Az ígéret gyermeke

„Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted…” Lukács 22:31–32

Íme a Sátán kikért...

Problémás gyermeked az ígéret gyermeke lehet! Isten különleges rendeltetést tartogat számára, ezért van annyi dráma körülötte. A Sátán azért vette célba, mert látja a benne rejlő lehetőséget. Észrevette, hogy Istennek terve van vele, és ezt akarja megakadályozni. Szokott ilyet csinálni? Igen. Mózest és Jézust még csecsemőkorukban el akarta pusztítani, és erre felhasználta a fáraót és Heródes királyt. Miért? Mert tudta, hogy egy napon majd Isten szabadító tervének beteljesítői lesznek. Ugyanezért támadja a Sátán a te gyermekedet is. Pál azt mondta: „úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok között” (Galata 1:15–16). De Pál életének első harminc évében rossz irányba tartott, mielőtt találkozott volna Jézussal, és elindult volna a jó úton. Akkor hát mit tehetsz az ígéret gyermeke szülőjeként? Imádkozz érte! Tudva, hogy milyen különleges tervet fog betölteni, és hogy a Sátán hamarosan ellene támad, Jézus azt mondta Péternek: „íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait” (Lukács 22:31–32). Amikor a gyermekeid még kicsik, tedd rájuk a kezed és mondd ki Isten Igéjét életük fölött. Amikor elérik a serdülőkort, folytasd értük az imádságot, és mondd ki rájuk Isten áldásait. Harcolj gyermekedért, mert ő az ígéret gyermeke!

 

„A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia.” Bírák 11:1

Akik Istent szeretik...

A gének sok mindent befolyásolnak. Meghatározzák egy gyermek haja színét, szeme színét, mindazokat a hajlamokat, melyek miatt apjára vagy anyjára fog hasonlítani. De ha egy gyermek felnőve is folyamatosan rossz döntéseket hoz, annak már nem biztos, hogy a génekhez van köze; lehet, hogy az ellenség vette célba, mert felismerte rendeltetését. Ilyenkor lép közbe Isten.

Mózest édesanyja beletette egy kosárba, a kosarat pedig elrejtette a Nílus nádasában. Isten azonban úgy intézte, hogy pont a fáraó lánya találjon rá, magával vigye a palotába, és egyiptomi előkelőségként nevelje fel.

Ha te megteszed szülőként a te részedet, akkor Isten is megteszi az övét. Ha megteszel a gyermekedért mindent, ami tőled telik, Isten közbe fog lépni, és megteszi, amire te nem lennél képes.

Pál azt írja: „azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Róma 8:28).

Istennek célja van problémás gyermekeddel, ezért szeresd őt továbbra is, és imádkozz érte továbbra is, bármeddig is tart. A Biblia azt mondja: „a gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia.” Lehet, hogy gyermeked nem épp ideális körülmények között született, de ez nem akadályozza meg Istent abban, hogy megáldja őt. Éppen ellenkezőleg, ő minden múltbeli körülményt fel tud használni, hogy ezzel adjon a jövőjéhez bölcsességet és erőt, hogy betölthesse azt, amire Isten elhívta őt. Ne mondj le hát a gyermekedről, mert az ígéret gyermeke ő! Imádkozz így: „Uram, te megígérted, én elhiszem, és valóra fog válni!”

