1988. december 3.

Uram? Szeretlek. Vágyom arra, hogy Veled lehessek. Köszönöm, hogy megadtad nekem azt a kegyelmet, azt az adományt, hogy Veled lehetek és ennyire közel érezhetlek. Köszönöm, hogy tanítasz és Magadhoz emelsz. Dicsõség legyen Istennek! Dicsértessék a mi Urunk! Áldott legyen a mi Urunk! Uram?

Én vagyok. Vidítsd fel Szentséges Szívemet, higgy gyermeki hittel! o Ne keresd, hogy miért választottalak ki, és miért emeltelek magamhoz… Csupán fogadd el miértek nélkül! Ne tegyél fel kérdéseket, fogadd el azt, amit adtam neked ! Ó gyermekem! Éveken át álltam ajtód elõtt!

Bocsáss meg Uram!

Megbocsátottam neked, nem teszek szemrehányást, hiszen ez már a múlt. Szeretném neked megmutatni azt az örömöt, amit Szentséges Szívem érez, hogy most újból veled vagyok. Arra neveltelek, hogy fogadj engem, szerezz Szent Szívemnek örömet és fogadd gyermekeimet! Ha õket fogadod, engem fogadsz, én hozom õket ajtód küszöbéig. Áldozd fel idõdet, szükségük van békémre, szükségük van arra; hogy bátorítsák õket. Buzdítsd õket, hogy meghitten közeledjenek hozzám! Soha ne feledjék azonban, hogy Szent vagyok!

Utam? A Te kívánságod, hogy legyenek ilyen találkozók?

Az én kívánságom. Kapaszkodj belém, és hagyd, hogy vezesselek! Bízd rám magadat! Én, Jézus vagyok elõtted.

Uram, helyes-e vagy sem, hogy fölolvasom az üzeneteket ezeken a találkozókon?

Megdicsõítesz vele, kedves.

Köszönöm, Uram!

A SZERETET AZ ERÉNY FÁJÁNAK GYÖKERE

Soha ne feledd, hogy én vezetlek téged, bízzál bennem ! Azok, akik szeretnek engem, meg fogják tanulni, hogy azáltal növekedhetnek szeretetemben, ha másokat hozzám vezetnek, hogy azok is megszeressenek engem . Szentséges Szívem szeretettõl lángol és türelmetlenül várja, hogy befogadjon titeket mélységeibe. Mindössze szeretetet kérek tõletek, mert a szeretet az erények fájának gyökere. Jöjjetek mindnyájan, akik még nem engesztelõdtetek ki velem! Jöjjetek, jöjjetek és fogadjátok szeretetemet! Jöjjetek mindnyájan, akik még nem értettetek meg engem! Kössetek velem békét! Jöjjetek és kössetek békét a Szeretettel r! Én, az Úr Jézus Krisztus azt akarom, hogy váljatok a Világosság gyermekeivé, igen, a Béke és Szeretet tanítványaivá, akik tisztelnek engem.

Ó Uram! Egyeseket üldözni fognak, ahogy máskor is tették!

ISTEN ANYJA

Tudom gyermekem, azok fogják õket üldözni, akiknek a szíve még zárva van, és elméjükkel ítélnek, nem pedig szívükkel. De kegyelmemmel közülük is sokakat Szentséges Szívembe vonzok. Kis virágaim, bátorság, mellettetek vagyok, és szemem rajtatok nyugszik. Ne féljetek tehát! Az a kívánságom, hogy üzenetemet, a “Béke és a szeretet” üzenetét terjesszék északtól délig, és kelettõl nyugatig. Bízzatok bennem! Én készítettem elõ a rejtekben a ti korszakotokszámára. Üzenetemben azt kérem, hogy egyesüljenek egyházaim, mert ahogy az Atya és én Egy vagyunk, úgy kell Egyházamnak is egynek lennie, mindnek egyetlen nyájban egyesülnie. Én választottam Pétert, hogy õrzõtök legyen és õrködjék az Igazság felett eljövetelemig. De az emberek nem engedelmeskedtek nekem, saját szabályokat hirdetve megoszlottak. Bizony mondom nektek, ne hallassatok azokra, akik szembeszegülnek Péterrel, az én bárányaim Péterével, aki most II. János Pál…, mert õ az én választottam és Lelkem kedvese. Ne hallgassatok azokra, kedveseim, akik elítélik õt, mert félrevezették õket. Igen, amikor megoszlottak, belõlem szakítottak le egy részt. Nem ismerték fel, hogy az én Testembõl szakítottak ki egy darabot. Ó szeretteim,… ezt érdemlem én?.:. Miért szakítjátok szét Szívemet? … Miért szaggatjátok meg Istenetek Szívét? Miért kell szemembe még több véres könnynek gyûlnie? 1 Úgy kérlek benneteket, mint egy koldus - akit saját barátai bénítottak meg -, hogy mindannyian forduljatok vissza Péterhez, és legyetek egy, ahogy az Atya és én Egyvagyunk. Hívom mindazokat is 2 , akik elutasítják Édesanyámat, hogy nyissák ki fülüket és halljanak. Édesanyám a mennyország Királynõje, “Isten Anyja” az õ neve. Nem hibáztatom azokat, akik nem tudják ezt, csak az Igazsághoz próbálom õket visszavezetni. A világ megtéréséért kiáltok! Azokat is emlékeztetem, akik megfeledkeztek mindenhatóságomról, hogy nem kellene engem önmagukhoz hasonlítaniuk. 3 Emlékeztetlek benneteket, hogy a végsõ idõkben éltek, és jeleim ezért sokasodnak… Az Írás beteljesedõben van… Béke és Szeretet vagyok. Én, Jézus, a ti Uratok, mindig nagyon irgalmas vagyok. Igen, nagy az én irgalmam. Higgyetek irgalmamban, de ne felejtsétek el, hogy én az igazságosság Istene is vagyok. A tisztulás, amelyet küldeni fogok, szeretetbõl lesz. Ne értsetek félre vagy ne magyarázzátok helytelenül azt Isten fenyegetésének. Én nem fenyegetlek, hanem szeretetbõl figyelmeztetlek benneteket, éppen úgy, mint az apa, aki figyelmezteti gyermekét, igyekszik meggyõzni és észretéríteni õt. En is igyekezlek meggyõzni benneteket és rámutatni, hogy közületek egyesek mennyire tévednek, mennyire félrevezették õket, és hogy a bûnök miképpen torlaszolják el világosságom útját. Azért jövök, hogy felébresszelek benneteket, mert közületek sokan merültek mély álomba. Végtelen irgalmamból jövök el hozzátok, hogy életre keltsem a halottat. Azért jövök, hogy irántatok való végtelen szeretetbõl megkérjelek titeket, hogy tartsatok bûnbánatot, változtassátok meg életeteket, és legyetek szentek, éljetek szentségben, mert én Szentvagyok. Az én békémet adom nektek, hogy békében éljetek és tovább tudjátok adni ezt a békét testvéreiteknek . Jöjjetek, mélyüljetek el az imádságban ennek az évnek a végén! Jöjjetek és szeressétek egymást úgy, ahogyan én, a ti Uratok szeretlek benneteket! Megáldalakbenneteket!

 


1 Jézus arca a képen végtelenül szenvedõ volt. Vérrel telt meg szeme, és körülötte alvadt vér volt…
2a protestánsokat
3 Jézus azokra gondol, akik Isten mai mûveit racionalizálják.
Szerző: Andre Lowoa  2019.01.01. 09:19