Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. január 31. NEM TARTOZOL A VILÁGHOZ

2019. január 31. 08:47 - Andre Lowoa

1987. november 5.

Bízzál bennem, engedd, hogy oda vezesselek, ahova akarlak, ne engedd el a kezem! Ne félj, megsebzett Testem belsejébe vezetlek. Vassula teljesítsd Szavam! Leányom, ne félj! Azt akarom, hogy tedd széppé kertemet!

Igazságos Atyám, nem tudom elrejteni félelmemet. Segíts! Engedd, hogy megkapjam erõdet, engedj a Te világosságodban, Tebenned növekednem! Ne feledkezz meg rólam! Ha az a Te akaratod, tégy méltóvá szolgálatodra, és a Te szándékaid megvalósítására! Irgalmadra kérlek, bocsásd meg gyengeségemet és tökéletlenségemet! Cselekedj Szíved szándéka szerint, a Te akaratod teljesedjék, és ne az enyém! Amen.

A Szeretet megsegít téged. Ne feledd azonban, hogy hozzám jössz, mihelyt megismerték Szavamat! Nem tûröm tovább, hogy számûzetésben légy! Vágyakozik utánad Lelkem!

Atyám! Akkora örömet, akkora boldogságot és vigasztalást nyújtanak szavaid lelkemnek! Olyan boldog vagyok!

Kedves, igen, szeress, vágyakozz utánam, szerezz örömet e Szívnek, amely keresett téged. Hamarosan eljövök hozzád, de ameddig még a világban vagy, légy közelemben, igyál és egyél engem, dicsõíts és tisztelj! Légy teljes örömömre! Ne veszítsd el bátorságodat, ha megtagad téged a világ! Te éppúgy nem tartozol a világhoz, ahogy én sem tartoztam hozzá, amikor testben éltem. Tõlem származol, Atyád vagyok, éppúgy benned élek, ahogy te énbennem. Tiszteld Nevemet, dicsõítsd Testemet, maradj szeretetemben! Kövesd tanításomat, és maradj szeretetemben! Nem foglak cserbenhagyni, sem elhagyni, ne félj hát senkitõl, kedves! Hintsd el magjaimat, amelyek a szentség gyümölcsét termik majd. Légy szent, mivel én Szent vagyok.

Hadd hallom, mit mond Jahve?
Amit Isten mond, az békét és szeretetet jelent gyermekeinek,
a Földnek, az Õ Testének, ha lemondanak oktalanságukról.
Mert közel van megváltása azokhoz, akik félik Õt,
s dicsõség lakozik majd a Földön.
Szeretet és imalom szállt most alá.
Igazságosság és béke ölel át most minket.
Az igazságosság jár mindig elõtte,és a béke a lába nyomában. 1

Kedves, azt mondtam, hogy én fogom megöntözni gyümölcsöskertemet és készülök meglocsolni virágágyásaimat. hallgass rám, patakom folyóvá duzzad, és folyóm óceánná. Felragyogtatom a rendet. Fényemet mindenütt szétárasztom Testem dicsõségére. Jöjj hát, fogd meg a kezem, engedd, hogy vezesselek leányom! Ma ne dolgozz többet, pihenj meg Szívemben!


1Isten indított arra, hogy néhány szó megváltoztatásával leírjam a 85. zsoltár 9-12. versét.

 


1987-11-05


  1. november 5.

A VILÁGBAN GYÖTRELMETEK LESZ, DE NE FÉLJETEK ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében. Ámen. Imádkozzunk testvérem! Áldassék és dicsértessék a mindenható Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Mindenható örök Isten, te leküldötted szent Fiadat, hogy életet adj a világnak, hogy megváltsa Isten népét a bűn árnyékától, hogy bűnbeesett népét üdvösségre vezesse és újra felkínálj,a a mennyek országát az ember szabad akarata által. Mert mint kísértette Ádámot és Evát az őskígyó, a sátán ugyanúgy kísért ma is minden embert. Mert te Uram nem szolgaságra teremtettél bennünket, hanem szabad akaratú embemek.

Mert te, felséges Istenünk a te képedre és hasonlóságodra teremtettél, és egy időre földi életet adtál, mert testbe öltöztetted lelkét, hogy próbára tedd istengyermekségét.

Mert minden embemek attól függ üdvössége, vagy elbukása, mennyire őrizte meg a te hasonlóságodat. De te tudtad Urunk és Istenünk, ismerted a gonosz erejét, ezért szent kegyelmed és irgalmad elküldte a te Szent Fiadat, hogy megváltsa a mi bűneinket és botlásainkat, kínszenvedése és halála által. Mert a megváltó Jézus Krisztus előttünk halad, a járhatatlan utat járhatóvá vette, felállította szent keresztjét útjelzőnek, hogy el ne tévedjünk, hanem megtérjünk Atyánk házába. Oda hol a jó Pásztor várja juhait, hogy bőséges legelőre vigye övéit, hol Atyám letörölsz szemünkről minden könnyet. Áldunk és magasztalunk mennyei Atyám, áldott legyen a te szent neved mindörökké. Ámen.

