1990. február 9.

Üzenet Sion számára, a kapucinosok kolostorában:

Béke legyen veletek ! Csupán szeretetet kérek tõletek!

Szeretett gyermekeim, én vagyok az, a ti Jézusotok, aki oly sok üzenetet adott nektek, hogy törvényemre és arra emlékeztesselek benneteket, hogy ki vagyok én. Ha Szavam lesz otthonotok, akkor lelketek hozzám emelkedik, és elér engem. Jöjjetek hozzám, mielõtt csalódnátok lelketekben! Jöjjetek, és gondolkozzatok mindazon, amit nektek adok. Jöjjetek, és fontoljátok meg kívánságaimat! Keressetek engem, szomjazzatok rám! Jöjjetek, és elmélkedjetek mindazon, amit nektek adtam, és fogadjátok szívetekbe Szavaimat! Azt akarom, hogy mindazt lendületesen megvalósítsátok és megbecsüljétek, amit nektek adtam.

Ó, szeretett gyermekeim… ha tudnátok, mennyire megsebzi Szentséges Szívemet, ha valaki közületek halogatja kérésem teljesítését… ha tudnátok, hogy mit kínáltam fel nektek, és most mit kínálok, örömötök teljes lenne. Dicsérjetek engem, Szabadítótokat egész nap és egész éjjel! Dicsérjetek engem, mivel saját kezembõl tápláltalak benneteket. Meghallottalak benneteket a magasból, és segítségetekre jöttem. Nem hallgatnátok rám?

Engedelmesen fogadjátok el tanításomat és kívánságaimat, amelyeket mint magokat belétek ültettem. Tegyétek meg, amit én, a ti Szabadítótok kérek, és ne csupán hallgassátok üzeneteimet, mert ezzel becsapjátok magatokat.

Szeretteim, akiket Szívem szeret, bizony mondom, hogy szívbõl fakadó imát kérek tõletek. Azt kérem, hogy imádkozzatok minden püspökért és papért. Azt kérem, hogy figyeljetek mindazok tanítására, akik engem képviselnek!

Azt kérem, hogy böjtöljetek, és tartsatok bûnbánatot! Azt kívánom, hogy olyan gyakran vegyétek magatokhoz Oltáriszentségemet, amilyen gyakran csak tudjátok! Azt kérem, hogy havonta legalább egyszer gyónjatok! Azt kérem, hogy mindennap olvassatok el egy részt a Szentírásból! Azt kérem, hogy áldozatot hozva nyújtsatok elégtételt másokért! Azt kérem, hogy imádkozzák a rózsafûzért, ha lehetséges mind a három titkot. Az a célom, hogy visszavezesselek benneteket az istenségre [a szerk. megj.: az isteni életre], hogy szentül éljetek, mivel én Szent vagyok. Ezek az én alapigazságaim . Azt kívánom, hogy naponta adjátok át magatokat nekem! A szeretet Forrása vagyok, és mindannyian meríthettek Szívembõl, hogy továbbadjátok ezt a szeretetet. Azt is kérem, hogy tanuljátok meg, hogyan kell engem imádni, és állandóan jelenlétemben élni. Jelenlétem is misztérium. Mindenkor emlékeznetek kellene arra, hogy SOHASEM vagytok egyedül, mindig veletek vagyok.

Jussatok el a tökéletességre… hadd virágozzék ki újból ez a kiszáradt föld! Nem kérek tõletek olyan dolgokat, amit nem ismertek, olyat sem, ami meghaladja képességeteket. Azt kérem tõletek, ami szent. Ami az enyém, az szent, a Testem Szent. Ezért jöjjetek, és egyétek Testemet, és igyátok Véremet, mert nem fordulok el attól, aki hozzám jön. Én vagyok az élet Kenyere.

Imádkozzatok, hogy az ördög meg ne tévesszen titeket! Ne engedjétek, hogy szemem könnybe lábadjon a szomorúságtól. Hirdessétek szeretetemet házatok tetejérõl! Hirdessétek, hogy szeretetem ízletesebb a bornál. Emlékeztetni foglak arra, hogy mindannyiotoknak van Atyja a mennyben, aki végtelenül szeret benneteket, és Neve olyan, mint a Belõle csorduló mirha, amellyel felken és megáld benneteket. Az Õ Neve: Szeretet .

Megáldalak benneteket. Homlokotokon hagyom szeretetem leheletét. A Szeretet szeret benneteket, és mindennap veletek van. Legyetek egy!

(A Szûzanya üzenete:)

Béke legyen veletek! Szeretett gyermekeim! Tegyetek úgy, ahogy az Úr kéri. Imádkozzatok azokért a fiaimért és leányaimért, akik messze vannak tõlünk! Imádkozzatok megtérésükért! Mindig azt keressétek, ami szent! Legyetek olyanok, mint a napraforgók, amelyek a Napot keresik, a Nap felé fordulnak, és fényét követik. Törekedjetek arra, amit az Úr kínál fel nektek, és dicsérjétek Szent Nevét!

Közeledjetek Hozzá mind, akik közelében akartatok lenni, és lakjatok jól gyümölcseibõl! Isten a ti Teremtõtök, és Nevelõtök is Õ lehet. Ne hagyjátok abba az imádkozást, amikor minden rendben van körülöttetek! Még örömötökben is imádkozzatok! Jöjjetek és dicsérjétek Õt, jöjjetek és magasztaljátok! Isten a ti Õrzõtök is. Bízzatok Benne, és Õ sohasem okoz nektek csalódást, mert az Õ világossága vezet benneteket a sötétségben. Tartsátok meg parancsolatait, szeretteim! Legyetek készségesek Atyátok kezében! Buzgón igyekezzetek elfogadni a Bölcsességet, hogy Nevelõtök és Tanítótok legyen! Növekedjetek a bölcsességben, növekedjetek az Úr Lelkében, hogy békében és teljes egységben legyetek az Úrral.

Még egy tanács a mai napra: járjatok a hit útján, és tartsátok meg a törvényt! Kérlek benneteket, éljetek üzeneteink szerint, elmélkedjetek üzeneteinken! Értsétek meg, hogy Jézussal együtt milyen nagy örömmel tanítunk benneteket, de örömünk csak akkor lesz teljes, ha teljesen legyõzitek közömbösségeteket, ha egészen átadjátok magatokat Istennek, és Õbenne bíztok.

Mindegyikõtöket megáldom. Ne feledkezzetek meg szent jelenlétünkrõl! Ne hagyjatok itt minket!… Imádkozzatok szeretett gyermekeim! Töltsétek ki napjaitokat a Szeretet jelenlétével!

Szerző: Andre Lowoa  2018.07.10. 09:25