Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot 20180309

2019. március 08. 18:01 - Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot.Amint tanúi lesznek az utálatnak, ezen Üzeneteim Igazságát is valóban meg fogják érteni.

Gyűjtsétek össze embereiteket, egyesüljetek az imában, mert egy sötét felhő fogja beborítani a Földet. Az emberiségre büntetések lesznek kiróva, amint elmerül az Isten Szavával szembeni közöny és érzéketlenség mélységébe.

Azok, akik hátat fordítottak Kereszthalálom Ajándékának, amely az emberiség számára adatott, fel lesznek ébresztve és látni fogják, hogy Szemem előtt milyen groteszk (torz) módon jelenik meg a lelkük.

Hamarosan látni fogják, hogy számukra csak egy rövid idő adatott, amelyben bűnbánatot tarthatnak. Mert nagy az Én türelmem, de mélységes a szomorúságom. Olyan elkeseredett a szívük, hogy nemcsak kitérnek Előlem, szeretett Jézusuk elől, de megtagadják maguktól még az Ajándékot is, amelyet szabadon elérhetővé tettem számukra.

Mennyire be lesznek csapva azon saját hamis illúzióikba vetett hitükben, hogy az övék a világ, melyben választásuk szerint élhetnek a nélkül az elővigyázat nélkül, hogy lelassítanák a kielégülésre irányított törekvéseiket. Ezt a világot többé már nem fogják megnyerni, mert ez csak egy átmeneti állapot. Hamarosan egy új állapotban találják magukat, mely – sokak számára – nem az Én Új Paradicsomomban lesz.

Beavatkozásom közel van és Tervem, hogy megmentsem a világot, hamarosan teljes mértékben ismert lesz. A büszkeség a ti legnagyobb ellenségetek és a Sátán legnagyobb hibája. Amikor valaki az Én Nevemben elítéli a másikat, megfeddi azt és a vád ujjával mutogat rá, akkor ők a Sátán bűnének esnek áldozatul.

A büszkeség bűne lesz az emberiség bukása, ami sok lelket vet majd a Pokol tüzére.

Ne essetek áldozatul a gonosz ezen átkának, maradjatok csendben, amikor nem értetek egyet másokkal, akik fennhangon kiáltoznak Ellenem és hazugságok ömlenek a szájukból, még akkor se tegyétek ezt, ha tudjátok, hogy nem az Igazságot mondják. Le kell sütnötök a szemeteket és egyszerűen hirdessétek Szavamat.

Az által védjetek Engem, hogy a világnak csak azt nyilvánítjátok ki, amit azon Tervemről ismertek, hogy lelkeket mentsek. Sohasem szabad érvekkel megvédeni Engem, még akkor sem, amikor azok a lelkek, akik azt hiszik, hogy a Tőlem eredő tudásuk felhatalmazza őket arra, hogy figyelmeztessenek másokat, és választ követeljenek tőletek.

Rövidesen sok esemény a világban az emberiség nagy részét sokkolni fogja. Még a legközömbösebb emberek is, akik az életüket a világi becsvágy vákuumában élik – a lelki dolgokra kevés időt szánva -, kezdenek rájönni arra, hogy nagy változások vannak folyamatban. Ők tudni fogják, hogy ezek a változások meghaladják értelmi képességüket, és ez azt fogja bennük eredményezni, hogy jobban megnyílnak Isten Szavára.

Jézusotok”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/mire-nagypentek-elerkezik-sok-lelek-kezdi-felismerni-hogy-figyelmeztetesem-az-emberiseg-szamara-elerte-a-vilagot/

—–
Római katolikus:

” 3. nagyböjti hét péntek

OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
Minden teremtmény a mi szolgálatunkra áll, ha Istenhez térünk, és csak neki szolgálunk. 
Szamaria végveszélye idején így hirdette az igét Ozeás:
Térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el! Bűnbánó szavakkal térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok neki: „Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul, Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: »Te vagy a mi istenünk!« – mert az árva csak nálad talál irgalmat.”
Az Úr pedig ezt az ígéretet tette:
Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon, Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora. Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő jegenyefenyő; tőlem származik gyümölcsöd.”
Aki bölcs, értse meg ezeket! Aki értelmes, lássa be ezt mind! Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.
Ez az Isten igéje.
Oz 14,2-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Én vagyok a te Urad, Istened: * hallgass az én szavamra! (Vö. 11. és 9a vers.)
Előénekes: Beszédet hallottam, amelyet nem ismertem: † „Válláról levettem a terhet, * kezéből kivettem a kosarat.
Gyötrelmedben segítségül hívtál, * és én szabaddá tettelek.”
Hívek: Én vagyok a te Urad, Istened; * hallgass az én szavamra!
E: „Meghallgattalak a viharfelhőből, * próbára tettelek Meriba vizénél.
Népem, hallgass rám, hadd intselek, * bárcsak hallgatnál rám, Izrael.”
H: Én vagyok a te Urad, Istened: * hallgass az én szavamra!
E: „Ne legyen soha más istened, * és ne imádj soha idegen istent,
mert én vagyok a te Urad, Istened, * aki kivezetett téged Egyiptom földjéről.”
H: Én vagyok a te Urad, Istened; * hallgass az én szavamra!
E: „Bárcsak hallgatna rám népem, * bárcsak utamon járna Izrael.
Táplálnám őket a búza javával, * és jóllakatnám őket mézzel a sziklából.”
H: Én vagyok a te Urad, Istened: * hallgass az én szavamra!
Zsolt 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 és 17

