fogjátok, hogy ez az Én utolsó Küldetésem; és hogy minden jelenés ehhez az utolsó jelenéshez vezet, hogy Üdvösséget hozzon a világnak, mely minden egyes személyt a születésétől fogva megillet.

Örüljetek, mert ezek a napok már közel vannak, és amikor ezekről a dolgokról hallotok, akkor tudnotok kell, hogy ezek a próféciák, amikor beteljesülnek, csakis Tőlem jöhetnek, szeretett Édesanyátoktól, az Üdvösség Anyjától, Isten Anyjától.


—–
Római katolikus:
2019-01-24

 

2. évközi hét csütörtök

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Jézus egyszer s mindenkorra mutatott be áldozatot, amikor önmagát feláldozta.
Testvéreim!
Jézus Krisztus mindörökre üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Isten elé. Hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.
Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be engesztelő áldozatot, és azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor önmagát feláldozta.
A mózesi törvény gyarló embereket rendelt főpappá; az Úrnak esküvel megerősített szava azonban, amely később hangzott el, mint a törvény, magát az örökre tökéletes Fiút tette meg főpappá.
Az elmondott dolgoknak ez a lényege: Olyan főpapunk van, aki Isten trónjának jobbján ül a mennyben. Szolgálatot teljesít a szentélyben, abban az igazi szent sátorban, amelyet az Úr emelt, és nem ember.
Minden főpap arra van rendelve, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be. Ezért szükséges, hogy neki is legyen áldozati adománya, amelyet bemutat.
Ha a földön élne, nem is volna pap. Hiszen vannak itt olyanok, akik a mózesi törvény szerint áldozatot mutatnak be. Ezek azonban csak a mennyei szentély előképénél és árnyékánál szolgálnak, annak az utasításnak megfelelően, amelyet Mózes kapott, amikor hozzálátott a szent sátor elkészítéséhez. Az Úr ugyanis ezt mondta neki: „Ügyelj arra, hogy minden a szerint a minta szerint készüljön, ahogyan a hegyen mutattam neked.”
Jézus annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabbrendű és tökéletesebb ígéreten alapul az a szövetség, amelynek ő a közvetítője.
Ez az Isten igéje.
Zsid 7,25-8,6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Vö. 8a és 9a. vers.
Előénekes: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: „Íme, eljövök.”
Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
E: A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
E: Ujjongjanak és örvendjenek a téged keresők, † „Hatalmas az Úr!” kiáltsák szüntelen, * akik várják üdvösségedet.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
Zsolt 39,7-8a.8b-9.10.17

ALLELUJA
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, győzött a halálon, * és az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Vö. 2Tim 1,10 – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus sok beteget meggyógyít.
Meghagyja azonban: Ne híreszteljék, hogy ő a Messiás.

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe.
Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse.
Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 3,7-12″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-01-24

——
Görög katolikus:

35 Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok! 36 Legyetek türelmesek és kitartók, mert miután mindent véghezvittetek, amit Isten akar, megkapjátok tőle, amit megígért! 37 Hiszen ő mondta:

 

Hamarosan megérkezik, akit várunk,
    nem fog elkésni.

38 Szolgám, akit elfogadtam,
    aki bízik és hisz bennem, örökké élni fog,
de ha meghátrál vagy visszafordul,
    akkor nincs a kedvemre.”[j]

39 Mi azonban nem azok közé tartozunk, akik visszafordulnak és elvesznek, hanem azokhoz, akik hisznek és üdvösséget nyernek.

A hit és a hit hősei

11.1 Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára mindazok, akik a régi korokban hitben előttünk jártak.

Hitünk által értjük meg, hogy a világmindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő.

Hite által vitt Istennek Ábel olyan áldozatot, amelyet Isten szívesen fogadott, s amely jobb volt, mint Kain áldozata. Így lett Ábel Isten számára elfogadhatóvá. Bár Ábel meghalt, a hite által még ma is szól hozzánk!

Énókot a hite miatt emelte fel Isten magához a földről. A földön többé senki sem találta Énókot, aki sohasem találkozott a Halállal. Az Írások azt mondják róla, hogy még mielőtt Isten felvitte volna, Énók megbizonyosodott arról, hogy Isten a kedvét leli benne. Hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket.

Isten előre figyelmeztette Nóét azokról a közelgő dolgokról, amelyeket akkor még nem lehetett látni. Nóé pedig hittel fogadta Isten szavát, és istenfélelemmel engedelmeskedett: felépítette a Bárkát mind saját maga, mind a családja megmentésére. Ezzel a tettével egyrészt rábizonyította a kortársaira a hitetlenségüket, másrészt pedig méltónak bizonyult arra, hogy az Istenben való hite és bizalma alapján Isten elfogadja őt.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+10-11&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

“… 10 Ők nem is szóltak senkinek. Egymás között azonban arról tanakodtak, mit jelent az, hogy feltámadni a halálból. 11 Majd megkérdezték Jézustól: „Miért mondják a törvénytanítók, hogy a Messiás előtt Illésnek kell eljönnie?”[a]

12 Jézus ezt válaszolta: „Így van, előbb valóban Illés jön el, hogy mindent helyreállítson.

De mit jelent az, hogy az Írás szerint az Emberfiának sokat kell szenvednie, és hogy az emberek el fogják utasítani? 13 Igazán mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és az emberek kényük-kedvük szerint bántak vele — úgy, ahogyan az Írás mondta róla.”

A megszállott fiút megszabadítja

14 Amikor visszaértek a többi tanítványhoz, azokat éppen nagy sokaság vette körül, és törvénytanítók vitatkoztak velük. 15 Amint az emberek meglátták Jézust, elcsodálkoztak, és odafutottak, hogy köszöntsék.

16 Jézus megkérdezte: „Miről vitatkoztok?””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+9:10-16&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/01/24

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.23. 19:38

„Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.
...
Üzeneteim tele vannak reménnyel, és Én sok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül.

Ennek a Küldetésnek a célja, hogy lelkeket mentsen. Ennek sohasem volt más célja. Üzeneteim azért adatnak, hogy felvilágosítsanak titeket, hogy felhívják figyelmeteket a hiteteket érintő veszélyekre, és hogy felkészítsenek benneteket Új Paradicsomomra."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sok-megjovendolt-szenvedest-enyhiteni-fogok-keresztes-imahadjaratom-csoportjainak-erejen-keresztul/
-----
Római katolikus:
"„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették.
Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.”
------
Görög katolikus: 
"Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába.
...
Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok."
-----
-----
-----
Tóra:
"Ő válaszolt: Menj, és mondd meg e népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!

10 Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon."

-----
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.23. 18:02

"De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mivel oly sok testvéretek fogja továbbra is makacsul ellenezni Szent Szavam Igazságait."

"Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!”"
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.23. 17:09

A mise után könyörgés az ellenségszeretet ajándékáért, a nyugat „keleteléséért”, Pálfordulás napján.

Helyszín: Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Templom
1023 Bp. Bécsi út 32.
Időpont: 2019 január 25., a 18.00 órai szentmise után.

https://engesztelok.hu/compas.pdf

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.23. 14:22

1991. október 13.

Rajtad kívül Uram, senki sincs szívemben.
Lassanként javítgatsz engem. Áldást áldás után árasztottál rám, és megnyerted szívemet. De megteszem-e most akaratodat? Sikerül-e követnem Téged? Felebarátom segítségére sietek-e, ahogy csak tõlem telik? Követem-e parancsolataidat? Kegyeidben örvendezhetem-e még?

Tanulj meg rám támaszkodni! Leányom, kész vagy-e továbbra is hordozni keresztemet, melyet neked szántam?

Kész vagyok hordozni, amíg el nem veszítelek Téged, amíg egyesült és egy vagyok Veled.

Tudod, hogy mit jelent ez, és mit kérek tõled?

Áldozatot, megalázást, alázatot, semmivé válást, szeretetet, hitet, reményt, készségességet, önmegtagadást, imát, imát, imát, türelmet, bûnbánatot, megalázottságot, szenvedést, böjtöt és Beléd vetett hitet? És a megbocsátás lelkületét.

Helyesen mondtad, de nemcsak azt jelenti, hogy tudj minderrõl. Kegyeimben szeretnél maradni? Akkor meg kell valósítanod mindazt, amit felsoroltál. A mennyország olyan, mint a gyõzelem díja, aki megnyeri, meg fogja becsülni. A mennyország azoké lesz, akik jó gyümölcsökkel teli kézzel jönnek. Így szándékozom újjáépíteni Egyházamat, Vassulám, azokon az erényeken, amelyeket említettél. Ha velem tartasz, nem leszel elveszett. Ne engedj a kísértésnek, ne nézz se jobbra, se balra! Ahogy tanítványaimnak mondtam: “Útközben senkit se köszöntsetek!”
Ha úgy akarsz nekem szolgálni, ahogy mondod, követned kell engem a béke, a szeretet és az egység keresztjével, hogy megdicsõíts.
Ne félelemmel tekints az újabb keresztekre, amelyeket utadra állítok, mivel mind tõlem való! Dicsõíts engem!
Asztalod mindig meg van rakva, és kelyhed túlcsordul. Ezért ne panaszkodj semmiségek miatt! Próbára foglak tenni, és idõnként megvizsgálom irántam való szeretetedet, hogy lelkileg alakítsalak. Ne csak lábadat vonszolva jöjj utánam, hanem könnyû szívvel kövesd lépteimet!
Pihenj meg bennem, amikor fáradt vagy, és engedd meg, hogy én is megpihenjek benned, ha én vagyok fáradt! Figyelj most Szent Istenedre: ne engedd, hogy elragadjanak az utadba kerülõ szelek! Gyökeresedj meg bennem, és akkor nem fognak téged tövestül kitépni, leányom.
Gazdagítsd Egyházamat azzal a tanítással, amelyet neked adtam! Mondd meg nekik, hogy az Úr Szíve végtelen szeretet, de egyetlen ember sem ismeri teljesen mélységét és gazdagságát.
Tudom, hogy törékeny vagy, leányom, de volt-e valamiben hiányod? Bízzál bennem, bízzál bennem és légy az eljövendõ egység tükörképe!
Ne légy olyan, mint azok, akik állandóan különbséget tesznek egymás között Szent Nevemben! Ne légy olyan, mint azok, akik fontosnak tartják ugyan az egységet, de szavukat nem váltják tettre, és ezzel kivívják az Atya haragját. Az Atya elõtt és én elõttem is utálatosak érveik, mert ellenkeznek azzal, amit gondolnak.
Semmi sem tart vissza, hogy e hatalmasoknak odakiáltsam: “Szálljatok le! Szálljatok le trónjaitokról! Essen le szemetekrõl a hályog, hogy lássátok, milyen pusztulást hoztatok házamra! Kifosztottátok szentélyemet és elvittétek mindazt, ami benne volt! Nemcsak ketté törtétek a pásztor botját, hanem szilánkokra hasogattátok! De ma nyissátok ki szemeteket és lássatok! Tartsátok nyitva szemeteket, és meg fogjátok ismerni a szegénységet, a zsákruhát és a mezítlábasságot. Tartsátok nyitva szemeteket, és egyetlen pillantással megismeritek Szívemet.”
Csak egyetlen szót kellene mondanom gyülekezeteitekben, és ezzel az egyetlen szóval egyesíteném Egyházamat. De a mennyei dicsõséget a szegénységtõl, a nyomorúságtól és azoktól fogom kapni, akiket õk megvetnek. Idegenek fogják újjáépíteni házamat, mert megadom nekik a buzgóság lelkét és a hûség lelkét. Akkor újból megtelnek kamráitok, és hordóitok túlcsordulnak új boromtól. Ha azt mondjátok, hogy szerettek engem, és az én Nevemrõl nevezitek magatokat, akkor Szent Nevem és szeretetem kedvéért

egyesítsétek egyházaimat!

