KÉP: Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, 
 
 
Igazság Könyve:
"Drága szeretett leányom, az új Hajnal elérkezett, és a változások megkezdődtek a Második Eljövetelemre való felkészülésben.

A háborúk Közel-Keleten fokozódni fognak, és sokan meghalnak majd a gonosz csoport keze által. Azonban ők – a gonosz csoport – Atyám Keze által meg lesznek állítva. Mindegyik le lesz csapva, amint nagyobb veszélyt jelentenek majd Isten gyermekeinek.

...
Sokan vonzódni fognak ahhoz, amiről azt érzékelik, hogy azok Tanításaim és Isten Szeretetének egy friss és új megközelítése. Minden egy szörnyű hazugság lesz. Sokan lesznek megtévesztve az Új Világvallás elfogadása által.
...

Bár a Keresztények lesznek a gyűlölet célpontjai, Izrael házát is megtalálják, és a zsidók bűnbakok lesznek ebben a lelkekért folytatott háborúban.

Mindabból, amit a kezdeti időkben látni fogtok, külsőleg semmi sem fog másnak látszani.

Hamarosan Rómában látni lehet majd egy gazdag és hatalmas épületet, ami egy találkozóhely lesz. Itt minden vallást üdvözölni fognak, amíg arra nem kényszerítik őket, hogy lenyeljék az Egy –Világrend által bemutatott hazugságokat.

Idővel elfogadhatatlanná válik majd, hogy egyes Keresztény szokásokat nyilvánosan gyakoroljanak.

Ezek magukban foglalják majd a Keresztség Szentségét és a Szentáldozást is. Ezeket egy modern és szekuláris világban elfogadhatatlannak fogják tartani, és ti lehetetlennek fogjátok találni, hogy ezeket magatokhoz vegyétek. A házasság Szentségét meg fogják változtatni és a házasság különböző formában lesz elérhető. Ebben az időszakban, az Igaz Szentségekben való részesülés egyedüli módja Maradék Egyházamon keresztül lehetséges.

...
Azoknak a felszentelt szolgáimnak, akik majd az Én Nevemben szenvednek, mivel azért fognak küzdeni, hogy fenntartsák a Szentségeket és a Szentmisét, tudniuk kell a következőket: Ti el vagytok kötelezve Nekem Szent Fogadalmatok által, és nektek sohasem szabad kísértésbe esnetek, hogy eltérjetek az Igazságtól. Nyomást fognak gyakorolni rátok, hogy elhagyjátok az Úr útjait. A hangotok olyan lesz, akár egy suttogás, amint az ellenség megpróbálja Isten Igaz Szavát elfojtani.
Gyűljetek össze! Egyesüljetek! Mert hamarosan Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni. Mindaz, amit tennetek kell az, hogy kövessetek Engem, hogy hallgassatok a szívetekre és a lelkiismeretetekre. Legyetek készen mindenkor erre a nehéz utazásra, mely előttetek áll. Minden bátorságotokra, minden erőtökre és kitartásotokra szükségetek lesz.

Tudnotok kell, hogy az utazás végén Én várni fogok rátok, hogy Szent Karjaimba és Új Paradicsomom biztonságos menedékébe vehesselek benneteket.

Jézusotok"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-templomat-a-felismerhetetlensegig-meg-fogjak-szentsegteleniteni/
-----
Római katolikus:
01-01

Szűz Mária, Isten anyja (parancsolt ünnep)

OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből 
Hívják le Izrael, fiaira a nevemet, és én megáldom őket. 
Így szólt az Úr Mózeshez:
„Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal:
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!
Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.”
Ez az Isten igéje. 
Szám 6,22-27

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 5. 

...
Zsolt 66,2-3.5.6 és 8

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született. 
Testvéreim!
Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.
Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!”
Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.
Ez az Isten igéje. 
Gal 4,4-7

ALLELUJA
Sok ízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Zsid 1,1-2 – 6.tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Megtalálták Máriát, Józsefet és a Kisdedet. Eltelt nyolc nap, és a Jézus nevet adták neki. 
A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.
Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. 
Ezek az evangélium igéi. 
Lk 2,16-21

------
Görög katolikus: 
"11 A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli.

Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt.

A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk.

Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól.

A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt. ..."

"Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk.

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.

...

15 ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.

16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor."

"Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. ..."
"46 Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket,

47 és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein.

48 Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged."

49 Mire ő így válaszolt: "Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?" "

"26 Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél.

27 Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. ..."

"Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben;

annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember."

"19 Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított."
"Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Pál elvégezte futását

Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje."

"amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: "Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;

kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!""

-----
-----
-----
Tóra:
"6-7 

Akkor tudja meg Egyiptom minden lakosa,
    hogy én vagyok az Örökkévaló!

Egyiptom, te törékeny nádszál vagy
    Izráel számára!
Mikor próbáltak beléd kapaszkodni,
    megrepedtél, és a válluk kificamodott,
amikor próbáltak rád támaszkodni,

    megrándult a derekuk."
"13 De az Úr szólt Mózesnek és Áronnak, és odarendelte őket Izráel fiaihoz meg a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vigyék ki Izráel fiait Egyiptom országából."
-----
Szerző: Andre Lowoa  2018.12.31. 18:31