 

„Kerestem köztük valakit, aki… odaállna a résre…” Ezékiel 22:30

rés

Gyermeked, az ígéret gyermeke talán bajba kerül az iskolában, rossz társaságba keveredik, vagy kipróbálja a kábítószert, alkoholt, bandákat, szexet stb. Talán fellázad minden ellen, amit tanítottál neki. Ez azonban nem jelenti, hogy nem fog végül válaszolni Isten hívására, és nem fogja megtenni Isten akaratát. Mielőtt tarzuszi Saul Pál apostollá lett volna, Istennek le kellett őt löknie a lováról, meg kellett aláznia társai előtt, és egy időre meg kellett vakítania. Emlékszel, mit mondott Jézus a tarzuszi Saulnak aznap a damaszkuszi úton? „Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod” (ApCsel 9:5 Károli). Vannak gyermekek, akiknek az életében az ígéretek könnyen beteljesednek, másoknál ez némi rúgkapálással jár – nem jutnak el odáig egyik napról a másikra! Isten Pált három évre elvitte a sivatagba, hogy detoxikálja őt, hogy megszabadítsa a helytelen gondolkodásmód mérgétől, és újraprogramozza Igéjének igazságával, mert ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy felkészítse őt hivatásának betöltésére. Ha tehát úgy tűnik, hogy gyermeked eltévedt a sivatagban, vak arra, hogy meglássa rendeltetését, vagy éppen a porban fetreng, ne ess kétségbe! Isten most is munkálkodik! Mit tehetsz te? Isten azt mondta: „Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért…” (Ezékiel 22:30). Építs védelmi falat imádságból gyermeked köré! „Állj oda a résre”, imádkozz, és mondd ki Isten Igéjét gyermeked felett. Jézus megígérte, hogy ha hittel imádkozunk e földön, ő megmozgatja a mennyet az érdekünkben (ld. Máté 18:19).


„És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról.” Zsidók 11:32<

Gyermeked talán ma még nagyon messze van a tökéletestől, és az Isten országába való belépése talán egyáltalán nem lesz könnyű.

Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg.” (Zsidók 11:32–34).

Amikor ezeket a neveket és életük történetét olvasod, rádöbbensz, hogy a Sátán minden erejével támadni fogja ígéretet kapott gyermekedet, születése pillanatától halála napjáig. És ha őt nem sikerül elkapnia, akkor majd a gyermekeivel próbálkozik. Jeftének felül kellett emelkednie a szégyenfolton, hogy anyja egy prostituált, apja pedig tudni sem akar róla. De legyőzte mindezt, győzelemre vezette Izráelt ellenségei fölött, erős vitézként lett ismertté (ld. Bírák 11:1), és végül a neve bekerült a Biblia legnagyobb hősei közé, ott van ő is felsorolva Ábrahám, Mózes, Eszter, Ruth és Dávid mellett.

Elhagyottság, bántalmazás, függőség, távolmaradás, harag és agresszió – ezek közül egyik sem gátolhatja meg Istent abban, hogy használja gyermekedet, ha te „odaállsz a résre”, imádkozol érte, és továbbra is kimondod fölötte Isten Igéjét. Azt kérdezed, mi ez a rés? A rés a különbség aközött, ami van, és aközött, ami lehet; a különbség aközött, amilyen a gyermeked most, és aközött, akivé válni fog a jövőben.Hogyan használjuk Isten Igéjét?

 

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon…” (Kolossé 3:16)
 

A sikeres élet lényege a jó döntések és helyes választások. Ha az ehhez szükséges bölcsességet csupán saját forrásból meríted, vagy épp másokat próbálsz utánozni, akkor nem túl jók az esélyeid. Pál azt írja: „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon” (Kolossé 3:16). Ez a győztes stratégia a sikeres élethez. De ehhez:

1) Olvasd!Nem baj, ha nem értesz mindent, ez nem intellektuális edzés. De ha imádkozva olvasod, az erőt és bölcsességet ad, mert „Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait” (Zsidók 4:12).

2) Elmélkedj rajta! Azt is mondhatnánk: „rágódj rajta”. Engedd, hogy a lelki emésztőnedvek feldolgozzák Isten Igéjét, amíg belőle minden tápanyag a részeddé válik: megerősít, energiával tölt fel és irányt mutat.