Az igazi keresztény bensõleg keresztény. Az igazi egység a szívben van és a szívben jön létre. Az egység nem betûkbõl áll, hanem lélekbõl. Ha úgy szeretsz leányom, ahogy mondod, öleld át a keresztet, amelyet neked adtam! Akkor nem fog megbotlani lábad. A világban semmi sem hasonlítható a kereszthez. Ne vedd le soha tekintetedet az én tekintetemrõl!
Tanítvány? Jöjj, kövess engem!


ÜZENET A RABOKNAK
Vassula, imádkoztam érted az Atyához. Én vagyok az, Jézus. Arra figyelj, amivel megbíztalak! Írj!

Üzenet a raboknak:

Béke legyen veletek! Hallottam, hogy így hívtatok: “Atyám!”

Itt vagyok!

Vissza akartok jönni? Nem teszek nektek szemrehányást, mert én vagyok a végtelen Irgalom. Ítéletet sem mondok felettetek. A szíveteket keresem!
Szeretetre van szükségem. Szomjazom a szeretetre. Ajkam kiszáradt a szeretet hiánya miatt. Nem akarok visszatekinteni múltatokra, csak a jeleneteket nézem.
Mellettem van a mennyország Királynõje, Szûz Mária. Minden asszonynál kitartóbban imádkozott értetek. Többet imádkozott, mint az uralmak, a hatalmasságok, a trónok, az erõsségek és az angyalok, többet minden teremtménynél. Ezért üdvözöljétek imáitokban! Úgy tiszteljétek, ahogyan én tisztelem õt!
Mindannyian bennem vagytok megkeresztelve, és ezért nem kellene különbségnek lenni a testvérek között. Ha tudnátok, hogy mit kínálok fel ma nektek, nem vonakodnátok felajánlani nekem szíveteket, és átadnátok magatokat nekem. Jöjjetek vissza hozzám, és ne féljetek! Szent Társatok beszél most hozzátok, Õ szeret titeket a legjobban. Higgyetek szeretetemben! Gondolkozzatok el szenvedésemen és elmélkedjetek róla! Ajánljátok fel nekem szíveteket, és illatos kertté alakítom, ahol én, a ti Királyotok megpihenhetek. Engedjétek meg, hogy birtokommá tegyem, és élni fogtok. Ne fordítsátok el tõlem szíveteket, ne maradjatok távol tõlem, szabadon beszéljetek velem! Én figyelek.
Meghívlak benneteket, hogy elmélkedjetek e szavakon:

Viszonozzátok szeretettel a gonoszságot!
Kövessetek engem!

Ne feledkezzetek meg arról, hogy mindig veletek vagyok.
Ezt soha ne felejtsétek el! Mindegyikõtöket megáldom és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.

Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia,
a Megváltó.
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.23. 08:14

Drága leányom, az Én Akaratom beteljesedik, mivel az az idő, amikor az ember szabadon választhatja, hogy vágyainak megfelelően cselekedjék, a végéhez közeledik.


Én szabad akaratot adtam az embernek. Ez egy Ajándék.
Ezt az Ajándékot több más Ajándékkal együtt Én hagytam örökségül gyermekeimre. Annak ellenére, hogy ők a saját akaratuk követése mellett döntöttek, túllépve azt, amit elvártam tőlük, Én még mindig tiszteletben tartom szabad akaratukat.

 

Én feltétel nélkül szeretem gyermekeimet. Sohasem tudnám nem szeretni őket, bár ők oly sok módon bántanak meg Engem. Az emberiségnek adott szabad akarat ahhoz vezetett, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem azon csillogó ígéretek javára, melyek naponta hozzák őket kísértésbe, amikor a szépségre, gazdagságra, hírnévre és hatalomra vágynak, melyek elterelik őket Tőlem.

Én vagyok az ő Menedékük, de ők ezt nem értik meg. Bennem fogják megtalálni mindannak a kezdetét és végét, ami örömet, békét és szeretetet hozhat számukra.


Bár a gonosz arra használja a szabad akaratot, amit az embereknek adtam, hogy elcsábítsa őket, Én minden bűnöst vissza fogok vinni Birodalmamba akkor, amikor ők fel fogják ismerni, hogy (ő) nem teljesítette számukra mindazt, amit kerestek: hogy békét hozzon nekik. Közel az idő, hogy Királyságom beteljesedjen.
A lelkek – ezt Ígérem nektek – azt a késztetést fogják érezni, hogy amikor az idő elérkezett, futva jöjjenek Hozzám, szeretett Atyjukhoz. Aztán letörlik majd a pókhálót a szemükről, a megkeményedett burkot a szívükről és a sötétséget a lelkükről és megkeresnek Engem.

Gyermekeim, mindig bízzatok a mindnyájatok iránti Nagy Szeretetemben, mert hogyan is lehetne ez másként? Ti az Enyéim vagytok, mint egy végtag, mint Szívemnek egy darabja. Az, hogy félretoljalak és száműzzelek benneteket, olyan lenne, mintha Testem egyik Részét veszíteném el. Ezért – az utolsó Hívásom után és miután minden intézkedést megteszek, hogy elnyerjem a szíveteket –, siessetek. Én várni fogok. Elviszlek majd titeket és beborítalak benneteket Szent Birodalmamban, távol minden bajtól.

Azon a Napon el fogjátok felejteni az akaratotokat – mert az hasznavehetetlen lesz számotokra, és
nem lesz már jelentősége – és összefonódtok az Én Akaratommal, mert amikor haza jöttök Hozzám, egyként fogunk egyesülni.

 

Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-az-emberisegnek-adott-szabad-akarat-ahhoz-vezetett-hogy-sok-gyermekem-eltavolodott-tolem/

 

—–
Római katolikus:
2019-01-23

 

2. évközi hét szerda

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Jézus a mi örök főpapunk.
Testvéreim! Melkizedek, Szálem királya és a fölséges Isten papja volt. Amikor Ábrahám a királyok legyőzése után visszatért, Melkizedek eléje ment, és megáldotta. Ábrahám ezért tizedet adott neki mindenből.
Melkizedek neve azt jelenti: az igazságosság királya. Mivel pedig Szálem városának királya, ezért a békesség királya is. Nem ismerjük atyját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét, sem életének végét. Így Isten Fiához hasonlóan pap marad mindörökké.
Még világosabb ez akkor, ha Melkizedekhez hasonlóan egy másik pap lép föl – (azaz Jézus) –, aki nem a testi származás törvénye szerint lett pappá, hanem a halhatatlan élet erejéből. Így tanúskodik erről a zsoltár:
„Te pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint.”
Ez az Isten igéje.
Zsid 7,1-3.15-17

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint. Vö. 4bc. vers.
Előénekes: Így szólt az Úr az én Uramhoz: † „Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.”
Hívek. Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
E: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * „Ellenségeid között uralkodjál.”
H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
E: „Születésed napjától tied a királyság, * Szentséges fényességében a hajnalcsillag előtt szültelek téged.”
H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
E: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
Zsolt 109,1.2.3.4

ALLELUJA
Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Mt 4,23 – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Legyünk mindig készek segíteni bajbajutott embertársunkon!
Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene.
Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak.
Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult.
Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 3,1-6″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-01-23

——
Görög katolikus:

11 Izráelben a papok minden nap szolgálatban álltak, és elvégezték a Törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem tudták eltörölni a bűnöket. 12 Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlenegy — örökre érvényes — áldozatot mutatott be a bűnökért, majd leült Isten jobbján, 13 és már csak arra vár, hogy ellenségeit az Atya-Isten legyőzze és Krisztus hatalma alá kényszerítse. 14 Mert Krisztus ezzel az egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé tette azokat, akiket Isten számára különválasztott.

 

15 Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is:

16 „Ilyen Szövetséget[a] fogok kötni velük
azok után a napok után,
    — mondja az Örökkévaló —:
törvényeimet a
szívükbe vésem,
    és beírom az értelmükbe.”[b]

17 Azután pedig ezt mondja:

„Többé nem fogok visszaemlékezni
    bűneikre és gonoszságaikra.”[c]

18 Ha pedig Isten végérvényesen megbocsátotta a bűnöket, akkor többé nincs szükség újabb bűnért való áldozatra!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+10:11-18&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

30 Ekkor Jézus szigorúan megparancsolta a tanítványoknak, hogy erről senkinek ne beszéljenek.

Jézus előre jelzi a halálát és feltámadását

31 Ezután tanítani kezdte őket: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A nép vezetői, a főpapok és a törvénytanítók el fogják utasítani, végül megölik, de három nappal később fel fog támadni.” 32 Egészen nyíltan beszélt nekik erről. Péter ekkor félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani. 33 De Jézus hátat fordított neki, a tanítványaira nézett, majd ezekkel a szavakkal utasította rendre Pétert: „Takarodj a szemem elől[a], Sátán! Nem Isten ügyét tartod szem előtt, hanem az emberi érzéseket.”

34 Ezután Jézus közelebb hívta magához az embereket, meg a tanítványait, és ezt mondta nekik: „Aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+8:30-34&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/01/23

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.22. 19:33

Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára, az ismertetett Igére, Atyám Akarata szerint.

Minden ember a Földön szabad akarattal született. A Keresztség Szentsége minden ember rendelkezésére volt bocsátva, akiknek Atyám adott életet, de nem minden ember jutott hozzá ehhez a fontos Ajándékhoz, amely megtisztítja a lelket és megszabadítja azt a démonoktól.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobban a kimerült emberek szívében, Szeretetem el fog terjedni, amikor az Igazság megadatik az emberiség számára. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhes lelkeket, és így Üdvösségem Terve folytatódni fog. Én minden lehetőséget ki fogok meríteni, felhasználva minden alázatos lélek szívét – akik igazán szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberi nemet. Nem számít, hogy ők milyen istent bálványoznak, mert az Igazság nagyon hamar fel lesz tárva számukra. Azt követően már semmit sem fognak hiányolni, csak Dicsőséges Jelenlétemet.

Jézusotok”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/arra-surgetem-kovetoimet-hogy-emlekeztessek-az-embereket-a-szent-biblia-olvasasanak-fontossagara/

“Gyermekeim, nektek törekednetek kell arra, hogy naponta legalább tizenöt percet a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozására szenteljetek, mivel ez nagyon fontos.

Időt kell találnotok arra, hogy ezeket az imákat elmondjátok, mivel máris sok tragédiát enyhítenek a világban, melyeket azok a bűnös emberek okoznak, akik végrehajtják a Gonosz (lélek) cselekedeteit.

