"Az a terv, hogy a Katolikus Egyházat a saját körein belül lévők pusztítsák el, már folyamatban van.
...

A hatalmi pozíciókban lévő lelkeknek, különösen azoknak, a Keresztény Egyházakon belül, akik elnézik a bűnt és azt megpróbálják törvénybe iktatni, tudniuk kell a következőket: Ti szörnyen fogtok szenvedni. Atyám Keze be fog avatkozni és elpusztítja terveteket.

Minden férfi és nő, aki megpróbál Isten Akarata ellen törvényeket behozni, szörnyű büntetéssel fog szembesülni. Nemcsak ők lesznek lecsapva, de a saját nemzetük szintén meg lesz büntetve.

Atyám eleget viselt már el. Ő már nem fogja tovább tűrni az ilyen beavatkozást Teremtésébe. A Föld rázkódni fog, és nem lesz ember, aki ne venné ezt észre.

Micsoda gonoszság van itt. És micsoda ravaszságot alkalmaznak, mely által szörnyű utálatosságokat vezetnek be az emberiségnél, melyek sértik Istent. Ezekért a cselekedetekért az ember Isten Haragjával fog szembesülni. Az ima, méghozzá a sok ima, meg tudja állítani ezt a gonoszságot! Imáitok hatására az Isteni Beavatkozások, hogy megbüntessék az emberiséget, késleltetve voltak. Most azok a nemzetek, kiknek uralkodóit a gonosz szelleme vezeti, el lesznek törölve.

Szeretett követőim, ti nagyon fogtok szenvedni, amint az Isten Törvényével szembeni engedetlenség cselekedeteinek tanúi lesztek. Nektek ki kell tartanotok az imában, annak érdekében, hogy az Atyám általi büntetések enyhüljenek.

Most annyi Keresztes Imahadjárat imacsoportot állítsatok fel minden nemzetben, amennyi csak lehetséges. Ha ezt teszitek, megszüntethetitek a gonosz csoport munkálkodását.

A türelmem sohasem ér véget, de az ember, Második Eljövetelem előtt, meg lesz büntetve gonosz tetteiért. A büntetés késleltetve volt egy bizonyos ideje, de Atyám megengedi az ökológiai megrázkódtatásokat a lelkek megtisztításának érdekében.

Íme, egy fontos Litánia, hogy segítsen megenyhíteni Atyám büntetését.

4. Litánia: Isten az Atya büntetésének enyhítésére ..."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-a-terv-hogy-a-katolikus-egyhazat-a-sajat-korein-belul-levok-pusztitsak-el-mar-folyamatban-van/
VÖ.:
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/01/04/a-hit-kiarusitasa-az-amerikai-templombezarasi-valsag
Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére
http://www.katolikus-honlap.hu/0904/szabad.htm
és:
-----
Római katolikus:
"A királynak, aki uralkodni fog rajtatok, joga lesz a következőkhöz. Elveheti fiaitokat, és szolgálatra rendelheti szekerei és lovai mellé, hogy szekerei előtt fussanak; aztán kinevezi őket ezredesekké, századosokká és velük szántatja mezőit, arattatja le kalászosait, és velük készítteti el fegyvereit és szekereit. Sőt leányaitokat is berendelheti, hogy kenetkészítői, szakácsnői és kenyérsütői legyenek.
...
Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”
Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”"
"Amint megérkezett a táborba, az egész nép akkora örömrivalgásban tört ki, hogy még a föld is rengett belé.
Amikor a filiszteusok meghallották az ujjongás zaját, tanakodni kezdtek: „Mit jelent ez a nagy örömrivalgás a héberek táborában?” Mihelyt megtudták, hogy az Úr szekrénye érkezett meg a táborba, rémülten mondták egymásnak: „Az ő Istenük itt van a táborban.” Majd jajveszékelni kezdtek: „Jaj nekünk, mert nem volt ekkora ujjongás sem tegnap, sem tegnapelőtt! Jaj nekünk!"
------
Görög katolikus:
"De mivel hisztek, ujjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, 9mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét. ..."
"9Szívem Izrael vezéreiért dobog, s azokért, akik oly készségesek a népben. Áldjátok az Urat! 10Ti, akik fehér szamárra szálltok és szőnyegre ültök, s ti, akik az utakon jártok, énekeljetek,11csatlakozzatok az itatóvályúknál ujjongókhoz. Ott ünneplik az Úr jótetteit, uralma jótéteményeit Izraelben. [Az Úr népe levonult a kapukhoz.] 12Kelj föl, kelj föl, Debora! Kelj föl, kelj föl, zengj éneket! Bátorság, rajta, Bárák! Fogd el, akik téged elfogtak, Abinoám fia!"
"9 Szívem Izráel vezetőié, akik önként keltek föl a népből. Áldjátok az Urat!

10 Akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök, vagy úton jártok, emlegessétek!

11 Pásztorok hangján az itatóvályúknál, ott csendülnek fel az Úr igaz tettei, vezetésének igaz tettei Izráelben. Így vonult a kapukhoz az Úr népe.

12 Serkenj, serkenj föl, Debóra, serkenj, serkenj, mondj éneket! Kelj föl Bárák, fogd foglyaidat, Abínóam fia!"
----

 

http://www.katolikus-honlap.hu/0904/szabad.htm

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 18:57