1996. szeptember 4.

Úgy éreztem, hogy Szent Pálhoz kell imádkoznom, mert napok óta õ járt eszemben, és teljesen lekötötte figyelmemet. Olyan volt, mintha követne. Olyan közel éreztem magamhoz, mint Urunkat, amikor üzenetet készül adni. Majd miután imádkoztam hozzá, megkaptam Szent Pál tanácsát:

Szent Pál: Béke, nõvérem az Úrban! Õrködj csoportod felett 1 , és ne mulaszd el bátorítani õket!… Legyen szent a ti szívetek, hirdesse szívetek a feltámadt Krisztust! Beszéljetek mindig Krisztusról…
Isten arra hívott meg benneteket, hogy részesüljetek dicsõségében. Õ kedveli az alázatost és az ártatlant. Mindenekelõtt legyetek tiszták, hogy jó lelkiismerettel állhassatok az Úr elé. Az Úr Lelke van rajtatok és mindegyiktek különös kegyelmet kapott. E különleges kegyelmeket az Egyház javára kaptátok, hogy a feltámadt Krisztust hirdessétek, akinek feltámadását napjaitokban valótlanságnak tartják.
Át kell törnötök a hamisság korlátait, amelyeket most állítanak körétek. Az Egyház ellenségei éppen olyan erõsek és ravaszak romboló munkájukban, mint a házépítõ erõs kõmûvesek.
Isten ma a gyengét és a nyomorúságost hívja, hogy legyõzze azt, ami látványos és nagy e hitehagyott, elenyészõ világ szemében. Szentlelkének jelenléte sok holtat fog felemelni.
2

Napjaitokban az erkölcstelenség lett e gonosz világ koronája.
De ti, barátaim, akik a ragyogó Világosságtól kaptatok kinyilatkoztatást, tartsatok ki Isten dicsõségének hirdetésében! Hirdessétek az élõ Krisztust és ne féljetek az üldözéstõl, hanem örvendjetek! Ennél nagyobb kegyelmet felkínálhatna-e nektek az Úr? Ne ellenkezzetek, amikor a dárda felétek fordul! Nem fogtátok fel értékét?
Ehelyett örvendjetek Isten jelenlétének, örvendjetek Lelke jelenlétének és buzgón dicsérjétek Õt, mert mindannyian Õbenne éltek! Õbenne mozogtok, lélegeztek, Õbenne pihentek most és fogtok örökre megpihenni egy napon…
És te, nõvérem az Úrban, tölts idõdbõl többet az Úrral, egyedül az Õ Egyházával törõdj!
Én, Szent Pál, a mi Urunk, Jézus Krisztus apostola, mondom neked: Bátorság! Állj szilárdan, maradj meg Isten kegyelmében és örvendezz jelenlétében! Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Legyetek egyek!


1 a rhodosi imacsoport felett, Görögországban
2 feltámasztani, megtéríteni

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.06.30. 08:22