Sohasem szabad megfeledkeznetek az ima erejéről, vagy arról a tényről, hogy közbenjárásom segíthet a Hitetekért való harcban.

Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra. Azáltal, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáit, a Szövetség beteljesedhet Fiam által, hogy megmentse a világot.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja”

Üdvösség Anyja: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra.

 

—–
Római katolikus:

Miután befejezte az áldozatok bemutatását, áldó imát mondott a népre a Seregek Urának nevében. Azután személyenként egy-egy kenyeret, egy-egy datolyát és mazsolás kalácsot osztott ki a nép egész sokaságának, férfiaknak és nőknek egyaránt. Mindezek végeztével mindenki hazatért, ki-ki a maga házába.
Ez az Isten igéje.
2Sám 6,12b-15.17-19

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Azok tartoznak igazán Jézushoz, akik teljesítik a mennyei Atya akaratát.
Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt.
Akik körülötte ültek, odaszóltak Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek téged.”
Jézus azonban így válaszolt: „Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?” Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 3,31-35″

 

——
Görög katolikus:
19 Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak,
20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. 21 Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, …”
21 De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká ezer, száz, ötven vagy tíz ember fölött.

22 Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyítenek terheden, mert veled együtt hordozzák.

23 Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. …”

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.22. 18:47

"Másodszor már nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítésére, akik várják eljövetelét.

...

Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” 

...
Ez az Isten igéje. 
Mk 3,22-30"
 
 
 
"Sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés alatt.
...

Imádkozzatok azokért, akik nem fognak visszatérni Hozzám, még akkor sem, amikor az igazságot megmutatják nekik."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/hallgassatok-meg-surgos-keresemet-imadkozzatok-az-ateistak-lelkeert/
" 6Az Úr áldása száll az igaz fejére, korai gyász fogja be a gonoszok száját."
 
IMA:
"... Engedd meg nekem, hogy az ima és a szenvedés által segíthessek Neked mindazon lelkek megmentésében, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy Királyságodban helyet találhassanak melletted."
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.22. 17:08

2017. február 18-án raktam fel a honlapra a „Magyarország sem érdemel kegyelmet – Sátánisták Magyarországon” című cikket, melyben arról számoltam be, hogy a világ első „Szeplőtelen Fogantatás” kápolnáját a budaörsi Kőhegyen hogyan vették birtokukba a sátánisták. Ezt követően levelet írtam az illetékes egyházmegyei hivatalnak, akik visszajeleztek ugyan, hogy levelemet kézhez kapták, de aztán nem tettek semmit. Mivel a rombolást a helyi rendőrségen és önkormányzatnál is bejelentettem, a sátánista jeleket pár hét múlva „lesikálták”: ez azt jelenti, hogy a fekete vonalakat mintegy leradírozták, de ettől még azok nem tűntek el: továbbra is ott jelzik a sátánisták jelenlétét, csak most nem olyan feltűnő, hanem diszkrétebb formában: a fordított keresztek ugyanúgy ott vannak, csak most halványabbak, mint maga a fal.
Magyarul: a sátánista jelek nem tűntek el a kápolna falairól, nem festették le őket, nem hozták rendbe a helyüket, hanem csak elhalványították őket. Ami azt jelenti, hogy a sátánisták továbbra is megszállva tartják a kápolnát… – És a Szűzanya nem lép közbe….

Assisiben 1986-ban Wojtyla – majd évekkel később Ratzinger és Bergoglio is – minden eretnek és pogány vallás képviselőinek kiosztott egy katolikus templomot, hogy ott saját démonjaiknak áldozatot mutathassanak be. – És Isten nem lépett közbe… [A honlap számos cikke foglalkozik az Assisi-botránnyal, például ezek:
„Őszentsége, óvakodjon Assisi szellemétől!”
Az Assisi-botrány megismétlése – II.
„Amikor azt hangoztatják: béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás…”
„Az igazság zarándokai, a béke zarándokai”
Az Assisi-béketalálkozóra nem-hívőket is meghívták
Az amerikanizmus – a modernizmus előkészítője]

Fatimában, a katolikusság egyik legszentebb kegyhelyén, a Szűzanya szobra előtt, 2004. május 5-én Devi istennő tiszteletére, a helyi „püspök” engedélyével, hinduk egy csoportja pogány áldozatot mutatott be. Lásd a honlap e cikkét: A fatimai szentély hindu-rituálé általi megszentségtelenítése!És Isten nem lépett közbe…

A honlapon évek óta olvasható egy interjú Malachi Martin atyával: „Senki nem bosszúállóbb, mint Jézus, ha valaki ahhoz nyúl, ami Hozzá tartozik” címmel. E cikk 8. és 9. pontját különösen érdemes újra és újra elolvasni: Itt olvasható a következő megállapítás is: „Isten nem készül tenni semmit. Isten nem avatkozik be. Nem fog történni hirtelen változás, amelynek következtében minden újból rendben lesz, és olyan katolikus lesz, mint volt azelőtt.” – „Isten nem készül tenni semmit.”

2019. májusában, Pünkösd előtt egy héttel, Bergoglio, aki magát az ördögnek nevezte, és aki – szerintem – egyre nagyobb valószínűséggel vagy maga az Antikrisztus, vagy az antikrisztusok egyike, a magyar katolikusság legjelentősebb kegyhelyére, Csíksomlyóra „látogat”, hogy ott a románokkal megünnepelje századik évfordulóját annak, hogy a nyugati, elsősorban a francia kormány „engedélyével”, sőt utasítására a románok kardcsapás nélkül elfoglalják, bekebelezzék Erdélyt, benne a katolikusok lakta Székelyföldet.
Feltételezhető, hogy e sátáni terv kiagyalása és megszervezése Sátán egyik evilági eszköze, a Szent Egyed közösségből indult el – erre ugyan nincs adatom, de áttekintve e közösség eddigi munkálkodását, és a találkozó jelszavait, e feltételezés nagyon is kézenfekvő.
Csupán néhány cikk a honlapról azokból, melyek a Szent Egyed közösség működését és céljait mutatja be:
A pápa kinevezte a vatikáni családi tanács új elnökét
Ami az Egyházban történik, az nem összefüggéstelen jelenségek sora, hanem egy terv része
50 év Nostra aetate

A sok szörnyű hír között kicsit megnyugtató, hogy az interneten megjelentek olyan cikkek is, melyek arra buzdítják a magyarokat, hogy ne menjenek el Csíksomlyóra „pápalátni”. Ezek közül a következő cikk részletesen tárgyalja ezt az előttünk álló szörnyű eseményt, és jó tanácsokkal is szolgál:
Csíksomlyó és a pápai „csentenár”…
[A cikkhez mindössze annyit szeretnék hozzátenni, hogy megjelenésekor, január 12-én, e mondattal végződött: „S ahogyan őseink, mi is bízzunk teljes bizalommal égi Édesanyánkban, aki nem hagyta el népét, s ma sem hagyja el a Székelyföldet… ellentétben a bukaresti díszvendéggel…” – Ezt a mondatot a szerző – sajnos – pár nap múlva erre „enyhítette” (nyilván meghajolva valamilyen kritikára): „S ahogyan őseink, mi is bízzunk teljes bizalommal égi Édesanyánkban, aki nem hagyta el népét, s ma sem hagyja el a Székelyföldet… s az Ő vendége lesz a Pápa Úr!” – Úgy hogy a megadott linken most már csak ez az utóbbi variáció olvasható.]

2011 őszén többrészes cikkben – „Átkozott az az ember, aki emberben bízik” – számoltam be őshazámban, Székelyföldön tett látogatásomról. A cikkben részletesen vázoltam a látottakat, azt a megrendítő látképet, amit a múltjával élesen szakított, teljesen modernistává vált erdélyi „katolikus” életről láttam. Azóta arról is tudomást szereztem, hogy Erdélyben alig akad olyan katolikus plébánia, ahol a plébános ne konkubinátusban élne. És ezt a hívek, csakúgy, mint Nyírő József korában, látszólag teljesen elfogadhatónak tartják.

A Bergoglio látogatását elemző, fent említett cikk küldője, egy kis észrevételt is fűzött küldeményéhez, mely így szól: „Ez a csíksomlyói történés vizsgakérdés lesz a rostán a magyarok, meg a székelyek számára: Szűz Máriához mennek-e, vagy az ördöghöz, bedőlve a szemfényvesztésnek. És komoly esély van a bukásra….”
Isten nem fog közbelépni, nem fogja megakadályozni, hogy Bergoglio és udvara, a diadalittas legyőzőkkel együtt belépjenek a csodatevő Szűz Máriát őrző csíksomlyói templomba, arra a szent helyre, ahol – miközben a férfiak a Hargitán harcoltak – a székely katolikus gyermekek és asszonyok kikönyörögték Máriától azt a győzelmet, mely biztosította számukra, hogy katolikusok maradhassanak. Bergoglio a maga vallásegyesítésének sátáni tervéhez pont azt a helyet választotta ki, mely éppen attól szent, hogy az ottani és akkori emberek életük árán is hűek akartak és tudtak maradni Krisztus igaz Egyházához, pont úgy, ahogy tették ezt az első háromszáz év dicsőséges vértanúi! Ha ez nem sátáni terv, akkor semmi!

A mai katolikusok, a mai magyarok nem foghatnak fegyvert hitük védelmére: de azt megtehetik, hogy távol maradnak ettől a gyalázattól! Miközben alázattal elfogadják Isten akaratát bűneik sokaságáért megérdemelt büntetésként! Azzal az alázattal és megbánással és könyörgéssel, mellyel a csíksomlyói hágó keresztútjának állomásait felajánló székelyek [lásd a két képet] fogadták egykor Isten csapásait. És akkor talán megkönyörül rajtunk az Úristen, és Magyarország Királynőjének közbenjárására a magyarok, székelyek maradéka őseik földjével együtt megmenekül a nagy leszámoláskor….

http://katolikus-honlap.hu/1801/csiksomlyo.htm

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.21. 23:00

Drága leányom, az Én Akaratom beteljesedik, mivel az az idő, amikor az ember szabadon választhatja, hogy vágyainak megfelelően cselekedjék, a végéhez közeledik.

Én szabad akaratot adtam az embernek. Ez egy Ajándék. Ezt az Ajándékot több más Ajándékkal együtt Én hagytam örökségül gyermekeimre. Annak ellenére, hogy ők a saját akaratuk követése mellett döntöttek, túllépve azt, amit elvártam tőlük, Én még mindig tiszteletben tartom szabad akaratukat.

Én feltétel nélkül szeretem gyermekeimet. Sohasem tudnám nem szeretni őket, bár ők oly sok módon bántanak meg Engem. Az emberiségnek adott szabad akarat ahhoz vezetett, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem azon csillogó ígéretek javára, melyek naponta hozzák őket kísértésbe, amikor a szépségre, gazdagságra, hírnévre és hatalomra vágynak, melyek elterelik őket Tőlem.

Én vagyok az ő Menedékük, de ők ezt nem értik meg. Bennem fogják megtalálni mindannak a kezdetét és végét, ami örömet, békét és szeretetet hozhat számukra.

