Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. február 11. A SZENVEDÉS KEGYELME

2019. február 11. 09:16 - Andre Lowoa

A SZENVEDÉS KEGYELME

 

Újra Svájcban, 1987. augusztus 4.

Szinte félek, mert sejtem, hogy mi az, ami most velem történik. Ez lenne az a beleérzés, amirõl Isten beszélt a múlt héten?

Istenem?

Én vagyok, kedves.

Helyesen értelek Téged Uram?

Helyesen értesz!A Szeretet tükröt készít belõled, mely visszatükrözi mindazok gyötrõdését, akik szenvednek. Így fogod érezni fájdalmaikat és szenvedésüket, mintha sajátodlenne. Amikor valamilyen szenvedésrõl hallasz, vagy szenvedést látsz, vagy valaki nagy bajban van, én, az Úr, felajánlom neked azt a kegyelmet, hogy éppúgy érezd e szenvedéseket, mint ahogy a szenvedõk érzik. Így tudsz teljesen azonosulni sebeikkel, és valóságosan átélheted azt, amit éreznek. Vassula, kedves, együttérzésed révén, amelyet adok neked, óriási segítséget nyújthatsz nekik. Te is szenvedsz, amikor õk szenvednek. Amennyiben visszautasítod, akkor én magam foglak emlékeztetni rá, egészen addig, míg részt nem vállalsz szenvedésükbõl.

Ó Istenem, vajon elviseli mindezt az én szervezetem? Nem mintha lelkem lenne gyönge, hanem a testem…

Ne feledkezz meg arról, hogy elegendõ erõt adok testednek és lelkednek mindvégig. Kicsim, hidd el nekem, ez kegyelem. Így szeresd gyermekeimet, ahogy én szeretem õket. Légy az én tükörképem! Légy összhangban velem is és velükis! Szeretlek, és magasztos szeretetbõl adom neked ezt a kegyelmet. Ne fáradj el, jöjj, rád árasztom szeretetemet, neked adom szögeimet.Érezz meg minden szenvedést!Leányom, megteszedõe értem mindezt?

Igen Uram, ha ez a Te kívánságod.

Jöjj, a Szeretet vezet téged.

Sejtettem ezt, és pedig ezért: három napja két gyermeket mutattak a TVõben, akik a föld alá kerültek és meghaltak. Sajnáltam e gyermekeket és a szülõket. Imádkoztam a szülõkért. Másnap a kanadai tornádóról készült felvételeket mutatták. Megrettent emberek beszéltek róla, még mindig félelemmel. Aznap éjjel imádkoztam értük is. Sajnáltam õket, de nem úgy, mintha bõrükben lettem volna. Isten hirtelen rámvetette átható sugarát. Éreztem, hogy átjárja mellkasomat és hátamon át távozik. Égetett és nagy fájdalmat keltett bennem, ki akartam rohanni, hogy vizet igyak. Mintha lángokban álltam volna. Aztán késõbb, amikor elaludtam, eleven képet mutatott arról, hogy miképpen kellett volna éreznem. Álmomban saját fiam halt meg. Felébredtem aggodalmamban. Isten azt mondta nekem, hogy most, amikor e rettenetes aggodalomban vagyok, azonnal imádkozzam a szülõkért, akik elvesztették gyermeküket. Forrón imádkoztam értük, mintha gyermekeik az enyéim lettek volna. Elaludtam, és Isten azonnal új képet mutatott saját magamról, mintha én lettem volna a tornádó foglya. Rettenetes halálfélelmen mentem át. Újból felébresztett, és megkért, hogy imádkozzam azokért, akik ezt átélték. Forrón imádkoztam, mivel még e katasztrófa élénk hatása alatt álltam.


1987. augusztus. 5.

 

SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében. Áldjon meg téged a szentháromságú egy igaz Isten. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldjuk az egek Urát a mindenható Örök Istent, dicsőítsük az ő szent Fiát, a mi Urunk, Jézus Krisztust. Magasztaljuk a Szentlélek Úristent, ki munkálkodik lelkeinkben. Imádjuk és felmagasztaljuk a szentháromságban az egy Istent, ki van mindörökké. Ámen.

 

Istenem, jó Atyám! Köszönjük, hogy megüzented nekünk szent Fiad által, hogy jó Atyánk vagy, és köszönjük, hogy Atyámnak szólíthatunk Téged, te mindenség Ura és Istene! Áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen.

 

Áldott légy Urunk és Istenünk, Isten egyszülöttje; Jézus Krisztus, ki a világra jöttél érettünk, hogy meghívj bennünket, esendőket az istengyermeki méltóságra, oly annyira, hogy megváltottál bennünket. Lemostad vétkeinket szent véreddel, mert mint mondottad:

 

“EMBERNEK LEHETETLEN, DE ISTENNEK MINDEN LEHET­SÉGES.”

