Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Húsvét és feltámadás

2019. április 21. 10:41 - Andre Lowoa

 1. "1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
 2. 2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
 3. 3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
 4. 4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
 5. 5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
 6. 6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
 7. 7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
 8. 8. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
 9. 9. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.
 10. 10. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
 11. 11. A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent a mi történt.
 12. 12. És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
 13. 13. Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
 14. 14. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
 15. 15. Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.
 16. 16. A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte vala őket.
 17. 17. És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.
 18. 18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
 19. 19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
 20. 20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"

(Máté evangéliuma, 28,1-20.)

Az ünnepek ideje alatt a kereszténység a hitéhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket ünnepli. A kereszténységnek a legfontosabb ünnepei a megszületés, azaz a karácsony és a feltámadás, azaz a húsvét ünnepe. Ez a két ünnep olyan jelentőségű, hogy a hitetlen világ sem tud elmenni mellette. A hozzájuk kapcsolódó üzenet olyannyira sokrétű, hogy még a szellemileg, lelkileg teljesen halott, elfajzott emberek számára is hordoz valamilyen üzenetet. Ha mást nem is ér el náluk ez az üzenet, legalábbis pár perc vagy pár óra erejéig szembesülniük kell vele, fel kell figyelniük rá. Még akkor is, ha teljesen elutasítják, vagy egyébként semmibe veszik. 

Senki sem mondhatja tehát ezen a világon, hogy a kinyilatkoztatással valamilyen formában ne találkozott volna. A teremtés egésze minden apróságával együtt, az ünnepek is egy határozott irányba fordítják az ember figyelmét. A kinyilatkoztatásokra. 

A feltámadás idején az Igazság majd minden ember számára kétségbevonhatatlan tényként fog tudatosulni. Nem lehet majd tagadni sem, és nem lehet majd elrejtőzni sem előle. Semmibevenni sem lehet. Krisztus feltámadása idején a zsidó papság - azaz az az egyetlen társadalmi réteg, embercsoport, amelyik virágvasárnap idején haragra gerjedt Krisztus bevonulásakor - is szembesül a ténnyel. A hozzájuk érkező, a sír felügyeletével megbízott őrök jelentése szerint a holttest eltűnt, és minden jel arra mutat, hogy csodák történtek. Egy angyal elgördítette a követ a sír bejáratától, és ráülve a kőre nem lehetett azt tőle visszateni a helyére. 

A zsidó papságnak pedig, jól tudva, hogy a törvény parancsolata szerint két ember bizonyságtétele igaz, hinnie kellene a csodában, ehelyett egy másik utat választ. Lefizetik az őröket, hogy hazudjanak, és a tanítványoknak tulajdonítsák a holttest eltűnését. Nem azt olvassuk, hogy lefizetni próbálták őket, hanem hogy le is fizették, vagyis az őrök elfogadták a pénzt, és maguk is csatlakoztak az igazság ellenségeihez, hogy világi javakért cserébe hazugságot mondjanak, és elutasítsák az igazság képviseletét. 

Úgy tűnik tehát, hogy egy angyal megjelenése kevés ahhoz, hogy a hazugság követésére hajló emberek megtérjenek, és a hazugság hirdetése helyett az igazság mellett tegyenek tanubizonyságot. A feltámadás is kevés. Vannak emberek, akiknek semmilyen csoda, semmilyen jelenés nem használ. Nem használ, mert a számukra nem ismert az Ige, és ennélfogva minden olyan jelenség, esemény, amely csak az Ige alapján lenne megérthető és feldolgozható, semmitmondó a számukra. Nem tudják felfogni sem a hétköznapok, vagy a csodák jelentőségét sem. Nem véletlen, hogy az ilyen ember az angyal közelében halálra rémül - mert egy pillanatra szembesül azzal az erővel, amellyel nem lehet szembeszállni, nem lehet tagadni, és ami elől nem lehet elfutni. Akárcsak az ítélet napján.

A hívő asszonyokhoz viszont így szól az angyal: "Ti ne féljetek". A többiek féljenek csak tovább, mert megérdemlik. És az őrök cselekedetei ezt igazolják is.

Tamási Attila