Bár a gonosz arra használja a szabad akaratot, amit az embereknek adtam, hogy elcsábítsa őket, Én minden bűnöst vissza fogok vinni Birodalmamba akkor, amikor ők fel fogják ismerni, hogy (ő) nem teljesítette számukra mindazt, amit kerestek: hogy békét hozzon nekik. Közel az idő, hogy Királyságom beteljesedjen. A lelkek – ezt Ígérem nektek – azt a késztetést fogják érezni, hogy amikor az idő elérkezett, futva jöjjenek Hozzám, szeretett Atyjukhoz. Aztán letörlik majd a pókhálót a szemükről, a megkeményedett burkot a szívükről és a sötétséget a lelkükről és megkeresnek Engem.


Gyermekeim, mindig bízzatok a mindnyájatok iránti Nagy Szeretetemben, mert hogyan is lehetne ez másként? Ti az Enyéim vagytok, mint egy végtag, mint Szívemnek egy darabja. Az, hogy félretoljalak és száműzzelek benneteket, olyan lenne, mintha Testem egyik Részét veszíteném el. Ezért – az utolsó Hívásom után és miután minden intézkedést megteszek, hogy elnyerjem a szíveteket –, siessetek. Én várni fogok. Elviszlek majd titeket és beborítalak benneteket Szent Birodalmamban, távol minden bajtól.Azon a Napon el fogjátok felejteni az akaratotokat – mert az hasznavehetetlen lesz számotokra, és nem lesz már jelentősége – és összefonódtok az Én Akaratommal, mert amikor haza jöttök Hozzám, egyként fogunk egyesülni.

 

Szeretett Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-az-emberisegnek-adott-szabad-akarat-ahhoz-vezetett-hogy-sok-gyermekem-eltavolodott-tolem/

 
 
—-
Római katolikus:

2019-01-22

2. évközi hét kedd

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
A remény lelkünk szilárd és biztos horgonya.
Testvéreim!
Isten nem igazságtalan. Nem feledkezik meg a jócselekedetről és a szeretetről, amelyet az ő nevében gyakoroltatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok.
Nagyon szeretnénk azonban, ha mindegyiktek ugyanazt a buzgóságot tanúsítaná, egészen addig, amíg reményetek beteljesedik. Ne legyetek tehát hanyagok, hanem kövessétek azokat, akik a hitben és a béketűrésben az ígéret örökösei lettek!
Amikor Isten az ígéretet adta Ábrahámnak, saját magára esküdött, hiszen semmi nagyobbra nem esküdhetett. Ezt mondta:
„Bizony gazdagon megáldalak és nagyon megsokasítlak.”
Így aztán Ábrahám
türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet. Az emberek saját maguknál nagyobbra esküsznek; a perlekedésnek azzal vetnek véget, hogy kijelentésüket esküvel erősítik meg. Ezért, amikor Isten az ígéret örökösei előtt nagyobb nyomatékkal akarta igazolni elhatározása szilárdságát, esküvel erősítette meg azt. Így a két változhatatlan dolog révén, amelyben Isten nem téveszthet meg minket, erős támaszt kaptunk, mi, akik arra törekszünk, hogy a nekünk nyújtott reményt megragadjuk.
Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez a remény, amely az örök szentélybe ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus, a Melkizedek rendje szerint való örök főpap.
Ez az Isten igéje.
Zsid 6,10-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úr megemlékezik szövetségéről * örökkön örökké. 5b. vers.
Vagy: Alleluja. 12. szám.
Előénekes: Teljes szívemből áldom az Urat, * a szentek tanácsában és közösségében.
Nagyszerűek az Úr művei, * mindazok szemében, akik szeretik azokat.
Hívek: Az Úr megemlékezik szövetségéről * örökkön örökké.
Vagy: Alleluja.
E: Csodáinak emléket szerzett, * az Úr jóságos és irgalmas:
Eledelt adott az őt félőknek, * megemlékezik szövetségéről örökkön örökké.
H: Az Úr megemlékezik szövetségéről * örökkön örökké.
Vagy: Alleluja.
E: Szabadulást hozott népének, * szövetséget kötött vele örökre.
Akik így cselekszenek, bölcsekké válnak; * az Úr dicsérete megmarad örökké.
H: Az Úr megemlékezik szövetségéről * örökkön örökké.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 110,1-2.4-5.9 és 10c

ALLELUJA
Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott minket. Vö. Ef 1,17-18 – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Az Emberfia ura a szombatnak is.
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!”
Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.”
Majd ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 2,23-28″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-01-22

——
Görög katolikus:

Ezzel pedig azt mutatja meg a Szent Szellem, hogy amíg ez a Szent Sátor áll, addig nem nyílik meg az út a Szentek Szentjébe.

Isten tiszteletének ez a rendje egyúttal példázat is, amely a mostani időre is vonatkozik. Azt jelenti, hogy a Szent Sátor rendje szerinti ajándékok és áldozatok nem képesek megtisztítani a résztvevők lelkiismeretét. 10 Ezekben a szertartásokban ugyanis csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg egyéb külsőséges dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de a belsejét nem tisztítják meg. A szertartásokat Isten csak arra az időre adta, amíg el nem jött a teljes megújítás ideje és az új rend.

15 Krisztus Új Szövetséget kötött velünk. Azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amelyeket a Régi Szövetség idején követtek el, de azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amelyet Isten ígért nekik.

16 Egy végrendelet esetén először meg kell bizonyosodni arról, hogy a rendelkező meghalt. 17 A végrendelet[a] ugyanis csak ekkor lép életbe. Ameddig a végrendelkező él, addig a végrendelet nem érvényes. 18 Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem lépett életbe a Régi Szövetség sem a vér, vagyis az áldozat halála nélkül. 19 Mózes előbb az egész népnek elmondta a Törvény minden rendelkezését. Azután vette a bikák és bakok vérét, meg vizet, vörös gyapjút és izsópot, és ráhintette a vért a Törvény könyvére és az egész népre. 20 Azt mondta: „Ez a vér teszi érvényessé a Szövetséget, amelyet Isten parancsolt nektek.”[b] 21 Ugyanígy vérrel hintette be a Szent Sátrat, és azokat a dolgokat, amelyeket a papok használtak. 22 A Törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell „megtisztítani”, és a vér kiontása nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására.

Jézus Krisztus véglegesen leszámolt a bűnnel

23 A Szent Sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a Mennyben vannak. A Földön azokra az áldozatokra volt szükség, amelyekről az előbb beszéltünk, hogy általuk megtisztítsák a földi dolgokat. A Mennyben lévő valóságos dolgok azonban ennél különb áldozatot kívánnak.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+9:8-23&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Jézus meggyógyít egy vakot Bétsaidában

22 Azután megérkeztek Bétsaidába. Ott néhányan egy vakot hoztak Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. 23 Jézus kézen fogva kivezette őt a faluból, majd a nyálával megkente a vak szemét, rátette a kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?”

24 A vak felnézett: „Látom az embereket, de olyanok, mintha járkáló fák lennének.”

25 Jézus ismét rátette a kezét a vak szemére. Amikor a férfi ismét felnézett, és már mindent tisztán és élesen látott: teljesen meggyógyult. 26 Jézus hazaküldte, és ezt mondta neki: „Még a faluba se menj be!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+8:22-26&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/01/22
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.21. 19:27

Drága szeretett leányom, Fényem most azon nemzetek fölött fog ragyogni, melyeknek nem tanították meg az Igazságot.

Ott, ahol nem tesznek említést Istenről, Isteni Jelenlétem most ki fog tölteni minden sarkot azoknál a nemzeteknél, akik nem tisztelnek Engem, bár tisztában vannak azzal, hogy Én Ki Vagyok. A sötétség fátyla fel lesz emelve, és végül ezek a kiéhezett lelkek inni fogják Szentlelkemet és falni fogják Szent Szavamat. Ennyi idő után, Imacsoportjaim elterjedésének köszönhetően, megadatik nekik az Igazság.

"Azokra a nemzetekre utalok, ahol templomaitok üresen állnak, ahol a Szentségek ritkán állnak rendelkezésre, és ahol a napi Szentmiséket már nem mutatják be többé. Rajtatok áll, szeretett Tanítványaim, hogy terjesszétek Szent Szavamat, hogy a sötét lelkek és azok, akik semmit sem tudnak Rólam, megvilágosodjanak, és gyöngéd bátorítást kapván Hozzám jöjjenek.

Megáldalak benneteket, és mindnyájatok iránt érzett mély Szeretetem Hatalma által számotokat nagymértékben növelni fogom. Imacsoportjaim minden országban meg fognak alakulni és a Szentlélek Ajándékával, a világ minden táján prófétálni fogtok az Én Nevemben. Emlékezzetek mindnyájan Tanításaimra. Emlékeztessétek a lelkeket, hogy olvassák a Szent Bibliát, ami egyike a legnagyobb Ajándékoknak, melyet Atyám adott nektek. Imádkozzátok Imáimat. Olvassátok Dicsőséges üzeneteimet, és imádkozzatok, hogy még a legkeményebb szívűeket is elérhessétek.

Én sok Ajándékot fogok még adni nektek és utasításokat utatok minden lépésénél, melyet az Igazság Ösvényén tesztek.

Jézusotok"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-szentlelek-ajandekaval-profetalni-fogtok-az-en-nevemben-a-vilag-minden-tajan/

-----
Római katolikus:
"Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
...
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” "
------
Görög katolikus:
"21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
22 ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,"
"14 Odamentek tehát, és így szóltak hozzá: "Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. ..."
-----
-----
-----
Tóra:

3 Mondd meg nekik: Ezt a tűzáldozatot mutassátok be az Úrnak: naponta két hibátlan egyéves bárányt állandó égőáldozatul.

4 Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estefelé készítsd el.

5 Ételáldozatul egytized véka finomlisztet mutass be egynegyed hín préselt olajjal gyúrva.

6 Állandó égőáldozat ez, amelyet a Sínai-hegyen rendeltem el az Úrnak szóló kedves illatú tűzáldozatul. …”

17 és ennek a hónapnak a tizenötödik napján van az ünnep. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni.

18 Az első napon szent összegyülekezés legyen. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát. …”


——-
----
----
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.21. 18:46

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.21. 18:30

"A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. 

Iz 8,23b-9,3

 

VÖ.:

 

... Krisztus engem nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, – de ne bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse.

Ez az Isten igéje. 
1Kor 1,10-13.17

..., hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. 

 

... 4. Add, Urunk, hogy a hit és a tudomány egymást kiegészítve szolgálja az emberek földi boldogságát és örök üdvösségét!"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-01-22

 

 

"Krisztus egyszer áldozta fel magát, hogy elvegye a bűnöket.
A világ végén azok üdvözítésére jelenik meg, akik várják eljövetelét."

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-01-23

 

 

Távol álljon tőlem, hogy bármit is én határoznék meg!!!

Épp csak próbálom értelmezni, amit az események elém hoznak - ahogy Steve Cioccolanti is.

