Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. június 19. ÜLDÖZTETÉSEM IDEJÉN JÉZUS A JELENÉSEK KÖNYVÉT MAGYARÁZZA

2020. június 19. 08:17 - Andre Lowoa

1992. március 3.

Uram, nem titokban beszélek. Amit mondok, azt imádságban mondom, és gyülekezetedben dicsérlek Téged. Igyekszern engedelmeskedni Szentséges Szívednek és azoknak az utasításoknak, amelyeket Tõled kaptam. Igyekszem, a tõlem telhetõ legjobban átadni tanításodat, úgy ahogy Tõled kaptam. Bár szegény vagyok, és nehezen tudok Neked bármit is adni, Neked adtam az egyetlen dolgot, amim van; és amirõl azt mondtád, hogy az enyém. Felajánlottam Felségednek akaratomat, ha úgy tetszik Neked, használd fel irgalmas terveidhez!

Tudom gyermekem, dehát nem gyûlöltek engem is ok nélkül? Aki tõlem jön azért, hogy az igazság mellett tegyen tanúságot, azt gyûlölni, zaklatni és üldözni fogják, mint a vadat. A szolga nem nagyobb Uránál… Ezek az üldözõk bûntelenek lennének Atyám szemében, ha nem ismernék törvényemet, de ismerik, bár csak a sötétségben ismerték meg.
A törvény tudósainak nevezik magukat, és azt hiszik, hógy mindent tudnak, pedig valójában semmit sem tudnak. Azt gondolják, ha megítélnek és nyilvánosan elítélnek téged, akkor irántam, a. ti Istenek iránti igen szent kötélességüket teljesítik.
Ha követték és megtartották volna parancsolataimat, akkor nem ítélkeztek volna. Ha lett volna bennük egy csekély szeretet, megtartották volna Szavaimat és törvényemet. A valóságban azonban nem téged ítélnek meg, hanem az én jó mûveimet ítélik el, amelyeket nektek adtam.
Én csak azzal bíztalak meg, hogy menj és légy a visszhangom. Mivel a visszhangom vagy, azt várom, hogy gyümölcsöt hozz, tartós gyümölcsöt.
De nem értették meg… Gyermekem, folytasd azt a munkát, amivel megbíztalak: hozz hozzám lelkeket, hogy felemésszem õket Szentséges. Szívemben! Szomjúhozom a lelkekre! Figyelj, felettetek ragyog szent mûveim tanúbizonysága, hogy megszüntesse ezt a sötétséget. Szent mûveim mellett a maradandó, a jó gyümölcsök tesznek tanúbizonyságot. Szent mûveim mellett tanúskodik a béke adománya, amit én adok nektek, és a szeretet adománya, amit a békével együtt öntök belétek. Szent mûveim mellett tanúskodnak üdvöt hozó felszólitásaim

az eucharisztitikus életre.

Az Atyával mi igazi imádókat akarunk, olyan imádókat, akik lélekben és igazságban imádnak minket. Igazságom Lelke leszáll egészen a küszöbötökig, hogy emlékeztessen:

végül a mi két Szívünk fog gyõzni,

és be fog teljesedni a Szentírás szava:

„Három és fél nap múlva
Istentõl az élet lelke szállt beléjük
és talpra álltak”. 2

Igen, teljes dicsõségben, mert

„ez az a két fölkent” 3

akik egymás mellett állnak. A mi két Szívünk olyan, mint két olajfa, az egyik jobbról a másik meg balról. 4
Szentséges Szívem gazdagsága kimeríthetetlen és sok mondanivalója van számotokra; kis gyermekeim:

Én vagyok a Feltámadás és az Élet!

Azért jövök, hogy életre keltsem bennetek a Szentséges Szívem és Édesanyátok Szeplõtlen Szíve iránti tiszteletet: Ne féljetek! Legyetek óvatosak, mert sokan fognak jönni, akik az én Nevemet használják, de az ördög küldi õket, hogy félrevezessenek benneteket és elfújják a kis lángot, amely bennetek maradt, és hogy teljes sötétségben hagyjanak benneteket. Sokan el fognak pártolni, mert nem vertek bennem gyökeret. Imádkozzatok, nehogy kísértésbe ejtsen az ördög! Jaj nektek, akik továbbra is üldözitek szócsöveimet, mondván: mi sohasem csatlakoztunk volna azokhoz, akik a próféták vérét ontották, ha atyáink napjaiban éltünk volna. Mondom nektek, mindez visszahull fejetekre, ha meg nem tértek!

Szeretett gyermekeim, a rabló éjszaka jön. 5 Ezért maradjatok ébren, és ne engedjétek meg, hogy betörjön házatokba!

