Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. június 24. TÖBBÉ NEM BECSÜLIK SZÍVÜNK GYÜMÖLCSÉT

2020. június 24. 07:41 - Andre Lowoa

1990. január 10.

(Jézus hívott, hogy imacsoportunk számára lediktálja üzenetét az 1990. január 27-én tartandó imatalálkozóra.)

Béke legyen veletek, érezzétek jelenlétemet! Közöttetek vagyok. Készítsétek fel szíveteket, hogy meghallgassátok és megértsétek Szavaimat!

Szeretett gyermekeim, én, az Úr már több, mint egy éve vagyok veletek. Ilyen rendkívüli úton adom nektek üzeneteimet, és így mutattam meg nektek Szent Szívem Sebeit is. Megismertettem veletek Egyházam mai állapotát és Lelkem keserûségének okát. Megosztottam veletek a béke és a szeretet keresztjét. Megismertettem veletek legbensõbb vágyaimat. Szentlelkem folyamatosan emlékeztet parancsolataimra titeket, én pedig Egyházam tanítására emlékeztettelek benneteket. Összegyûjtöttelek benneteket, mert enyéim vagytok, és enyéimhez jövök, hogy megmutassam dicsõségemet. Bennetek vagyok és ti énbennem. Én vagyok a világ Világossága, és ti, kicsikéim, világosságomnak és a “Béke és szeretet” üzenetnek hordozó edényei vagytok. Összegyûjtöttelek benneteket, miként a pásztor gyûjti juhait a nyájba, és átöleltelek két karommal. Vannak azonban más juhaim is, amelyeket szintén vezetnem kell.

Arra készítelek fel benneteket, hogy az új Ég alatt és az új Földön éljetek, mert közeledik az idõ, amikor a Szeretetnek vissza kell térnie, és veletek fog élni. Hamarosan meghalljátok a visszatérõ Szeretet lépteit az úton. Hangom ezért hallható az egész földkerekségen. Ezért látnak az ifjak látomásokat. Megmondtam, hogy az egész emberiségre kiárasztom Lelkemet. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és még a legkisebbet is megáldom. Igen, hangom ma belekiált a pusztaságba. Minden egyes embert hívok, bár némelyek nem értették meg, amit Lelkem mondott. Nem értették meg jeleimet és az ifjak látomását sem. Nem becsülik már Szívünk gyümölcseit, választott lelkeimet pedig hazugnak tartják.

Már csak rövid ideig maradok ily módon veletek, de nem hagylak el anélkül, hogy oltalomra és legelõre találnátok. Én vagyok a ti jó Pásztorotok, aki gondot visel rátok, én vagyok az Úr, aki õrként vigyáz rátok a magasból. Hogyan tudnék ellenállni nektek, hogyan tudnék távol maradni tõletek, és miért ne ragadnék meg minden eszközt, hogy elérjelek benneteket, amikor fájdalmas panaszotokat hallom? Hogyan tudnék ellenállni, és miért ne sietnék hozzátok, amikor azt látom, hogy egyenesen az örök tûzbe rohantok?

Nem azért jövök ily módon hozzátok, hogy elítéljelek, hanem azért, hogy felrázzalak benneteket. Nem azért jövök, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem, de a világ ismét tévesen ítéli meg az idõket, ahogyan azt az idõt is, amikor Messiásként jöttem. Nem ismertek fel, hanem tetszésük szerint bántak velem, és kiszolgáltattak a pogányoknak. A világ ismét tévesen ítéli meg az idõt, mint annak eljövetelekor, akinek ki kellett egyenesítenie elõttem az utakat. Nem ismerték fel Keresztelõ Szent Jánost, aki épp olyan feddhetetlenül jött, mint Illés, hanem vele is úgy bántak, ahogy nekik tetszett .

És ma a ti nemzedéketek újból nem ismeri fel az idõket, mert ezek az idõk nem kedveznek nekik. Megmondtam, hogy az eljövendõ utolsó napokban elküldöm nektek Mózest és Illést a Földre, de nemzedéketek nem fogja õket felismerni. Nem fogják meghallani és felismerni õket, hanem rosszul bánnak velük, és visszautasítják õket, ahogy Keresztelõ Szent Jánost, és engem, mint Messiást is visszautasítottak.

