Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Hamarosan megszavaznak egy törvényt, amely hatályon kívül helyezi az istenkáromlás jelentését 20180128

2019. január 27. 18:12 - Andre Lowoa

Sok pap és egyházi személy gyorsan válaszol hívásomra, mivel ők ismernek Engem és felismerik Hangomat. Oly sokan lesznek továbbra is az elhivatottak, mivel válaszolni fognak azon kérésemre, hogy készítsék fel a lelkeket.

De ahogyan növekszik az ő számuk, úgy fognak mások felháborodással és ítélkezéssel felemelkedni nyájuk közül. Ők – akik válaszolni fognak -, az Irántam való szeretetük miatt szenvedni fognak. Ellenségeik azokból állnak majd, akik bár szeretnek Engem, de mások által félre vannak vezetve; azok által, akiknek hűséget esküsznek. Másokat pedig a gonosz szelleme fogja kísérteni, hogy elítéljenek Engem. Ezt azért fogják tenni, hogy megakadályozzák azon Tervemet, hogy teljesítsem Atyám Akaratát: megmenteni a lelkeket, és átölelni Isten minden gyermekét az Ő Új Paradicsomában.

Nektek az ilyen erőfeszítéseknek ellen kell állnotok, de maradjatok mindenkor méltóságteljesek…”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/hamarosan-megszavaznak-egy-torvenyt-amely-hatalyon-kivul-helyezi-az-istenkaromlas-jelenteset/

—–
Római katolikus:
Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.

Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőleAnnak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«
Ez az Isten igéje.
MTörv 18,15-20

Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! …

“… hogy az új hit követői.”
——
Görög katolikus: 
“… 19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
20 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják.

13 A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve.

14 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, …”

——
—–