Azon gondolkodtam, hogy amit ez a derék ember mondott, én még azt is soknak tartom:

 

2017 Az Utolsó Idők legnagyobb jele az égen - Steve Cioccolanti - magyar felirattal cc

 

 AMIKOR FELTŰNT EZ!!!:

 

"12Boldog, aki bízni tud, és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot."

http://szentiras.hu/SZIT/D%C3%A1n12,12

(12x12=144)

 

VÖ.:

 

1335. Noch nie seit Meiner Kreuzigung hat das Christentum solch eine Verfolgung erduldet.

Mittwoch, 6. Mai 2015, 22:31 Uhr

Wednesday 06 May 2015 22.31

 

http://dasbuchderwahrheit.de/botschaften/liste_botsch%20z-a.htm

 

Köszönet a pontos német számozásnak!

 

magyarul:

http://igazsag-konyve7.webnode.hu/a2012/januar/newscbm_240964/20/

 

 

 

 

HELYESBÍTÉS:

CSORBUL A "SZÓLÁSSZABADSÁG":

 

Ezek a cikkek - nem egyezően a megjegyzésemmel - csak előrejelezték:

Internet:

"megkönnyítené számukra az internet cenzúrázását. " ...

https://www.google.hu/amp/s/periszkop.wordpress.com/2016/09/01/elvezzetek-ki-az-internetet-mielott-meg-obama-az-ensz-kezere-jatszana/amp/

 

... EZENNEL MEG IS TÖRTÉNT:

UN átvehetné ICANN, és az internet, október 1

https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&tl=hu&u=http%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Fbig-government%2F2016%2F08%2F29%2Ficann-un-take-internet-oct-1%2F

 

 EZEK AZONBAN VALÓBAN A MEGTÖRTÉNTÉRŐL ADNAK HÍRT:

 

"Fékezi a szélsőséges internetes tartalmak fenyegeti a szólásszabadságot: jelentés"

https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=http://tribune.com.pk/story/1249136/split-us-internet-gatekeeper-grassroots/&prev=search

 

"Az amerikai lemond ellenőrzése ICANN, akkor valószínűleg csökken az ITU-szabályozás és félő, hogy cenzúrázzák. "

https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&tl=hu&u=http%3A%2F%2Fwww.dailywire.com%2Fnews%2F8483%2Fobama-about-take-over-internet-heres-everything-aaron-bandler%23!&sandbox=1

 

 

 

Másfelől:

VÖ.:
"Jupiter: A Szűz csillagkép közepén végzi előretartó, a hónap közepétől fokozatosan lassuló mozgását. Éjfél körül kel, az éjszaka második felében látható mint ragyogó fényű égitest. Fényessége −2,0 magnitúdó, átmérője 37”."

 

http://www.mcse.hu/egyesulet/egyesuleti-hirek-2017/egi-kalendarium-2017-januar/

 

 

 

117 (116). ZSOLTÁR. FELHÍVÁS DICSÉRETRE

1171(Alleluja!) Áldja az Urat minden nép, minden törzs dicsőítse! 

118 (117). ZSOLTÁR

2Mert kegyelme hathatósan működik bennünk, és hűsége megmarad örökké. 

http://szentiras.hu/SZIT/Zsolt117

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.21. 17:03

1993. szeptember 30.

Uram, Te Szent és Hûséges!
Igaz tanításod
világosságot adott nekem.
Te vagy a világ Világossága.

Te, a Magasságbeli Fia,
engem, az érdemtelent
választottaid
sorában neveltél.
Neved legyen áldott!

Szent Istenem!
Te légy életem Ura,
hogy eljussak a Neked tetszõ
tökéletességre!

Vezess és uralkodj fölöttem,
építsd fel bennem országodat,
hogy istenséged és Szentséged
végleges lakóhelye lehessen
lelkem!

Amen.

Ó, az élet koronáját a hûségesek kapják. Maradj bennem, és eljutsz a tökéletességre és az életre! Válj még kisebbé, és nehogy jobbra vagy balra nézz! Veled leszek futásod végéig… Vassula, sokak lelkét újból életre keltettem, mialatt lelked az enyémet kereste. 1 Gyógyítottam és csodákat tettem megpróbáltatásod árán. Úgy tetszett nekem, hogy vezeklésedet felajánljam az Atyának, és elégtételed árán istenteleneket nyertem meg.

Ó… kedves barátom, a te nagylelkûségedre van szükségem ahhoz, hogy megtisztítsam a tisztátalant annak árán, hogy mindent ideadsz, amid van. Gyermekem, te lelkeket nyertél azáltal, hogy nekem adtad legkedvesebb óráidat. 2 Vassula, az egység nem szavak által valósul meg a testvérek között, hanem Szentlelkem munkálkodása által. Azért vezettelek, hogy úgy keresd és éld az egységet, ahogy én kívánom. Megmentettelek attól, hogy kísértésbe ess, mert azt akarom, hogy élõ példája légy annak, hogy milyen lesz az egység, és aki rád tekint, úgy láthassa az egységet, amilyennek Szívem szeretné. Ne veszítsd el bátorságodat azok miatt, akik nem ismerték fel tervemet benned! Amit adományként adtam neked, felülmúlja a gyöngyök és a világ minden kincsének értékét!

Ó Vassulám, én, az Isten, nem az egység miatt hibáztatlak, amelyet te megélsz, hanem azt az embert hibáztatom, aki megakadályoz küldetésedben. Cselekedete olyan, mintha követ dobna szemembe… Én, a Magasságbeli, azért támasztottalak fel, hogy az egység példája légy. Ti vagytok az egység elsõ gyümölcsei. 3 Mondom nektek: Terjesszétek üzenetemet mindenütt, ahol lehetséges! Ne feledjétek: az egység az alázat és a szeretet által fog megvalósulni. És most értékelje szívetek, amit mondok: az egység megvalósulásához vezeklésre van szükségem…

Tõlem, Uram?

Tõled, és mindenkitõl, aki nagylelkû. Nem engem szeretsz a legjobban?

De igen, Uram.

Én vagyok az, aki üdvösségre vezetlek. Ne félj tõlem ! Elegendõ erõt adok neked ahhoz, hogy elviseld a megpróbáltatásokat, amelyek azért érnek, hogy megfosszanak a békétõl, amelyet én adtam neked. Békém veled fog maradni, angyalom. Szent Arcom úgy fog idõnként megnyilvánulni általad és rajtad, mint tenger felett a felkelõ Nap. Miközben te érdekeimben fáradozol 4 ily módon is meg fogok nyilvánulni, hogy elhiggyék a szigetek, a hegyek és a síkság, hogy téged a Magasságbeli küldött és ÉN VAGYOK az „Igaz élet Istenben” üzenet szerzõje, te pedig az én szócsövem vagy, és amit te beszélsz, azt én mondtam neked. Aki téged visszautasít, engem utasít vissza. Az ördög már rávette vádlóid lelkét, hogy megrágalmazzanak téged, de hagyj mindent a kezemben! Szolgálj hûségesen, és bocsáss meg vádlóidnak, hogy az Atya és én befejezhessük benned mûvünket! Élj szentül, és munkálkodj békében! Én, Jézus szeretlek, és megáldalak a mennybõl.

 


1 Jézus saját hallgatására utal, amikor gyakran több napra megvonta tõlem jelenlétét. Idõleges hallgatása és rejtõzése rettenetes volt lelkem számára.
2 A szemlélõdés és diktálás óráit az Õ jelenlétében. Az Õ társaságában eltöltött órákat.
3 Én és mindazok, akik úgy élik meg az egységet, mint én.
4 gyakran válik láthatóvá az emberek elõtt Jézus vagy Szûz Mária arca, amikor én a háttérbe vonulok,

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.21. 08:29

In Epiphania Domini – Az Úr bevonulásának ünnepe
Krisztusnak, mint az örök királynak az egész világ színe előtt való megnyilatkozása

 

1. Az egyházi évnek legfenségesebb, legmagasztosabb időszaka Vízkereszt és az ezen ünnepet követő vasárnapok. Ezek azok az ünnepek, melyek hitünk alapjáról szólnak: nevezetesen arról, hogy Jézus, a mi Üdvözítőnk Isten és Király. Ha Jézus nem Isten, akkor halálával nem tudja kiengesztelni a mi bűneinkért az Atyát, és ha nem Király, akkor uralma nem terjed ki e világra és nem abszolút. Vízkereszt ezért elsőrangú Krisztus-Király ünnep, hiszen e nap és azt ezt követő vasárnapok liturgikus szövegei mind Krisztus istenségéről és királyságáról szólnak. Ezek a napok, hetek azok, melyek nem a szenvedő, nem a hozzánk leereszkedő Krisztust, hanem a mindenható Urunkat, Királyunkat dicsőítik. Ez az egyetlen időszaka az évnek, amikor a liturgiában felszabadultan és büszkén köszöntjük Királyunkat, és örvendhetünk annak, hogy mi az ég és föld győzedelmes királyának az alattvalói lehetünk.

2. A Szunyogh-Xavér misszálé magyarázata az ünnepről (1933):
Az Epiphánia ünnepére ez a két gondolat egyesül: Krisztus, a Király, az Isten bevonul ma városába és megünnepli menyegzőjét Jegyesével; erre mindnyájunkat meghív és naponként vidám lakomát ad az Eucharisztiában. – Az Epiphánia ünnepségei január 6-án kezdődtek és három napon át tartottak. Közben a bölcsek imádásáról, Jézus megkereszteléséről a Jordánban és a kánai menyegzőről szóló evangéliumot olvasták, mert ezek a keresztségre és az Eucharisztiára vonatkoztak, melyet mind a három napon kiosztottak.
Mikor a római Egyház a IV. században átvette ezt az ünnepet keletről, akkor már az Úr születését december 25-én tartotta meg és így lett ez az ünnep Krisztusnak, mint az örök királynak az egész világ színe előtt való megnyilatkozása. Így azután a Krisztus király régebbi ünnepe is ez a nap, amelyen az Egyházzal együtt érző hívek igyekeznek elősegíteni, hogy Krisztus a mai pogányok közt is megjelenhessék, mint Király és Isten.
A megtestesülés ünnepkörének befejezéséül szolgál a Vízkereszt után következő hat vasárnap és Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. … A hat vasárnap mindegyike az Epiphánia folytatásának tekinthető, mert mindegyikében Krisztus királyként jelenik meg az Evangélium elbeszélése szerint.
Az 1. vasárnap a 12 éves ifjú az egész emberiség királyaként Isten Fiának jelenti ki magát.
A 2-ik vasárnap a kánai menyegzőn a férfiúvá lett Üdvözítő a család királyának mutatja magát.
A 3-ik vasárnap a kafarnaumi századossal hittel valljuk őt királyunknak minden bajban.
A 4-ik vasárnap evangéliuma a természet királyának mutatja be az Urat, aki parancsol a viharoknak.
Az 5-ik vasárnap a mennyek királya, akinek földjébe konkolyt akar hinteni az ellenség, de hasztalan fárad.
És az utolsó, a 6-ik vasárnap az Egyház és a szívek királyának hódol, aki a hajócskáról hirdeti országa törvényeit.
Ezeknek a vasárnapoknak tárgya Krisztus isteni méltóságának kinyilatkoztatása.
A második vasárnap Krisztus kinyilatkoztatja istenségét a kánai menyegzőn, hogy ő az, aki az elemeknek is parancsol és nyilvános működésének legelső tettével is csodában mutatja meg isteni hatalmát.
A harmadik vasárnap: Az evangélium ismét Krisztus istenségét nyilatkoztatja ki. Az a Krisztus, aki Kánaánban a vizet borrá változtatta, most csak kinyújtja kezét és meggyógyul a bélpoklos.