 

Uram, ekkor a te megváltói művedről beszéltél, mert csakis a te végtelen nagy áldozatod nyitotta meg nekünk a mennyek országa kapuit.

 

Add Uram, fel tudjuk fogni értelmünkkel ezt a végtelen ajándékot és hogy méltóvá váljunk is rá, a te szent kegyelmed által. Mert végtelen szeretetében - atyai szeretetében - küldte el a mindenható Isten szent Fiát, a mi megváltásunkra és mérhetetlen szeretetében öltött testet a Fiú, és alávetette magát az emberre szabott törvényeknek.

 

Ő, ki vállalta, mint hatalmas Isten az emberi halált, annak is a legborzalmasabb formáját, a felszegezett, a szent sebein függő, szenvedő halált, csak azért, hogy üdvösségünk legyen, és még nem utolsó sorban azért is, hogy bemutassa szeretete nagyságát ennek a bűnös világnak, hogy felrázzon bennünket tunyaságunkból és utat taposott, a szenvedés útját, mi az üdvösségre vezet.

 

És eljött Isten szent Lelke, hogy ezt az utat bevilágítsa, hogy el ne tévedjünk, hanem felismerjük az üdvösségre vezető utat, mely kesekeny, mi tövisekkel van kirakva mindkét oldalon, hol elhintette a világ fejedelme a botlás kövét.


De itt él és munkálkodik a Szentlélek Úr Isten, megvilágosít szent kegyelmével és bevilágítja az utat, hogy el ne tévedjünk, hanem célhoz érjünk, hol a jó Pásztor várja

juhait, hogy bőséges legelőre vigye azokat, hol nem lesz sem könny, sem bánat, sem vesződség, ahol Isten letöröl szemünkről minden könnyet, hogy mint a Fiú egy az Atyával, úgy legyen eggyé megváltott népével a Szentlélekben. Amen.

 

Testvérem, ne félj! Mint már mondottam a te Urad és Istened kitépi szívedből a félelem ijesztő árnyékát, mit már érzel is szívedben. Járd ezt az utat, de több szeretettel és alázattal és törekedj mindig és mindig jobbá válni és így hasonlóvá válni Uradhoz, Istenedhez. Mindig és mindig többre törekedj az alázatban, legyél nagyon alázatos. Mindig jobban szeress, mert mit mondott Urad Istened; a megváltó Jézus Krisztus: Mondatott a régieknek: “Szeresd barátaidat, de gyűlöld ellenségedet.” Én nem ezt mondom: “Szeressétek ellenségeiteket is, mert milyen jutalmat vártok, ha csak azokat szeretitek, kik titeket is szeretnek, ezt a pogányok is megteszik.” Tehát szeresd azt, aki téged gyűlöl és imádkozz érette: Mert a te Urad is így cselekedett.

 

Mert Uratok szent életével megmutatta azt az utat, mit végig kell járnotok. Mert nem ígérte senkinek sem, hogy rózsák között fog járni és könnyű vidám élete lesz, hanem tövisek között, hol szent kegyelme megvigasztal, olyan vígasszal, mit a világ nem adhat. Mert mit mondott Uratok Istenetek: “Az én igám édes, az én igám könnyű és ki nem veszi fel keresztjét minden nap, az nem követhet engem”

 

Testvérem, ezeket tartsd szem előtt. Ne keresd te a magad igazát, hanem keresd Atyád akaratát és az megigazul téged. Mint már annyiszor mondottam, gondja a te Uradnak, a te gondod. Hagyatkozzál mindenben Uradra, Istenedre és nem kell semmitől sem félni.

 

Engeszteljél továbbra is a bűnösökért és a szenvedő lelkekért, a te vezérfonalad az engesztelés legyen. Járd azt az utat, mit a te Urad szent egyháza által mutat. Ne engedd magad a világi dolgokban eltévelyedni, hanem szilárdan állj hited talapzatán és Istened mindig melletted lesz és szent kegyelmének erejével átsegít a buktatókon. Ne félj! A kegyelem veled van és nem hagy el, csak imádkozz és engesztelj! Mert a te Urad ezt az utat rendelte a te számodra és teneked ezt végig kell járnod, mert ez az út Krisztushoz vezet. Ámen.

 

Most búcsúzom. Áldjon meg a mennyei Atya, a megváltó Jézus Krisztus, a Szentlélek Úristen őrizzen és vezessen el az örök üdvösségre. Ámen.

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme védjen és óvjon, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz védelmezzen. Ámen. Ármin.