Áldva és dicsőítve légy örök Szentháromság, ki egy Istenség vagy három személyben, tökéletes egységben. Add Urunk, mint ahogy az Atya egy a Fiúval és egy a Szentlélek Istennel, úgy lehessünk mi is eggyé benned a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Testvérem! Imádkozzál és dolgozzál Isten dicsőségére. Ne legyenek lyukas óráid, sőt még perceid sem. Ne keresd tested kényelmét. Legyen időd mindig kiszámított, mert azokat a lyukas órákat, perceket tudja a gonosz kihasználni és ki is használja. Ezért mondottam annyiszor: lelkedet imádsággal, testedet munkával foglald el. Mert ha ügyesen sáfárkodsz, egyszerre imádkozhatsz lelkeddel és testeddel. Ismert, hogy a test fáradtságát, munkáját is felajánlhatod Isten dicsőségére és imádására. Mert aki Krisztus útját járja, annak sem teste, sem lelke nem henyél. Mert bizony az Úr az Isten nem kényelmet, szórakozást ígért, hanem azt mondotta: “A világba gyötrelmetek lesz”, de azonnal hozzátette: “De ne féljetek, én legyőztem a világot!” Ehhez kapcsolódóan még

azt is mondotta a megváltó Jézus Krisztus: “Meggyűlölnek benneteket az én nevemért, de jusson eszetekbe, engem már előbb gyűlöltek.” Ez jusson eszetekbe testvérem, mert az Úr ezt nemcsak az apostoloknak mondotta, hanem minden idők emberének. Ezért haltak meg annyian Krisztus követői közül, de annyian a történelem folyamán és még ma is, mert gyűlölték és gyűlölik Krisztust, és gyűlölik követőit is.

Testvérem az út nem könnyű, sőt nagyon nehéz. Ezt tudja Atyátok is és ezért küldte el Szentlelkét a Szentlélek Isten személyében, hogy megerősítsen és vezessen és meg­világosítson benneteket.

Mert bizony mondom, a harmadik isteni személy köztetek él a szó legszorosabb értel­mében, csak hagyjátok magatokat vezetni, adjátok át a ti szabad akaratotokat, mert ha ti akarjátok irányítani magatokat, elvesztek. Ezért testvérem semmisüljetek meg magatok és a világ számára. Legyetek a Szentlélek által vezetettek és újjászülettek Krisztusban és teljesítítek küldetésteket.

Testvérem, azért küzdötök egy bizonyos ideig a földön, hogy érdemeket szerezzetek. Ha bárkivel is jót tesztek, ne azért akarjátok azt tenni, hogy embertársaitok szemében többek legyetek, ezt ne is várjátok. Ti Uratok és Istenetek kedvét keressétek, a többivel pedig ne is törődjetek.

Éberek legyetek, csak mindig előre nézni, sem hátra a múltba, sem oldalra, csak előre, Krisztus felé.

Testvérem szívleld meg amit mondottam és ehhez tartsd magad és nem kell semmitől sem félned.

Kérd állandóan a mennyekben lakozó Szűz Anyádat, Krisztus anyját, Máriát, a szeplőtelenül fogantatottat és ő átsegít a nehéz úton. Különösen könyörögj hozzá, az ő szent ünnepén, keresd a kedvét december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, böjttel és imával és ő szívébe zárja gyermekét.

Légy kitartó, mert az üdvösség titka: kitartani mindvégig. Kérd a kitartás kegyelmét, mert Isten végtelen kegyelme nem hagyja elfáradni, elszunnyadni lelkedet, hanem ébren tartja mindig, még álmodban is. Csak add át magad a kegyelemnek és engesztelj és engesztelj másokért.

Mert ki üdvözülni akar, nem élhet önmagáért, mert Krisztus Uratok és Istenetek is értetek - másokért - halt meg. Mert nem neki volt szüksége rátok, hanem nektek Rá és az ő végtelen irgalmas szeretete meghozta ezt a mérhetetlen áldozatot. Mert mérhetetlenül szeret benneteket. Mert vár benneteket a csodálatos Oltáriszentségben, mert valóban köztetek él, hogy lelketek tápláléka legyen. Menjetek és imádjátok ezt a szent titkot. Higgyétek, mert valóban ott van a kenyér és a bor színében rejtezve, ha ti azt testi szemetekkel nem is látjátok, de higgyétek testvérem! A krisztusi út az az út, min haladni kell annak az embemek, ki Urát és Istenét szereti. Ott gyűjtöd össze a fonalat, miből menyegzős ruhád készül a te imáidból és cselekedeteidből, miben beléphetsz Urad örömébe. Ámen.

Most búcsúzom testvérem és azt mondom, áldjon meg a mennyei, örök Atya, ki a rejtekbe is lát és figyel, szent kegyelmével őrizzen és védjen Urad és Istened, Jézus Krisztus a megváltó. Világosítson és vezéreljen Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen. Közbenjárjon érted a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten Anyja, Mária és az ő szent Fia, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizze meg lelkedet az örök életre. Ámen.

Én pedig az Úr alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.