3) Higgy benne! „Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem” (Ézsaiás 55:11). Isten Igéjének működésében csak egyetlen dolog tud rövidzárlatot okozni: a hitetlenség. „… de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták” (Zsidók 4:2). A hallgatás megnyitja az ajtót, a hit pedig be is lép rajta, és működésbe hozza ígéreteit.

4) Fogadd el! Bármilyen erős hittel hiszel Isten ígéreteiben, és abban, hogy tényleg neked akarja adni őket, nem lesznek a tieid addig, amíg hittel el nem fogadod azokat. „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek” (Márk 11:24). Hidd el, hogy a válasz már úton van, ne engedd lankadni hitedet, amíg megérkezik!

 

„… ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.” (1János 5:14)

 

Amíg arra vársz, hogy Isten Igéje beteljesedjen életedben, tedd a következő három dolgot:

1) Mondd ki!Az imádság leghatékonyabb módja, ha Isten Igéjét mondod. Az ősatyák, a próféták és a zsoltárírók rendszeresen emlékeztették Istent ígéreteire imádságban, bízva abban, hogy teljesíti őket. Isten akaratát legbiztosabban Igéje mutatja meg. „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (1János 5:14–15). Isten mindig tartja magát adott szavához, mindig! 

2) Engedelmeskedj neki! Isten terve számunkra nem csupán az, hogy kimondjuk szavát – bár ez is lényeges –, hanem az, hogy engedelmeskedjünk neki (ld. Jakab 1:22). Egy énekíró ezt így fogalmazta meg: „Milyen dicsőséges fényt ragyogtat utunkra, ha az Úrral járunk Igéjének világosságában. Ha akaratát tesszük, ő velünk marad, és mindazokkal, akik bíznak benne és engedelmeskednek neki.” Az engedelmesség, a cselekvő hit által állunk be Isten csatasorába, és ő erre mindig ígéreteinek teljesítésével válaszol.

3) Oszd meg másokkal! Kedves szülők, kedves nagyszülők! „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (5Mózes 6:6–7). Nem kell tanári képesítéssel rendelkezned, csak beszélj őszintén! Ha Isten Igéjét továbbadod másoknak, az megtermi gyümölcsét a családodban, baráti körödben, rokonaid, üzletfeleid és szomszédaid között, sőt, te magad is jobban megérted azt.

Hogyan történik a változás?

„Mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Korinthus 3:18)

Fedetlen arccal

A változáshoz válság kell. Isten megváltoztatta Jákób nevét, ami csalót jelentett, Izráelre, ami azt jelenti: Isten hőse. Ezt a változást krízisen át érte el. Jákób kétségbeesett, amikor rádöbbent, hogy haza kell mennie, és szembe kell néznie bátyjával, Ézsauval, akit becsapott. Azon az éjszakán birokra kelt az Úr angyalával. A változás az életében nem jött gyorsan vagy könnyen, hiszen azt olvassuk, hogy egészen hajnalhasadtáig küzdött. Akkor Jákób felismerte, hogy Istennel birkózik, és ezt a harcot nem nyerheti meg. Isten ugyanígy neked is hagyja, hogy küszködj egy olyan helyzettel, amit nem tudsz megoldani, hogy ezáltal hívja fel magára figyelmedet. Olyan helyzetbe fog hozni, ahol el kell ismerned, hogy: „Nem tudom kezelni ezt a szituációt. Ez túl nagy nekem. Istenre van szükségem!” Ha most is ilyen helyzetben vagy, akkor az áttörés küszöbén állsz. Ha arra kéred Istent, hogy kényelmes helyzetet teremtsen abban a zűrzavarban, amiben vagy – felejtsd el, ez nem fog megtörténni! „Ahogy a sas kirebbenti fészkét… úgy vezette őt az Úr egymaga” (5Mózes 32:11–12 NKJV). Az anyamadár nem ad enni a fiókáinak, ezzel késztetve őket, hogy elhagyják a fészek biztonságát, és megtanuljanak repülni. El tudod képzelni, mit gondolhatnak a fiókák? „A saját anyám teszi ezt velem!” Isten is ezt teszi veled. Megengedi a krízist, hogy felkeltse a figyelmedet. Tudja, hogy nem fogsz változni, amíg a fájdalom, amit éppen átélsz, nagyobb nem lesz, mint a változástól való félelmed. Így formál Isten – aki a Lélek – egyre inkább hozzá hasonlóvá.

„Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz.” (1Mózes 32:27)

Nem bocsátalak el amíg meg nem áldasz.

A változáshoz elköteleződés kell. Amikor Jákób rájött, hogy az Úr angyalával küzd, azt mondta: „Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz.” Ez kell hozzá: eltökéltség. Jákób eltökélt és kitartó volt; megvetette lábát, amíg el nem érte, amit akart. Neki sem tetszett jobban adott helyzete, mint neked az, amiben most vagy. Frusztráló volt, és padlóra küldte őt. De eltökélte, hogy kitart, amíg Isten javára nem fordítja a dolgokat. Amikor Isten felhívja magára a figyelmünket egy krízis által, akkor nem mindig oldja meg azonnal a helyzetet, néha vár, hogy lássam tényleg komolyan gondoljuk-e a dolgot. Annyira hozzá vagyunk szokva az azonnali megoldásokhoz: instant kávé, gyors leves, gyors internet hozzáférés, azonnali siker – hogy amikor nem kapunk rögtön választ imáinkra, vagy nem jön rögtön változás, azt mondjuk: „Felejtsd el, Uram!” Az igazság az, hogy nem egyik napról a másikra kerültél ebbe a zűrbe, és nem is egyik napról a másikra fogsz kijutni belőle. Néha Istennek rétegről rétegre kell lefejtenie rólunk gyengeségeinket. A szakértők azt mondják, hogy hat hétig kell minden nap ugyanazt a dolgot tennünk ahhoz, hogy szokássá váljon. Gondolj erre, amikor szokásoddá akarod tenni a mindennapi imádságot és bibliaolvasását, vagy újra akarod tanulni, hogyan szeresd házastársadat. Hat hét… negyvenkét nap… több mint ezer óra… és a Sátán folyamatosan támadni fog. Mit tehetsz hát? Tölts időt Istennel! „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40:31)

 

„Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób.” (1Mózes 32:28) 

Jákob

A változáshoz bűnvallás kell. Amikor Jákób megmondta a nevét, ami azt jelenti: csaló, azzal elismerte jellemhibáit. Ez fontos része annak a folyamatnak, mely által megváltoztat minket, mert nem fogunk megváltozni addig, amíg őszintén szembe nem nézünk hibáinkkal, bűneinkkel, gyengeségeinkkel, tévedéseinkkel, és el nem ismerjük azokat. Ki kell mondanunk: „Uram, baj van. Nagy zűrben vagyok, és elismerem, hogy én okoztam azt magamnak.” Ekkor tud Isten munkához látni. Észrevetted már, milyen könnyű kifogásokat keresni? Szakértők vagyunk abban, hogy másokat hibáztassunk, és ilyeneket mondjunk: „Tudod, ez nem az én hibám. Ilyen környezetben nőttem fel – a szüleim tehetnek róla.” Vagy: „A főnököm az oka annak a helyzetnek, amiben a munkahelyemen vagyok.” Miért viselkedünk így, miért beszélünk így? Mert nehéz elismerni saját hibáinkat és kudarcainkat, és félelmetes lehet segítséget kérni. Miért kell megvallanunk vétkeinket Istennek? Hogy tudtára adjuk, mi történik? Nem, hiszen ő már úgyis tudja! Isten nem lepődik meg, amikor elmondjuk neki, hogy vétkeztünk, ő végig tudott a problémáinkról. Azért valljuk meg neki a bűneinket, mert azt akarja, hogy kimondjuk: „Igazad van, Istenem, bajban vagyok, elszúrtam.” Megalázó elismerni hibáinkat, de ha megtesszük, Isten erőt ad az ő erejéből, hogy segítsen jobbá válnunk. Akkor elkezdünk azzá az emberré formálódni, aki mindig is szerettünk volna lenni. Az igazság ez: Isten szeret úgy, ahogy vagy – de túlságosan szeret ahhoz, hogy meghagyjon olyannak, amilyen vagy.