Megmondtam, hogy a végsõ napokban sok hamis krisztus támad, és figyelmeztettelek, hogy legyetek éberek, mert napjaitokban a hamis vallások lesznek a hamis krisztusok. Nektek adtam Szavamat, és óvtalak, hogy ne csatlakozzatok e szektákhoz! Péter gondjaira bíztam Egyházamat, és kértem, hogy tápláljon benneteket, ügyeljen rátok és szeressen benneteket!

Bizony mondom nektek, hogy minden, amit mondtam nektek, megtörténik, mielõtt még e nemzedék elmúlik. Ne hagyjátok ezért, hogy megtévesszenek benneteket, hanem helyezkedjetek szembe ellenfeleitekkel, szegüljetek szembe azokkal, akik Péter ellen vannak. Én magam adok nektek olyan ékesszólást, hogy felismerjétek, mit mond ma a Lélek az Egyházaknak, ezért ne készüljetek fel a védekezésre!…

A fügefa termése beérett, és országom közel van hozzátok! 1 Imádkozzatok azokért, akik nem értenek. A hit is olyan kegyelem, amelyet én adok. Én választottalak benneteket, és emiatt üldözni fognak, de ne aggódjék szívetek! Szeressétek egymást, és ne ítélkezzetek! Legyen új tanítványaim ismertetõjele az a szeretet, amelyet én mutattam nektek! Errõl ismerjék fel, hogy az én nyájamból jöttök, Isten gyermekei vagytok, és Istenben vagytok. Kis gyermekeim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Ne kérjetek jeleket, elégedjetek meg azzal, amit a Lélek ad nektek! Bizony mondom nektek, hamarosan egyetlen nyáj lesz, amelyet majd egyetlen pásztor vezet és terelget.

Lélek vagyok, és azt akarom, hogy lélekben és igazságban imádjatok engem, nem pedig holt szavakkal. Ezért tanuljatok meg szívetekkel imádkozni! Imádkozzatok az egész Egyházért! Legyetek Egyházam tömjéne, vagyis imádkozzatok azokért, akik Szavamat hirdetik, az engem képviselõ helyettesemtõl kezdve napjaitok apostolaiért és prófétáiért!

Imádkozzatok a papi és a szerzetesi lelkekért és a világiakért, hogy megértsék: egyetlen Test, az én Testem tagjai vagytok mindannyian, akiket felsoroltam. Igen, mindannyian egy testet alkottok bennem. Imádkozzatok azokért, akik nem akarnak hallani, hogy ne utasítsák el, hanem legyenek készek meghallgatni a Szentlélek által sugallott beszédet vagy kinyilatkoztatást. Imádkozzatok, hogy megértsék, milyen különbözõ módon munkálkodik, miképpen tanít, emlékeztet és óv benneteket Lelkem! Imádkozzatok azért, hogy engedjék szóhoz jutni Lelkemet! Semmi újat nem fedek fel.

Mindezt azért mondtam el nektek elõre, nehogy meginogjon hitetek, amikor nehezebb idõk következnek. Ne feledjétek kicsinyeim, hogy aki még nem élt át megpróbáltatásokat, az igen keveset tud. Mindig vigyázni fogok rátok, tõletek viszont azt kérem, hogy ajánljátok fel, adjátok át magatokat teljesen nekem, hogy úgy alakíthassalak titeket, ahogy nekem tetszik. Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint az agyag a fazekas kezében. Újból isteni képmásommá akarlak alakítani benneteket. Szeretném visszaadni nektek az istenséget [A szerk. megj.: az isteni életet.], amely egykor a tiétek volt, de elveszítettétek. Virágaim! Én szeretlek benneteket a legjobban! Megáldalak benneteket, homlokotokon hagyva szeretetem leheletét. Legyetek eggyé!
Jöjj, hallgasd meg Édesanyámat!

 

AZ EGYSÉG EGYEDÜL CSAK ISTEN DÍCSÕSÉGÉRE VALÓSULHAT MEG!

Fogadd üzenetemet, Vassula! Virágom megáldalak.

Áldott légy Szûzanyám, hallgatlak.