3. A német nyelvű, Anselm Schott-féle misszálé magyarázata (1939):
Az Anyaszentegyház ma Krisztus-Királynak saját birodalmába való ünnepélyes bevonulását ünnepli: a megváltására váró emberiségbe, az Egyházba, minden egyes ember lelkébe. Ma azt, aki a szent karácsony éjjelének csendjében született, királynak ismerjük el. Vízkereszt az Isten-Király, Krisztus „megjelenésének”, megmutatkozásának, „nyilvánvalóvá válásának”, Krisztus királyságának régi keresztény ünnepe.
Vízkereszt ünnepén az Egyház az Isten-Király, Krisztus dicsőségének három megnyilvánulását ünnepli a liturgiában: A keleti bölcsek imádását és hódolatát; az Atyának ünnepélyes kinyilatkoztatását Krisztus Jordánban történt alámerülésénél: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt 3,17); végül Krisztus uralkodói hatalmának a megnyilvánulása az elemek felett (a víz borrá változtatása a kánai menyegzőn).
Krisztus „megjelenésének” ünnepe király-ünnep, és egyúttal nászünnep is. Krisztus, a király megérkezik és egybekel menyasszonyával, az Anyaszentegyházzal, és ezáltal velünk is, akiket a keleti bölcsek alakjában hív meg, hogy a szentmiseáldozat nászlakomájában és a mennyei örök boldogságban részesülhessünk. Ezért a Vízkereszt a pogány világ meghívásának ünnepe.
A Vízkereszt utáni vasárnapok az Epiphania ünnepi gondolatait folytatják: Az Úr „kinyilatkoztatja dicsőségét” (Jn 2,11), és dicsőségének kinyilatkoztatásával kibontakozik az a birodalom is, amit Ő alapított, mind kifelé, mind befelé. Ez befelé elsősorban a szeretet által szilárdul meg (lásd e vasárnapok szentleckéit), kifelé pedig a pogány népek felett terjed szét, és harcokban és szenvedésekben érik meg Krisztus második eljövetelének beteljesülése elé.
Krisztus dicsősége nyilvánul meg fellépésével az írástudók előtt a templomban (Vízkereszt utáni első vasárnap evangéliuma), csodájában a kánai menyegzőn (Vízkereszt utáni második vasárnap evangéliuma), és az Atya tanúságtételében a Jordánnál (Vízkereszt nyolcadának evangéliuma).
Az Egyház, Krisztus-Király birodalma Krisztus kegyelméből él, és szenvedve és türelmesen vágyódik Urának második eljövetelére.

4. Az a tény, hogy a NOM ezen időszak és e vasárnapok valódi jelentését mindenáron igyekszik elkendőzni, szintén annak jele, hogy a ma uralkodó általános istentelenség két legmélyebb gyökere Krisztus e világ fölötti abszolút uralmának a tagadásában rejlik, és annak elhallgatásában, hogy az ember csak vendég e földön, igazi hazája a túlvilágon van, valódi boldogságát kizárólag Isten színről színre való látásában találhatja meg.
[A honlapon 2006. augusztusa óta olvasható P. A. Philippe C.ss.R. „KRISZTUS, A NEMZETEK KIRÁLYA – ISTEN JOGAINAK KATEKIZMUSA A TÁRSADALMI RENDBEN” című, 1926-ban kiadott műve, amit érdemes újra és újra elolvasni és alaposan átgondolni a mostani „mély és általános aposztázia korában”.]
Krisztus királyságának és az Anyaszentegyháznak ezen uralomról vallott tanításának az elbagatellizálását, sőt elhallgatását szolgálja az is (más példák, mint például a Krisztus-király ünnep áthelyezése az egyházi év végére, mellett), hogy a Vízkereszt utáni vasárnapok tartalmát, jelentését egyszerűen megmásították. Nemcsak ezen vasárnapok NOM-os átnevezése, a Krisztus istenségére utaló szentírási versek elhagyása, vagy átértelmezése, de – ki lehet mondani – még a Szentcsalád ünnepének 1921-ben történt megalapítása, illetve idehelyezése is már ezt a célt szolgálta. A „kanadai nép” (!) jámbor alakba öntött „kérése” egy, külön a Szentcsalád részére bevezetett ünnep kiírására, akármennyire is dicséretes és teljesítésre méltó, az a tény, hogy XV. Benedek ezen ünnepet éppen a Vízkereszt utáni első vasárnapra tette, azt eredményezte, hogy Krisztus Isten és Király volta a háttérbe szorult, vagyis az liturgia követte a világot, és Jézusnak nem istenségére, hanem gyermeki engedelmességére terelte a figyelmet.
Ugyan az Egyház Szentcsalád ünnepén is a Vízkereszt utáni első vasárnap evangéliumát olvastatja, de ugyanabból a szövegből Szentcsalád ünnepén a liturgia a családi élet fontosságát és Jézus földi szüleivel szembeni engedelmességét emeli ki. Holott a Vízkereszt utáni első vasárnap evangéliumának igazi mondanivalóját Jézus ezen öntudatos szavai adják meg: „Nem tudtátok, hogy az én Atyám dolgaiban kell lennem?” A tizenkét éves Jézus világosan kijelenti ezzel, a keleti bölcsek után Ő maga tudatja a világgal, hogy Ő Isten Fia.

A magyar misszálé azt írja, hogy Keleten, ahonnan a nyugati egyház a Vízkereszt megünneplését átvette, az „Epiphánia ünnepségei január 6-án kezdődtek és három napon át tartottak. Közben a bölcsek imádásáról, Jézus megkereszteléséről a Jordánban és a kánai menyegzőről szóló evangéliumot olvasták, mert ezek a keresztségre és az Eucharisztiára vonatkoztak, melyet mind a három napon kiosztottak”. (!)
Vagyis a magyarázat írója már 1933-ban nem úgy gondolja, hogy ezek az evangéliumok elsősorban Jézus istenségéről és királyságáról szólnak, hanem inkább arról, hogy Jézus mit adott az emberiségnek. Holott a bölcsek imádása az egyházi év ezen időszakában egyértelműen a Király előtti hódolat jele, Jézus alámerülése a Jordánban mindenekfelett az Atya ekkor Róla tett bizonyságáról, a kánai menyegző pedig Jézus isteni erejéről, első csodájáról szól. Most, ebben az időszakban, születése után, de még szenvedése és halála előtt, ezek a legfontosabb „tudnivalók” Jézusról! Azt mutatják meg, hogy ki az, aki majd, a liturgiában mindössze pár hét múlva, értünk meghal, és ezzel megvált bennünket! Egyedül ez ad értelmet minden további eseménynek, a liturgia, az egyházi év összes ezután következő történésének, mondanivalójának! Enélkül az egésznek semmi értelme!

5. A Vízkereszt utáni második vasárnap evangéliuma egyike azoknak, melyekről többféle magyarázat is megjelent, napjainkban is megjelenik. Ahány írás, annyi magyarázat, két egyformát nemigen találni. Ez a tapasztalat sok érvnél világosabban mutat rá a Tanítóhivatal rendes formájának nélkülözhetetlen fontosságára, és arra is, hogy a katolikus Egyház miért nem helyeselte, hogy a laikusok a Bibliát olvassák. Ha „normális” időket élnénk, akkor nekünk a plébánosunk, neki a püspöke, annak pedig a pápa, illetve a Szent Inkvizíció mondaná meg, hogy miként kell értelmezni Jézus szavait és viselkedését. És akkor nem lenne szellemi zűrzavar, nem magunk botorkálnánk a különböző vélekedések között, hanem egy megkérdőjelezhetetlen tekintély mondaná meg nekünk, hogy mit kell igaznak tartanunk. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy nem csak a magyarázatok, de a fordítások is annyifélék, ahány könyvet a kezünkbe veszünk, akkor a káosz még nagyobbá válik. Persze itt, ennek a szövegnek a helyes fordítása és magyarázata nem érinti direkt a katolikus hitigazságokat, attól nem lesz senki eretnek, ha másképp fordítja, másképp értelmezi ezt a pár szót. Csakhogy mindig mindenütt a kicsi eltérésekből, apró tévedésekből fejlődnek ki a nagyok. Az eretnekségek is mind ilyen lépcsőfokokkal kezdődtek. Viszont a vallási lelkület romlásához az apró hibás értelmezések ugyanúgy elegendőek, mint a nagyok. Ezek juttatták el a világot odáig, hogy a mai embereknek már fogalmuk sincs olyan szavak igazi értelméről, mint például mindenható vagy makulátlan. Az ember mindent beszennyezett saját vacak kicsinyességével, minden felséges, magasztos és tiszta dologra rányomta saját hitványságának nyomait.

Az evangéliumi rész (Jn 2,1-11) kérdéses – azaz mindenütt másképpen lefordított – eredeti latin szövege így hangzik: „Quid mihi et tibi, mulier? Nondum venit hora mea.” (Jn 2,4)

a) A német Schott-misszálé Jézus e szavait így fordítja: „Frau, was habe Ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.” – Magyarul. „Asszony, mi dolgom nekem veled? Az én órám még nem jött el.”
Bár a kérdő mondat fordítása köszönőviszonyban sincs a latin eredetivel, a magyarázat meglepően szép: „Mária a vendéglátók iránti nemes lelkű tapintatból szelíd utalásával [elfogyott a boruk] arra int, hogy ideje lenne távozniuk. Jézus azonban nem fogadja meg tanácsát: számára ugyanis nem egy emberi akarat, hanem egyes egyedül Atyja akarata a mérvadó. És Atyja akarata szerint éppen most kell csodájával első ízben kinyilatkoztatnia messiási küldetését. Mária megérti Fiát. A nagy eseményre való várakozásban ő teszi meg az első előkészítő intézkedéseket.”

b) A magyar Szunyogh-Xavér misszálé így fordít: „Mi közöm nekem és neked, asszony? Még nem jött el az én órám.” – Ez szóról szóra való fordítás. Magyarázatot ő nem, de az az 1928-as Újszövetség, ahonnan fordítása való, ad: „E szavakban nincs visszautasítás vagy éppen megrovás, a ridegnek látszó kifejezés annyit tesz: Mi közünk nekünk a násznép bajához? Bízd rám a dolgot. Jézus nem utasítja el Mária kérésének lényegét, csak az időt tartja még korainak. Hogy Mária Jézus feleletét nem tekintette visszautasításnak, hanem beleegyezésnek és számított a csodára, az a következő szavakból világos: Amit mond, cselekedjétek. Asszony! a Szentírásban tiszteletteljes és gyöngéd megszólítás.”

c) Az 1991-es görög eredetiből fordított magyar Újszövetség a kérdéses részt (ugyan nem szó szerint, de az értelemnek tökéletesen megfelelően) így fordítja és magyarázza: „Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám.” – „Jézus ezekkel a szavakkal azt fejezi ki, hogy messiási küldetésének kezdetét, első csodájának időpontját nem édesanyja óhaja, hanem Atyjának akarata határozza meg. Jézus intézkedéséből kitűnik, hogy az anyai kérést nem utasította vissza, hanem az Isten akaratától tette függővé.”