„Jákób Penuélnak nevezte azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” (1Mózes 32:31)

 

győzelemhez együttműködés kell

A változáshoz együttműködés kell. Isten abban a pillanatban elkezdte megváltoztatni Jákóbot, amikor az elismerte, hogy kicsoda, és elkezdett együttműködni Isten tervével. Jákób azt a helyet, ahol az angyallal küzdött, Penúelnek nevezte el, ami azt jelenti: „Isten arca”. Előbb vagy utóbb mindannyiunknak szembe kell néznünk Istennel, és ha ezt megtesszük, akkor tud Isten megváltoztatni. Isten lényegében ezt mondta Jákóbnak: „Most már rátérhetünk a dologra. Bízz bennem, és működj együtt velem! Előidézem a változást, amit szeretnél, és megáldalak.” Figyeld meg, Isten nem azt válaszolta: „Igyekezz minden akaraterődet felhasználva tökéletessé válni.” Ez nem működne, és Isten jól tudja ezt. Az akaraterő önmagában nem hoz tartós változást életünkbe, csak a külső tüneteket kezeli. Tartós változást csak a belső motiváció hoz, és Isten ezen dolgozik. Jákóbnak azt mondta: „Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel” (1Mózes 32:29). Jákób többé már nem lehetett ugyanaz. Ha átéljük a személyes találkozást az élő Istennel, az megváltoztat minket. Isten Jákóbot csalóból fejedelemmé változtatta. Látta a benne rejlő lehetőségeket, túllátott a kemény és agyafúrt fikciónak mutatkozó külsőn. Isten látta Jákób gyengeségeit, de belátott a felszín alá is: „Jákób, ez nem a te igazi valód, igazából te Izráel vagy – egy fejedelem.” Ugyanez igaz ránk is: „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róma 8:16-17). Pál szavaival: „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára” (Filippi 1:6)

 

„… és sántított csípőjére.” (1Mózes 32:32)

A Bibliában azt olvassuk Jákóbról: „Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére.” Ahhoz, hogy felhívja Jákób figyelmét, Isten azon a ponton érintette meg őt, ahol erős volt. Amikor így kezdünk gondolkodni: „Ebben igazán jó vagyok, ezen a téren igazán erős vagyok” – Isten talán pont azt a részt érinti meg, hogy felhívja a figyelmünket. Jákóbot a sántítása egész életén át emlékeztette arra, hogy többé ne a saját erejében, hanem Isten erejében bízzon. Többé nem a saját erejéből élt, hanem Isten erejéből. Így lett sokkal erősebbé, mint volt. Gondolj bele, azelőtt minden alkalommal, amikor Jákób valami zűrbe keveredett, az első reakciója a menekülés volt. Ismerősen hangzik? Te is így szoktad csinálni? Végül Isten azt mondta: „Tudom, hogy oldjam meg ezt – sántítva nem fog tudni futni.” Élete hátralévő részében Jákóbnak meg kellett állnia, és szembe kellett néznie problémáival, nem a saját erejéből, hanem Isten erejével. Mi a helyzet veled? Mi az, amit legjobban szeretnél megváltoztatni életedben? Szeretnéd kérni hozzá Isten segítségét? Ő segíteni fog – az ő módszereivel. Fel fogja használni a kríziseket, az elkötelezettségedet, a bűnvallásodat és az együttműködésedet. Az a változás, amit Isten idéz elő, tartós lesz. Ha együttműködsz Istennel, nem kell azon aggódnod, hogy lesz-e elég akaraterőd vagy kitartásod; nyugodt lehetsz, ha egyedül benne bízol.
Ismerd fel a forrást!

