OLTÁROM VAGY

 

1990. április 24.

Szeretetedre hagyatkozom, a Te szereteted pihenjen rajtunk! Úgy éljen mibennünk szereteted, mint eddig még sohasem!

Kedvesem, azért adtam neked mindent, hogy közelebb vonjalak magamhoz, és alkalmassá tegyelek arra, hogy velem légy! Azért adtam neked ezt a kegyelmet, mert így tetszett nekem. Meg akartalak vigasztalni. Ez a te megmentésedre szolgál gyermekem, és mindvégig melletted vagyok ily módon.

Te az én oltárom vagy, és azt akarom, hogy oltárom tiszta legyen. Égõ lángommal: tüzemmel: Szentlelkemmel akarlak betölteni. Még csak tegnap történt leányom, hogy megtaláltalak az ördög csapdájában. És ma, látod szabad vagy! Én, a te Szabadítód szabadítottalak meg, és nemcsak megszabadítottalak, hanem életet is adtam neked. Börtönben voltál, és kiszabadítottalak, ruhátlan voltál, és fejedelmien felékesítettelek. Terméketlen voltál, termõvé tettelek és felvirágoztattalak.

Azelõtt sohasem hajolt meg térded, hogy dicsérj vagy imádj engem, a te Uradat, és mégis lehajoltam hozzád, hogy elérjelek és megáldva téged felkenjelek. Sohasem hallottam, hogy hangod engem köszöntött volna, és azt sem láttam, hogy tudatosan az én kedvemért jöttél volna házamba. Én mégis eljöttem hozzád, a te házadba, a szobádba, hogy meghalljad hangomat, és elénekeltem neked a szeretet énekét, hogy menj el a nemzetekhez, és tanítsd meg õket énekemre. Hibáidat úgy eloszlattam, mint a felhõt, bûneidet, mint a párát. Örvendezz hát lélek, az én jelenlétemben! Továbbra is megmutatom általad az emberiségnek nagy szeretetemet és irgalmamat, hogy végül elhiggyék, hogy én vagyok az! SZERETET vagyok! Ily módon fogom összehívni népemet, és körülveszem õket szeretetemmel - olyan leszek körülöttük, mint egy lángoló fal. Én leszek az ô dicsõségük. Jöjj, Vassulám…

Ó Istenem, mennyire szeretlek!

E szavak olyanok számomra, mint diadémon csillogó ékkövek… Igen, szeress engem, Istenedet! Kövesd elsõ parancsolatomat, de a többit se hanyagold el! Pihenj most, és közben ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten, mindörökre!

Megáldalak. Áldj te is engem!

Áldott légy Uram, és köszönök mindent, amit adsz!


MEGMENTEM OROSZORSZÁG FIAIT

(Ez az üzenet orosz orthodox barátomnak szól Oroszországgal kapcsolatban:)

(...) Megadom gyógyító békémet Oroszországnak, örökös szövetséget pecsételek meg vele. Ahogyan a pásztor kimenti a farkas torkából bárányait, úgy mentem meg Oroszország fiait. Fel akarom emelni és szentté akarom tenni őt, és fiait is. Oroszország a romlatlanságot fogja tanítani, mert Szentlelkem fog benne élni. Szentségben és igazságosságosságban fog uralkodni felette (...)

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.08.09. 04:24