d) A Szent István Társulat 1995-ös Bibliájában ez áll: „Mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám.” A magyarázat pedig így szól: „A lakodalmi ünnepségek általában hét napig tartottak. Szűz Mária finom érzékével észrevette, hogy baj van a lakodalmas háznál: fogytán van a boruk, s teljes bizalommal fordult az Úr Jézushoz: »Nincs boruk!« Ezekben a szavakban Szűz Mária segítséget kér a Fiától, mégpedig nem természetes, hanem természetfeletti segítséget, azaz csodát vár és remél. Az Úr Jézus feleletét, melyet természetesen anyanyelvén, arámul mondott, magyarul legjobban talán így lehetne visszaadni: »Asszony, mit kívánsz tőlem?« Ez a kifejezés ma is használatos az arab nyelvben, és sem akkor, sem ma nem jelent mást, mint egy kérésnek udvarias formában történő elutasítását. Jézus tehát elutasítja anyja kérését, sőt meg is indokolja azzal, hogy most, amikor megkezdte messiási, megváltói működését, már nem áll többé anyjának, hanem egyedül a mennyei Atyának irányítása alatt. S az az óra, melyet az Atya az ő első csodájának véghezvitelére meghatározott, még nem jött el. Valószínű, hogy Jézus mást is mondott Máriának, amiből az megértette, hogy annak az elvnek a tisztázása után, mely szerint a megváltói hivatásában egyedül az Atya akaratát követi, gyakorlatilag teljesíti kérését.”

e) Érdekes módon Lepsényi Miklós hitszónoknak az év minden vasár- és ünnepnapjára írt, 1888-ban megjelent prédikációs kötetéből kimaradt a Vízkereszt utáni második vasárnap. De Goffine Lénárt még ennél is legalább 100 évvel régebbi prédikációs gyűjteményében benne van, és ott így szól: „Miért gondoskodott Mária a jegyesekről, midőn boruk elfogyott? Mert ő az irgalmasság anyja és kegyesszívű szószólója a bánkódóknak és elhagyatottaknak, akik istenfélők. Miért mondá Krisztus Máriának: mi közöm nekem és neked, asszony? Édes anyját akarta ezzel figyelmeztetni, hogy eme dologban ő tökéletesen idegen, azaz tőle csak emberi természetét vette, de nem az istenit is; mintegy mondani akarta, hogy végbeviszi ugyan a csodát, de nem az ő, hanem mennyei Atyja akaratához képest, ha annak ideje elérkezik. Ez pedig még nincs itt, mert a hiány még nem nyilvánvaló és az ő isteni hatalmát a jelenlevők nem méltányolhatják eléggé. Miért mondá Mária a szolgáknak: amit nektek mond, cselekedjétek. Mert teljes bizodalmat táplált az iránt, hogy Jézus a megígért csodát nemsokára véghez fogja vinni, ami csakugyan meg is történt. A boldogságos Szűz kérése tehát nem ugyan tüstént, de rövid idő múlva mégis beteljesedett, mikor t. i. az Isten rendelte idő bekövetkezett.”

d) Lehet persze azt mondani, hogy szőrszálhasogatás ez az egész vizsgálódás. Csakhogy amióta a Bibliát a laikusok kézbe vették, gomba módra szaporodtak a legkülönbözőbb eretnek szekták. Aki már találkozott ilyennel, az tudja, hogy miket képesek félremagyarázni a Szentírásból, és ezután diadalmasan rámutatni a gonosz katolikus Egyházra, amiért az ezt és azt is egészen másképp tanította mindezidáig a szegény félrevezetett egyszerű halandóknak. [„Jézusnak igenis voltak testvérei, hiszen a Biblia világosan ezt mondja”, ez csak egy a számtalanszor felhozott tudatlanságból, jobban mondva gőgből eredő téveszméknek, melyekből egész mozgalmak alakultak ki.]

6. A latin „Quid mihi et tibi, mulier? szó szerinti fordítása ez: „Mit nekem és neked, asszony?” [Ennek jelentését könnyű megérteni, ha eszünkbe idézzük Petőfi Alföld című versének első sorait: „Mit nekem, te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ámde nem szeretlek…”]
Ezek szerint a helyes fordítás, illetve magyarázat az, ami b) és c) alatt olvasható: „Mi közünk nekünk a násznép bajához?” Nekem ÉS neked, tehát nekünk. Vagyis Jézus szerint anyjának sem dolga, hogy ezzel – legalábbis emberi, anyagi értelemben – foglalkozzon. Jézus természetesnek veszi, hogy Ő és Édesanyja ugyanazt gondolja – és pont ezért fontos ennek a mondatnak a szó szerinti fordítása és értelmezése! És ezért kell vele foglalkozni!
Szűz Mária különleges, makulátlan lényéhez leginkább az a megállapítás nem illik, amit Goffine Lénárt tesz (nem véletlen, hogy egy olyan korban, a 18. század végefelé, amikor már nem csak a protestantizmus, de már a felvilágosodás ideái is minden agyat megfertőztek): Jézus „Édes anyját akarta ezzel figyelmeztetni, hogy eme dologban ő tökéletesen idegen, azaz tőle csak emberi természetét vette, de nem az istenit is”. Mária egész élete, egész lénye ellene mond annak a vélekedésnek, hogy őt figyelmeztetni kellett volna arra, hogy Jézus nem természetes gyermeke, hogy Jézus Isten Fia! A Szentírás mindig leírja, hogy Mária másoknak Jézusról mondott, illetve magától Jézustól hallott „szavait mind megőrizte szívében”. Mária egy percig sem kételkedett Gábor arkangyal szavaiban, Erzsébet és Simeon szavaiban. Mária volt az egyetlen, akinek hite egy pillanatig nem rendült meg isteni Fiában. Vagyis Máriát nem kellett emlékeztetni semmire, Máriát nem kellett rendre utasítani! Hogyan lehetne különben Máriáról, mint Isten Anyjáról, a kegyelmek közvetítőjéről és társmegváltóról beszélni?
Bár Mária egészen biztosan nemes szívű, figyelmes, tapintatos ember volt, de az a tény, hogy Jézus azt feleli neki, hogy ne törődjön a násznép gondjával, inkább a német Schott-magyarázatot a) valószínűsíti: Hogy t. i. ő nem azért szólt, hogy Jézus csináljon valamit – vagyis a fenti magyarázatok szerint, csodát tegyen –, hanem azt, hogy menjenek haza, mert ha ők mennek, nyilván a többi vendég is elindul végre. Honnan tudhatta volna Mária – ahogy ezt a d) magyarázat állítja –, hogy Jézus csodát fog tenni, ha egyszer ez volt az ELSŐ (nyilvános) csodája? Inkább az a valószínű, hogy nem várt Jézustól semmit, figyelmeztette, hogy menjenek, és csak Jézus válaszából, azaz abból, hogy valami fontos ok miatt ott akar maradni, jött rá, hogy Jézus még akar tenni valamit, valami rendkívülire akarja kihasználni az előállt helyzetet. Jézusnak ugyan az elbeszélés szerint már voltak tanítványai, de még semmi „feltűnőt” nem tett előttük. Csak András és János, a két korábbi János-tanítvány sejtheti, hogy ki is Ő valójában. Jézus a későbbiekben sem azért tett csodát, hogy feltűnést keltsen, sőt elsősorban még csak nem is azért, hogy embereken segítsen, hanem mindig azért, hogy megmutassa isteni és királyi mivoltát, hatalmát, és ezzel tanítványait nevelje, felkészítse őket a később rájuk váró feladatokra.

De az sem kizárt, hogy az Atya eredeti terve szerint az Ő órája még kicsit távolabb volt, és pont Szűz Mária kérése hozta előbbre, vagyis, hogy az Atya akarata éppen az volt, hogy Jézus Mária kérésére kövesse el első nyilvános csodáját, és éppen akkor, amikor azt Mária kéri! Ez a szerep kiválóan illene Máriához, a kegyelmek kikönyörgőjéhez, társmegváltói rangjához!

Természetesen abszurd dolog, hogy laikus létemre magyarázgatni akarom a Szentírást. De ez a helyzet kiválóan rávilágít egész lehetetlenné vált helyzetünkre: pap, püspök, pápa, Tanítóhivatal nélküli szellemi, lelki elesettségünkre. Ezek a fejtegetések csak arra akartak rámutatni, hogy mekkora a zűrzavar, és hogy ha mi nem akarunk ebben a zűrzavarban alámerülni és elveszni, akkor a legfontosabbat soha ne tévesszük szem elől: a Háromszemélyű egy Isten és Urunk Jézus Krisztus minden emberi elképzelést felülmúló könyörületét, nagyságát, mindenhatóságát és mindentudását (és emellett saját vacakságunkat). És Szűz Mária tökéletes tisztaságát, szeplőtelenségét. De legfőképp ne emeljünk határokat Isten mindenhatósága elé. Mert a bajok gyökere abban rejlik, hogy a keresztények hite már a 4. század óta egyre csak lanyhul. És mióta elvesztették feltétel nélküli, alázatos hitüket, folyton arra hajlanak, hogy Istennek korlátokat állítsanak fel, csak annyi csodát engedjenek meg Neki, amennyit az ő értelmük és képzeletük még elvisel.
Ebből a sajnálatos tényből kiindulva, könnyen eldönthetjük, hogy minden olyan magyarázat, mely Isten mindenhatóságát bármily módon behatárolni igyekszik, abszolút uralkodói voltán, vagy Szűz Mária kiválóságán, makulátlanságán csorbát ejt, biztosan nem lehet helyes.

http://www.katolikus-honlap.hu/1701/vizkereszt.htm

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.20. 21:00

Igazság Könyve:

“2014.01.21 15:44

Drága leányom, az Én Akaratom beteljesedik, mivel az az idő, amikor az ember szabadon választhatja, hogy vágyainak megfelelően cselekedjék, a végéhez közeledik.

Én szabad akaratot adtam az embernek. Ez egy Ajándék. Ezt az Ajándékot több más Ajándékkal együtt Én hagytam örökségül gyermekeimre. Annak ellenére, hogy ők a saját akaratuk követése mellett döntöttek, túllépve azt, amit elvártam tőlük, Én még mindig tiszteletben tartom szabad akaratukat.

Én feltétel nélkül szeretem gyermekeimet. Sohasem tudnám nem szeretni őket, bár ők oly sok módon bántanak meg Engem. Az emberiségnek adott szabad akarat ahhoz vezetett, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem azon csillogó ígéretek javára, melyek naponta hozzák őket kísértésbe, amikor a szépségre, gazdagságra, hírnévre és hatalomra vágynak, melyek elterelik őket Tőlem.

Én vagyok az ő Menedékük, de ők ezt nem értik meg. Bennem fogják megtalálni mindannak a kezdetét és végét, ami örömet, békét és szeretetet hozhat számukra.