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Jézus mondja: † „Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa!” Mt 4,17 – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Isten az egyetlen Úr: szeressük őt mindennél jobban! 
Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”
Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!« A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!« Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres áldozatnál.”
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,28b-34″

——
Görög katolikus: 

“2„Emeljetek jelzászlót a kopár hegyeken,

    kiáltsatok nekik, hogy jöjjenek,
karral intsetek, hogy vonuljanak be
    az előkelő nemesek kapuin!
Magam parancsoltam válogatott harcosaimnak,
    összehívtam vitézeimet,
akik végrehajtják haragomat,
    és nagyságomnak örvendeznek.”

Halljátok a tömegek zúgását a hegyeken?
    Hatalmas sokaság közeleg!
Népek sokasága gyűlt össze,
    országok morajlanak:
seregszemlét tart a csata előtt
    az Örökkévaló, a Seregek Ura.
Jönnek messze földről,
    távoli vidékekről.
Jön az Örökkévaló, és vele haragjának eszközei,
    hogy elpusztítsák az egész országot.

Jajgassatok, mert közel az Örökkévaló napja!
    Pusztításként[a] érkezik a Mindenható parancsára.
Minden kéz elernyed,
    minden szív megdermed.
    Mindenki megretten,
fájdalom és rémület fogja el őket,
    mint vajúdó asszonyt a szülés fájdalma.
Riadtan merednek egymásra,
    s arcuk szégyenben ég.

Nézzétek! Jön az Örökkévaló napja!
Az Örökkévaló izzó, kegyetlen haragja
    zúdul a föld lakosaira,
elpusztítja a földet,
    s kiirtja róla a bűnösöket.
10 Nem fénylenek akkor az ég csillagai,
    sem csillagképei,
elsötétül a felkelő Nap,
    a Hold sem világít.

11 Azt mondja Isten: „Megbüntetem a gonoszokat az egész földön,
    és a bűnösöket minden gonoszságukért.
Véget vetek az istentelenek önteltségének,
    megalázom a zsarnokok büszkeségét.
12 Ritkábbá teszem a földön az embereket,
    mint az aranyat
— oly kevesen maradnak életben.
13 Megrázom az eget,
    megrendítem a földet.
Bizony, kimozdul helyéről a föld
    az Örökkévalónak, a Seregek Urának indulata miatt,
    izzó haragja napján. …”

“…  A hetedik hónap 17. napján a bárka megfeneklett az Ararát-hegységben.Azután az ár tovább apadt, és a tizedik hónap első napján Nóé meglátta a hegyek csúcsait. …”
—–
—–
Tóra:

A Szent Sátor fölállítása

40 Ezután az Örökkévaló szólt Mózeshez: „Az első hónap első napján állítsd föl a Szent Sátrat, vagyis a Találkozás Sátorát! Helyezd el benne a Szövetségládát, majd akaszd elé a kárpitot, hogy eltakarja. Helyezd el a szent kenyerek asztalát, és tedd rá mindazt, ami oda tartozik. Tedd a helyére az arany mécstartót, helyezd rá a mécseseket.Tedd a helyére az arany illatáldozati oltárt, a kárpit elé, a Szövetségládával szemben. Tedd a helyére a Sátor bejárati függönyét.

Helyezd el az égőáldozati oltárt a Sátor bejárata elé,majd a mosdómedencét is az oltár és a Sátor közé. Töltsd meg a mosdómedencét vízzel. Állítsd föl az udvar kerítését, majd tedd a helyére az udvar bejáratának függönyét.

Ezután vedd a fölkenetés szent olaját, és kenj meg vele mindent, amit eddig fölállítottál és elrendeztél. Így szenteld föl a Szent Sátrat és minden fölszerelését, hogy szent legyen. …”

—–
—-
—-

44 Figyelj most rám, szolgám, Jákób!
    Halljad Izráel, akit választottam!
Az Örökkévaló mondja ezt neked,
    aki téged teremtett és megformált,
    anyád méhétől fogva segít és támogat:
Ne félj szolgám, Jákób,
    választottam, Jesúrún,[d]
mert vizet öntök a szomjas földre,
    s elárasztom a sivatagot,
Kiöntöm Szellemem gyermekeidre,
    s áldásomat utódaidra.
Úgy virulnak, mint fű a vízparton,
    növekednek, mint fűzfák a folyó mellett.

Az egyik azt mondja:
    ez a nevem: »Én az Örökkévalóé vagyok!«
    Őt »Jákóbnak« nevezik.
A másik ezt írja kezére: »Az Örökkévaló tulajdona«.
    Őt meg »Izráelnek« hívják.”

Ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Királya és Megváltója, a Seregek Ura:

„Én vagyok a kezdet és a befejezés,
    nincs más Isten rajtam kívül. 
…”

—–