Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. április 22. EGYESÍTSÉTEK A HÚSVÉT DÁTUMÁT! EGYHÁZAM EGYIK RÉSZE VAKKÁ VÁLT

2019. április 22. 07:40 - Andre Lowoa

1994. május 31.

Uram?

ÉN VAGYOK. Szentséges Szívem Vassulája, örvendj és fontold meg, miképpen tettem a száraz fát gyümölcstermõvé! Egyetlen pillantásommal adtam életet neki. Ezért örvendezz leányom! ÉN VAGYOK veled van. Ne félj gyermekem! Figyelj és írj!

Minden húsvét idején kétszer kell innom megosztottságotok kelyhébõl, mivel ezt a kelyhet kényszerítettétek rám. De leányom, te is inni fogsz belõle. Osztozni fogsz velem az emberkéz adta keserûségen. Minél több idõbe telik, hogy egyesítsék húsvét dátumát, annál szigorúbb lesz az ítélet, amelyet e nemzedék kap. Eljövetelem igen közel van, és jaj annak a szívnek, mely nem ismer bûnbánatot! Jaj a megosztott szívnek! Jaj annak a szívnek, amely nem engesztelõdött ki! “A pokolba süllyed” ! 1

Házam minden tagjának, aki kihív engem, és szívébe fogadja a gyalázatos pusztulást, kitörlik nevét az élet könyvébõl, mert káromkodott. Közületek sokan figyelnek Szavaimra, nemzedék, de tétlenek maradnak a közömbösség lelke miatt. Miért engeditek, hogy hitetlenségetek legyõzzön és meghódítson benneteket? Hitehagyástok megkeményítette szíveteket, és Izajás próféta jövendölése a mai napig érvényben van és beigazolódik:

Hallván hallotok, de nem értetek,
látván láttok, de nem fogjátok föl.
Mert érzéketlenné vált a nép szíve,
süketté a füle,
és bekötötte szemét attól félve,
hogy látni kell szemével,
hallani fülével
és érteni szívével,
nehogy megtérítsem és meggyógyítsam. 2

Tartsatok bûnbánatot, mert közel van a mennyek országa! Nézzetek körül, és figyeljetek: Egyházam egyik része vakká vált racionális lelke miatt, a lustaság lelke telepedett rá. Ma jelentéktelen emberek szájával szólok, hogy az egész emberiségnek kimutassam végtelen irgalmamat, de csak egy maroknyi képes meghallani és látni engem. A többi nem láthatta és nem hallhatta az igazság Szentlelkét. 3 A többieket is éppúgy szeretem azonban, mint azokat, akik hallották a kegyelem Lelkét, és azért tartom vissza mind a mai napig Atyám kezét, hogy rájuk ne essen. Nem leányom, nekik nem adatott meg, hogy hallják vagy lássák az igazság ragyogását, és nem is adatik meg mindaddig, amíg lelki forradalomban meg nem újul lelkük. Amíg saját útjukat járják, addig sötétségben marad értelmük és elidegenednek jeleimtõl és csodáimtól. Amíg saját lelkükhöz folyamodnak, továbbra is keresztkérdéseket tesznek fel az igazság Szentlelkének anélkül, hogy felismernékÕt, aki most hozzájuk beszél.

Nem látó szemükkel és figyelmetlen fülükkel továbbra is saját törvényeiket fogják hirdetni az én törvényem helyett. Megpróbálják megváltoztatni az idõket és a szavakat, és hûtlenségükben felcserélik hagyományaimat tetszetõs emberi dolgokra, melyekben nincs igazság, mert az Igazság bennem van. Büszkélkedni fognak teljesítményükkel, de azt csak a romlott világ fogja üdvözölni és dicsérni, az enyémek nem, akiket pecsétemmel jelöltem meg. Igen, 4 a világ népe örvendezni fog, és ünnepelni fogja ezt az eseményt, egészen odáig jutva, hogy ajándékokat adnak egymásnak. De enyéim a szomorúság könnyeit fogják hullatni, zsákruhát öltenek könyörögve, hogy ne tartson örökké a vészthozó undokság.

Mózes írta: “Azok, akik megtartják a törvényt, életet merítenek belõle”. és ma azt mondom nektek, hogy azok, akik megtartják hagyományaimat, életet merítenek belõlük. és ha megvalljátok, hogy én, Jézus vagyok az Úr, aki feltámadtam a halottak közül, akkor megmenekültök. Ha teljes szívetekkel mondjátok az Oltáriszentség megalapításának és átváltoztatásának szavait, meg fogtok menekülni! Végtelen szeretetemben ezért hívlak benneteket, hogy csak az égi dolgok felé nyújtsátok kezeteket. Kérjétek Szentlelkemet, hogy vezessen benneteket, és elkerülitek a kísértésbe esés veszélyét. Engedjétek, hogy Szentlelkem irányítson és a kísértés nem tudja megérinteni szíveteket…

Olvastátok, miképpen írták meg, hogy Egyházamat szenvedés és üldözés fogja érni a törvényszegõ törvénye által, és belülrõl fogják elárulni. Most ennek lesztek tanúi, és minden látomás beigazolódik.

Miért kell mindennek bekövetkeznie, Uram?

Ó jaj! Sok pásztorotok alszik, bárányaim elszéledtek, és igen kevés pásztor maradt, hogy összegyûjtse õket.

Uram, azért van ez így, mert egyes pásztoraid kigúnyolták figyelmeztetéseidet? Azért van ez így, mert mindent fenyegetésnek fognak fel?

Azért van így, mert felfedem mezítelenségüket. Szemem túl tiszta ahhoz, hogy a bûnön és a közömbösségen megpihenjen, és nem tûröm tovább a gonoszságot. Figyelj rám! Szentlelkem adományaival szemben tanúsított hitetlenségük akadályt állít utamra! Hogyha tudnák, hogy én, az Isten mit kínálok fel nekik, õk kérnének még több csodát. Nem hallottad? “Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sõt ráadást is adnak nektek, akik ezt hallottátok. Akinek ugyanis van, annak még adnak, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” 5 A gazdagság csábítása 6 hatolt be ezekbe az emberekbe, és elnyomta Szavamat, 7 és ezért nem jutnak semmire. Ezért elveszik tõlük országomat és oly népnek adják, amely megtermi gyümölcsét. én, Jézus megáldalak, leányom. Fogadd békémet és dédelgess szereteteddel! IC

 


1 Mt 11,23
2 vö. Iz 6,9-10.
3 Elgondolkoztam ezen, és mintha az Úr meg akarta volna akadályozni, hogy rosszul következtessek, sietett, hogy elmondja a következõket:
4 vö. Jel 11,10,
5 Mk 4,24-25.
6 a gazdagság itt gõgöt jelent, lelki gõgöt
7 megértettem, hogy bár tanulmányozzák a Szentírást, nem hatolnak a Szó mélyére, és csak saját emberi világosságukkal fogják fel, nem a Szentlélek isteni világosságával,