Bár a gonosz arra használja a szabad akaratot, amit az embereknek adtam, hogy elcsábítsa őket, Én minden bűnöst vissza fogok vinni Birodalmamba akkor, amikor ők fel fogják ismerni, hogy (ő) nem teljesítette számukra mindazt, amit kerestek: hogy békét hozzon nekik. Közel az idő, hogy Királyságom beteljesedjen. A lelkek – ezt Ígérem nektek – azt a késztetést fogják érezni, hogy amikor az idő elérkezett, futva jöjjenek Hozzám, szeretett Atyjukhoz. Aztán letörlik majd a pókhálót a szemükről, a megkeményedett burkot a szívükről és a sötétséget a lelkükről és megkeresnek Engem.

Gyermekeim, mindig bízzatok a mindnyájatok iránti Nagy Szeretetemben, mert hogyan is lehetne ez másként? Ti az Enyéim vagytok, mint egy végtag, mint Szívemnek egy darabja. Az, hogy félretoljalak és száműzzelek benneteket, olyan lenne, mintha Testem egyik Részét veszíteném el. Ezért – az utolsó Hívásom után és miután minden intézkedést megteszek, hogy elnyerjem a szíveteket –, siessetek. Én várni fogok. Elviszlek majd titeket és beborítalak benneteket Szent Birodalmamban, távol minden bajtól.

Azon a Napon el fogjátok felejteni az akaratotokat – mert az hasznavehetetlen lesz számotokra, és nem lesz már jelentősége – és összefonódtok az Én Akaratommal, mert amikor haza jöttök Hozzám, egyként fogunk egyesülni.

Szeretett Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-az-emberisegnek-adott-szabad-akarat-ahhoz-vezetett-hogy-sok-gyermekem-eltavolodott-tolem/


—–
Római katolikus:

2019-01-21

2. évközi hét hétfő

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Jézus, az Isten Fia, a szenvedésből tanulta meg, hogy mit jelent az engedelmesség.
Testvéreim!
Minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban képviselje az embereket: ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. Ezért a népért is, és saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia.
Senki sem vállalhatja ezt a tisztséget, csak akit az Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az Atyától kapta azt, aki így szólt hozzá: „Fiam vagy te, ma szültelek téged.” Másutt pedig ezt mondja: „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
Földi életében Krisztus hangos kiáltással, és könnyek között imádkozott, könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatást nyert. Isten Fia volt, de a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik neki engedelmeskednek, mert Isten akaratából lett főpappá, Melkizedek rendje szerint.
Ez az Isten igéje.
Zsid 5,1-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint. Vö. 4bc. vers.
Előénekes: Így szólt az Úr az én Uramhoz: † „Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.”
Hívek: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
E: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * „Ellenségeid között uralkodjál.
H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
E: Születésed napjától tiéd a királyság, * Szentséges fényességben a hajnalcsillag előtt szültelek téged.”
H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
E: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
H: Pap vagy te mindörökké * Melkizedek rendje szerint.
Zsolt 109,1.2.3.4

ALLELUJA
Isten szava élő és átható: * megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén. Zsid 4,12 – 9. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus az Újszövetség szerzője: övéit már nem kötelezik a régi előírások.
Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?”
Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 2,18-22″


http://igenaptar.katolikus.hu/

 
——
Görög katolikus:

Ha a Régi Szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette egy másikra. De Isten nem volt megelégedve a népével, ezért így szólt hozzájuk:

„Eljön az idő — mondja az Örökkévaló —,
    amikor új szövetséget kötök
    Izráel népével és Júda népével,[a]
de ez az új nem olyan lesz, mint a régi,
amelyet őseikkel kötöttem azon a napon,
    amikor kézen fogva kivezettem őket
    Egyiptom földjéről.
Mivel nem maradtak hűségesek
a régi szövetséghez,
    én is elfordultam tőlük,
    — mondja az Örökkévaló. —

10 Azok után a napok után majd
új szövetséget kötök Izráel népével,
    — mondja az Örökkévaló —,
törvényeimet beírom értelmükbe,
    bevésem a
szívükbe,
Istenükké leszek,
    ők pedig népemmé lesznek.

11 Nem lesz többé szükség rá,
    hogy valaki a testvérét, vagy társát tanítsa.
Nem mondja neki: »Ismerd meg az Örökkévalót!«,
    mert mind ismerni fognak engem
    — a legkisebbtől a legnagyobbig.
12 Mert megbocsátom gonoszságaikat,
    és bűneikre többé nem emlékezem.”[b]

13 Isten „újnak” nevezte ezt a szövetséget — ez pedig azt jelenti, hogy a Régi Szövetség már elavult, s nem használható. Ami pedig elavult és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+8%3A7-13&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

A farizeusok csodát kívánnak Jézustól

11 Egyszer farizeusok jöttek hozzá, hogy vitatkozzanak vele, kikérdezzék, és próbára tegyék. Azt kérték, hogy tegyen valami csodát, mutasson nekik mennyei jelt bizonyítékul Istentől. 12 Jézus a szíve mélyéből felsóhajtott, és ezt mondta: „Miért akar ez a nemzedék mindenáron valamilyen csodás jelt látni?! Igazán mondom: semmiféle csodát nem fognak látni!” 13 Ezzel otthagyta őket, visszament a bárkába, és elindult a tó túlsó partjára.

Óvakodjatok a farízeusok kovászától!

14 A tanítványok eközben elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Csupán egyetlen kenyér volt velük a bárkában.

15 Jézus nyomatékosan figyelmeztette őket: „Vigyázzatok! Tartsátok távol magatokat a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!”

16 „Biztosan azért mondta ezt, mert nincs kenyerünk!” — tanakodtak egymás között a tanítványok.

17 Jézus tudta, hogy miről beszélnek, ezért megkérdezte: „Miért aggódtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem értitek?! Ennyire megkeményedett a szívetek? 18 Van szemetek, mégsem láttok? Van fületek, de nem hallotok? Nem emlékeztek, 19 hány kosár maradékot gyűjtöttetek össze, amikor az öt kenyeret szétosztottam az ötezernek?”

„Tizenkettőt” — válaszolták a tanítványok.

20 „És amikor a hét kenyeret osztottam szét a négyezer ember között, hány kosár maradékot gyűjtöttetek össze?”

„Hetet” — hangzott a válasz.

21 Majd ismét megkérdezte: „Még mindig nem értitek?!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+8:11-21&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/01/21
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.20. 19:25

“Drága szeretett leányom, az Én Időm a Földön, úgy tűnik, mintha a Keresztre-feszítésemkor véget ért volna, de ez csak a kezdet volt.

Az Én Időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával, szinte elérkezett hozzátok, és végül még egyszer eljövök, hogy Szentséges Szívembe zárjam az emberiséget.

Sok minden megvalósult, de nemcsak általatok, drága szeretett Tanítványaim, hanem Egyházam hite által is, mivel az bátran szembeszáll földi Testem világi kormányok által okozott üldöztetésével.

Mennyire szeretem hűséges Követőimet! Mennyi vigaszt hoznak Nekem a határozott és állhatatos hűségük által. A Szentlélek (munkálkodása) feltartózhatatlan ebben az időben, és mint egy háló, az emberiség fölé lett vetve a gonosz szellem ellenszereként, mely jelen van az emberek szívében.

Ha a démonokat ti úgy látnátok, hűséges Követőim, ahogyan azokat Én látom, amint kóborolnak a Földön, otthont keresvén maguknak, akkor meghalnátok a félelemtől. Ők menedéket keresnek az emberi lélekben és azokban az otthonokban, amelyeket az emberek laknak. Azok a lelkek, akik nem szeretnek Engem, akik elutasítják Istent, és a Sátán által terjesztett hamis tanításokat követik, beleértve a new age szervezeteket – melyek vallási és spirituális szervezeteknek adják ki magukat –, megnyílnak e gonosz lelkek előtt. Sokan megsértődnének ezen lelkek közül, ha megmondanák nekik, hogy ők az ilyen gonosz szellemek hordozói. Azonban ezt nem hinnék el, még akkor sem, ha aggodalmuk mély érzelmeit mutatnák.

Ezek a gonosz lelkek – és sok van belőlük – megmutatják magukat Nekem, bár ahol vannak, befészkelik magukat a sötétségbe Előlem. Látom őket, amint gúnyosan vigyorognak és aljas szájukkal Rám köpnek. Amikor Isten gyermekeiben jelen vannak, akkor ők azt a személyt – akibe beléptek – átalakítják, bár kezdetben csak lassan. Idővel ezek a szegény lelkek trágárságokat fognak köpködni Istenre és az általa lefektetett Törvényekre. …

—–
Római katolikus:
“„Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe.  Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.”“

 

——
Görög katolikus: 
Jézus ezt mondta neki: “Legeltesd az én juhaimat!

18 Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.”

19 Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: “Kövess engem!””
“… 12 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.

13 Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra.

14 Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével.

15 Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt.”

Jézus így felelt neki: “Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia.

10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” “

—–
—–
—–
Tóra:
Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!”
—-
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.20. 18:00

"Leányom, te, mint a 7. hírnök*, arra voltál kiválasztva, hogy az Igazságról tájékoztasd gyermekeimet.
... Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek népemet megtisztítani, beleértve azokat is, akik elfogadják felszólításomat, hogy kövessenek Engem, valamint azokat a lelkeket is, akikből hiányzik a szeretet, és hideg szívűek.
E tisztogatás nélkül a Föld nem tisztulhatna meg. Szükség van tehát a megtisztítására, hogy méltó legyen arra, hogy ismét járhassak rajta.

... Gyermekeimnek örülniük kell. A félelem nem olyan dolog, ami Tőlem jön.

... A félelem a gonosztól jön. Mégis megbocsátást nyerhettek, jogosan, amikor azokért aggódtok, akik vakon járnak. Nem azért mert ők valóban nem látnak, hanem mert nem hajlandóak látni."
Vö.
"Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 3,20-21""... A ti kötelességetek Velem szemben, szeretett követőim hadserege az, hogy segítsetek Nekem a közelgő Isteni Uralmam előkészítésében a Földön."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-hamis-profetat-elo-szentkent-fogjak-kezelni-de-azt-aki-neki-ellenall-eretneknek-tekintik-majd/

VÖ.
"Ha ugyanis a bakok és bikák vére és az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg megszenteli őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki a Szentlélek által saját magát adta tiszta áldozatul, hogy az élő Istennek szolgáljunk.
Ez az Isten igéje.
Zsid 9,2-3.11-14"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-01-21
*
http://masodikeljovetel.hu/megtudhatjuk-pontosan-hol-szerepel-latnokno-szentirasban

"Az Igazság Könyve most kerül kinyilvánításra számodra, a végidők hetedik prófétájának."
http://masodikeljovetel.hu/az-igazsag-konyve-most-kerul-kinyilvanitasra-szamodra-vegidok-hetedik-hirnoke-szamara

"Felhívást intézek mindnyájatokhoz, hogy ismerjétek fel a hetedik Prófétámon keresztül közvetített utolsó hívást, aki azt a felhatalmazást kapta, hogy felfedje a hét harsonát, amelyek a hét pecsétet tartalmazzák, mivel az angyalok kórusa arra készül, hogy végrehajtsa a próféciákat."
http://masodikeljovetel.hu/janosnak-adott-profeciak-melyek-eddig-meg-nem-voltak-feltarva-ezuttal-bemutatasra-kerulnek-hogyhttp://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=Hetedik+angyal

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.20. 17:10