Béke legyen veletek! Jézus és én megáldunk benneteket. A Szent Isten van közöttetek, és tanítótok a Bölcsesség. Hallgass meg! Irántatok való szeretetünk olyan mértékû, hogy nincs ember a Földön, aki értelmével valaha meg tudná közelíteni 2 A Szent Isten felfedte nemzetetek elõtt Szent Arcát. Felfedte szeretetét, és megmutatta Szentséges Szívének Sebeit. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát küldte áldozatul, aki elveszi bûneiteket. Õ, aki Isten jobbján, az Atya mellett foglal helyet, végtelen irgalmában leszállt, hogy ily különleges módon legyen veletek, és legyen jelen övéi körében. A Szentek Szentje jött el, hogy emlékeztesse nemzeteteket, éljen szentül, mivel Õ Szent. Eljött, nehogy elfeledjétek:

“Minden test olyan, mint a fûszál,
s egész dicsõsége, mint mezõ virága:
Elhervad a fûszál és lehull a virág,
De az Úr igéje örökké megmarad.”
3

Kis gyermekeim, napjaitokban egyre jobban kiterjed az Úr szõlõje a földkerekségen, és az Úr hangját is egyre jobban meghallják pusztaságotokban. Sokasítani fogja országának kis oázisait, hogy olyan legyen országa a Földön is, mint a mennyben. Ne csodálkozzatok, és ne álmélkodjatok, hanem örüljetek! Örüljetek, hogy ily bõségesen árad ki Szentlelke minden nemzetre, és új tanítványokat támaszt. Bárcsak hallgatnátok ránk, és ne keményítenétek meg szíveteket, mint a lázadás idején!… Az idõ elszáll. Esedezve kérlek, hallgassatok ránk, mert rövidesen már nem láthattok engem!

Drága gyermekeim, éljetek Krisztusban! Õbenne éljetek, legyetek mindig készen arra, hogy találkozzatok az Úrral, mert az Úr közöttetek van. Legyetek boldogok és velem együtt örvendezzetek! Folytassátok mindazt, amit tõlünk tanultatok! Éljetek üzeneteink szerint, és Isten majd világossá teszi elõttetek. Elmélkedjetek szavainkon, hogy végül megvalósuljon Isten terve! Az a szándéka, hogy testeteket az Õ isteni képmására alakítsa, újból vissza akar vinni benneteket az istenségbe [a szerk. megj.: isteni életébe], és mindnyájatokból egyetlen tiszta és szent Testet akar formálni. Az egység egyedül csak Isten dicsõségére valósulhat meg. Jöjjetek hát, és dicsérjétek az Urat, ne legyetek olyanok, mint a pogányok, ne tegyetek különbséget egymás között Krisztusban! Ti, akik Krisztusban vagytok, segítsétek egymást, és így teljesítsétek Krisztus törvényét! Erre kér minden keresztényt a ti Uratok Édesanyja!

Erre a dicsõséges napra az Úr készít fel benneteket, akik Szent Nevét viselitek.
Igen, az Úr egyesíteni akarja népét, és meg akarja menteni minden gonoszságtól. Az irgalom és az igazságosság olyan csodákat mûvel, amilyenek azelõtt sohasem történtek nemzedékeken keresztül… és úgy száll le rátok az egység, mint a harmat, és olyan hirtelen, mint a kommunizmus bukása. Istentõl jön, és a nemzetek úgy emlegetik majd, mint a nagy csodát, mint történelmetek boldog napját. Ez a csoda teljesen Isten dicsõségére lesz, az egész mennyország meg fogja ünnepelni, és örvendezni fog. Esedezve kérlek ezért gyermekeim, éljetek szüntelen imádságban, és szeressétek egymást! Teljesen adjátok át magatokat Istennek, és a többit Õ teszi meg. Egyenként megáldok mindenkit! Hazatérve sokan fogják érezni jelenlétemet. Szeretlek benneteket!

 


1Jézus e szavakat ünnepélyesen mondta, és mintha csak magának beszélt volna.
2 soha senki sem látta Istent. Ez azt jelenti, hogy senki sem értette meg teljesen Isten szeretetét, ezért “nem láttuk” Õt.
3 1 Pét 1, 24-25.