Szüntelenül forduljatok hozzám imádságban! A szüntelen imádság azt jelenti, hogy tudatában vagytok jelenlétemnek. Jelenlétem tudatában lenni annyi, mint ébren lenni. Ébren lenni annyit jelent, mint a világosságban lenni és igaznak lenni. Saját lelketeket a ti házatok. Vigyázzatok ezért, nehogy sötétséggé legyen a bennetek lévõ világosság! Ne engedjétek, hogy a kísértõ alva találjon! Barátaim vagytok, emlékeztek rá? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Bármit kértek az én Nevemben, megadom nektek.
Egyesek ma szomorúak közöttetek, mert a világ elhamarkodott ítéletet mond Szentséges Szívem és Édesanyátok Szeplõtlen Szíve felett. A mi két Szívünk azonban hamarosan meg fogja mutatni a világnak, mennyire igazságtalan volt ítéletük, amikor majd Szent Arcom felfedi magát bennük. 6

Leányom, írd:
Amikor feltöröm a hatodik pecsétet, nagy földrengés támad. A Nap olyan fekete lesz, mint a szõrzsák, és a Hold olyan lesz, mint a vér. Az ég csillagai úgy fognak a földre hullani, mint ahogy a fügefáról hullik az éretlen gyümölcs, ha erõs szél rázza. Az ég eltûnik mint felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdul helyérõl. A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, a gazdagok és hatalmasok, az egész nép, a rabszolgák és szabadok a hegyi barlangokba és a sziklák közé rejtõznek. Így kiáltanak a hegyeknek és szikláknak: „Omoljatok ránk és rejtsetek el a trónon ülõk színe elõl, és

a Bárány

haragja elõl 7 8 Hamarosan utolér benneteket a tisztulás napja, és ki az, aki túlélheti? Minden embernek meg kell tisztulnia ezen a Földön! Mindenki meg fogja hallani hangomat és felismer engem mint Bárányt. Minden fajtájú és vallású ember látni fog engem bensõ sötétségében. Ezt mindenki titkos kinyilatkoztatásként fogja kapni, hogy feledje lelke sötétségét. Amikor meglátjátok bensõtöket ebben a kegyelmi állapotban, valóban kérni fogjátok a hegyeket és a sziklákat, hogy essenek rátok. Lelketek sötétsége olyannak fog tûnni elõttetek, hogy azt gondoljátok majd, a Nap veszítette el fényéit.és a Hold vált vörössé. Ilyennek fogjátok látni lelketeket, de végül engem fogtok dicsérni. Ha egy idegen jön felétek az úton és azt mondja nektek, hogy az étel 9, amelyeket nektek adtam, rossz, ne hallgassatok rá! Szentséges Szívem szavára és keresztem szavára figyeljeték! Virágqozzék fel újból Szentséges Szívem iránti hûségetek, ajánljátok fel magatokat újból Szentséges Szívemnek és Édesanyátok Szeplõtelen Szívének!

Újból meg foglak látogatni benneteket, kis gyermekeim.
Bátorság barátaim! Üldözöttek vagytok, de csak a világ üldöz titeket. Miattam bántalmaznak? Örvendjetek, mert engem is bántalmaztak. A világ szemetének tartanak titeket, mert szerettek engem? Megáldalak benneteket és csatlakozom hozzátok szenvedéstekben. Népetek bolondjai vagytok? Hiszen az voltam én is, a ti Királyotok. Nem vagytok több, mint Mesteretek. Titkos szándékaimat nyilatkoztattam ki most a ti alvó idõtökben. Szentséges Szívem kinyilatkoztatását adtam újból ezekben a végsõ idõkben, hógy felébressze szíveteket és visszahozzon benneteket buzgón ehhez az áhítathoz.

Ne legyen hát közöttetek elhamarkodott ítélet! Szeressetek és áldjatok engem! Mindig veletek vagyok, és továbbra is felfedem mindegyikõtökben Szentséges Szívem gazdagságát.

Vassula, gyermekem, meg fogom erõsíteni száradat, és visszahelyezem szirmaidat, amelyeket támadóid téptek ki belõled, és ezáltal megadom neked azt az örömöt, amit én érzek, amikor felajánlod nekem akaratodat. A Szeretet szeret téged!

 


1 Jel 6,12-17
2 Jel 11,11.
3 Zak 4,14
4 vö. Zak 4,3.
5 Ez azt jelenti, hogy a Sátán sokkal könnyebben beférkozik a sötét lélekbe.
6 A tisztulás napján, amikor Isten szemével fogjuk látni bûneinket.
7 vö. Jel 6,12-17.
8 Itt Jézus nyíltan megmondja, hogy a pusztulás napján, a világon mindenki meg fogja tapasztalni lelke állapotát és mindenki fel fogja ismerni a Bárányt, vagyis Jézust.
9 ezek az üzenetek