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik…” (Efezus 6:12)
A Sátán felhasználja az embereket és a körülményeket, de nem ezek az igazi ellenségeink, hanem ő maga. Az embereken és a körülményeiken keresztül dolgozik, azután gyönyörködik abban, ahogy reagálunk, észre sem véve, hogy ő áll a háttérben. Amikor a Sátán arra használta Pétert, hogy megakadályozza, hogy Jézus vállalja a keresztet, és bevégezze a feladatot, amiért Isten elküldte, „Jézus elfordult Pétertől, és így szólt: Távozz előlem Sátán, útban vagy! [támadás, akadály és csapda vagy számomra]…” (Máté 16:23 AMP). A Sátán felhasználta Pétert, de Jézus tudta, hogy valójában nem Péterrel van gondja. Ezért elfordult Pétertől, és mondandóját a probléma forrásához intézte, a Sátánhoz.
Tehát először azonosítsd be a probléma forrását! A kereszten Jézus így imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lukács 23:34). Amikor rájössz, hogy a Sátán stratégiája az, hogy más embereket használjon fel a lerombolásodra, könnyebben megbocsátasz nekik. Nem kell cipelned a neheztelés súlyát, nem kell rájuk rontanod vagy megváltoztatnod őket, csak bízd őket Istenre! Ezzel nem leszel felmentve az ördög támadásai alól, de lesz pajzsod ellene, nem fogja elvenni a bátorságodat, és nem fog legyőzni. Vigyázz, ha az ördög nem tud legyőzni nyíltan, megelégszik azzal, hogy nem enged mozdulni. Így soha nem tudsz továbblépni győztesen.
Másodszor, használd a hatalmat, amit Istentől kaptál! Jézus azt mondta: „Láttam a Sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek… az ellenség minden erején…” (Lukács 10:18-19). Tehát ismerd fel a forrást, és használd az Istentől kapott hatalmat!


Képzelőerő és szabad akarat

„… enyém a világ és ami betölti.” (Zsoltárok 50:12)

A Biblia azt mondja: „… megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.” (1Mózes 2:7). Addig csupán ember formájú élettelen sárkupac voltunk. Aztán Isten belénk lehelt két fontos dolgot:

1) Képzelőerőt. Ez minden más teremtménytől megkülönböztet minket. Ez teszi lehetővé, hogy eljussunk a Holdra, feltaláljuk az Internetet, hogy álmodjunk, és azt is, hogy dicsőíteni tudjuk Teremtőnket. Ugyanakkor bár Isten elénk ad egy képzetet, nekünk kell dolgoznunk rajta, hogy valósággá váljon. Isten azt mondta: „… enyém a világ és ami betölti.” Ez azt jelenti, hogy ha házat akarsz építeni, és csak néhány téglád van hozzá, imádkozhatsz több tégláért, és Isten meg is fogja adni. Azt is jelenti, hogy ne panaszkodj amiatt, amid nincs, inkább arra figyelj, amid van, és arra, hogy mit hozhatsz ki belőle Isten segítségével.

2) A választás szabadságát. Isten felruházott azzal a képességgel, hogy jó döntéseket tudj hozni, és aszerint tudj cselekedni. De bár Isten megadta neked ezt a képességet, azért ne akard egyedül használni! Jézus azt mondta: „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az” (János 3:6). Mindig bízd magad a Szentlélek vezetésére! Okkal nevezzük őt Pártfogónak (ld. János 14:26). Jézus azt ígérte tanítványainak: „… erőt [képességet, hatékonyságot és erőt] kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…” (ApCsel 1:8 AMP). Képzelőerő és szabad akarat – használd őket Isten dicsőségére!

Szerző: Andre Lowoa  2018.05.20. 00:02